1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Smernica
Právne predpisy Slovenskej republiky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Článok
(Č, O, V, P)
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/18/ES ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
3.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2019 Z. z.
4.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Zhoda
Poznámky
Identifikácia goldplatingu
Identifikácia oblasti goldplatingu a vyjadrenie k opodstatnenosti golplatingu
C:4
O 1
O 2
Postavenie bezpečnostného vyšetrovania
1. Členské štáty v súlade s ich právnymi systémami vymedzia právne postavenie bezpečnostného vyšetrovania takým spôsobom, aby sa takéto vyšetrovania vykonávali čo najúčinnejšie a najrýchlejšie. Členské štáty zabezpečia v súlade so svojimi právnymi predpismi a prípadne v spolupráci s orgánmi zodpovednými za súdne vyšetrovanie, aby bezpečnostné vyšetrovanie:
a) bolo nezávislé od trestného vyšetrovania alebo iného súbežného vyšetrovania vykonávaného na určenie zodpovednosti alebo pripísanie viny a
b) nebolo neprimerane zamedzené, pozastavené alebo oneskorené z dôvodu takéhoto vyšetrovania.
2. Medzi pravidlá, ktoré majú členské štáty vytvoriť, patria v súlade s rámcom stálej spolupráce uvedeným v článku 10 ustanovenia na umožnenie:
N
Návrh zákona
Čl. V
Bod 2
Čl. V
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 236/2019 Z. z. a zákona č. 366/2020 Z. z sa mení takto:
2.V § 28 odsek 5 znie:
„(5)Námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť vyšetruje vyšetrovateľ námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo odborná komisia na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“). Vyšetrovateľa vymenúva
Ú
GP – N
2
a) spolupráce a vzájomnej pomoci pri bezpečnostnom vyšetrovaní vedenom inými členskými štátmi alebo delegovania úlohy vedenia takéhoto vyšetrovania na iný členský štát v súlade s článkom 7 a
b) koordinácie činností ich príslušných vyšetrovacích orgánov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie cieľa tejto smernice.
a odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje vedúci špecializovaného útvaru ministerstva.7) Vyšetrovateľ a členovia odbornej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a pri výkone vyšetrovania nezávislí od ministerstva. Vyšetrovateľ a členovia odbornej vyšetrovacej komisie musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukaz odbornej spôsobilosti a najmenej desať rokov odbornej praxe vykonanej na námornej lodi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
C:6
Oznamovacia povinnosť
Členský štát v rámci svojho vnútroštátneho právneho systému vyžaduje, aby zodpovedné orgány a/alebo dotknuté strany bez meškania oznamovali jeho vyšetrovaciemu orgánu výskyt všetkých nehôd a mimoriadnych udalostí patriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
N
Návrh zákona
z. č. 435/2000 Z. z.
Čl. V
Bod 1
§ 4 ods. 1 pís. p)
Čl. V
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 236/2019 Z. z. a zákona č. 366/2020 Z. z sa mení takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. p) sa slová „predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti“ nahrádzajú slovami „vedúcemu špecializovaného útvaru podľa § 28 ods. 5“.
§ 4
(1) Ministerstvo
p) oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej mimoriadnej udalosti,
Ú
GP N
C:8
O 1
Vyšetrovacie orgány
N
Návrh
Čl. V
Bod 2
Čl. V
Ú
GP – N
3
O 2
1. Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za výkon bezpečnostných vyšetrovaní mal nestranný stály vyšetrovací orgán, ktorému boli udelené potrebné právomoci, a vyšetrovatelia s vhodnou kvalifikáciou, kvalifikovaní v záležitostiach týkajúcich sa námorných nehôd a mimoriadnych udalostí.
Aby vyšetrovací orgán vykonával bezpečnostné vyšetrovanie nezávisle, musí byť nezávislý, pokiaľ ide o jeho organizáciu, právnu štruktúru a prijímanie rozhodnutí, od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v konflikte s jemu zverenými úlohami.
Vnútrozemské členské štáty, ktoré nemajú ani lode, ani plavidlá, ktoré sa plavia pod ich vlajkou, určia nezávislý ústredný bod spolupráce pri vyšetrovaní podľa článku 5 ods. 1 písm. c).
2. Vyšetrovací orgán zabezpečí, aby jednotliví vyšetrovatelia mali pracovné znalosti a praktické
n. a.
N
zákona
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 236/2019 Z. z. a zákona č. 366/2020 Z. z sa mení takto:
2.V § 28 odsek 5 znie:
„(5)Námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť vyšetruje vyšetrovateľ námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo odborná komisia na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“). Vyšetrovateľa vymenúva a odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje vedúci špecializovaného útvaru ministerstva.7) Vyšetrovateľ a členovia odbornej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti a pri výkone vyšetrovania nezávislí od ministerstva. Vyšetrovateľ a členovia odbornej vyšetrovacej komisie musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukaz odbornej spôsobilosti a najmenej desať rokov odbornej praxe vykonanej na námornej lodi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Vyšetrovateľ a členovia odbornej vyšetrovacej komisie musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého
n. a.
Ú
4
O 3
O 4
skúsenosti v tých oblastiach, ktoré patria k ich obvyklým vyšetrovacím povinnostiam. Vyšetrovací orgán ďalej podľa potreby zabezpečí rýchly prístup k príslušným znalostiam.
3. Činnosti zverené vyšetrovaciemu orgánu sa môžu rozšíriť na zhromažďovanie a analýzu údajov týkajúcich sa námornej bezpečnosti, najmä na účely prevencie, ak tieto činnosti nemajú vplyv na jeho nezávislosť, ani z nich nevyplýva zodpovednosť za regulačné, administratívne alebo normalizačné záležitosti.
4. Členské štáty konajúce v rámci svojich právnych systémov zabezpečia, aby vyšetrovatelia ich vyšetrovacieho orgánu alebo akéhokoľvek iného vyšetrovacieho orgánu, na ktorý bola delegovaná úloha bezpečnostného vyšetrovania, a prípadne v spolupráci s orgánmi zodpovednými za súdne vyšetrovanie, mali všetky príslušné informácie na vykonanie bezpečnostného vyšetrovania a boli preto oprávnení:
a) mať voľný prístup k príslušnej oblasti alebo miestu nehody, ako aj k akejkoľvek lodi, vraku alebo konštrukcii vrátane nákladu, zariadenia alebo trosiek;
b) zabezpečiť okamžitý súpis dôkazov a riadené pátranie po vraku, troskách alebo iných zložkách alebo látkach na preskúmanie alebo analýzu a ich odstránenie;
c) vyžadovať preskúmanie alebo analýzu položiek uvedených v písmene b) a mať voľný prístup k výsledkom tohto preskúmania alebo analýzy;
d) mať voľný prístup k príslušným informáciám a zaznamenaným údajom vrátane údajov z VDR, ktoré sa týkajú lode, plavby, nákladu, posádky alebo akejkoľvek inej osoby, predmetu, stavu alebo okolnosti, kopírovať ich a využívať ich;
e) mať voľný prístup k výsledkom preskúmania tiel obetí alebo skúšok vykonaných na vzorkách odobratých z tiel obetí;
D
N
NV č. 50/2011 Z. z.
§ 5 ods. 1 až 3
stupňa, preukaz odbornej spôsobilosti a najmenej desať rokov odbornej praxe vykonanej na námornej lodi.“.
(1) Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia právo na informácie potrebné na vykonanie vyšetrovania a je oprávnený
a) na voľný prístup k oblasti alebo miestu námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti, ako aj k akejkoľvek námornej lodi, vraku alebo konštrukcii vrátane nákladu, zariadenia alebo trosiek,
b) zabezpečiť okamžitý súpis dôkazov a riadené pátranie po vraku, troskách alebo iných predmetoch z dôvodu ich preskúmania alebo analýzy a ich odstránenie,
c) vyžadovať preskúmanie alebo analýzu dôkazového materiálu podľa písmena b) a na voľný prístup k výsledkom tohto preskúmania alebo analýzy,
d) na voľný prístup k informáciám a zaznamenaným údajom vrátane údajov zo zapisovača údajov o plavbe (VDR), ktoré sa týkajú námornej lode, plavby, nákladu, posádky alebo akejkoľvek inej osoby, predmetu, stavu alebo okolnosti, kopírovať ich a využívať ich,
e) na voľný prístup k výsledkom obhliadky tiel obetí alebo skúšok vykonaných na vzorkách odobratých z tiel obetí,
f) vyžadovať a mať voľný prístup k výsledkom vyšetrenia osôb zabezpečujúcich prevádzku námornej lode alebo akejkoľvek inej dotknutej osoby alebo k výsledkom zo skúšok vykonaných na vzorkách, ktoré im boli odobraté,
n. a.
