1
D Ô V O D O V Á S P R Á V A
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák.
Cieľom návrhu zákona je podpora lokálnych a regionálnych médií vysielateľov rozhlasového a televízneho vysielania, a to priamo zo strany štátu prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Návrh zákona zároveň spresňuje, aké ďalšie podmienky musí žiadateľ splniť okrem toho, že je vysielateľov v zmysle zákona o mediálnych službách.
Lokálne a regionálne média zohrávajú nezastupiteľnú rolu pri formovaní verejnej mienky, zabezpečovaní objektivity a vyváženosti informácií, ako aj plurality názorov a v neposlednom rade neraz prvým stupňom pre začínajúcich žurnalistov v ich budúcej profesionálnej kariére. Významnú úlohu zohrávajú aj pri propagácii samosprávy, či ako prostriedky šírenia regionálnych a lokálnych informácií, inzercie a reklamy. Tieto média predstavujú nielen dynamizujúci prvok mediálneho systému, ale významne prispievajú k demokratizácii spoločnosti a svojou dostupnosťou a informačnou blízkosťou aj k motivácii obyvateľov samosprávy k účasti na správe vecí verejných. Navyše pôsobia aj ako dôležitý kultúrny faktor, pretože prispievajú k uchovávaniu kultúrnych tradícii a pocitu príslušnosti k obci, mestu, či regiónu. Aj lokálni a regionálni vysielatelia tvrdo pocítili dôsledky pandémie COVID-19 na svoje podnikanie a mnohí museli obmedziť svoje vysielanie, či zanikli. Ich podpora je na základe všetkých týchto uvedených dôvodov aj zo strany štátu namieste.
Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá však sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. však pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
Čl. I
Poslaním médií verejnej služby je viacero aspektov, ktoré dlhodobo vymedzené na úrovni Európskej únie a možno ich uplatniť aj na lokálnej úrovni, najmä:
poskytovať bezplatnú službu pre obyvateľov obce, mesta alebo samosprávneho kraja,
zabezpečiť objektivitu informácií, názorovú pluralitu, redakčnú nezávislosť a vytvoriť stálu informačnú a diskusnú platformu pre obyvateľov obce, mesta (mestskej časti) alebo samosprávneho kraja,
umožniť verejnosti prístup k významným udalostiam samosprávy,
zachovať v ponuke širokú škálu žánrov vrátane tých menej lukratívnych,
udržiavať si vysokú kvalitu,
podporovať a obohacovať kultúru ako prvok národnej a lokálnej identity,
napomáhať inováciám, technologickému rozvoju a kreativite,
spolupracovať pri zachovaní a výmene kultúrneho dedičstva a rozvíjať partnerské vzťahy s inými médiami.
Návrhom zákona sa zavádza možnosť podporiť z dotačného systému Ministerstva kultúry aj lokálne a regionálne médiá v podobe vysielateľov rozhlasovej a televíznej programovej služby. Ide o vysielateľov, ktorí aj bez dotačnej pomoci preukázali, že vedia na trhu mediálnych služieb pôsobiť (podmienka 5 rokov) a sú výlučne orientované na takéto lokálne, regionálne, či v súčasnosti aj komunitné vysielanie (zámerom nie je podporovať celoštátnych vysielateľov, ktorí si vytvorili regionálne vysielania alebo ovládli lokálne a regionálne médiá). Z dôvodu zabránenia duplicite pri podpore poskytovaním z verejných zdrojov Slovenskej republiky sa zdá byť relevantnou aj podmienka, aby žiadateľ o dotáciu nepoberal okrem eurofondov na svoju činnosť, resp. vysielanie, aj iné finančné prostriedky od štátu, samosprávy alebo iných subjektov verejnej správy.
Čl. II
S prihliadnutím na primeranú legisvakančnú dobu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. januára 2024. Prihliada sa pritom nielen na legisvakanciu, ale tiež na skutočnosť, že v tomto roku nie v rozpočte Ministerstva kultúry SR vyčlenené dostatočné finančné zdroje na
3
vypísanie novej výzvy v rámci dotačného systému ministerstva s cieľom podporiť lokálne a regionálne médiá.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Vetrák
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
5.A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
5
Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy za predpokladu, že Ministerstvo kultúry SR nevyčlení v rámci existujúceho dotačného systému určitú sumu na zavádzaný nový dotačný titul. V takom prípade sa odporúča dodatočne vyčleniť v rozpočte uvedeného ministerstva ročne aspoň 500 000 eur na podporu lokálnych a regionálnych vysielateľov, čo je potenciálny dopad návrhu zákona na nasledujúce tri rozpočtové roky, keďže v roku 2023 sa vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti zákona dopad na rozpočet verejnej správy neočakáva.
Návrh zákona však pozitívny vplyv na podnikateľskú sféru, keďže viaceré subjekty prevádzkujúce lokálne a regionálne vysielanie pôsobia ako obchodné spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.