1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je úprava nových služieb elektronizácie v zdravotníctve. Navrhuje sa ustanoviť elektronizáciu laboratórnych vyšetrení, a to tak, že žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení budú v elektronickej forme a budú v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému sprístupnené zdravotníckym pracovníkom, čo prinesie odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení. Rozširuje sa údajová základňa národného zdravotníckeho informačného systému o údaje súvisiace s úmrtiami, ktoré sa budú taktiež, oproti doterajšej právnej úprave poskytovať elektronicky a o údaje Národného farmaceutického registra. Súčasne sa precizuje poskytovanie údajov o úmrtí a príčinách smrti.
Navrhuje sa výmena údajov v elektronickej forme na účely prideľovania rodných čísiel aj v prípadoch ak ide o údaje pri narodení dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a aj o údaje v prípade dieťaťa, ktoré bolo nájdené alebo bolo odložené vo verejne prístupnom inkubátore.
Účelom návrhu zákona je zavedenie nových prístupov zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie Národného registra očkovania a zmena prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvorenie právneho základu pre budovanie pracoviska dohľadového centra kybernetickej bezpečnosti prevádzkovaného Národným centrom zdravotníckych informácií. Upravuje sa vydávanie elektronických preukazov lekárom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávajúcich pitvy a lekárom vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel.
Návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nezakladá vplyv na životné prostredie, pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nezakladá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nezakladá sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B.Osobitná časť
K Čl. I (zákon č. 153/2013 Z. z.)
K bodu 1 (§ 1 písm. i a § 11)
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s rozšírením okruhu subjektov podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z., ktorým sa vykonáva overenie zhody informačného systému slúžiaceho na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom.
K bodu 2 (§ 1 písm. j)
Navrhuje sa precizovanie pôsobnosti zákona v súvislosti s procesom vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov osobám v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz ako technického prostriedku slúžiaceho na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu takejto osoby. Ide o pracovníkov v zdravotníctve, prehliadajúcich lekárov a lekárov vykonávajúcich pitvu.
K bodu 3 (§ 2 ods. 2)
Rozširuje sa obsah údajov v údajovej základni o údaje z Národného farmaceutického registra. Súčasne sa rozširuje obsah údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje o úmrtiach a príčinách smrti poskytované Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Rozširuje sa obsah údajov v údajovej základni Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje zo zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz. Obsah údajov v údajovej základni sa rozširuje aj o údaje o úmrtí osoby po prehliadke mŕtveho tela poskytované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
K bodu 4 (§ 2 ods. 3)
Ide o zosúladenie právneho predpisu s novelami zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z., ktorými boli Národné zdravotnícke administratívne registre rozšírené o Národný register organizácií s osobitnými úlohami v zdravotníctve a o Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti.
K bodu 5 (§ 2 ods. 12)
Navrhuje sa legislatívno - technická úprava v súvislosti s právnou úpravou nového prístupu do elektronickej zdravotnej knižky, ktorý bude využívať jednoznačný číselný kód.
K bodu 6 (§ 2 ods. 13)
Navrhuje sa zavedenie elektronického preukazu pre osoby v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz ako technického prostriedku slúžiaceho na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu takejto osoby. Ide o pracovníkov v zdravotníctve, prehliadajúcich lekárov a lekárov vykonávajúcich pitvu.
K bodu 7 (§ 2 ods. 15)
Ustanovuje sa definícia a obsah Národného farmaceutického registra. Národný farmaceutický register je zdravotnícky informačný systém, ktorý je vybudovaný z údajov registrov o registrovaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach, liekoch zaradených v zozname kategorizovaných liekoch, zdravotníckych pomôckach zaradených v zozname kategorizovaných pomôcok, špecializovaných zdravotníckych materiálov zaradených v kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiáloch a dietetických potravinách zaradených v kategorizovaných dietetických potravinách.
