1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kremský, Ľuboš Krajčír, Miloš Svrček a Jozef Hlinka.
Hlavným zámerom zákona je prenastavenie podmienok výpočtu kompenzácií v režime krízovej regulácie, posilnenie ochrany koncových odberateľov elektriny a plynu a vytvorenie dohľadu nad dodávateľmi elektriny a plynu.
Viaceré nariadenia vlády SR vydané v rámci režimu krízovej regulácie podľa § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) na zastropovanie cien energií za dodávku elektriny a plynu pre vybrané skupiny odberateľov stanovujú kompenzácie vysokých cien energií na základe rozdielu medzi cenovým stropom stanoveným vládu SR a zmluvnou cenou dodávateľov za dodávku pre zraniteľných odberateľov. Avšak dodávatelia nedostatočne aktualizujú zmluvné ceny elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov v nadväznosti na klesajúce trhové ceny energií. Od začiatku roka 2023 trhové ceny elektriny a plynu klesli o približne 50% v porovnaní s decembrom 2022. Dodávatelia priebežne získavajú nových zraniteľných odberateľov, pre ktorých pravdepodobne nakupujú elektrinu a plyn za súčasné nízke trhové ceny energií. Potenciálne úspory nákladov na nákup energetických komodít však nie sú v dostatočnej miere premietané do úpravy zmluvných cien.
Keďže trh dodávky elektriny a plynu indikuje známky nedostatočnej konkurencie medzi dodávateľmi, vznikajú riziká pre zdroje štátneho rozpočtu využívané pri kompenzáciách. Nízka miera aktualizácie cenníkov dodávky pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov totiž indikuje snahu niektorých dodávateľov o maximalizáciu kompenzácií zo štátneho rozpočtu napriek nižším nákladom na energie pre nových odberateľov. Rôznorodosť a nejednoznačnosť označovania cenníkov vytvára otázniky pri ich použití v rámci výpočtu kompenzácií v schémach MHSR, t.j., ktorý cenník je používaný pre účely výpočtu kompenzácií.
Vzhľadom na uvedené okolnosti by bolo potrebné prenastaviť súčasný spôsob kalkulácie kompenzácii pri dodávke elektriny a plynu v rámci schém MHSR. Zároveň by bolo potrebné posilniť dohľad nad dodávateľmi elektriny a plynu pre koncových odberateľov s cieľom zreálnenia zmluvných cien v nadväznosti na vývoj trhových cien energií a umožniť odberateľom lepšiu ponuku férových podmienok a cien dodávky elektriny a plynu.
Pri výpočte kompenzácií počas krízovej regulácie sa navrhuje využiť ukazovateľ tzv. čistých nákladov, ktorý je v súčasnosti používaný pri výpočte kompenzácií počas platnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Týmto by spôsob výpočtu kompenzácií bol rovnaký v oboch prípadoch mimoriadnych opatrení vlády SR v energetike. Keďže podľa § 16a ods. 3 zákona o regulácii vláda SR kompetenciu určovať nielen ceny, ale aj podmienky uplatňovania cien, po navrhovanej zmene by mohla nastaviť podmienky kompenzácií napríklad tak, že cena dodávky by bola X% voči reálnym nákladom na nákup komodity, najviac však vo výške XY €/MWh. Keďže v súčasnosti vláda možnosť určiť ceny individuálne pre každý jeden regulovaný subjekt, výška kompenzácie by
2
sa mohla určovať ako rozdiel medzi takto určenou cenou nariadením vlády a cenovým stropom, ktorý majú uplatňovať dodávatelia voči odberateľom elektriny a plynu.
Vláda SR by mala tiež možnosť posúdiť výhodnosť aplikácie nariadení vlády SR prijatých v režime krízovej regulácie v porovnaní s uložením povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme podľa § 24 ods. 3 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. dodávateľ by mal uloženú povinnosť zabezpečiť dodávku elektriny alebo plynu v určenej kvalite a cene. Po prijatí navrhovaných zmien by sa v oboch prípadoch posudzovali nároky na kompenzácie na základe nákladových ukazovateľov, a nie na základe zmluvných alebo regulovaných cien ako v súčasnosti.
