1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kremský a Karol Galek.
Zákon si kladie za cieľ urýchliť proces povoľovania výstavby zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovane elektriny oddelením procesu určovania a prideľovania voľnej kapacity na pripojenie od procesu vyhodnocovania splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do sústavy.
S účinnosťou od 1.4.2022 bol do právneho poriadku SR zavedený inštitút voľnej kapacity pripojenia, ktorú prevádzkovateľ prenosovej sústavy rozvrhuje medzi prevádzkovateľov distribučných sústav 5 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 85/2022 Z. z.). Ide o inštitút, ktorého účelom nie je obmedzovanie voľnej kapacity na pripojenie vo význame podľa § 19 ods. 10 zákona o energetike, ale práve naopak, na báze transparentného a nediskriminačného postupu prideľovať okamžite disponibilnú voľnú kapacitu pripojenia a prispieť tak k plánovitému rozvoju sústavy pri plnení povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy kontinuálne zabezpečovať bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sústavy.
Doterajšia právna úprava je založená na zásade spolupráce medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučných sústav v rámci jednostupňového procesu pripájania do sústavy, kedy žiadateľ o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny komunikuje iba s prevádzkovateľom sústavy, do ktorej sa pripája (spravidla ide o prevádzkovateľa distribučnej sústavy). Tento model v praxi spôsobuje značné prieťahy pri pripájaní do sústavy, čo potvrdzuje aj nízky počet reálne pripojených zariadení napriek takmer vyčerpanej voľnej kapacite pripojenia. Za týchto okolností prevádzkovatelia sústav ďalšie žiadosti o pripojenie odmietajú z dôvodu nedostatku voľnej kapacity pripojenia pridelenej prevádzkovateľom prenosovej sústavy bez toho, aby pristúpili k vyhodnoteniu splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do nimi prevádzkovaných sústav. Vo výsledku je tak vyčerpaná takmer celá doposiaľ rozvrhnutá voľná kapacita pripojenia a nové zámery sa z formálnych dôvodov nevyhodnocujú. K prevádzkovateľovi prenosovej sústavy sa tak nedostávajú trhové signály umožňujúce uvoľniť dodatočnú voľnú kapacitu pripojenia, keďže tento nemá potrebné informácie o povahe žiadostí o pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny alebo zariadení na uskladňovanie elektriny. Zároveň na trhu rastie nespokojnosť vyplývajúca z praktickej nemožnosti dostať sa nielen k voľnej kapacite pripojenia, ale ani k základnému posúdeniu splnenia technických a obchodných podmienok pre pripojenie nových zariadení.
V kontexte aktuálnej potreby zvyšovania podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie resp. znižovania závislosti na fosílnych palivách je uvedená situácia nežiaduca.
2
Návrhom zákona sa preto oddeľuje proces určovania a prideľovania voľnej kapacity na pripojenie od procesu posudzovania splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia. Navrhuje sa, aby každý investičný zámer na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny prešiel najprv posúdením prevádzkovateľa sústavy, do ktorej sa žiadateľ pripája 19 ods. 12) a až pokiaľ je výsledkom tejto fázy posudzovania žiadosti kladné vyjadrenie prevádzkovateľa sústavy (spolu s identifikáciou technických a obchodných podmienok, ktoré je potrebné splniť), nasleduje veľmi rýchly proces prideľovania voľnej kapacity pripojenia prevádzkovateľom prenosovej sústavy 14a). Ten sa bude opierať o transparentné a nediskriminačné pravidlá obsiahnuté v prevádzkovom poriadku, ktorý podlieha jednak verejnej konzultácii a tiež súhlasu regulačného orgánu (Úradu pre reguláciu sieťových odvetví). Zverením tejto úlohy do pôsobnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa zabezpečí, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy bude mať k dispozícii všetky potrebné informácie o reálnom záujme o pripojenie do sústavy.
Proces prideľovania voľnej kapacity je neformálny a prebieha na rozdiel od doterajšieho prístupu v individuálnom konaní so žiadateľom. Navrhuje sa spojenie prideľovania voľnej kapacity pripojenia s povinnosťou zložiť primeranú finančnú zábezpeku, ktorá sa vracia žiadateľovi po uvedení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovania elektriny do prevádzky. Motiváciu žiadateľov napredovať pri povoľovaní a výstavbe týchto zariadení (a neblokovať tak kapacity pre prípadných ďalších žiadateľov) zabezpečuje aj relatívne krátka platnosť potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia (tri mesiace, ak sa na výstavbu vyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia resp. jeden rok, ak sa osvedčenie nevyžaduje a projekt smeruje priamo do územného a stavebného konania). Z rovnakých dôvodov sa navrhuje zaviesť aj časové obmedzenie pre platnosť doposiaľ pridelených voľných kapacít pripojenia. Návrh obsahuje aj opatrenia proti opakujúcim sa a špekulatívnym žiadostiam blokujúcim dostupnú kapacitu.
