NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 310/2021 Z. z a zákona č. 264/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) podpora lokálneho vysielania2a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 19 ods. 5 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách).“.
2.§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. h) môže byť vysielateľ12a), ktorý vysiela výlučne lokálne vysielanie programovej služby aspoň päť rokov a nie je príjemcom iných finančných prostriedkov z verejných zdrojov okrem príspevkov z fondov12b) Európskej únie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
12a) § 19 zákona o mediálnych službách.
2
12b) Zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.