3
K bodu 8 (§ 3 ods. 1 písm. h) až k)
Údajová základňa sa rozširuje o údaje z databázy podľa § 3 ods. 2 písm. g) l), ktorý umožňuje správu a aktualizáciu údajov o registrovaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach, kategorizovaných liekoch, kategorizovaných zdravotníckych pomôckach, kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiáloch a o kategorizovaných dietetických potravinách.. Rozširuje sa teda obsah údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému o údaje z Národného farmaceutického registra. Národný farmaceutický register obsahuje údaje o registrovaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach, kategorizovaných liekoch, kategorizovaných zdravotníckych pomôckach, kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiáloch a o kategorizovaných dietetických potravinách.
Údajová základňa sa rozširuje o zoznam osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz, obsahom ktorého budú údaje o lekároch vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel a lekároch vykonávajúcich pitvu.
Údajová základňa sa dopĺňa aj o údaje o úmrtí a príčinách smrti, ktoré poskytované štatistickým úradom na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, skvalitnenia prevencie, zefektívnenia a trvalého zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti, trvalého zlepšovania zdravotníckych služieb, na vytváranie návrhov, realizácii a kontroly opatrení zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a zároveň údaje doplňujúcimi údajmi pre národné zdravotné registre a podkladom pre rezortné analýzy úmrtí podľa príčin smrti ako aj relatívnych mier v celkovej i špecifickej úmrtnosti podľa adekvátnych štandardov. Doplnenie údajovej základne súvisí aj s poskytovaním údajov Úradom pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti o údaje bezprostredne po prehliadke mŕtveho tela podľa § 20 ods. 1 písm. s) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 9 (§ 3 ods. 2 písm. aa)
Navrhuje sa precizovanie odkazu pod čiarou za účelom poskytovania osobných údajov do národného zdravotníckeho informačného systému z registrov Sociálnej poisťovne na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.
K bodu 10 (§ 3 ods. 4)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením legislatívnej skratky v § 3 ods.1.
K bodu 11 (§ 3 ods. 7)
Nakoľko súčasťou zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz aj osobné údaje, navrhuje sa vytvorenie prílohy č. 1c obsahujúcej účel spracúvaných osobných údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa spracúvajú osobné údaje v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz.
K bodu 12 (§ 5 ods. 6 písm. b) tretí bod)
Navrhuje sa, aby zdravotnícki pracovníci t. j. ošetrujúci lekár, ktorým je aj zubný lekár mal prístup k záznamom žiadaniek na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a k záznamom o výsledku vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek po zadaní rodného čísla pacienta alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby vzhľadom na skutočnosť, že podľa navrhovanej právnej úpravy budú povinní pred vytvorením žiadanky na vyšetrenie overiť, či žiadanka bola vytvorená iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo či výsledok ostatného vyšetrenia, ktoré bolo vykonané je pre lekára postačujúci, čím sa zamedziť k duplicitnému vyšetrovaniu biologického materiálu.
4
K bodu 13 (§ 5 ods. 6 písm. b) štvrtý bod)
Navrhuje sa, aby zdravotnícki pracovníci t. j. ošetrujúci lekár podľa § 5 odseku 6 písm. b) treťom bode mali prístup k záznamom žiadaniek na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky a k záznamom o výsledku vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek po zadaní rodného čísla pacienta alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby vzhľadom na skutočnosť, že podľa navrhovanej právnej úpravy budú povinní pred vytvorením žiadanky na vyšetrenie overiť či žiadanka bola vytvorená iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo či výsledok ostatného vyšetrenia, ktoré bolo vykonané je pre lekára postačujúci, čím sa zamedziť k duplicitnému vyšetrovaniu biologického materiálu. Z uvedeného dôvodu sa mení prístup k uvedeným záznamom prostredníctvom rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby a nie po vložení občianskeho preukazu s elektronickým čipom osoby alebo dokladu o pobyte s elektronickým čipom osoby.
K bodu 14 (§ 5 ods. 6 písm. c)
Navrhovanou úpravou sa rozširuje možnosť prístupu pre zdravotníckeho pracovníka zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek k záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek okrem identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek aj prostredníctvom identifikátora žiadateľa o vyšetrenie a identifikátora laboratórnej vzorky.
