1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2023
o Učenej spoločnosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Učená spoločnosť Slovenskej republiky (ďalej „Učená spoločnosť“) je verejnoprávna ustanovizeň.
(2)Učená spoločnosť je právnická osoba ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)Učená spoločnosť sa zapisuje do registra podľa osobitného predpisu.
(4)Sídlom Učenej spoločnosti je Bratislava.
(5)Ustanoveniami tohto zákona nie dotknuté ustanovenia podľa osobitného predpisu1).
§ 2
Úlohy Učenej spoločnosti
Učená spoločnosť
a) reprezentuje vedeckú komunitu Slovenskej republiky doma i v zahraničí,
b)podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov,
2
c)podporuje excelentný základný výskum a výskum s potenciálom vysokého ekonomického a spoločenského prospechu,
d)podporuje aplikáciu výsledkov výskumu v praxi a osobitne tak, aby vedecké poznatky prispievali ku kvalifikovaným rozhodnutiam pri riadení štátu a spoločnosti,
e)pomáha pri vzdelávaní mladých vedcov,
f)iniciatívne sa vyjadruje k situácii vo vede, výskume a vzdelávaní a kladie dôraz na etiku vedeckého konania,
g)iniciatívne sa vyjadruje k závažným spoločenským otázkam,
h)spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied, univerzitami a vysokými školami v prospech vedy, výskumu a vzdelávania,
i)spolupracuje s učenými spoločnosťami doma i v zahraničí.
§ 3
Postavenie Učenej spoločnosti
(1) Učená spoločnosť je autonómna právnická osoba s vlastným členstvom, ktorá sa riadi týmto zákonom a Štatútom Učenej spoločnosti (ďalej „Štatút“).
(2)Štatút a jeho zmeny schvaľuje valné zhromaždenie.
§ 4
Členovia Učenej spoločnosti
(1) Učená spoločnosť združuje významných vedcov všetkých vedných odborov. Členom Učenej spoločnosti môže byť vedecká osobnosť, ktorá je občanom Slovenskej republiky, významným spôsobom prispela k rozvoju poznania alebo kultúry a je morálne bezúhonná. Členom Učenej spoločnosti sa môže výnimočne stať aj cudzinec, ktorý dosiahol mimoriadnu vedeckú úroveň a jeho výskum väzbu so Slovenskou republikou. Člen spoločnosti právo používať označenie „akademik“ Učenej spoločnosti Slovenskej republiky.
(2)Valné zhromaždenie volí členov Učenej spoločnosti z kandidátov, ktorých majú právo navrhnúť členovia Učenej spoločnosti, Slovenská akadémia vied, univerzity, vysoké školy, slovenské výskumné inštitúcie, akademické spoločnosti a umelecké združenia. Podrobnosti o voľbách upravuje Štatút.
(3)Počet riadnych členov spoločnosti je najviac 100, pričom sa nezapočítavajú členovia, ktorí dosiahli vek 75 rokov. Všetci členovia Učenej spoločnosti tvoria jej valné zhromaždenie.
(4)Členstvo v Učenej spoločnosti je doživotné. Člen sa môže kedykoľvek vzdať členstva. Člena možno vylúčiť z dôvodu konania v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo Štatútom. Návrh na vylúčenie člena predloží Rada na
3
zasadnutie Učenej spoločnosti a rozhodne o ňom najbližšie valné zhromaždenie tajným hlasovaním. K prijatiu návrhu je po vyjadrení sa dotknutého člena k návrhu na vylúčenie potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných riadnych členov učenej spoločnosti.
(5)Práva a povinnosti členov Učenej spoločnosti ustanovuje Štatút.
§ 5
Orgány spoločnosti
(1) Orgánmi Učenej spoločnosti sú
a) valné zhromaždenie Učenej spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“),
b) predseda Učenej spoločnosti (ďalej len „predseda“) a podpredseda Učenej spoločnosti (ďalej len „podpredseda),
c) Rada Učenej spoločnosti (ďalej len „Rada“).
