1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
Z Á K O N
z .... 2023,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zvýšením transparentnosti v oblasti prokuratúry
Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc z článku 151 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého podrobnosti o vymenúvaní a odvolávaní, právach a povinnostiach prokurátorov a organizáciu prokuratúry ustanoví zákon, v záujme zvýšenia transparentnosti fungovania prokuratúry a úpravy s tým súvisiacich otázok, uzniesla sa na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č.
458/2003 Z. z.
, zákona č.
36/2005 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
290/2009 Z. z.
, zákona č.
291/2009 Z. z.
, zákona č.
102/2010 Z. z.
, zákona č.
403/2010 Z. z.
, zákona č.
192/2011 Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
436/2013 Z. z.
, zákona č.
401/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
18/2018 Z. z.
, zákona č.
314/2018 Z. z.
, zákona č.
6/2019 Z. z.
, zákona č.
54/2019 Z.
z.
, zákona č.
242/2019 Z. z.
, zákona č.
241/2020 Z. z.
, zákona č.
312/2020 Z. z.
, zákona č.
423/2020 Z. z.
, zákona č. 150/2022, zákona č. 151/2022 Z. z. a zákona č. 398/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 8 ods. 2 sa na konci pripájajú vety: „Za vzdanie sa funkcie generálneho prokurátora sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom generálny prokurátor vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou podľa osobitného predpisu2d)
a) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady,
b) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do európskeho parlamentu,
c) vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky,
d) na kandidátnej listine pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja,
e) na kandidátnej listine pre voľby predsedu samosprávneho kraja,
f) na kandidátnej listine pre voľby do obecného zastupiteľstva alebo
g) na kandidátnej listine pre voľby starostu obce.
V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu2e) povinná doručiť prezidentovi Slovenskej republiky kópiu vyhlásenia generálneho prokurátora, v ktorom generálny prokurátor vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách podľa osobitného predpisu2d) do piatich dní odo dňa, keď jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu2d) je takéto
2
vyhlásenie generálneho prokurátora; vyhlásenie môže prezidentovi Slovenskej republiky doručiť aj generálny prokurátor bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia generálneho prokurátora prezidentovi Slovenskej republiky Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo generálnym prokurátorom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie generálneho prokurátora prezidentovi Slovenskej republiky pre účely prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2d) a 2e) znejú:
2d) § 50 ods. 4 písm. a), § 80 ods. 4 písm. d), § 103 ods. 1 písm. e), § 139 ods. 5 písm. a) a ods. 8, § 144 ods. 4 písm. a) a ods. 7, § 171 ods. 5 písm. a) a ods. 8, § 176 ods. 4 písm. a) a ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2e) § 13 a nasl. zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 8 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Národná rada môže navrhnúť prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie aj v prípade, že
a) národná rada nevzala na vedomie alebo odmietla správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry z dôvodu, že táto nereflektuje porušovanie zákona prokuratúrou, pričom generálny prokurátor nezjednal nápravu takých porušení, alebo
b) vyšli najavo závažné skutočnosti vzťahujúce sa na osobu generálneho prokurátora, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celej prokuratúry, alebo spôsobom, ktorý nie je v rozpore so samotným poslaním prokuratúry, ak v dôsledku týchto skutočností je narušený riadny chod prokuratúry2f).
(5) Národná rada môže navrhnúť prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie ďalej aj v prípade, že generálny prokurátor
a) nerešpektuje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, vrátane európskych,
b) podáva šikanózne disciplinárne návrhy,
c) stretáva sa so závadovými osobami,
d) koná v rozpore s oficiálnou zahraničnou politikou štátu,
e) uplatňuje svoju právomoc selektívne, alebo
f) opakovane koná spôsobom, ktorý vzbudzuje vážne pochybnosti o svojej nezaujatosti alebo odbornej spôsobilosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f) znie:
2f) Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2012 z 24. októbra 2012.“.