Ú
5
O 5
O 6
f) vyžadovať a mať voľný prístup k výsledkom z vyšetrenia ľudí podieľajúcich sa na prevádzke lode alebo akejkoľvek inej príslušnej osoby alebo k výsledkom zo skúšok vykonaných na vzorkách, ktoré boli odobraté od uvedených osôb;
g) vypočúvať svedkov bez prítomnosti osoby, ktorej záujmy by sa mohli považovať za prekážku v bezpečnostnom vyšetrovaní;
h) získať záznamy z prehliadok a príslušné informácie, ktoré má vlajkový štát, majitelia, klasifikačné spoločnosti alebo akákoľvek iná príslušná strana, ak sú tieto strany alebo ich zástupcovia usadení v členskom štáte;
i) žiadať o pomoc príslušné orgány dotknutých štátov vrátane inšpektorov vlajkového štátu a prístavného štátu, členov pobrežnej kontroly, prevádzkovateľov lodnej dopravy, pátracích a záchranných tímov, lodivodov alebo iných prístavných alebo námorných pracovníkov.
5. Vyšetrovaciemu orgánu sa umožní bezodkladne reagovať, bez ohľadu na to kedy dostane oznámenie o nehode, a získať dostatočné zdroje na nezávislý výkon svojich funkcií. Jeho vyšetrovateľom sa poskytne postavenie, ktoré im dá potrebné záruky nezávislosti.
6. Vyšetrovací orgán môže spájať svoje úlohy podľa tejto smernice s prácou na vyšetrovaní iných udalostí ako námorné nehody za podmienky, že toto vyšetrovanie neohrozí jeho nezávislosť.
g) vypočúvať svedkov bez prítomnosti osoby, ktorej záujmy by sa mohli považovať za prekážku vo vyšetrovaní,
h) získať záznamy z technických prehliadok a informácie od štátu, pod vlajkou ktorého námorná loď pláva, vlastníkov námorných lodí, klasifikačných spoločností alebo akýchkoľvek iných dotknutých osôb, ak majú tieto osoby alebo ich zástupcovia sídlo v členskom štáte,
i) žiadať o pomoc príslušné orgány dotknutých štátov vrátane inšpektorov štátu, pod vlajkou ktorého námorná loď pláva, a prístavného štátu, členov pobrežnej stráže, prevádzkovateľov lodných dopravných služieb, pátracích a záchranných tímov, lodivodov alebo iných osôb vykonávajúcich prístavnú alebo námornú prevádzku.
(2) Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže začať vyšetrovanie bez ohľadu na to, kedy dostane oznámenie o námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti. nezávislé postavenie a môže zadovažovať dostatočné množstvo podkladov potrebných na nezávislý výkon vyšetrovania.
(3) Vyšetrovateľ alebo odborná vyšetrovacia komisia môže vyšetrovať aj iné udalosti ako námorné nehody alebo námorné mimoriadne udalosti, ak toto vyšetrovanie neohrozí jeho nezávislosť.
C:25
O 1
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 17. júna 2011. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona
z. č. 435/200
Čl. V
Príloha č. 1 bod 8.
3.V prílohe č. 1 sa vypúšťa šiesty bod a dvanásty bod.
Doterajší siedmy bod jedenásty bod sa označujú ako šiesty bod desiaty bod a doterajší trinásty bod devätnásty bod sa označujú ako jedenásty bod sedemnásty bod.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Ú
GP N
6
O 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
0 Z. z.
z. č. 575/2001 Z. z.
Čl. VII
§ 35 ods. 7
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. L 131, 28.5.2009).
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. augusta 2023.
okrem § 7a, § 15a ods. 1 8, § 15a ods. 10 12, § 15b ods. 1 3, § 15b ods. 5 7, § 15d ods. 1 7, § 15d ods. 9 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2023 a okrem § 15a ods. 9, § 15b ods. 4
a § 15d ods. 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskych spoločenstiev a Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.