K bodu 15 (§ 5 ods. 6 písm. g)
Rozširuje sa okruh zdravotníckych pracovníkov, ktorým sa ustanovuje prístup k identifikačným údajom osoby, pacientskemu sumáru, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky a záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Okrem sestier a pôrodných asistentiek sa prístupy rozširujú aj pre praktické sestry asistentov, zubných asistentov a fyzioterapeutov.
K bodu 16 (§ 5 ods. 6 písm. q)
Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany údajov sa navrhuje prístup k údajom do elektronickej zdravotnej knižky osoby po nahlásení úmrtia osoby pre prehliadajúcich lekárov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rodného čísla tejto osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby.
K bodu 17 (§ 5 ods. 6 písm. t)
Navrhuje sa právna úprava, ktorá umožňuje prístup do elektronickej zdravotnej knižky aj posudkovému lekárovi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako odvolaciemu orgánu pri výkone lekárskej posudkovej činnosti.
K bodu 18 (§ 5 ods. 6 písm. aa)
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s návrhom prístupov k údajom a záznamom v Elektronickej zdravotnej knižke zdravotníckym pracovníkom regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zdravotníckym pracovníkom Úradu verejného zdravotníctva.
K bodu 19 (§ 5 ods. 6 písm. ab)
V § 5 ods. 6 sa rozširuje okruh zdravotníckych pracovníkov, ktorým sa poskytujú elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky o zdravotníckych pracovníkov regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva. Sprístupnenie elektronickej zdravotnej knižky v uvádzanom rozsahu umožní
5
efektívnejšie zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania bez časových strát. Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u každej osoby a na mieste, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením z prenosného ochorenia zistiť skutočnosti dôležité na prijatie protiepidemických opatrení. Veľká časť uvedených údajov je závislá od úzkej spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí ako prví vyslovujú podozrenie na výskyt prenosnej choroby, rozhodujú o diagnostike, liečbe, izolácii a v zdravotnom zázname skladujú ďalšie dôležité informácie, napr. údaje o očkovaní. Preto je pre zefektívnenie práce lekára alebo verejného zdravotníka príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pre kvalitnú surveillance prenosných ochorení dôležitá možnosť prístupov do elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu pacientskeho sumára, záznamu o preventívnej prehliadke, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, záznamu o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Znižovanie eliminácia výskytu prenosných ochorení a zefektívnenie organizácie protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy je jedným z cieľov Národného plánu prevencie a kontroly infekčných ochorení.
K bodu 20 (§ 6a ods. 1 písm. l)
Navrhuje sa rozšírenie registra dočasný pracovných neschopností v rozsahu údaju o stornovaní a stave spracovania dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu potreby rozšíriť rozsah poskytovaných informácií v elektronickej zdravotnej knižke za účelom plnenia zákonných požiadaviek.
K bodu 21 (§ 7 ods. 5)
Z dôvodu aplikačnej praxe a vo vzťahu k zmene vo vydávaní elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov na základe žiadosti sa mení taxatívny výpočet údajov v žiadosti o vydanie elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov o ďalšie údaje, ktoré by mohli byť potrebné na vydanie elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov.
K bodu 22 (§ 8 ods. 3 písm. g)
V súvislosti so zavedením procesu vydávania elektronických preukazov pre osoby v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz ako technického prostriedku slúžiaceho na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu takejto osoby; pričom takýmito osobami pracovníci v zdravotníctve, prehliadajúci lekári a lekári vykonávajúci pitvu. Vzhľadom k uvedenému sa navrhuje vypustenie povinnosti Národného centra zdravotníckych informácii znefunkčniť certifikát na zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o osobu, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve.
K bodu 23 (§ 8a ods. 9)
Za účelom evidencie vydaných elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve sa navrhuje vedenie požadovaných údajov v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1c.
K bodu 24 (§ 8a ods. 10)
Navrhuje sa právna úprava, kedy Národné centrum zdravotníckych informácii znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis pracovníkovi v zdravotníctve bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo u taxatívne vymedzených skutočnostiach.