Návrhom zákona (čl. III) sa súčasne zavádzajú procesné garancie žiadateľom o pripojenie, že každé odmietnutie pridelenia voľnej kapacity bude môcť byť preskúmateľné a meritórne rozhodnuté v konaní o spore pred regulačným orgánom.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie na strane podnikateľov investujúcich do zdrojov elektriny využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Návrh zákona bude mať aj preto pozitívny vplyv na životné prostredie. Nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2023.
3
Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V súvislosti so zavedením osobitného procesu určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia 14a) sa navrhuje zaviesť osobitná požiadavka na predloženie platného potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny podľa § 14a ods. 5, a to v rámci žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Potvrdenie v konaní o vydanie osvedčenia potvrdzuje pridelenie voľnej kapacity pripojenia.
K bodu 2
Z dôvodu oddelenia procesu prideľovania voľnej kapacity pripojenia od procesu posudzovania splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do sústavy sa navrhuje vypustiť zo zákona časové obmedzenie platnosti stanovísk prevádzkovateľov sústavy tvoriacich povinnú prílohu žiadosti o vydanie osvedčenia. Časové obmedzenie sa po novom navrhuje vo vzťahu k potvrdeniu prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny podľa § 14a ods. 8.
K bodu 3
Z dôvodu potreby zvýšenia motivácie žiadateľov o pripojenie sa navrhuje skrátiť platnosť osvedčenia ministerstva na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie a na výstavbu zariadenia na uskladňovanie elektriny zo súčasných troch rokov na jeden rok. Osvedčenie slúži ako podklad pre ďalší povoľovací proces (pre územné a stavebné konanie), pričom dobu jedného roka pre zahájenie územného alebo stavebného konania možno považovať za postačujúcu.
K bodu 4
V novom § 14a sa navrhuje ustanoviť neformálny proces určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny, ktorý bude organizovať prevádzkovateľ prenosovej sústavy.
V odseku 1 sa navrhuje ustanoviť zásadu, že pravidlá určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia ustanoví prevádzkovateľ prenosovej sústavy ako ďalšiu obligatórnu náležitosť prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Prevádzkový poriadok a jeho zmeny podliehajú verejnej konzultácii a odsúhlaseniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Určovaním voľnej kapacity pripojenia je postup, ktorým prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí (uvoľní) disponibilnú voľnú kapacitu pripojenia na účely jej prideľovania žiadateľom o pripojenie.
V odseku 2 sa navrhuje, aby prevádzkovateľ prenosovej sústavy určoval voľnú kapacitu pripojenia osobitne pre zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie a veternej energie
4
a osobitne pre ostatné zariadenia. Pre vylúčenie pochybností, voľná kapacita pripojenia sa určuje a prideľuje len ak sa požaduje maximálna rezervovaná kapacita na dodávanie elektriny do sústavy, a teda nie v prípade, ak sa budujú zariadenia výlučne na účely vlastnej spotreby resp. bez potreby navýšenia pridelenej maximálnej rezervovanej kapacity. Voľná kapacita sa neurčuje a ani neprideľuje pre malé zdroje a lokálne zdroje, ktoré bude možné do sústavy pripojiť po splnení technických a obchodných podmienok bez ohľadu na voľnú kapacitu pripojenia.
Odsek 3 a odsek 4 ustanovujú povinnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejňovať na dennej báze údaje o voľnej kapacite pripojenia na svojom webovom sídle a ďalšie údaje týkajúce sa pridelenej (čerpanej) voľnej kapacity pripojenia žiadateľom o pridelenie voľnej kapacity pripojenia. Z dôvodu potreby prípravy na strane prevádzkovateľa prenosovej sústavy sa v prechodnom ustanovení § 96m ods. 6 navrhuje uplatňovať povinnosti podľa odseku 4 od 1. januára 2024.
V odsekoch 5 a 6 sa upravuje proces žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia a proces prideľovania voľnej kapacity pripojenia. Podrobnosti určí prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy (odsek 11). Žiadosť môže podať žiadateľ, ktorý disponuje kladným vyjadrením prevádzkovateľa sústavy o tom, či je možné zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojiť do ním prevádzkovanej sústavy spolu s uvedením technických a obchodných podmienok, ktoré je potrebné splniť na účely pripojenia 19 ods. 12) a ktorý zložil primeranú finančnú zábezpeku v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy (odsek 7). Prechodné ustanovenie § 96m ods. 3 považuje pritom za relevantné aj vyjadrenia prevádzkovateľov sústav poskytnuté žiadateľom podľa doterajších právnych predpisov. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy sa bude vyjadrovať k žiadostiam, ktoré boli posúdené prevádzkovateľmi sústav z hľadiska splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia. Ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy určil dostatok voľnej kapacity pripojenia, voľnú kapacitu žiadateľovi pridelí, o čom mu vydá písomné potvrdenie; vydanie potvrdenia je predpokladom uzatvorenia zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy resp. distribučnej sústavy 19 ods. 12). Ak dostatku voľnej kapacity niet, prevádzkovateľ prenosovej sústavy o tom informuje žiadateľa a žiadosť odloží do času určenia ďalšej voľnej kapacity pripojenia. Z odsekov 5 a 6 zároveň vyplýva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy vybavuje žiadosti, ktoré mu boli doručené a ktoré spĺňajú predpísané podmienky postupne, podľa času ich doručenia.
