(N á v r h)
ZÁKON
z ........ 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z.z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle metodiku hodnotenia dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu pri plnení povinností podľa osobitného predpisu.17e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17e znie:
17e) § 34 ods. 11 a § 69 ods. 7 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. ..../2023 Z. z.“
2. V § 10 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. plnenie povinností dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu podľa osobitného predpisu,17e)“.
3. V § 10 sa písmeno f) dopĺňa bodom 22, ktorý znie:
„22. výsledky vyhodnotenia plnenia povinností dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu podľa osobitného predpisu,17e)“.
4. V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) uloženie povinnosti pre dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu zabezpečiť množstvo elektriny alebo množstvo plynu podľa osobitného predpisu17e), a to v rozsahu minimálne 80 % voči časti, v ktorej dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu17e), pričom uloženú povinnosť je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ
plynu povinný splniť najneskôr 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa má realizovať dodávka elektriny alebo dodávka plynu.“.
5. V § 14 odsek 15 sa vypúšťa druhá veta.
6. V § 16a odsek 4 znie:
„(4) Rozdiel medzi čistými nákladmi pri vykonávaní regulovanej činnosti počas krízovej regulácie a cenami určenými nariadením vlády podľa odseku 3 úrad zohľadní pri vykonávaní cenovej regulácie podľa tohto zákona pre nasledujúce obdobie v trvaní najviac štyroch rokov po skončení krízovej regulácie ak nedôjde k vysporiadaniu celej výšky rozdielu prostredníctvom štátneho rozpočtu. Pre výpočet čistých nákladov podľa predchádzajúcej vety sa ustanovenia osobitného predpisu17f) použijú primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17f znie:
17f) § 24 až § 24e zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. ..../2023 Z. z.“
7. V § 29 odseku 1 písmene o) druhom bode sa na konci vkladajú slová „vrátane vyčíslenia skutočných nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,“.
8. V § 40 odseku 4 písmeno an) znie:
„an) zabezpečenia množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu a termíny a rozsah predkladania údajov o rozsahu zabezpečeného množstva elektriny a plynu a spôsobe tohto zabezpečenia, vrátane spôsobu a rozsahu predkladania údajov o obstarávacích nákladoch a iných finančných parametroch spojených so zabezpečením množstva elektriny a plynu pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny a dodávku plynu koncovým odberateľom plynu.“.
Čl. II
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona
č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z. a zákona č. 393/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 odsek 1 písmeno b) znie:
„b) na poskytnutie písomnej informácie o každej zmene ceny za dodávku elektriny alebo ceny za dodávku plynu vrátane dôvodov a predpokladov takej zmeny a informácie o zmene obchodných podmienok dodávky elektriny alebo dodávky plynu a s tým súvisiacich služieb a poučenie o práve vypovedať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu podľa odseku 5 zrozumiteľným spôsobom najneskôr 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny,“.
2. V § 17 sa vkladá odsek 22, ktorý znie:
„(22) Dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu je povinný zverejniť cenník pre odberateľov elektriny alebo plynu, ktorí odoberajú elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok a aktualizovať ho pravidelne najmenej raz za tri mesiace v závislosti od vývoja nákladov na zabezpečenie dodávky elektriny alebo plynu pre koncových odberateľov elektriny a plynu na svojom webovom sídle.“.
3. V § 17b odseku 2 sa v prvej vete slovo „uzatvára“ nahrádza slovami „môže uzatvoriť“.
4. V § 17b v odseku 2 sa vypúšťa tretia veta.
5. V § 17b odseku 3 druhá veta znie:
Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa
§ 17 ods. 3 a 10.
“.
6. V § 17b odsekoch 3, 4 a 7 sa slová „do 31.marca“ nahrádzajú slovami „do 30.novembra“.
7. V § 17b odseku 4 sa vypúšťajú slová „a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka“.
8. V § 34 odsek 11 znie:
„(11) Dodávateľ elektriny je povinný:
a)zabezpečiť množstvo elektriny pre dodávku elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny,
b)predkladať úradu údaje o predpokladaných celkových objemoch dodávky elektriny koncovým odberateľom, s ktorými uzatvoril zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny, a to v štruktúre podľa zmluvne dohodnutého spôsobu ocenenia dodávky elektriny:
1. pevná cena podliehajúca cenovej regulácii,
2. pevná zmluvná cena nepodliehajúca cenovej regulácii,
3. variabilná cena podliehajúca cenovej regulácii,
4. variabilná zmluvná cena nepodliehajúca cenovej regulácii,
c)predkladať úradu údaje o predpokladaných objemoch dodávky elektriny v štruktúre podľa § 34 ods. 13,
d)predkladať úradu údaje o celkovom zabezpečenom množstve elektriny,
e)predkladať úradu údaje o obstarávacích nákladoch a iných finančných parametroch spojených so zabezpečením celkového množstva elektriny,
f)poskytovať úradu súčinnosť pri dodatočnom preskúmavaní alebo pri kontrole správnosti údajov poskytovaných podľa písmen b) až e).“.
