1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
...
NÁVRH
ZÁKON
z ... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 162/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 393/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) potvrdenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny podľa § 14a ods. 6, ak sa vyžaduje.“.
2.V § 12 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 15.
3.V § 12 odseku 15 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Platnosť rozhodnutia o vydaní osvedčenia na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie alebo na výstavbu zariadenia na uskladňovanie elektriny je jeden rok odo dňa jeho právoplatnosti.“.
2
4.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Určenie a pridelenie voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny
(1) Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti sústavy určuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy transparentné a nediskriminačné pravidlá určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny a pre zariadenie na uskladňovanie elektriny (ďalej len „voľná kapacita pripojenia“). Pravidlá určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(2) Voľná kapacita pripojenia sa určuje osobitne pre zariadenia na výrobu elektriny zo slnečnej energie a veternej energie a osobitne pre ostatné zariadenia na výrobu elektriny a zariadenia na uskladňovanie elektriny. Voľná kapacita pripojenia sa neurčuje a neprideľuje vtedy, ak sa pre zariadenie na výrobu elektriny alebo pre zariadenie na uskladňovanie elektriny nepožaduje maximálna rezervovaná kapacita na účely dodávania elektriny do sústavy alebo splnené podmienky podľa § 27 ods. 5. Voľná kapacita pripojenia sa neurčuje a neprideľuje ani pre malé zdroje a lokálne zdroje.31aa)
(3) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejňuje a každý pracovný deň aktualizuje údaje o určenej voľnej kapacite pripojenia na svojom webovom sídle.
(4) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o čerpaní určenej voľnej kapacity pripojenia v rozsahu identifikačných údajov žiadateľa, času prijatia žiadosti, typu energetického zariadenia, inštalovaného výkonu, lokality pripojenia a doby platnosti pridelenia voľnej kapacity pripojenia.
(5) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy prideľuje voľnú kapacitu pripojenia transparentne a nediskriminačne na základe žiadosti žiadateľa, ktorý disponuje kladným vyjadrením prevádzkovateľa sústavy k pripojeniu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do ním prevádzkovanej sústavy podľa § 19 ods. 12 a zložil primeranú finančnú zábezpeku v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa odseku 7. Ak sa zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny pripája do miestnej distribučnej sústavy, k žiadosti sa prikladá aj kladné vyjadrenie prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je miestna distribučná sústava pripojená priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vybavuje žiadosti o voľnú kapacitu pripojenia podľa času ich doručenia.
(6) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhovie žiadosti žiadateľa podľa odseku 5 a voľnú kapacitu pripojenia žiadateľovi pridelí, ak sa v sústave nachádza dostatok určenej voľnej kapacity pripojenia; o tom vydá žiadateľovi potvrdenie v lehote 10 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia nemožno vyhovieť z dôvodu nedostatku určenej voľnej kapacity pripojenia, prevádzkovateľ prenosovej sústavy žiadosť odloží a upovedomí o tom žiadateľa v lehote 10 dní odo dňa
3
doručenia žiadosti. Ak neskôr dôjde k určeniu ďalšej voľnej kapacity pripojenia, prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne vybaví odložené žiadosti spĺňajúce podmienky podľa odseku 5 v poradí, v akom mu boli doručené.
(7) S podaním žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia je spojená povinnosť žiadateľa zložiť primeranú finančnú zábezpeku v prospech prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Zložená finančná zábezpeka sa žiadateľovi vráti do 30 dní po uvedení zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do prevádzky na základe žiadosti žiadateľa; uvedenie zariadenia do prevádzky sa preukazuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím31ab) alebo iným hodnoverným spôsobom, ak sa kolaudácia nevyžaduje. Ak sa platnosť potvrdenia o pridelení voľnej kapacity pripojenia podľa odseku 6 skončí, zložená finančná zábezpeka sa nevracia.
(8) Ak sa na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny vyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, platnosť potvrdenia prevádzkovateľa prenosovej sústavy o pridelení voľnej kapacity pripojenia podľa odseku 6 končí uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho vydania, ak počas tejto doby nie je podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Platnosť potvrdenia končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.
(9) Ak sa na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny nevyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12, potvrdenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa odseku 6 je platné jeden rok odo dňa jeho vydania a je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Platnosť potvrdenia končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa prvej vety alebo zamietnutím žiadosti o vydanie rozhodnutia v konaní podľa prvej vety.
(10) Ak sa platnosť potvrdenia o pridelení voľnej kapacity pripojenia skončí podľa odseku 8 alebo 9, totožnú žiadosť môže žiadateľ alebo s ním prepojený podnik predložiť najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia platnosti potvrdenia.