6
K bodu 25 (§ 8b)
Navrhuje sa kompletná úprava vydávania elektronických preukazov lekárom prehliadajúcich mŕtve telá a lekárom vykonávajúcich pitvy. Na vydávanie elektronických preukazov pre osoby, ktorým bol vydaný elektronický preukaz sa budú vzťahovať náležitosti, ktoré upravujú vydávanie elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov. Pre potreby poskytovania údajov z elektronickej zdravotnej knižky pre lekárov úradu pre dohľad vykonávajúcich pitvy a pre lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel podľa § 5 ods. 6 písm. q) a r) je potrebné týmto lekárom vydať elektronický preukaz, ktorým sa zaistí ich prístup do elektronickej zdravotnej knižky a to z dôvodu správneho určenia príčin smrti. Osobitný režim vydávania elektronických preukazov prehliadajúcim lekárom a lekárom vykonávajúcim pitvy sa navrhuje z dôvodu, že títo lekári nemajú postavenie zdravotníckeho pracovníka a zároveň ani pitva ani prehliadka mŕtveho tela nie sú výkonom zdravotníckeho povolania.
Zároveň sa navrhuje právna úprava upravujúca stratu platnosti certifikátu na zdokonalený elektronický podpis u elektronického preukazu pre tieto osoby, kedy Národné centrum zdravotníckych informácii znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo o taxatívne vymedzených skutočnostiach.
K bodu 26 (§ 10 ods. 1 písm. a)
Navrhuje sa vypustiť údaje o úmrtí a príčinách smrti z hlásení o zdravotnom stave populácie, pretože takéto hlásenie nepredstavuje hlásenie o zdravotnom stave populácie zasielané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako je to v prípade ostatných hlásení, ktoré vedie národné centrum zdravotníckych informácií.
K bodu 27 (§ 10 ods. 6)
Okrem toho sa navrhuje precizovanie účelu poskytovania údajov, kedy Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytuje Národnému centrum zdravotníckych informácií údaje na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky ako podklad pre rezortné analýzy pri monitorovaní trendu vývoja celkovej úmrtnosti, najmä podľa príčin úmrtí a iných vybraných klinicko-epidemiologických ukazovateľov a zároveň údaje doplňujúcimi údajmi pre naplnenie národných zdravotných registrov spravovaných Národným centrom zdravotníckych informácií. Predmetné výstupy slúžia k skvalitnenia prevencie, zefektívnenia a trvalého zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti, trvalého zlepšovania zdravotníckych služieb, na vytváranie návrhov, realizácii a kontroly opatrení zameraných na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
K bodu 28 (§ 10 ods. 8)
Zosúlaďuje sa označenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky § 3 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Rozširuje sa okruh spravodajských jednotiek o obec ako subjekty, ktoré poskytujú Národnému centru zdravotníckych informácií údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov v súlade s § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vo vzťahu zdravotnej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby, ktorú vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom.
K bodu 29 (§ 12 ods. 3 písm. f)
Navrhuje sa úprava kompetencie Národného centra zdravotníckych informácii, kedy sa oprávnenie vydávať a znefunkčňovať elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov a elektronické preukazy pre osoby v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz. Ide o pracovníkov v zdravotníctve, prehliadajúcich lekárov a lekárov vykonávajúcich pitvu.
7
K bodu 30 (§ 12 ods. 3 písm. k)
Legislatívno - technická úprava súvisiaca s precizovaním poskytovania údajov v súlade s rozsahom údajovej základne podľa § 3.
K bodu 31 (§ 12 ods. 3 písm. p)
Na základe potrieb aplikačnej praxe sa navrhuje vypustenie časti ustanovenia, ktoré upravuje kompetenciu Národného centra zdravotníckych informácií. Pre Národné centrum zdravotníckych informácií je nevykonateľná úprava zverejniť automatizovane prebraté číselníky a prebraté číselníky informačných systémov verejnej správy bezprostredne pred ich účinnosťou, čo v reálnej aplikačnej praxi znamená, že Národné centrum v prípade prebratých číselníkov zverejní účinné číselníky a nie je schopné zabezpečiť zverejnenie číselníkov pred ich účinnosťou.