9. V § 34 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12) Za splnenie povinnosti dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 11 písm. a) sa považuje, ak dodávateľ elektriny preukáže, že k 1. pracovnému dňu kalendárneho mesiaca „m-2“ zabezpečený nákup elektriny na veľkoobchodnom trhu s fyzickou dodávkou v mesiaci „m“ v objeme zodpovedajúcom najmenej 80 % objemu dodávky v mesiaci „m“, ktorú možno realisticky očakávať na základe parametrov zmlúv o dodávke elektriny a zmlúv o združenej dodávke elektriny uzatvorených s koncovými odberateľmi elektriny, a súčasne preukáže spôsobilosť množstvo elektriny nakúpené mimo vymedzeného územia dodať koncovým odberateľom na vymedzenom území.
(13) Plnenia povinností dodávateľa elektriny podľa § 34 ods. 11 písm. a) a § 34 ods. 12 sa nevzťahuje voči objemom dodávok elektriny koncovým odberateľom elektriny, s ktorými uzatvoril dodávateľ zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny, ktoré:
a) možnými dodatočnými dodávkami elektriny nad rámec zmluvne dohodnutého minimálneho odberu elektriny koncovým odberateľom elektriny,
b) dodávkami elektriny, pri ktorých pokyn na nákup príslušného objemu elektriny na veľkoobchodnom trhu zadáva dodávateľovi elektriny koncový odberateľ elektriny,
c) dodávkami elektriny, pre ktoré sa na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny zabezpečuje objem elektriny na dennom alebo vnútrodennom trhu s elektrinou, alebo iným spôsobom ako nákupom forwardových produktov“.
10. V § 69 odsek 7 znie:
„(7) Dodávateľ plynu je povinný
a)zabezpečiť množstvo plynu pre dodávku plynu koncovým odberateľom plynu, s ktorými uzatvoril zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu,
b)predkladať úradu údaje o predpokladaných celkových objemoch dodávky plynu koncovým odberateľom, s ktorými uzatvoril zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o
združenej dodávke plynu, a to v štruktúre podľa zmluvne dohodnutého spôsobu ocenenia dodávky plynu:
1. pevná cena podliehajúca cenovej regulácii,
2. pevná zmluvná cena nepodliehajúca cenovej regulácii,
3. variabilná cena podliehajúca cenovej regulácii,
4. variabilná zmluvná cena nepodliehajúca cenovej regulácii,
c)predkladať úradu údaje o predpokladaných objemoch dodávky plynu v štruktúre podľa § 69 ods. 12,
d)predkladať úradu údaje o celkovom zabezpečenom množstve plynu,
e)predkladať úradu údaje o obstarávacích nákladoch a iných finančných parametroch spojených so zabezpečením celkového množstva plynu,
f)poskytovať úradu súčinnosť pri dodatočnom preskúmavaní alebo pri kontrole správnosti údajov poskytovaných podľa písmen b) až e).“.
11. V § 69 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Za splnenie povinnosti dodávateľa plynu podľa § 69 ods. 7 písm. a) sa považuje, ak dodávateľ plynu preukáže, že k 1. pracovnému dňu kalendárneho mesiaca „m-2“ zabezpečený nákup plynu na veľkoobchodnom trhu s fyzickou dodávkou v mesiaci „m“ v objeme zodpovedajúcom najmenej 80 % objemu dodávky v mesiaci „m“, ktorú možno realisticky očakávať na základe zmluvných parametrov zmlúv o dodávke plynu a zmlúv o združenej dodávke plynu uzatvorených s koncovými odberateľmi plynu, a súčasne preukáže spôsobilosť množstvo plynu nakúpené mimo vymedzeného územia dodať koncovým odberateľom na vymedzenom území, a to aj prostredníctvom zabezpečenej cezhraničnej prepravnej kapacity na zabezpečenie prepravy plynu na vymedzené územie, ak plyn zabezpečil mimo vymedzeného územia.
(12) Plnenia povinností dodávateľa plynu podľa § 69 ods. 7 písm. a) a § 69 ods. 11 sa nevzťahuje voči objemom dodávok plynu koncovým odberateľom plynu, s ktorými uzatvoril dodávateľ zmluvu o dodávke plynu alebo zmluvu o združenej dodávke plynu, ktoré:
a) možnými dodatočnými dodávkami plynu nad rámec zmluvne dohodnutého minimálneho odberu plynu koncovým odberateľom plynu,
b) dodávkami plynu, pri ktorých pokyn na nákup príslušného objemu plynu na veľkoobchodnom trhu zadáva dodávateľovi plynu koncový odberateľ plynu,
c) dodávkami plynu, pre ktoré sa na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu alebo zmluvy o združenej dodávke plynu zabezpečuje objem plynu na krátkodobom trhu s plynom alebo iným spôsobom ako nákupom forwardových produktov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.