3. V § 9 ods. 2 a ods. 4 sa za slovami „generálny prokurátor“ bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.“.
3
4.V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Počas zastupovania generálneho prokurátora sa na prvého námestníka generálneho prokurátora primerane vzťahujú ustanovenia o odvolaní generálneho prokurátora. Odvolaním z funkcie prvého námestníka oprávnenie podľa odseku 1 a odseku 3 zaniká.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
5. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Generálny prokurátor je povinný zabezpečiť riadny chod a funkčnosť prokuratúry, vrátane personálneho obsadenia na všetkých stupňoch prokuratúry.“.
6. V § 55i ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Generálny prokurátor je povinný zbaviť mlčanlivosti osobu určenú na plnenie úloh Úradu špeciálnej prokuratúry na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu v trestnom konaní.“.
Čl. II
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry znení zákona č. 154/2001 Z. z., zákona 311/2001 Z. z., zákona č. 669/2002 Z. z. zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 151/2022 Z. z. a zákona č. 11/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prezidentom Slovenskej republiky, poslancom národnej rady, členom vlády Slovenskej republiky, štátnym tajomníkom ministerstva. “
2.V § 12 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
3. V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
4. V § 12 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
5. V § 13 ods. 1 sa slová „možno dočasne pozastaviť“ nahrádzajú slovami „sa dočasne pozastavuje“.
4
6. V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Za vzdanie sa funkcie prokurátora sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom prokurátor vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou podľa osobitného predpisu11d)
a) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady,
b) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do európskeho parlamentu,
c) vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky,
d) na kandidátnej listine pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja,
e) na kandidátnej listine pre voľby predsedu samosprávneho kraja,
f) na kandidátnej listine pre voľby do obecného zastupiteľstva,
g) na kandidátnej listine pre voľby starostu obce.
V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu11e) povinná doručiť generálnemu prokurátorovi kópiu vyhlásenia prokurátora, v ktorom prokurátor vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách podľa osobitného predpisu11d) do piatich dní odo dňa, keď jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu11d) je takéto vyhlásenie prokurátora; vyhlásenie môže generálnemu prokurátorovi doručiť aj dotknutý prokurátor bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia prokurátora generálnemu prokurátorovi Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo dotknutým prokurátorom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie prokurátora generálnemu prokurátorovi pre účely odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11d a 11e znejú:
11d) § 50 ods. 4 písm. a), § 80 ods. 4 písm. d), § 103 ods. 1 písm. e), § 139 ods. 5 písm. a) a ods. 8, § 144 ods. 4 písm. a) a ods. 7, § 171 ods. 5 písm. a) a ods. 8, § 176 ods. 4 písm. a) a ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11e) § 13 a nasl. zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 17 písm. b) sa slová „§ 12 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 6 a 7“.
8. V § 19 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta: „Prvého námestníka generálneho prokurátora vymenuje generálny prokurátor po vyslovení súhlasu príslušným výborom národnej rady.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a) znie:
14a) § 59 ods. 1 písm. e) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. /2023 Z. z.“.
9. V § 24a ods. 10 sa za prvú vetu vkladá veta: „Súhlas rady prokurátorov na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry sa nevyžaduje, ak uchádzač o vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry spĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie do funkcie vedúceho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a úspešne absolvoval výberové konanie.“.
5
10. V § 24aa ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Za vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom špeciálny prokurátor vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou podľa osobitného predpisu11d)
a) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady,
b) na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do európskeho parlamentu,
c) vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky,
d) na kandidátnej listine pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja,
e) na kandidátnej listine pre voľby predsedu samosprávneho kraja,
f) na kandidátnej listine pre voľby do obecného zastupiteľstva,
g) na kandidátnej listine pre voľby starostu obce.
V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu11e) povinná doručiť národnej rade kópiu vyhlásenia špeciálneho prokurátora, v ktorom špeciálny prokurátor vyjadril súhlas so svojou kandidatúrou vo voľbách podľa osobitného predpisu11d) do piatich dní odo dňa, keď jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu11d) je takéto vyhlásenie špeciálneho prokurátora; vyhlásenie môže národnej rade doručiť aj špeciálny prokurátor bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia špeciálneho prokurátora národnej rade Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo špeciálnym prokurátorom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie špeciálneho prokurátora národnej rade pre účely prvej vety.“.
