1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Návrh
ZÁKON
z ...... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „§ 5 ods. 6 písm. j) o) a písm. s) y)“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami § 5 ods. 6 písm. j) až o), písm. s) až y) a písm. ab)“.
2. V § 1 písmeno j) znie:
„j) proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov osobám v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz.“.
3.V § 2 ods. 2 sa slová „a g)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
4.V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Národné zdravotnícke administratívne registre zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve a prijímateľoch zdravotnej starostlivosti.“.
2
5.V § 2 odseku 12 sa slová „§ 5 ods. 6 písm. r) a t) y“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6 písm. q), r) a t) až y“.
6.V § 2 odsek 13 znie:
„(13) Elektronický preukaz osoby v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz je technický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu osoby, ktorej bol vydaný.“.
7.§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Národný farmaceutický register je zdravotnícky informačný systém tvorený sústavou údajov zo zoznamov a databázy podľa § 3 ods. 2 písm. g) až l).“
8.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) údaje z Národného farmaceutického registra,
i)údaje o úmrtiach a príčinách smrti poskytované Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“),1c)
j)údaje z hlásenia o úmrtí osoby poskytované úradom pre dohľad1d) po prehliadke mŕtveho tela,
k)zoznam osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1c a 1d znejú:
1c) § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1d) § 20 ods. 1 písm. s) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2022 Z. z.“.
9.Poznámka pod čiarou k odkazu 15be znie:
„15be) § 170 ods. 26 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 125/2022 Z. z.“.
10.V § 4 odseku 4 sa slová „Štatistickému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“)“ nahrádzajú slovami „štatistickému úradu“.
11.§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Účel spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú zo zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz uvedené v prílohe č. 1c.“.
12.V § 5 ods. 6 písm. b) treťom bode sa slová piateho bodu“ nahrádzajú slovami „tretieho piateho bodu a“.
13.V § 5 ods. 6 písm. b) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „tretieho, štvrtého,“.
14.V § 5 ods. 6 písm. c) sa za slová „identifikátora záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ vkladajú slová „alebo identifikátora žiadateľa o vyšetrenie a identifikátora laboratórnej vzorky“.
15.V § 5 ods. 6 písm. g) sa za slová „ošetrujúcej sestre“ vkladá čiarka a slová „alebo pôrodnej asistentke v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu
3
vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, o ktoré požiadal príslušný ošetrujúci lekár,“ sa nahrádzajú slovami „ošetrujúcej pôrodnej asistentke, ošetrujúcej praktickej sestre asistentovi, ošetrujúcemu zubnému asistentovi a ošetrujúcemu fyzioterapeutovi v rozsahu identifikačných údajov osoby, pacientskeho sumára, záznamu žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky, záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,“.
16.V § 5 ods. 6 písm. q) sa na konci pripájajú tieto slová „po zadaní jednoznačného číselného kódu prideleného úradom pre dohľad a rodného čísla osoby alebo bezvýznamového identifikačného čísla osoby“.
17.V § 5 ods. 6 písm. t) sa slová „lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny“ vkladajú slová „a posudkovému lekárovi Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny“.
18.V § 5 ods. 6 písm. aa) sa slová písmenách a) z)“ nahrádzajú slovami „písmenách a) z) a ab)“.
19.V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
ab) lekárovi alebo verejnému zdravotníkovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí realizujú epidemiologické vyšetrovanie27k) po zadaní rodného čísla osoby alebo po zadaní identifikátora fyzickej osoby v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b) prvého a druhého bodu, štvrtého bodu a ôsmeho a deviateho bodu alebo prostredníctvom identifikátora elektronického záznamu údaje o prenosných chorobách povinne hlásených podľa osobitného predpisu,27l) na účely vedenia Národného registra prenosných chorôb v Slovenskej republike,27m) alebo prostredníctvom identifikátora doplnkového zdravotného údaja osoby údaje z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) pätnásteho bodu vykonaného očkovania na účely vedenia Národného registra očkovania v Slovenskej republike.27n)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27k až 27n znejú:
27k) § 54 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2023 Z. z.
27l) § 52 ods. 5 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
27m) § 5 ods. 4 písm. aw) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2023 Z. z.
27n) § 5 ods. 4 písm. ax) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2023 Z. z.“.
20.V § 6a ods. 1 písmeno l) znie:
„l) údaj o stornovaní a stave spracovania dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
21.V § 7 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripája slovo „najmä“.
22.V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
23.V § 8a ods. 9 znie:
„(9) Národné centrum na účely evidencie vydaných elektronických preukazov pracovníkov v zdravotníctve vedie zoznam osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.1c.“.
24.§ 8a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
4
„(10) Národné centrum znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis pracovníkovi v zdravotníctve bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že
a)pracovník v zdravotníctve zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)pracovník v zdravotníctve stratil elektronický preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
c)pracovník v zdravotníctve zničený elektronický preukaz alebo poškodený elektronický preukaz a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
d)uplynula doba platnosti elektronického preukazu alebo
e)došlo k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu, ak ide o pracovníka v zdravotníctve.“.
25.Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Vydanie a použitie elektronického preukazu prehliadajúcemu lekárovi a lekárovi vykonávajúcemu pitvu osoby
(1)Národné centrum vydá na základe žiadosti úradu pre dohľad elektronický preukaz
a)prehliadajúcemu lekárovi,27d)
b)lekárovi vykonávajúcemu pitvu osoby.27e)
(2)Elektronický preukaz používa osoba podľa odseku 1 na svoju identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme a v informačnom systéme.
(3)Elektronický preukaz vydaný osobe podľa odseku 1 obsahuje
a)meno a priezvisko osoby,
b)sériové číslo elektronického preukazu,
c)dátum skončenia platnosti elektronického preukazu,
d)identifikačné číslo elektronického preukazu.
(4)Súčasťou elektronického preukazu osoby podľa odseku 1 je aj elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a certifikáty určené na
a)zdokonalený elektronický podpis,
b)šifrovanie a dešifrovanie údajov,
c)identifikáciu a autentifikáciu osoby podľa odseku 1.
(5)Národné centrum vydá elektronický preukaz výlučne pre osobu, ktorá vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. a) zaradenú do zoznamu prehliadajúcich lekárov podľa osobitného predpisu,32a) (ďalej len „zoznam prehliadajúcich lekárov“) a pre osobu, ktorá vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. b) zaradenú do zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu osoby podľa osobitného predpisu.32b)
(6)Žiadosť o vydanie elektronického preukazu osobe podľa odseku 1 podáva úrad pre dohľad. Správnosť údajov obsiahnutých v žiadosti o vydanie elektronického preukazu osobe podľa odseku 1 potvrdzuje predseda úradu pre dohľad alebo jeho poverený zástupca. Žiadosť o vydanie elektronického preukazu osobe podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)meno, priezvisko a rodné priezvisko osoby,
5
b)titul,
c)rodné číslo,
d)miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak osoba na území Slovenskej republiky prechodný pobyt,
e)dátum a podpis osoby,
f)dátum a podpis predsedu úradu pre dohľad alebo jeho povereného zástupcu.
(7)Na vydanie a zasielanie elektronického preukazu osobám podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú § 7 a § 8.
(8)Ak národné centrum zistí, že údaje v žiadosti o vydanie elektronického preukazu podľa odseku 1 nie zhodné s údajmi vedenými úradom pre dohľad v zozname prehliadajúcich lekárov32a) a v zozname lekárov vykonávajúcich pitvu,32b) vyzve úrad pre dohľad na opravu alebo aktualizáciu údajov. Do opravy alebo aktualizácie údajov lehota podľa § 7 ods. 8 alebo lehota podľa § 8 ods. 1 neplynie.
(9)Úrad pre dohľad je povinný najbližší pracovný deň po vyradení osoby podľa odseku 1 písm. a) zo zoznamu prehliadajúcich lekárov a najbližší pracovný deň po vyradení osoby podľa odseku 1 písm. b) zo zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu, túto skutočnosť oznámiť národnému centru. Národné centrum bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis osoby podľa odseku 1.
(10)Národné centrum na účely evidencie vydaných elektronických preukazov osobám podľa odseku 1 vedie zoznam osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz, v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.1c.
