DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky .
Aktuálne platná právna úprava definuje a následne reguluje iba elektronické cigarety obsahujúce nikotín. Európska legislatíva, konkrétne Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/40/EÚ o výrobe, prezentácii a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorá je v Slovenskej republike transponovaná prostredníctvom zákona č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ale umožňuje regulovať aj elektronické cigarety bez nikotínu.
V kontexte vyššie napísaného je nevyhnutné využiť možnosť minimálnej regulácie elektronických cigariet bez nikotínu podľa vzoru viacerých krajín (Nemecká spolková republika Česká republika a mnohé ďalšie) a to práve z dôvodu ich širokej dostupnosti bez akéhokoľvek obmedzenia, vrátane obmedzenia veku. Tieto výrobky lákavé hlavne pre mladistvých, pričom v dôsledku chýbajúcej regulácie propagované aj na sociálnych sieťach a v médiách, vrátane podujatí ako Miss Slovensko. Potreba regulácie je spôsobená hlavne tým, že ich tvar a užívanie je identické s elektronickými cigaretami s nikotínom a môžu predstavovať vstupnú bránu k fajčeniu. Zároveň je v súčasnej situácii veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že dané výrobky majú svoj priestor na trhu, nakoľko existuje predpoklad ich potenciálne nižšieho rizika pre dospelého fajčiara v porovnaní s pokračovaním vo fajčení. V súlade s nedávno schváleným Národným akčným plánom na kontrolu tabaku a súvisiacich výrobkov na roky 2023 2030, je zámerom predkladateľa umožniť dostupnosť výrobkov so zníženým rizikom v porovnaní s pokračovaním vo fajčení alebo užívaní iných tabakových výrobkov ako jednej z alternatív pre tých dospelých fajčiarov alebo užívateľov iných tabakových a súvisiacich výrobkov, ktorí si so svojim zlozvykom nevedia dlhodobo poradiť a svoju závislosť prekonať, pretože na túto skupinu ľudí nezaberajú súčasné prístupy.
Súčasný stav, kedy absentuje akákoľvek regulácia predmetných výrobkov nie je želateľným stavom. Ako optimálne sa javí také nastavenie legislatívy, ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti jednotlivých výrobkov a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dopadov týchto výrobkov prispôsobí mieru regulácie, vrátane výšky daňového zaťaženia.
Súčasná právna úprava v ostatnom období prešla viacerými legislatívnymi zmenami, ktoré síce zakotvili zákazy, resp. povinnosti určené podnikajúcim subjektom, avšak bez toho, aby bol dostatočným spôsobom zabezpečený dozor nad dodržiavaním uvedenej právnej úpravy, resp. vyvodenie administratívnej zodpovednosti za porušenie zákonných povinností. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o reguláciu výrobkov (tabakové výrobky, výrobky určené na fajčenie neobsahujúce tabak, elektronické cigarety nikotínové vrecúška), ktorých užívanie môže byť pre organizmus škodlivé, je potrebné vyplniť právnu medzeru s cieľom znížiť potenciálne zdravotné riziká a zabezpečiť ochranu mladistvých a detí.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť priestor pre Slovenskú obchodnú inšpekciu, aby využila zavedené postupy a skúsenosti získané pri kontrole obdobných kategórií výrobkov uplatnila aj v prípade predaja nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku. Súčasne sa v súvislosti
s uvedenou kategóriou výrobkov zavádza, aby oznamovacie povinnosti v oblasti nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku boli jednotne smerované vo vzťahu k Ministerstvu zdravotníctva SR.
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolu v oblasti zákazu predaja nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia a nie obce, ktoré vo všeobecnosti nemajú dostatočnú kapacitu a postupy na pokrytie uvedeného, možno očakávať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, v prípade preukázaného porušovania zákona. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je plne v súlade s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 2
Rozšírenie definície elektronických cigariet aj na elektronické cigarety bez nikotínu. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť minimálnu reguláciu týchto výrobkov, ktoré momentálne široko dostupné bez akéhokoľvek obmedzenia (napr. aj vekového) hoci svojím vzhľadom a spôsobom použitia identické s elektronickými cigaretami s nikotínom.
K bodu 3
Zdravotné varovanie sa bude vzťahovať len na elektronické cigarety s obsahom nikotínu.
K bodu 4
Splnenie oznamovacej povinnosti pri elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách, aj pri akejkoľvek novej kategórii tabakových výrobkov je povinný výrobca, dovozca alebo distribútor zadať do databázy únie (EU-CEG). Uvedené informácie následne zverejňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo zdravotníctva SR.
Zákon č. 89/2016 Z.z. v § 15a ods. 6 pritom stanovuje, že výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku je povinný každoročne za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna predkladať Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky
a) komplexné údaje o objeme predaja podľa obchodnej značky a typu výrobku,
b) dostupné informácie o preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých, nefajčiarov a hlavných typov súčasných používateľov,
c) informácie o spôsobe predaja výrobkov a
d) prehľadné súhrny akýchkoľvek trhových prieskumov vykonaných v súvislosti s uvedenými skupinami vrátane ich prekladu do anglického jazyka.