11. V § 24aa sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Národná rada môže odvolať špeciálneho prokurátora aj v prípade, že
a) národná rada nevzala na vedomie alebo odmietla správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry podávanú podľa osobitného zákona14d) z dôvodu, že táto nereflektuje porušovania zákona Úradom špeciálnej prokuratúry, pričom špeciálny prokurátor v rámci svojich právomocí nezjednal nápravu týchto porušení, alebo
b) vyšli najavo závažné skutočnosti vzťahujúce sa na osobu špeciálneho prokurátora, ktoré dôvodne spochybňujú jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom, ktorý nie je v rozpore so samotným poslaním Úradu špeciálnej prokuratúry, ak v dôsledku týchto skutočností je narušený riadny chod Úradu špeciálnej prokuratúry.
(5) Národná rada môže špeciálneho prokurátora odvolať z funkcie ďalej aj v prípade, že špeciálny prokurátor
a) nerešpektuje rozhodnutia najvyšších súdnych autorít, vrátane európskych,
b) stretáva sa so závadovými osobami,
c) koná v rozpore s oficiálnou zahraničnou politikou štátu,
d) uplatňuje svoju právomoc selektívne, alebo
e) opakovane koná spôsobom, ktorý vzbudzuje vážne pochybnosti o svojej nezaujatosti alebo odbornej spôsobilosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
6
Poznámka pod čiarou k odkazu 14d znie:
14d) § 55d ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.“.
12. V § 24d ods. 4 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „až 5“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.
13. V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Za politickú činnosť sa považuje aj akákoľvek verejná aktivita, vrátane na sociálnej sieti, ktorá nesmeruje k pravdivému informovaniu o činnosti prokuratúry.“.
14. V § 26 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Generálny prokurátor je povinný zbaviť mlčanlivosti prokurátora na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu v trestnom konaní.“.
15. V § 97 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 12 ods. 1 3“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 a 2“.
16. V § 125 ods. 2 sa slová „§ 12 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 4“.
17. V § 134 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 12 ods. 5“ nahrádzajú slovami „12 ods. 4“.
18. V § 189 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„(3) Porušenie zákazu vykonávať politickú činnosť sa považuje za závažné disciplinárne previnenie, za ktoré sa prokurátorovi uloží disciplinárne opatrenie zbavenia funkcie prokurátora.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označuje ako odseky 4 a 5.
19. V § 189 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak bolo v disciplinárnom konaní rozhodnuté, že generálny prokurátor spáchal úmyselné disciplinárne previnenie alebo disciplinárne previnenie spočívajúce vo výkone politickej činnosti, považuje sa tento čin za nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora; v takom prípade prezident Slovenskej republiky odvolá generálneho prokurátora z funkcie generálneho prokurátora aj bez návrhu národnej rady.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Čl. III
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., zákona č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z. zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 191/2011 Z. z., zákona č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona
7
č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 288/2021 Z. z., zákona č. 252/2022 Z. z. a zákona č. 264/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 59 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá písmeno e), ktoré znie:
„e) udeľuje súhlas s vymenovaním do funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora podľa osobitného predpisu,49aa)“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:
49aa) § 19 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. /2023 Z. z.“.
2. V § 124 odsek 1 znie:
„(1) Návrh na odvolanie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh na odvolanie musí byť riadne odôvodnený, musia v ňom byť uvedené skutočnosti, ktoré zakladajú dôvodnosť návrhu. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru. Generálny prokurátor a špeciálny prokurátor majú právo byť prítomní na zasadnutí ústavnoprávneho výboru a právo vyjadriť sa ku všetkým relevantným skutočnostiam, ktoré predmetom návrhu na ich odvolanie. Ústavnoprávny výbor predloží návrh na odvolanie spolu so svojím stanoviskom a vyjadrením generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne návrh na odvolanie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora so stanoviskom ústavnoprávneho výboru a vyjadrením generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora na program najbližšej schôdze národnej rady. Generálnemu prokurátorovi a špeciálnemu prokurátorovi musí byť počas schôdze národnej rady umožnené vyjadriť sa o návrhu na ich odvolanie.“.