(2) Najvyšším orgánom Učenej spoločnosti je valné zhromaždenie členov učenej spoločnosti. Zvoláva ho predseda Učenej spoločnosti najmenej raz do roka. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(3)Predseda je povinný zvolať valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada písomne najmenej jedna pätina riadnych členov, a to do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak predseda nezvolá valné zhromaždenie podľa predchádzajúcej vety, zvolá ho zástupca členov, ktorí o zvolanie valného zhromaždenia požiadali. Ak predseda nie je prítomný, alebo odmietne viesť takto zvolané valné zhromaždenie, vedie ho zástupca členov, ktorí o zvolanie valného zhromaždenia požiadali.
(4)Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí
a) voľba predsedu, podpredsedu a Rady spomedzi členov Učenej spoločnosti,
b) rozhodovanie o zriadení pracovných skupín a komisií,
c) prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy o činnosti Učenej spoločnosti a správy o plnení rozpočtu,
d) hodnotenie situácie vo vede a výskume a schvaľovanie návrhov na ich rozvoj,
e) vydávanie stanovísk k otázkam súvisiacim so sociálnym a hospodárskym rozvojom Slovenskej republiky,
f) rozhodovanie o členstve Učenej spoločnosti v medzinárodných organizáciách,
g) rozhodovanie o ďalších otázkach predložených predsedom na prerokovanie a na prijatie stanoviska.
(5) Predseda zastupuje Učenú spoločnosť navonok a koná v jej mene ako štatutárny orgán. Predsedu a podpredsedu volí valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní.
4
Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu štyri roky. Za predsedu alebo podpredsedu možno zvoliť istú osobu najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Predsedu v neprítomnosti a v prípadoch určených Štatútom zastupuje podpredseda. Predseda je povinný informovať o svojej činnosti na každom zasadnutí Rady.
(6)Rada je výkonným orgánom Učenej spoločnosti. Funkčné obdobie Rady štyri roky. Členmi Rady predseda, podpredseda a piati členovia volení valným zhromaždením z členov Učenej spoločnosti. Za člena Rady môže byť zvolená istá osoba najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(7) Rada
a) zabezpečuje vykonanie rozhodnutí valného zhromaždenia,
b) pripravuje program rokovania valného zhromaždenia,
c) rozhoduje o použití majetku Učenej spoločnosti,
d) plní ďalšie úlohy potrebné pre činnosť Učenej spoločnosti.
(8) Administratívne činnosti Učenej spoločnosti zabezpečuje jej sekretariát.
§ 6
Štatút
(1) Vnútornú organizáciu Učenej spoločnosti, postavenie, vzájomné vzťahy a právomoci jej orgánov a ďalšie podrobnosti o činnosti Učenej spoločnosti určuje Štatút.
(2) Štatút obsahuje
a) názov a skratku Učenej spoločnosti, ak sa má používať,
b) ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v Učenej spoločnosti a ustanovenia o právach a povinnostiach člena Učenej spoločnosti,
c) ustanovenia o orgánoch Učenej spoločnosti,
d) zásady hospodárenia Učenej spoločnosti,
e) ustanovenia o nadácii a o organizačných jednotkách Učenej spoločnosti, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene Učenej spoločnosti nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene Učenej spoločnosti; organizačné jednotky Učenej spoločnosti nie právnickými osobami,
f) spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia Učenej spoločnosti.
5
§ 7
Hospodárenie a financovanie Učenej spoločnosti
(1) Učená spoločnosť hospodári
a) s vlastným majetkom,
b) s majetkom štátu.
(2) Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť na plnenie úloh Učenej spoločnosti.
(3)Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje Učená spoločnosť, sa vzťahuje osobitný predpis1).
(4)O hospodárení Učenej spoločnosti podáva predseda s Radou jedenkrát ročne správu valnému zhromaždeniu, ktorá ju schvaľuje spolu s účtovnou uzávierkou.
(5)Učená spoločnosť si môže zriadiť nadáciu podľa osobitného predpisu.2) Štatút nadácie schvaľuje valné zhromaždenie.
