NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z., zákona č. 66/2019 Z. z., zákona č. 232/2019 Z. z. a 469/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a na účely konania, ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 a 8,“.
2.V čl. 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) konať spôsobom, ktorý osobitný zákon považuje za uprednostnenie osobného záujmu pred verejným záujmom.“.
3.V čl. 7 ods. 4 písm. e) a f) sa slová „hodnota užívania“ nahrádzajú slovami „hodnota užívanej“.
4.V čl. 9 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak orgán podľa odseku 1 koná z vlastnej iniciatívy a zistí, že verejný funkcionár nepodal oznámenie podľa čl. 7 alebo čl. 8, stanoví mu dodatočnú lehotu na podanie oznámenie, ktorá nemôže byť dlhšia ako tri mesiace; ak verejný funkcionár ani v tejto lehote nepodá oznámenie podľa čl. 7 alebo čl. 8, orgán podľa odseku 1 pokračuje v konaní podľa čl. 9, inak konanie zastaví. Ak orgán podľa odseku 1 koná na základe riadne odôvodneného podnetu
a zistí, že oznámenie podľa čl. 7 alebo čl. 8 bolo podané najneskôr do 180 dní po uplynutí lehoty na jeho podanie, neuloží verejnému funkcionárovi pokutu; z vlastnej iniciatívy orgán podľa odseku 1 takéto konanie ani nezačne.“.
5.V čl. 10 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
6.V čl. 10 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.
7.Čl. 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 9 ods. 9 a 13 môže jedna tretina členov orgánu podľa čl. 9 ods. 1, ktorý vo veci rozhodol, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej republiky v lehote 30 dní odo dňa schválenia rozhodnutia o zastavení konania. Podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia odkladný účinok. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o tomto návrhu do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Konanie o preskúmaní takéhoto rozhodnutia pred Ústavným súdom Slovenskej republiky upravujú ustanovenia zákona. Ústavný súd Slovenskej republiky preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak pre to dôvody, rozhodnutie zruší, inak návrh zamietne a rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.“.
8. Za čl. 12b sa vkladá čl. 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 12c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1) Konanie začaté pred 1. januárom 2024 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2024.
(2)Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 za rok 2023 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2024.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.