K bodu 32 (§ 12 ods. 3 písm. w)
Podľa § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v znení zákona č. 310/2021 Z. z. v § 2 ods. 4 písm. c) je jednu z podmienok potrebných pre poskytnutie príspevok pri narodení dieťaťa určenie bydliska povinne verejne zdravotne poistenej oprávnenej osoby. Vzhľadom k tomu, že od 1. apríla 2022 je príspevok pri narodení dieťaťa poskytovaný ako proaktívna dávka, tzn. bez nutnosti podania žiadosti o daný príspevok a s automatickým overovaním splnenia podmienok, zásadne žiadam o poskytovanie informácií o verejnom zdravotnom poistní oprávnenej osoby. V súčasnej dobe tieto údaje overované manuálne zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a preto sa navrhuje poskytovanie týchto vymedzených údajov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny z Národného zdravotníckeho informačného systému.
K bodu 33 (§ 12 ods. 3 písm. x) bod 4)
Navrhuje sa elektronicky poskytovať Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnym úradom verejného zdravotníctva identifikátor elektronického záznamu s údajmi o prenosných ochoreniach povinne hlásených a identifikátor doplnkového zdravotného údaja osoby s údajom z elektronickej zdravotnej knižky.
K bodu 34 (§ 12 ods. 3 písmeno aa)
Navrhovanou právnou úpravou sa vytvára právny základ pre budovanie pracoviska dohľadového centra kybernetickej bezpečnosti, ktoré bude prevádzkované Národným centrom zdravotníckych informácií, pričom jeho prioritou bude najmä monitorovanie významných aspektov kybernetickej bezpečnosti v informačných systémoch, ktoré majú vplyv na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu stanovenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
K bodu 35 (§ 12a ods. 2)
Navrhuje sa právna úprava definujúca správny delikt, ktorého sa dopustí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade, ak neoznámi Národnému centru zdravotníckych informácii skončenie zaraďovania osoby do rozpisu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v deň jeho skončenia, ak ide o lekára prehliadajúceho mŕtve telá, ktorému je vydaný elektronický preukaz alebo došlo k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu v deň jeho skončenia, ak ide o lekára Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonávajúceho pitvu osoby, ktorému je vydaný elektronický preukaz.
8
K bodu 36 (§ 12a ods. 3)
Legislatívna úprava v súvislosti s navrhovaným správnym deliktom pre ktorý môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť pokutu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou až do výšky 5000 eur.
K bodu 37 (§ 16 ods. 1 a 2 a § 19)
Navrhovanou právnou úpravou sa predlžujú prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s postupným zavedením elektronického prístupu k zdravotným údajom, o jeden rok. Takýto prístup k zdravotným údajom tak pre cudzincov ako aj pre občanov Slovenskej republiky súvisí s technickým zabezpečením uzatvárania dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Predĺžením prechodného obdobia sa teda zabezpečí kontinuita fungovania elektronického zdravotníctva, konkrétne uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti a prístup lekárov k elektronickým zdravotným záznamom v elektronickej zdravotnej knižke.
K bodu 38 (§ 22)
Z dôvodu navrhovanej právnej úpravy elektronického preukazu pre osoby v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz sa zavádza prechodné ustanovenie, ktorým sa určuje povinnosť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytnúť prvý krát Národnému centru zdravotníckych informácii údaje o prehliadajúcich lekároch a lekároch úradu pre dohľad vykonávajúcich pitvu v rozsahu údajov meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, ak osoba na území Slovenskej republiky prechodný pobyt, dátum a podpis osoby podľa odseku, dátum a podpis predsedu úradu pre dohľad alebo jeho povereného zástupcu najneskôr do 15. januára 2024.