Zároveň sa navrhuje posilnenie dohľadu nad dodávateľmi elektriny a plynu s cieľom zvýšenej ochrany koncových odberateľov pred neprimeranými cenami. ÚRSO by vykonával dohľad nad dodávateľmi, vyhodnocoval by podmienky nákupu a zazmluvnenia elektriny a plynu z pohľadu primeraného rizika dodávateľského portfólia a uplatňoval by nápravné opatrenia v prípade porušenia predpísaných parametrov. Navrhuje sa zaviesť povinnosť pre dodávateľov poskytovať ÚRSO údaje o cenách a objemoch nákupu komodity dodávateľmi ako aj o cenách a objemoch v zmluvách na dodávku elektriny a plynu s koncovými odberateľmi. Úpravou jestvujúcej povinnosti pre regulované subjekty sa zabezpečí v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, predkladanie údajov o nákladoch dodávateľov elektriny a plynu viažucich sa k nákupu elektriny a plynu pre zabezpečenie dodávky elektriny a plynu pre svojich zazmluvnených odberateľov. Zároveň by dodávatelia mali povinnosť dodržiavať primeranosť nákupného a zmluvného portfólia dodávky elektriny a plynu a pravidelne aktualizovať a zverejňovať cenové ponuky pre neregulovaných koncových odberateľov elektriny a plynu.
V neposlednom rade sa upresňujú ustanovenia o práve odberateľa na zmenu dodávateľa s cieľom umožniť im zmenu dodávateľa kedykoľvek to považujú za vhodné a zároveň sa posúva termín pre prihlásenie sa odberateľov do dodávky elektriny alebo plynu za cenu regulovanú úradom na ďalší kalendárny rok z 31. marca na 30. novembra predchádzajúceho roka. Uvedené opatrenia posilnia konkurenciu medzi dodávateľmi elektriny a plynu, môžu prispieť k tlaku na aktualizáciu ich cenníkov pre odberateľov, a umožnia dotknutým odberateľom lepšie sa rozhodnúť o výhodnosti regulovaných alebo neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu na ďalší kalendárny rok.
Navrhuje sa tiež eliminácia platnosti cenových rozhodnutí za dodávku elektriny a plynu na jeden kalendárny roka a umožnenie ich platnosti na celé regulačné obdobie rovnako, ako iné cenové rozhodnutia úradu. Uvedené opatrenie umožní stabilizáciu a predvídateľnosť regulovaných cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyv na životné prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (ochrana koncových odberateľov domácností) a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie (ochrana koncových odberateľov – podnikateľov).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
3
predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.
4
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa doplnenie ustanovenia § 9 ods. 1 o novú kompetenciu úradu, a to vypracúvať a zverejňovať metodiku hodnotenia dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení povinností zabezpečiť množstvo elektriny 34 ods. 11 zákona o energetike), alebo množstvo plynu 69 ods. 7 zákona o energetike). Táto metodika bude slúžiť následne na vyhodnocovanie plnenia povinnosti dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení uvedených zákonných povinností.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie právomoci úradu vyhodnocovať plnenie povinnosti dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení definovaných zákonných povinností, a to podľa metodiky vypracovanej a zverejnenej úradom. Platná a účinná právna úprava síce ukladá povinnosť dodávateľovi elektriny a dodávateľovi plynu predkladať úradu údaje o zabezpečenom množstve, ďalej však nie je ustanovené, ako nakladať s takto získanými informáciami na strane úradu. V záujme aktívnej práce s takto získanými údajmi sa navrhuje doplnenie právomoci úradu vyhodnocovať získané údaje.
K bodu 3
V záujme transparentnosti a taktiež v záujme zvyšovania osvety spotrebiteľskej verejnosti a zvyšovania miery ochrany spotrebiteľov sa navrhuje zverejnenie výsledkov hodnotenia plnenia povinnosti dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri zabezpečení množstva elektriny a množstva plynu na webovom sídle úradu.
K bodu 4
Ustanovuje sa nový inštitút vecnej regulácie vykonávanej úradom, v rámci ktorej úrad uloží povinnosť dodávateľovi elektriny, alebo dodávateľovi plynu zabezpečiť konkrétne, úradom určené množstvá elektriny a množstvá plynu na účely dodávky elektriny alebo dodávky plynu, a to v časovom priebehu určenom úradom. Tento inštitút logicky nadväzuje na navrhované nové právomoci úradu pri vyhodnocovaní plnenia povinností dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení povinnosti zabezpečiť množstvo elektriny a množstvo plynu. Ak totiž z obdržaných podkladov úrad zistí, že dotknutý dodávateľ nemá zabezpečené dostatočné množstvo elektriny, alebo plynu pre svojich koncových odberateľov, na rozdiel od platnej právnej úpravy bude možné aktívne zakročiť a v konaní o vecnej regulácii a uložiť povinnosť príslušnému dodávateľovi vydaním predbežného opatrenia.
K bodu 5
Navrhuje sa zrušenie časového obmedzenia platnosti cenových rozhodnutí za dodávku elektriny a dodávky plynu v rozsahu jedného kalendárneho roka. Vypustením druhej vety § 14 ods. 15 aj cenové rozhodnutia za dodávku elektriny a dodávku plynu budú mať platnosť na celé regulačné obdobie, resp. do ďalšieho cenového rozhodnutia, obdobne ako aj v prípade ostatných cenových rozhodnutí úradu. Uvedené opatrenie umožní stabilizáciu a predvídateľnosť regulovaných cien za dodávku elektriny pre zraniteľných odberateľov.