Navrhujeme preto, aby výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku zaslal Ministerstvu zdravotníctva SR aj oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh. Uvedeným by sa tak stanovil jeden orgán štátnej správy, voči ktorému by podnikatelia
plnili oznamovacie povinnosti ohľadom nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku. Slovenská obchodná inšpekcia by tak mohla využívať svoje kapacity viac na samotnú kontrolu zákazu predaja v teréne, tak ako to vyplýva z ďalších častí tohto návrhu.
SOI nie je oprávnená kvalifikovane posúdiť, či po obsahovej stránke, nikotínové vrecúška bezpečné a zdraviu neškodiace, preto sa táto oznamovacia povinnosť úplne míňa základnému účelu a prvoradému hľadisku v spoločnosti, a to ochrane zdravia ľudí.
Uvedené navrhujeme upraviť tak, ako je to v Českej republike, aby výrobca, dovozca alebo distribútor nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku zasielal Ministerstvu zdravotníctva SR oznámenie o každom výrobku, ktorý chce uviesť na trh.
K bodu 5
Ustanovenie § 15a ods. 9 predstavuje duplicitnú úpravu k § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. S prihliadnutím na uvedené navrhujeme, aby sa uvedený zákaz, resp. povinnosť vypustila z textu zákona č. 89/2016 Z.z. a táto bola zachovaná len v rámci zákona č. 377/2004 Z. z., kde by kontrolu v zmysle návrhu tohto zákona vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia.
K bodu 6
Vypustenie uvedenej povinnosti aj vo vzťahu k zákazu predaja nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku navrhujeme vzhľadom na skutočnosť, že totožnú povinnosť obsahuje aj § 8 ods. 2 zákona o ochrane nefajčiarov, kde dohľad vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
K bodu 7 a 8
Vzhľadom na skutočnosť, že oznamovacia povinnosť vyplývajúca z § 15a ods. 1 sa týmto návrhom presúva na Ministerstvo zdravotníctva SR, tak ako to je napr. v súvislosti s ustanovením § 15a ods. 6, navrhuje sa aj možnosť uloženia sankcie za porušenie povinnosti presunúť na Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, tak ako je to v prípade porušenia § 15a ods. 6 zákona.
K bodu 9 a 10
Vzhľadom na skutočnosť, že ustanovenie týkajúce zákazu predaja, resp. povinnosti odoprieť predaj nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku osobám mladším ako 18 rokov sa zo znenia zákona vypúšťa, je v nadväznosti na uvedené upravený rozsah definovaného priestupku, ktorý prejednáva obec, resp. orgány Policajného zboru a obecnej polície.
K bodu 11
Navrhuje sa prechodné ustanovenie za účelom zabezpečenie vedenia kompletnej jednotnej databázy, za využitia ktorého Slovenská obchodná inšpekcia poskytne Ministerstvu zdravotníctva SR všetky prijaté oznámenia týkajúce sa nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku.
K bodu 12
Navrhuje sa prechodné ustanovenie za účelom poskytnutia dostatočného času výrobcom, dovozcom a distibútorom na zabezpečenie súladu so zákonom.
K Čl. II
K bodu 1
Z dôvodu právnej istoty a potreby zabezpečenia jednotného postupu v aplikačnej praxi považujeme za dôležité v znení ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. jednoznačne vymedziť moment, v ktorom predávajúci poskytnú Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní. V aktuálne platnom a účinnom znení ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 377/2004 Z. z. určenie rozhodného momentu absentuje, čo môže vzbudiť dojem, že poskytnutie týchto informácií nie je podmienkou predaja. Máme za to, že predávajúci majú Slovenskej obchodnej inšpekcii poskytnúť podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní pred spustením samotného predaja na diaľku. Navrhujeme 7 dní, aby sa predišlo nahlasovania hodinu pred spustením predaja, ale zároveň nie je cieľom predkladateľa obmedzovať podnikateľské prostredie neprimerane dlhou lehotou. Práve povinnosť informovať Slovenskú obchodnú inšpekciu pred spustením predaja a nie počas prípadnej kontroly, zamedzí dostupnosť týchto produktov osobám mladším ako 18 rokov.
K bodu 2
V § 6 zákona o ochrane nefajčiarov komplexne upravené podmienky predaja tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, elektronických cigariet a nikotínových vrecúšok bez obsahu tabaku.
Podľa právneho stavu do 31.08.2022 rozsah výrobkov, ktorých predaj bol regulovaný v § 6 (tabakové výrobky a výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak) plne korešpondoval rozsahu výrobkov, v súvislosti s ktorými bola SOI oprávnená ukladať sankcie, a teda konať v rámci § 10 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov.
Následnou úpravou zákonom č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia s účinnosťou od 01.09.2022 došlo k rozšíreniu okruhu menovaných výrobkov o bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety a zákonom č. 367/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2023 aj o nikotínové vrecúška. K uvedenému však došlo bez toho, aby boli tieto zmeny reflektované aj v rámci kompetencií SOI v § 10 ods. 1 zákona o ochrane nefajčiarov.
Vyššie uvedenou navrhovanou úpravou by sa opätovne zakotvil právny stav, aby SOI mohla konať v rámci celého rozsahu § 6 zákona o ochrane nefajčiarov. Vo vzťahu k nikotínovým vrecúškam bez obsahu tabaku by Slovenská obchodná inšpekcia prevzala dohľad, ktorý mali vykonávať v rámci prejednávania priestupkov obce, resp. orgány Policajného zboru a obecnej polície.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1.9.2023.