(11)Národné centrum znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis osobe podľa odseku 1 bezodkladne po tom, čo sa dozvedelo, že
a)osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)osoba stratila elektronický preukaz alebo ak jej bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
c)osoba zničený elektronický preukaz alebo poškodený elektronický preukaz a táto skutočnosť bola ohlásená národnému centru,
d)uplynula doba platnosti elektronického preukazu,
e)došlo k vyradeniu osoby zo zoznamu prehliadajúcich lekárov, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. a), ktorej je vydaný elektronický preukaz alebo došlo k vyradeniu osoby zo zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu, ak ide o osobu podľa odseku 1 písm. b), ktorej je vydaný elektronický preukaz.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
32a) § 20 ods. 1 písm. e) bod 11 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. ... /2023 Z. z.
32b) § 20 ods. 1 písm. e) bod 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. ... /2023 Z. z.“.
26.V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
6
Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená a) až m).
27.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Štatistický úrad zisťuje rodné číslo, obec trvalého pobytu a príčiny smrti zomretých a poskytuje ich národnému centru ako podklad pre rezortné analýzy pri monitorovaní trendu vývoja celkovej úmrtnosti, predovšetkým podľa príčin úmrtí a iných vybraných klinicko-epidemiologických ukazovateľov a tiež pre potreby vedenia národných zdravotných registrov na účely štatistickej analýzy a na vedecké účely.“.
28.V § 10 ods. 8 sa slová „dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“ a za slová „vyšší územný celok“ vkladá slovo „obec,“.
29.V § 12 ods. 3 písmeno f) znie:
„f) vydáva a znefunkčňuje elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov a elektronické preukazy osôb v zozname, ktorým bol vydaný elektronický preukaz,“.
30.V § 12 ods. 3 písmeno k) znie:
„k) na účely naplnenia údajov národných zdravotných registrov, hlásení udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a zdravotnícku štatistiku spracováva údaje z údajovej základe podľa § 3 a poskytuje spracúvané údaje z údajovej základne podľa § 3,“.
31.V § 12 ods. 3 písm. p) sa vypúšťajú slová a ich každú zmenu bezodkladne pred ich účinnosťou“.
32. V § 12 ods. 3 sa písmeno w) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. o verejnom zdravotnom poistení oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu.36da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36da znie:
„36da) § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 383/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.“.
33.V § 12 ods. 3 sa písmeno x) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
4. Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnym úradom verejného zdravotníctva identifikátor elektronického záznamu s údajmi o prenosných ochoreniach povinne hlásených podľa osobitného predpisu27l) a identifikátor doplnkového zdravotného údaja osoby s údajom z elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. b) pätnásteho bodu o vykonanom očkovaní na účely pristupovania do elektronickej zdravotnej knižky podľa § 5 ods. 6 písm. ab),“.
34.V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:
„aa) plní v rozsahu stanovenom ministerstvom zdravotníctva úlohy pracoviska dohľadového centra kybernetickej bezpečnosti.“.
35.V § 12a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úrad pre dohľad sa dopustí iného správneho deliktu, ak bezodkladne neoznámi národnému centru skončenie zaraďovania osoby do zoznamu prehliadajúcich lekárov v deň jeho skončenia, ak ide o osobu podľa § 8b ods. 1 písm. a), ktorej je vydaný elektronický
7
preukaz alebo bezodkladne neoznámi skončenie zaraďovania osoby do zoznamu lekárov vykonávajúcich pitvu, v deň jeho skončenia, ak ide o osobu podľa § 8b odseku 1 písm. b), ktorej je vydaný elektronický preukaz. “.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
36.V § 12a odsek 3 znie:
„(3) Ministerstvo zdravotníctva uloží poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok pokutu za iný správny delikt podľa odseku 1 alebo úradu pre dohľad pokutu za iný správny delikt podľa odseku 2 do 5 000 eur.“.
37.V § 16 ods. 1 a 2 a § 19 sa slová „31. decembra 2023“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2024“.
38.Za § 21 sa vkladá § 22, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2024
Úrad pre dohľad je povinný prvýkrát poskytnúť národnému centru údaje o prehliadajúcich lekároch32a) a lekároch úradu pre dohľad vykonávajúcich pitvu32b) v rozsahu údajov podľa § 8b odseku 5 najneskôr do 15. januára 2024.“.
39.V Prílohe č. 1a písmeno a) znie:
„a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
1.Narodenie živého alebo mŕtveho dieťaťa
Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, dátum narodenia dieťaťa, čas narodenia dieťaťa (hodina a minúta), pohlavie, vitalita, pôrod, časové poradie narodenia dieťaťa ak ide o viacpočetný pôrod, pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, týždeň tehotenstva, koľké dieťa sa matke narodilo (spolu, v terajšom manželstve), meno matky, priezvisko matky, meno otca, priezvisko otca, rodné priezvisko matky, rodné priezvisko otca, dátum narodenia matky, dátum narodenia otca, rodné číslo matky, rodné číslo otca, dátum narodenia predchádzajúceho dieťaťa, rodinný stav matky, dátum uzavretia manželstva rodičov (deň, mesiac, rok), najvyššie vzdelanie matky, najvyššie vzdelanie otca, miesto narodenia matky, štátne občianstvo matky, národnosť matky, štát trvalého pobytu matky, okres trvalého pobytu matky, obec trvalého pobytu matky, časť obce trvalého pobytu matky, ulica trvalého pobytu matky, súpisné číslo trvalého pobytu matky, orientačné číslo trvalého pobytu matky, miesto narodenia otca, štátne občianstvo otca, národnosť otca, štát trvalého pobytu otca, okres trvalého pobytu otca, obec trvalého pobytu otca, časť obce trvalého pobytu otca, ulica trvalého pobytu otca, súpisné číslo trvalého pobytu otca, orientačné číslo trvalého pobytu otca.
2.Narodenie dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom
Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, dátum narodenia dieťaťa, čas narodenia dieťaťa (hodina a minúta), pôrod, časové poradie narodenia dieťaťa ak ide o viacpočetný pôrod,
8
pohlavie, vitalita, pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka, týždeň tehotenstva, označenie utajeného pôrodu.
3.Nájdené dieťa a dieťa nájdené vo verejne prístupnom inkubátore
Identifikátor fyzickej osoby, rodné číslo dieťaťa, okres narodenia dieťaťa, obec narodenia dieťaťa, spisová značka, pôrodná kniha, predpokladaný dátum narodenia dieťaťa, ktorý obsahuje aspoň predpokladaný mesiac a rok narodenia, dátum nájdenia dieťaťa (deň, mesiac, rok), miesto nájdenia dieťaťa, pohlavie, vitalita, označenie, že sa jedná o nájdené dieťa alebo dieťa nájdené vo verejne prístupnom inkubátore.“.
40.V Prílohe č. 1a písmeno c) znie:
„c) Okruh dotknutých osôb
1.Novonarodené osoby na území Slovenskej republiky, matka novonarodeného dieťaťa, otec novonarodeného dieťaťa.
2.Novonarodené osoby na území Slovenskej republiky, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom
3.Nájdené deti a deti nájdené vo verejne prístupnom inkubátore.“.
41.Za prílohu 1b sa vkladá príloha č. 1c, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ZOZNAM OSÔB, KTORÝM BOL VYDANÝ ELEKTRONICKÝ PREUKAZ
a)Zoznam spracúvaných osobných údajov
1.pracovníka v zdravotníctve v rozsahu údajov podľa § 8a ods. 6,
2.prehliadajúceho lekára27d) v rozsahu údajov v rozsahu údajov meno a priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, titul, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak ho osoba na území Slovenskej republiky, primárny kľúč záznamu lekára v zozname prehliadajúcich lekárov, číslo v zozname prehliadajúcich lekárov, označenie organizácie, ktorá vedie zoznam prehliadajúcich lekárov, postavenie osoby v zdravotníctve oprávňujúce pristupovať do národného zdravotníckeho informačného systému, druh záväzkového vzťahu s organizáciou, dátum začatia záväzkového vzťahu, dátum ukončenia záväzkového vzťahu, sériové číslo elektronického preukazu, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu,
3.lekára vykonávajúceho pitvu27e) v rozsahu údajov meno a priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, titul, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak ho osoba na území Slovenskej republiky, primárny kľúč záznamu lekára v zozname lekárov vykonávajúcich pitvu, číslo v zozname lekárov vykonávajúcich pitvu, označenie organizácie, ktorá vedie zoznam lekárov vykonávajúcich pitvu, postavenie osoby v zdravotníctve oprávňujúce pristupovať do národného zdravotníckeho informačného systému, druh záväzkového vzťahu s organizáciou, dátum začatia záväzkového vzťahu, dátum ukončenia záväzkového vzťahu, sériové číslo elektronického preukazu, dátum vydania a dátum skončenia platnosti elektronického preukazu.
b)Účel spracúvania osobných údajov
9
Vydanie elektronického preukazu pre osobitnú kategóriu osôb na účely prístupu do národného zdravotníckeho informačného systému.
c)Okruh dotknutých osôb
1.pracovníci v zdravotníctve,
2.prehliadajúci lekári,
3.lekári vykonávajúci pitvu.“.
42.V prílohe č. 2 bode 1 písmene a) štvrtý a piaty bod znejú:
„4. Záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu popis odobratej vzorky, ak bol odber vykonaný vrátane parametrov vzorky a dátumu predpokladaného odberu, rozsah požadovaných vyšetrení vrátane dátumu vystavenia a prijatia žiadanky a typu klinického údaja uvedeného v štandardoch zdravotníckej informatiky, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, epikrízu zdravotného stavu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, identifikátory žiadanky, doplňujúci údaj pre laboratórium ohľadom laboratórnej žiadanky alebo odobratej vzorky, informácia o referenčnej žiadanke v prípade doplnenia žiadanky a delegovania vyšetrenia na iné laboratórium, informácia o zdravotnej poisťovni a spôsobe úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, informácia o sprístupnení výsledku, informácia o neodkladnej zdravotnej starostlivosti, identifikačné číslo hospitalizačného prípadu pokiaľ sa zdravotná starostlivosť poskytuje v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti, informácia o overení žiadanky zdravotnou poisťovňou, potvrdenie indikujúceho zdravotníckeho pracovníka o zobrazení výsledkov indikujúcich vyšetrení.
5. Záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rozsahu druh vyšetrenia a výsledky vyšetrenia alebo záver vyšetrenia vrátane dátumu a času, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a číselný kód zdravotníckeho pracovníka pridelený úradom pre dohľad, identifikátory výsledku a vzorky, poznámky k výsledkom vyšetrenia, kód choroby s jej bližšou špecifikáciou, druh odobratého materiálu, príznak o akreditácii laboratória.“.
43.V prílohe č. 2 bode 1 písmene a) štrnásty bod znie:
„14. Záznam návrhu na plánovanú zdravotnú starostlivosť v rozsahu
identifikátor návrhu na plánovanú starostlivosť, rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo poistenca alebo identifikačné číslo dokladu osoby, štát poistenia osoby, ak nejde o fyzickú osobu verejne zdravotne poistenú podľa osobitného zákona, telefonický kontakt poistenca a emailovú adresu poistenca, ak ju poistenec má, kód odosielajúceho lekára, ktorým je lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý odoslal poistenca na poskytnutie plánovanej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti, názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár odoslal poistenca na poskytnutie plánovanej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti, dátum odoslania poistenca na poskytnutie plánovanej starostlivosti do nemocnice alebo k poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti odosielajúcim lekárom, kód indikujúceho lekára, ktorým je lekár v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom nemocnice alebo poskytovateľom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorý vyhotovil návrh na
10
plánovanú starostlivosť, názov nemocnice a číselný kód prevádzkovateľa nemocnice alebo názov poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti a číselný kód poskytovateľa jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vyhotovil návrh na plánovanú starostlivosť, kód choroby, kód medicínskej služby a kód zdravotného výkonu zo zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém, ak je taký zdravotný výkon možné určiť, lehota časovej dostupnosti ústavnej starostlivosti ustanovená kategorizáciou ústavnej starostlivosti, dátum a čas vyhotovenia návrhu na plánovanú starostlivosť, predpokladaný dátum poskytnutia plánovanej starostlivosti uvedený v návrhu plánovanej starostlivosti, neuplatnenie postupu na dodržanie lehoty časovej dostupnosti, ak poistenec súhlasí s predpokladaným dátumom poskytnutia plánovanej starostlivosti prekračujúcim lehotu plánovanej starostlivosti alebo ak osoba trvá na konkrétnom lekárovi s čím je spojený dôvod na prekročenie lehoty plánovanej starostlivosti.“.
44.V Prílohe č. 3 sa vypúšťa bod 1.
Doterajšie body 2 až 14 sa označujú ako 1 až 13.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 408/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 13 odseky 5 až 7 znejú:
„(5) Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu6aa) a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,
7a)
do knihy narodení sa vykoná na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií6ab) prostredníctvom informačného systému.1d) Zápis do knihy narodení musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.
(6) Zápis dieťaťa, ktoré bolo nájdené alebo odložené do verejne prístupného inkubátora,7b) sa do knihy narodení vykoná na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií6ab) prostredníctvom informačného systému.1d) Zápis do knihy narodení musí obsahovať údaje o dni, mesiaci, roku a mieste nájdenia dieťaťa, pohlaví dieťaťa a o predpokladanom dátume narodenia dieťaťa; predpokladaný dátum narodenia obsahuje aspoň predpokladaný mesiac jeho narodenia.
(7) Ak ide o zápis dieťaťa, ktorého dátum narodenia nebol presne určený, matričný úrad zapíše ako deň narodenia posledný deň mesiaca, ak údaj podľa odseku 6 obsahuje aspoň mesiac narodenia dieťaťa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
11
7a) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b) § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 82/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 102/2022 Z. z., zákona č 125/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 331/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 494/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 6c sa vkladá § 6d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6d
Vytvorenie žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
(1) Lekár alebo zubný lekár, ktorý indikoval potrebu vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek môže poveriť vytvorením žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ošetrujúcu sestru, ošetrujúcu pôrodnú asistentku, ošetrujúcu praktickú sestru – asistenta, ošetrujúceho zubného asistenta alebo ošetrujúceho fyzioterapeuta.
(2) Poverený ošetrujúci zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 žiadanku na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorí v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom svojho elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke.4aaa) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník vytvoril elektronický záznam žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v elektronickej zdravotnej knižke.4aaa) Žiadanka na vyšetrenie spoločných
12
vyšetrovacích a liečebných zložiek musí obsahovať meno, priezvisko a kód ošetrujúceho lekára alebo ošetrujúceho zubného lekára, ktorý vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikoval; žiadanka na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v elektronickej podobe obsahuje aj identifikátor záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zdravotnícky pracovník pred vytvorením elektronického záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek overil v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) dátum a rozsah
a) výsledku skôr vykonaného vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a
b) skôr vytvoreného elektronického záznamu žiadanky na vyšetrenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.“.
2.V nadpise § 49j sa slová „1. januára 2024“ nahrádzajú slovami „1. januára 2025“ a v § 49j ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2023“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2024“.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 341/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 419/2022 Z. z., zákona č. 495/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení takto:
13
V § 79 ods. 1 písmeno bj) znie:
„bj) zaslať údaje v rozsahu údajov podľa registra záznamov o narodení55jawg) okrem rodného čísla národnému centru prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému
1.najneskôr v deň nasledujúci po dni narodenia živého dieťaťa alebo po dni narodenia mŕtveho dieťaťa, ak matka nepožiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,55jawga)
2.najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia po narodení dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, 55jawga)
3.najneskôr do troch pracovných dní odo dňa nájdenia dieťaťa alebo nájdenia dieťaťa vo verejne prístupnom inkubátore, 55jawgb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55jawga a 55jawgb znejú:
55jawga) § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55jawgb) § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z. a zákona č. 518/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
14
1.V § 20 ods. 1 písm. b) sa slová štvrtého a piateho bodu nahrádzajú slovami štvrtého, piateho, jedenásteho a dvanásteho bodu“.
2.§ 20 ods. 1 písm. e) sa dopĺňa bodmi 11 a 12, ktoré znejú:
„11. zoznam prehliadajúcich lekárov v rozsahu údajov meno a priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, titul, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak ho osoba na území Slovenskej republiky, primárny kľúč záznamu lekára v zozname prehliadajúcich lekárov, číslo v zozname prehliadajúcich lekárov, označenie organizácie, ktorá vedie zoznam prehliadajúcich lekárov, postavenie osoby v zdravotníctve oprávňujúce pristupovať do národného zdravotníckeho informačného systému, druh záväzkového vzťahu s organizáciou, dátum začatia záväzkového vzťahu, dátum ukončenia záväzkového vzťahu,
12. zoznam lekárov vykonávajúcich pitvu osoby v rozsahu údajov meno a priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto úmrtia, existenčný stav, titul, štátne občianstvo, identifikátor fyzickej osoby, miesto trvalého pobytu a miesto prechodného pobytu, ak ho osoba na území Slovenskej republiky, primárny kľúč záznamu lekára v zozname lekárov vykonávajúcich pitvu, číslo v zozname lekárov vykonávajúcich pitvu, označenie organizácie, ktorá vedie zoznam lekárov vykonávajúcich pitvu, postavenie osoby v zdravotníctve oprávňujúce pristupovať do národného zdravotníckeho informačného systému, druh záväzkového vzťahu s organizáciou, dátum začatia záväzkového vzťahu, dátum ukončenia záväzkového vzťahu.“.
3.§ 20 ods. 1 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) poskytuje národnému centru údaje do zoznamu osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz v rozsahu údajov v zoznamoch podľa ods. 1 písm. e) jedenásteho a dvanásteho bodu a bezodkladne oznamuje každú zmenu v zoznamoch podľa ods. 1 písm. e) jedenásteho a dvanásteho bodu.“.
4.§ 47c sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, je povinný oznámiť úradu ukončenie zaraďovania prehliadajúceho lekára do rozpisu poskytovateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po tejto skutočnosti.“.
Čl. VI
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 131/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z.
15
a zákona č. 87/2018 Z. z. zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 242/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 220/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 304/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 533/2021 Z. z., zákona č. 551/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 517/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenami aw) a ax), ktoré znejú:
„aw) vedie Národný register prenosných chorôb v Slovenskej republike podľa prílohy č. 10 na účely epidemiologického vyšetrovania a poskytuje údaje z Národného registra prenosných chorôb v Slovenskej republike národnému centru na účely zdravotníckej štatistiky,
ax) vedie Národný register očkovania v Slovenskej republike podľa prílohy č. 12.“.
2.V § 6 odsek 5 znie:
„(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie peľovú informačnú službu.“.
3.V § 31b ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) zamestnanecký status osoby, ktorej bola choroba z povolania uznaná,“.
Doterajšie písmená e) až r) sa označujú ako písmená f) až s).
4.V § 54 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Epidemiologické vyšetrovanie je možné realizovať aj na diaľku, vyhodnocovaním elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke lekárom alebo verejným zdravotníkom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu verejného zdravotníctva v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.66aa) Lekár alebo verejný zdravotník príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pristupuje k elektronickým zdravotným záznamom v elektronickej zdravotnej knižke prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu66ab).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66aa a 66ab znejú:
66aa) § 5 ods. 6 písm. ab) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákon č. .../2023 Z. z.
66ab) § 7 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.Príloha č. 3f vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3f
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Formulár (príloha č. 3f) je v samostatnej prílohe k návrhu zákona.“.
6.Názov Prílohy č. 10 znie:
„Národný register prenosných chorôb v Slovenskej republike“.
7.Za prílohu č. 11 sa dopĺňa príloha č. 12, ktorá vrátane nadpisu znie:
16
„Príloha č. 12
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Národný register očkovania v Slovenskej republike
a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, obec, trvalý pobyt, dátum narodenia, dátum smrti u zomretých, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, kód zdravotnej poisťovne, druh očkovania, charakter očkovania, výsledok očkovania, druh očkovacej látky, poradové číslo dávky, diagnóza kontraindikácie.
b) Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je získať informácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky v oblasti prenosných chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Eurostat.
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vykonaným očkovaním.
d) Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej únie.75)
Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:
75) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES.“.
Čl. VII
Zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 124/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z. a zákona č. 390/2022 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2024“ nahrádzajú slovami „1. januára 2025“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.