Čl. IV
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 208/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 314/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 5 sa za slová „generálnemu prokurátorovi“ vkladá čiarka a slová „vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a verejnému ochrancovi práv“.
2. V § 11 ods. 5 a § 12 ods. 6 sa za slová „generálnemu prokurátorovi“ vkladá čiarka a slová „vláde a verejnému ochrancovi práv“.
8
3. V § 17 ods. 1 sa za slová „generálny prokurátor,“ vkladajú slová „vláda a verejný ochranca práv,“.
4.Z textu zákona sa vypúšťa odkaz 7 vrátane poznámky pod čiarou.
Čl. V
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 308/2021 Z. z., zákona č. 432/2021 Z. z., zákona č. 150/2022, zákona č. 340/2022 Z. z., zákona č. 398/2022 Z. z. a zákona č. 49/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) trestné činy spáchané prokurátormi pri výkone ich funkcie.“.
2.V § 363 odsek 1 znie:
„(1) Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta o postúpení veci, o zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania, o podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného a o prerušení trestného stíhania, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo bol porušený zákon.“.
3.V § 363 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo konania“.
4.V § 364 odsek 1 znie:
„(1) Návrh na postup podľa § 363 ods. 1 môže podať do 10 pracovných dní od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia poškodený v neprospech obvineného.“
5.V § 364 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Poškodený môže podať návrh len, ak využil svoje právo podať riadny opravný prostriedok alebo ak nadriadený orgán zrušil prvostupňové rozhodnutie a v jeho neprospech rozhodol sám.“.
9
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 364 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v prospech alebo v neprospech obvineného“.
7. V § 364 ods. 4 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „dvoch“.
8. V § 365 ods. 1 sa slová „oprávnenej osoby uvedenej v § 364 ods. 1“ sa nahrádza slovom „poškodeného“, číslo „3“ sa nahrádza číslom „4“ a slová „osobu, ktorá návrh podala“ sa nahrádzajú slovami „poškodeného, ktorý návrh podal“.
9. V § 366 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prospech alebo v neprospech obvineného“.
10. V § 366 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „prípadne aj chybné konanie, ktoré mu predchádzalo“.
11. V § 371 ods. 1 písm. m) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
Čl. VI
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022, zákona č. 151/2022 Z. z., zákona č. 375/2022 Z. z. a zákona č. 398/2022 Z. z., ktorý sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 písmeno e) znie:
„e) v konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo verejného ochrancu práv na rozpustenie politickej strany,“.
2.Nadpis druhého dielu piatej hlavy štvrtej časti znie: Konanie o žalobe na rozpustenie politickej strany“
3. V § 384, § 385 sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovom „žalobca“.
4. Za § 385 sa vkladá § 385a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠385a
Žalobná legitimácia
Žalobcom je generálny prokurátor, vláda alebo verejný ochranca práv.“
5. V § 387 ods. 1 písm. d) sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovom „žalobca“.
Čl. VII
Zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) sa mení a dopĺňa takto:
10
1.V § 16 písm. a) sa slová „tri pätiny“ nahrádzajú slovami „jedna pätina“.
2.V § 16 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) minister spravodlivosti,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
3. V § 36 ods. 3 sa za slovo „sudcu“ dopĺňajú slová „a ktorým bolo rozhodnuté o spáchaní činu nezlučiteľného s výkonom funkcie generálneho prokurátora podľa osobitného predpisu10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 189 ods. 5 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
4. V § 36 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Predseda disciplinárneho senátu o právoplatnom disciplinárnom rozhodnutí, ktorým bolo rozhodnuté, že generálny prokurátor spáchal čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, ak nejde o prípad podľa odseku 3, ako aj o disciplinárnom rozhodnutí, ktorým bolo rozhodnuté, že špeciálny prokurátor spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného disciplinárneho rozhodnutia nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora, upovedomí aj Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky.“.
5. V § 39 ods. 4 písm. a) sa za slovom „sudcov“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a generálneho prokurátora v prípade podľa osobitného zákona10)“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.