V odseku 7 sa ustanovuje povinnosť žiadateľa zložiť v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy primeranú finančnú zábezpeku, ktorá sa žiadateľovi vráti po uvedení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prevádzky. Ak sa však platnosť potvrdenia skončí z dôvodov podľa odseku 8 alebo 9, zložená finančná zábezpeka sa žiadateľovi nevracia.
Odseky 8 a 9 upravujú otázku platnosti potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia v trvaní troch mesiacov, ak sa na výstavbu povoľovaného zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny vyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12. V takom prípade je platné potvrdenie náležitosťou žiadosti o vydanie osvedčenia 12 ods. 4 písm. c) zákona). Ak sa na
5
výstavbu osvedčenie nevyžaduje, potvrdenie platí jeden rok a slúži ako podklad pre územné konanie a stavebné konanie. Začatím konania o vydanie osvedčenia a začatím územného alebo stavebného konania sa potvrdenie o pridelení voľnej kapacity pripojenia z hľadiska jeho účelu a platnosti skonzumuje okrem prípadu, že sa konanie zastaví alebo žiadosť zamietne. V takom prípade sa v odseku 10 navrhuje, aby žiadateľ alebo s ním prepojený podnik mohol podať opakovanú žiadosť až po uplynutí jedného roka.
K bodu 5
Navrhuje sa zaviesť do zákona právo žiadateľa o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny a tomu korešpondujúcu povinnosť prevádzkovateľa sústavy poskytnúť žiadateľovi pred uzavretím zmluvy o pripojení písomné vyjadrenie o tom, či je možné zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojiť do ním prevádzkovanej sústavy spolu s uvedením technických a obchodných podmienok, ktoré je potrebné splniť na účely pripojenia. Prevádzkovateľ sústavy nebude pritom oprávnený skúmať a ani vyjadrovať sa k otázke voľnej kapacity pripojenia, ktorá bude vo výlučnej pôsobnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy 14a). Vzhľadom na objektívnu nemožnosť ustanovenia konkrétnej zákonnej lehoty pre poskytnutie takéhoto vyjadrenia z dôvodu rozdielnosti podmienok jednotlivých žiadateľov, zákon vysloví požiadavku na poskytnutie takéhoto vyjadrenia bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o pripojenie a vyhodnotení technických a obchodných podmienok pripojenia. Vyjadrenie podľa § 19 ods. 12 bude podmienkou podania žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a ods. 6. Prevádzkovateľ sústavy bude môcť pristúpiť k uzavretiu zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny po pridelení voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a.
K bodu 6
V prechodných ustanoveniach sa navrhuje vysporiadať s voľnými kapacitami pripojenia pridelenými podľa doterajších právnych predpisov, ak ohľadne výstavby povoľovaných zariadení na výrobu elektriny alebo zariadení na uskladňovanie elektriny nebolo začaté konanie o vydanie osvedčenia (odsek 1) alebo zahájené územné alebo stavebné konania, ak sa osvedčenie nevyžaduje (odsek 2). Platnosť takto pridelených voľných kapacít pripojenia sa obmedzuje na dobu do 30. novembra 2023, pokiaľ aspoň v tomto čase žiadateľ nezačne konanie o vydanie osvedčenia resp. do 31. decembra 2023, pokiaľ žiadateľ nezaháji územné alebo stavebné konanie v prípade projektov, pre ktoré sa osvedčenie nevyžaduje.
K Čl. II
Z dôvodu zavedenia osobitného procesu určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny sa navrhuje vypustiť navrhované ustanovenia zo zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
K Čl. III
K bodom 1 a 2
6
Z dôvodu zavedenia procesných garancií pre žiadateľov o pridelenie voľnej kapacity pripojenia sa navrhuje rozšíriť právomoc úradu meritórne rozhodovať o sporoch aj na spory medzi prevádzkovateľom prenosovej sústavy a žiadateľom o pripojenie, ak sa namieta porušenie povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy prideliť voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny alebo pre zariadenie na uskladňovanie elektriny. V takýchto sporoch môže úrad rozhodnúť aj bez predchádzajúcej dohody sporových strán na rozhodnutí sporu úradom a aj v prípade, ak sa bude jedna zo sporových strán obracať na súd.
K čl. IV
Vzhľadom na zákonné podmienky legislatívneho procesu k poslaneckému návrhu zákona sa navrhuje dátum účinnosti zákona 1. septembra 2023.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Kremský a Karol Galek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
8
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
7. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné