NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 8/2018 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 ods. 6 sa slovo „prerokovanie“ nahrádza slovom „schválenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak návrh zamerania činnosti príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky neschváli, vedúci diplomatickej misie, vedúci stálej misie alebo vedúci stáleho zastúpenia je povinný ho tomuto výboru v termíne ním určenom opätovne predložiť na schválenie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.