§ 8
Príspevok štátu
(1) Príspevok štátu Učenej spoločnosti tvorí suma finančných prostriedkov poskytovaná každoročne Učenej spoločnosti z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Výška príspevku musí primerane pokrývať prevádzkové náklady a náklady nevyhnutné na výkon činnosti Učenej spoločnosti.
(2)Ministerstvo poskytuje príspevok štátu na základe písomnej žiadosti Učenej spoločnosti podanej najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý byť príspevok štátu poskytnutý.
(3)Ministerstvo poskytne príspevok štátu na príslušný kalendárny rok do konca februára kalendárneho roka.
(4)Ak je žiadosť predložená podľa odseku 3 riadne a včas, ministerstvo uzavrie s Učenou spoločnosťou zmluvu o poskytnutí príspevku štátu, v ktorej sa ustanovia podmienky použitia príspevku štátu, najmä účel použitia príspevku štátu.
§ 9
Účel využitia príspevku štátu
(1)Príspevok štátu je určený na podporu financovania Učenej spoločnosti v súlade s jej úlohami podľa § 2.
1) Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.
2) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6
(2)Využitie príspevku štátu musí bezprostredne súvisieť s realizáciou niektorej z činností Učenej spoločnosti podľa odseku 1. Príspevok štátu nemôže byť využitý na účely súvisiace s podnikaním Učenej spoločnosti alebo na činnosť ňou zriadenej nadácie.
(3)Učená spoločnosť je povinná príspevok štátu použiť a nie je oprávnená ho postúpiť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Ak príspevok štátu nevyužije, je povinná jeho nevyužitú časť štátu vrátiť.
(4)Ak Učená spoločnosť využije príspevok štátu v rozpore s odsekmi 2 a 3 alebo v rozpore s účelom vymedzeným v zmluve o poskytnutí príspevku štátu podľa § 8 ods. 5, je povinná príspevok štátu vrátiť.
(5)Právny nárok na príspevok štátu podľa tohto zákona výhradne Učená spoločnosť a v prípade zmeny jej právnej formy alebo jej zrušenia tento nárok neprechádza na jej právneho nástupcu.
§ 10
Podmienky hospodárenia s príspevkom štátu
(1) Učená spoločnosť je povinná predložiť ministerstvu správu o hospodárení s príspevkom štátu za predchádzajúci rok do 30. apríla nasledujúceho roka v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo zverejňuje správu o hospodárení s príspevkom štátu na svojom webovom sídle. V správe o hospodárení s príspevkom štátu Učená spoločnosť uvedie jednotlivé výdavky, na ktorých úhradu bol príspevok použitý v rozsahu:
a) účel,
b) dátum úhrady,
c) číslo účtovného dokladu,
d) popis uhradeného plnenia,
e) názov alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania fyzickej osoby podnikateľa, ktorá bola dodávateľom plnenia,
f) identifikačné číslo dodávateľa, ak bolo pridelené,
g) výška uhradeného plnenia,
h) meno, priezvisko, funkcia, podpis a kontakt na osobu, ktorá výdavok schválila.
(2) Učená spoločnosť je povinná umožniť ministerstvu a orgánu oprávnenému na výkon kontroly a auditu podľa osobitého predpisu3) vykonať kontrolu a audit použitia príspevku štátu.
3) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
§ 11
Prechodné ustanovenia
(1) Prvých 13 členov Učenej spoločnosti vymenuje prezident Slovenskej republiky spomedzi osôb spĺňajúcich podmienky podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 15. augusta 2023. Títo členovia sa považujú za valné zhromaždenie, ktoré je povinné sa zísť do tridsiatich dní od vymenovania trinásteho člena.
(2)Ministerstvo poskytne v roku 2023 príspevok štátu Učenej spoločnosti do 30. septembra 2023, a to na základe jej písomnej žiadosti podanej najneskôr do 20. septembra 2023.
Čl. II
Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z. a zákona č. 347/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 až 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 3.
2. V § 9 ods. 3 písm. a) sa za slovom „akadémie“ vypúšťa čiarka a slová „predseda učenej spoločnosti“.
3.V § 9 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
4. V § 14 ods. 1 písm. c) piatom a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a učenej spoločnosti“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2023.