(11) Podrobnosti o obsahu žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia podľa odseku 5, o vybavovaní žiadosti o pridelenie voľnej kapacity pripojenia podľa odseku 6, o spôsobe výpočtu primeranej finančnej zábezpeky, podmienkach jej zloženia a vrátenia žiadateľovi podľa odseku 7 ustanoví prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(12) Na prideľovanie voľnej kapacity pripojenia podľa odseku 6 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31aa a 31ab znejú:
31aa) § 2 ods. 3 písm. k) a písm. n) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31ab) § 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
4
5.V § 19 odsek 12 znie:
„(12) Prevádzkovateľ sústavy je povinný poskytnúť žiadateľovi o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny do sústavy písomné vyjadrenie o tom, či je možné zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojiť do ním prevádzkovanej sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l) alebo § 31 ods. 2 písm. h) alebo miestnej distribučnej sústavy do ním prevádzkovanej distribučnej sústavy podľa § 31 ods. 15 spolu s uvedením technických a obchodných podmienok, ktoré je potrebné splniť na účely pripojenia. Vyjadrenie podľa prvej vety je prevádzkovateľ sústavy povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o pripojenie a vyhodnotení technických a obchodných podmienok pripojenia; prevádzkovateľ sústavy neskúma hľadisko dostatku voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a ani sa k nemu nevyjadruje. Predpokladom uzatvorenia zmluvy o pripojení do prenosovej sústavy alebo zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre zariadenie na výroby elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny je pridelenie voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a. Každé odmietnutie pripojenia do sústavy alebo odmietnutie uzatvorenia zmluvy o pripojení do sústavy podľa § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) alebo § 31 ods. 15 je prevádzkovateľ sústavy povinný odôvodniť.“.
6.Za § 96l sa vkladá § 96m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2023
(1) Ak sa na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny vyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, voľná kapacita pripojenia pridelená žiadateľovi o pripojenie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2023 trvá len do 30. novembra 2023, ak do tejto doby nebola podaná žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Platnosť pridelenia voľnej kapacity pripojenia podľa prvej vety končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo zamietnutím žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia.
(2) Ak sa na výstavbu zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny nevyžaduje osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, voľná kapacita pripojenia pridelená žiadateľovi o pripojenie podľa predpisov účinných do 31. augusta 2023 trvá len do 31. decembra 2023, ak do tejto doby nebolo začaté územné konanie alebo stavebné konanie, pokiaľ sa územné konanie nevyžaduje. Platnosť pridelenia voľnej kapacity pripojenia podľa prvej vety končí aj nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zastavení územného konania alebo stavebného konania alebo zamietnutím žiadosti o vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
(3) Vyjadrenie prevádzkovateľa sústavy o tom, či je možné zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na uskladňovanie elektriny pripojiť do ním prevádzkovanej sústavy alebo do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav pripojená do regionálnej
5
distribučnej sústavy poskytnuté podľa predpisov účinných do 31. augusta 2023 zostáva v platnosti a považuje sa za vyjadrenie prevádzkovateľa sústavy podľa § 19 ods. 12.
(4) Konanie o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2023 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2023.
(5) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaháji verejné konzultácie k návrhu pravidiel určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a ods. 1 najneskôr do 30. septembra 2023. Do vydania pravidiel určovania a prideľovania voľnej kapacity pripojenia podľa § 14a ostávajú v platnosti pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy vydané podľa predpisov účinných do 31. augusta 2023, najneskôr však do 31. decembra 2023.
(6) Ustanovenie § 14a ods. 4 sa uplatňuje od 1. januára 2024.“.
Čl. II
Zákon č.
309/2009 Z. z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 377/2018 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z., zákona č. 277/2020 Z. z., zákona č. 395/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 296/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 363/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Čl. III
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 276/2020 Z. z., zákona č. 419/2020 Z. z., zákona č. 516/2021 Z. z., zákona č. 85/2022 Z. z., zákona č. 256/2022 Z. z., zákona č. 324/2022 Z. z., zákona č. 363/2022 Z. z. a zákona č. 433/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 38 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) prevádzkovateľom sústavy a žiadateľom o pripojenie do sústavy, ak sa namieta porušenie povinnosti prevádzkovateľa sústavy uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy alebo pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do sústavy podľa osobitného predpisu,57a) alebo ak sa namieta porušenie povinnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy prideliť
6
voľnú kapacitu pripojenia do sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny alebo pre zariadenie na uskladňovanie elektriny podľa osobitného predpisu,57b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
57a) § 28 ods. 2 písm. l), § 31 ods. 2 písm. h) a § 31 ods. 15 zákona č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.
57b) § 14a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. ..../2023 Z. z.“.
2.V § 38 odseku 9 sa na konci vkladá veta, ktorá znie: „Podanie návrhu na súd nie je účinné pri sporoch podľa odseku 1 písm. f).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.