5
K bodu 6
Navrhuje sa pri výpočte kompenzácií v režime krízovej regulácie aplikovať ukazovateľ tzv. čistých nákladov, ktorý je ustanovený v platnej právnej úprave pri výpočte kompenzácií počas poskytovania povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Týmto by spôsob výpočtu kompenzácií bol rovnaký v oboch prípadoch mimoriadnych opatrení vlády SR v energetike. Spôsob výpočtu čistých nákladov pri výkone regulovanej činnosti počas krízovej regulácie by bol tiež rovnaký ako pri ich výpočte počas platnosti rozhodnutia o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme, kde zákonom 24 § 24e zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) stanovené procesy a kompetencie dotknutých štátnych orgánov.
K bodu 7
Úpravou jestvujúcej povinnosti pre regulované subjekty sa zabezpečí v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, predkladanie údajov o nákladoch dodávateľov elektriny a plynu viažucich sa k nákupu elektriny a plynu pre zabezpečenie dodávky elektriny a plynu pre svojich zazmluvnených odberateľov. Úprava súvisí aj s povinnosťou dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu zabezpečiť množstvo elektriny a plynu pre svojich odberateľov a vyhodnotením tejto skutočnosti úradom (novelizačný bod 2).
K bodu 8
Navrhuje sa spresnenie a doplnenie splnomocňovacieho ustanovenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu úradu, ktorým úrad ustanoví podmienky zabezpečenia množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, a to o spôsob a rozsah predkladania údajov o obstarávacích nákladoch a iných finančných parametroch spojených so zabezpečením množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu.
K Čl. II
K bodom 1 a 2
Ustanovuje sa povinnosť pre dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu informovať odberateľov o zmene zmluvnej ceny za dodávku elektriny alebo dodávku plynu a o ich práve vypovedať zmluvu najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Zároveň sa zavádza povinnosť dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu zverejňovať cenníky za dodávku elektriny a dodávku plynu nepodliehajúcej cenovej regulácií a pravidelne ich aktualizovať najmenej raz za tri mesiace.
K bodom 3 až 5
Navrhuje sa umožniť odberateľom zazmluvniť dodávku elektriny a dodávku plynu aj na iné ako ročné obdobie platnosti zmluvy a posilniť právo odberateľa na zmenu dodávateľa kedykoľvek počas roka, keď to považujú za výhodné a to vypustením obmedzenia na prejav
6
vôle ukončenia, resp. vypovedania zmluvy do 31.3. a upresnením odkazu na príslušné ustanovenia zákona.
K bodom 6 až 7
Navrhuje sa posunúť termín pre prihlásenie sa odberateľov do dodávky elektriny alebo dodávky plynu za cenu regulovanú úradom na ďalší kalendárny rok z 31. marca na 30. novembra predchádzajúceho roka a zároveň sa navrhuje rušenie podmienky pre odberateľov nemať zazmluvnenú dodávku elektriny alebo dodávku plynu presahujúcu koniec kalendárneho roka. Uvedené ustanovenia posilnia práva odberateľov a umožnia im lepšie sa rozhodnúť o výhodnosti regulovaných alebo neregulovaných cien za dodávku elektriny a plynu na ďalší kalendárny rok. Analogicky uvedené zmeny budú uplatňované aj v prípade prejavu vôle odberateľa ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo dodávke plynu za cenu regulovanú úradom
K bodom 8 a 9
Navrhuje sa spresnenie povinností dodávateľa elektriny pri zabezpečení množstva elektriny pre svojich koncových odberateľov, s ktorými uzavreté zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny, aby bolo definované, aké množstvo elektriny na aké časové obdobie byť zabezpečené k akému časovému okamihu. Zároveň sa navrhuje doplnenie povinnosti dodávateľa elektriny o predkladanie údajov úradu aj o obstarávacích nákladoch a iných finančných parametroch spojených so zabezpečením množstva elektriny, ako aj o poskytovanie súčinnosti úradu pri dodatočnom preskúmavaní, alebo kontrole správnosti údajov poskytovaných úradu podľa tohto ustanovenia.
K bodom 10 a 11
Analogické ustanovenie pre dodávateľa plynu, ako v prípade dodávateľa elektriny (novelizačné body 8 a 9).
K čl. III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona – dňom vyhlásenia.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kremský, Ľuboš Krajčír, Miloš Svrček a Jozef Hlinka
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
8
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.