K bodu 39 a 40 (Príloha č. 1a písm. a) a c))
Určuje sa rozsah údajov vrátane osobných údajov, ktoré bude Národné centrum zdravotníckych informácií poskytovať príslušnému matričnému úradu na účely zápisu do knihy narodení, pridelenia rodného čísla a na štatistické účely okrem novonarodených detí aj novonarodené osoby na území Slovenskej republiky, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, nájdené deti a aj deti nájdené vo verejne prístupnom inkubátore. Upravuje sa okruh dotknutých osôb, ktorých osobné údaje bude Národné centrum zdravotníckych informácií poskytovať príslušnému matričnému úradu na účely zápisu do knihy narodení, pridelenia rodného čísla a na štatistické účely okrem novonarodených detí to bude aj okruh novonarodených osôb na území Slovenskej republiky, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, nájdených detí a aj detí nájdených vo verejne prístupnom inkubátore. Predovšetkým sa určuje okruh dotknutých osôb, ktorých osobné údaje bude Národné centrum zdravotníckych informácií poskytovať príslušnému matričnému úradu na účely zápisu do knihy narodení, pridelenia rodného čísla a na štatistické účely okrem novonarodených detí to bude aj okruh novonarodených osôb na území Slovenskej republiky, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, nájdených detí a aj detí nájdených vo verejne prístupnom inkubátore.
K bodu 41 (Príloha č. 1c)
V súvislosti so zriadením zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz sa precizuje spracovávanie osobných údajov zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz podľa Prílohy č. 1b v súlade s platnou právnou úpravou poskytovania osobných údajov podľa Čl. 6 bodu 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679 v platnom znení.
9
K bodu 42 (Príloha č. 2 bod 1 písm. a) štvrtý a piaty bod)
V súvislosti so zavádzaním elektronizácie laboratórnych žiadaniek a výsledkov laboratórnych vyšetrení sa precizuje rozsah spracúvaných údajov v Zázname žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a Zázname žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
K bodu 43 (Príloha č. 2 bod 1 písm. a) štrnásty bod)
Navrhovanou právnou úpravou v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek sa Záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti nahrádza Záznamom návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť a rozširuje sa zoznam spracúvaných osobných údajov z dôvodu zosúladenie s právnou úpravou plánovanej zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 540/2021 Z. z.
.
K bodu 44 (Príloha č. 3)
Navrhuje sa vypustiť údaje o úmrtí a príčinách smrti z hlásení o zdravotnom stave populácie, pretože takéto hlásenie nepredstavuje hlásenie o zdravotnom stave populácie zasielané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako je to v prípade ostatných hlásení, ktoré vedie národné centrum zdravotníckych informácií.
K Čl. II (zákon č. 154/1994 Z. z.)
Navrhovanou úpravou sa zabezpečuje tok údajov tak, aby bolo možné zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby, nájdené dieťa a dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora do knihy narodení a tým aj takýmto deťom prideliť rodné číslo elektronicky, teda údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií prostredníctvom informačného systému.
K čl. III (zákon č. 576/2004 Z. z.)
K bodu 1 (§ 6d)
V súvislosti so zavádzaním elektronizácie laboratórnych žiadaniek a výsledkov laboratórnych vyšetrení a na základe aplikačnej praxe sa navrhuje z dôvodu jednoznačnosti, že laboratórne odbery indikuje výlučne lekár alebo zubný lekár. Zároveň pre potreby chodu a prevádzky príslušného zdravotníckeho zariadenia sa navrhuje, že na základe indikácie lekára alebo zubného lekára bude oprávnený žiadanky na vyšetrenie na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky vytvoriť aj ošetrujúca sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra asistent, zubný asistent a fyzioterapeut. V takomto prípade žiadanka na vyšetrenie na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky musí obsahovať meno, priezvisko, kód lekára alebo kód zubného lekára, ktorý vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikoval. Zároveň bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník v uvedených zdravotníckych povolaniach vytvorili elektronický záznam žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky v elektronickej zdravotnej knižke. Takisto záznam žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky v elektronickej podobe bude obsahovať identifikátor záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v prípade elektronický záznam žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorí ošetrujúca sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra asistent, zubný asistent a fyzioterapeut, tak takýto záznam žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek musí obsahovať aj meno, priezvisko, kód lekára
10
alebo zubného lekára, ktorý vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikoval.
V súvislosti s povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník pred zadaním žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, overili v elektronickej zdravotnej knižke, či bola vytvorená žiadanka na vyšetrenie alebo či je dostupný výsledok vyšetrenia sa navrhuje preto, aby sa zamedzilo duplicitnému vyšetrovaniu biologického materiálu, čo však neznamená, že lekár v prípade potreby opakovania takého vyšetrenia nemôže zadať novú žiadanku vzhľadom na zdravotnú indikáciu potrebnú na rozhodovanie v súvislosti s poskytovaním ďalších zdravotných výkonov a postupov vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacienta. Na účely kontrolného mechanizmu zo strany zdravotných poisťovní revízny lekár, revízna sestra a revízny farmaceut podľa § 5 ods. 6 písm. f) zákona č. 153/2013 Z. z. prístup okrem iného aj ku každému záznamu o prístupe, o poskytnutí údajov a každom pokuse o prístup alebo o poskytnutie údajov v elektronickej zdravotnej knižke po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní bezvýznamového identifikačného čísla osoby. Zároveň je v § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. upravená povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy s odkazom aj na § 6d.
Vytvoriť žiadanku na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa navrhuje na základe poverenia, ktoré prijal zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra asistent, zubný asistent a fyzioterapeut, pričom takéto kompetencie budú upravené vo vyhláške MZ SR č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov a vyhláške MZ SR č. 95/2018 Z. z. ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom vrátane poverenia a jeho náležitostí.
Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky je cieľom navrhovanej úpravy odstrániť duplicity v odberoch biologického materiálu na vyšetrenie, tak na zaistenie tohto cieľa sa navrhuje, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bol povinný zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník pred vytvorením elektronického záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky v elektronickej zdravotnej knižke vždy overil dátum a rozsah vykonaného výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a či bola vytvorená iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti žiadanka na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
K bodu 2
Navrhovanou právnou úpravou sa predlžujú prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s postupným zavedením elektronického prístupu k zdravotným údajom, o jeden rok. Takýto prístup k zdravotným údajom tak pre cudzincov ako aj pre občanov Slovenskej republiky súvisí s technickým zabezpečením uzatvárania dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Predĺžením prechodného obdobia sa teda zabezpečí kontinuita fungovania elektronického zdravotníctva, konkrétne uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti a prístup lekárov k elektronickým zdravotným záznamom v elektronickej zdravotnej knižke.
K Čl. IV (zákon č. 578/2004 Z. z.)
Oproti doterajšej úpravy sa rozširuje povinnosť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zaslať údaje v zákonom stanovenom rozsahu okrem rodného čísla Národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného
11
systému okrem údajov o narodení živého a mŕtveho dieťaťa aj údaje o narodení dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a aj údaje v prípade dieťaťa, ktoré bolo nájdené alebo bolo odložené vo verejne prístupnom inkubátore.
K Čl. V (zákon č. 581/2004 Z. z.)
K bodu 1 a 2 (§ 20 ods. 1 písm. b) a e) bod 11 a 12)
V súvislosti so zavedením procesu vydávania elektronických preukazov pre prehliadajúcich lekárov a lekárov vykonávajúcich pitvu sa navrhuje zriadenie zoznamu prehliadajúcich lekárov a zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu. Zoznam prehliadajúcich lekárov a zoznam lekárov vykonávajúcich pitvu sa zriaďuje za účelom následného zasielania týchto údajov do Národného centra zdravotníckych pracovníkov pre overenie údajov v žiadosti o vydanie elektronického preukazov.
K bodu 3 (§ 20 ods. 1 písm. v)
Navrhuje povinnosť pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytovať údaje v rozsahu zoznamu prehliadajúcich lekárov a zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu pre Národné centrum zdravotníckych informácii do zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz, a zároveň Úrad pre dohľad nad zdravotnou bezodkladne oznamuje Národnému centru zdravotníckych informácií každú zmenu v zozname prehliadajúcich lekárov a zozname lekárov vykonávajúcich pitvu.
K bodu 4 (§ 47c ods. 5)
Podľa navrhovaného znenia § 20 ods. 1 písm. e) bod 11 zákona č. 581/2004 Z. z. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou viesť zoznam prehliadajúcich lekárov, ktorý obsahovať údaje všetkých prehliadajúcich lekárov, t.j. lekárov, ktorí vykonávajú prehliadky mŕtvych v ústavnom zdravotníckom zariadení, aj mimo neho. Z toho dôvodu je potrebné, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oznamoval bezodkladne ukončenie zaraďovania lekára do rozpisu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 47c ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z., v dôsledku čoho Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyradí lekára zo zoznamu prehliadajúcich lekárov a vyradenie zo zoznamu úrad oznámi NCZI.
K čl. VI (zákon č. 355/2007 Z. z.)
K bodu 1 (§ 5 ods. 4 písm. aw) až ay)
Navrhovanou úpravou sa definuje kompetencia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky viesť Národný register prenosných ochorení ako aj Národný register očkovania v súlade s realizáciou projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" realizovaného z operačného programu Efektívna verejná správa.
K bodu 2 (§ 6 ods. 5)
Upravujú sa kompetencie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v súvislosti v s právnou úpravou v bode1.
K bodu 3 (§ 31b ods. 2 písm. e)
Na základe požiadavky EUROSTATU v rámci jednotného systému hlásenia údajov o chorobách z povolania v štátoch sa novelou zákona č. 355/2007 Z. z. dopĺňa hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v časti Hlásenie a evidencia
12
choroby z povolania o údaj „zamestnanecký status osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná“. Zamestnanecký status osoby, ktorej bola uznaná choroba z povolania môže byť fyzická osoba podnikateľ, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zamestnanec, študent brigádnik alebo dôchodca.
K bodu 4 (§ 54 ods. 2)
Navrhuje sa možnosť realizovať na diaľku epidemiologické vyšetrovanie a to vyhodnocovaním elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke lekárom alebo verejným zdravotníkom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Včasnosť zahájenia epidemiologického vyšetrovania je dôležitou podmienkou pre zisťovanie okolností dôležitých na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsoby šírenia prenosného ochorenia a na prijatie protiepidemických opatrení, čo úzko súvisí so včasným hlásením prenosného ochorenia príslušným zdravotníckym pracovníkom. Preto je pre zefektívnenie práce zdravotníckych pracovníkov epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pre kvalitnú surveillance prenosných ochorení strategické dôležité dostávať automatizované hlásenie o výskyte prenosného ochorenia a zároveň možnosť dohľadávania všetkých uvedených relevantných údajov nahliadaním do zdravotného záznamu na diaľku.
K bodu 5 (Príloha č. 3f)
Na základe požiadavky EUROSTATU v rámci jednotného systému hlásenia údajov o chorobách z povolania v štátoch sa novelou zákona č. 355/2007 Z. z. dopĺňajú tlačivá Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania o údaj „zamestnanecký status“.
K bodu 6 (názov Prílohy č. 10)
Zosúlaďuje sa názov prílohy č. 10 s názvom registra uvedeným v návrhu novely zákona.
K bodu 7 (Príloha č. 12)
V súvislosti so zriadením Národného registra očkovania sa v prílohe definuje zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovávania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a účel poskytovania osobných údajov.
K čl. VII (374/2018 Z. z.)
Navrhovanou právnou úpravou sa predlžujú prechodné ustanovenia, ktoré súvisia s postupným zavedením elektronického prístupu k zdravotným údajom, o jeden rok. Takýto prístup k zdravotným údajom tak pre cudzincov ako aj pre občanov Slovenskej republiky súvisí s technickým zabezpečením uzatvárania dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Predĺžením prechodného obdobia sa teda zabezpečí kontinuita fungovania elektronického zdravotníctva, konkrétne uzatváranie dohôd o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti a prístup lekárov k elektronickým zdravotným záznamom v elektronickej zdravotnej knižke.
K čl. VIII
Z dôvodu potreby dĺžky legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť právnej úpravy od 1. januára 2024.
13
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3. Sociálne vplyvy na
– hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí,
- rodovú rovnosť a
- zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu
14
vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
15
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)je upravený v primárnom práve:
čl. 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čl. 8 Charty základných práv Európskej únie.
b)je upravený v sekundárnom práve:
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28. 8. 2014) v platnom znení (Národný bezpečnostný úrad),
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení (Úrad na ochranu osobných údajov).
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
-
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a) úplne.