DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš SVRČEK, Peter PČOLINSKÝ, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Zuzana ŠEBOVÁ a Ľuboš KRAJČÍR
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom práve
-Zmluva o fungovaní Európskej únie (čl. 91, čl. 100 ods. 2, čl. 114, čl. 215)
b)v sekundárnom práve
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. L 96, 31.3.2004 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Ú. v. L 96, 31.3.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. L 138, 30.4.2004 Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a Dopravný úrad
-nariadenie Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005) - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine (Ú. v. L 134, 20.5.2006) v platnom znení - gestor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. L 97, 9.4.2008) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. L 293, 31.10.2008) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. L 131, 28.5.2009) - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009 z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti
bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (Ú. v. L 338, 19.12.2009) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. L 295, 12.11.2010) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 311, 25.11.2011) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. L 224, 21.8.2012) (prepracované znenie) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. L 281, 13.10.2012) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25.10.2012) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 44, 14.2.2014) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. L 122, 24.4.2014) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
-nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. L 229, 31.7.2014) v platnom znení - gestor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Slovenská informačná služba, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie
na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014) v platnom znení - gestor: Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (prepracované znenie) (U. v. L 362, 17.12.2014) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. L 63, 06.03.2015) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (Ú. v. L 106, 24.4.2015) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. L 299, 14.11.2015) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) .v. L 119, 4.5.2016) - gestor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 (Ú. v. L 62, 8.3.2017) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad
-nariadenie Komisie (EÚ) 2018/395 z 13. marca 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky balónov, ako aj udeľovania preukazov spôsobilosti letovej posádke balónov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. L 71, 14.3.2018) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. L 212, 22.08.2018) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018
o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. L 312, 7.12.2018) v platnom znení - gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1976 zo 14. decembra 2018, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá prevádzky vetroňov, ako aj pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti člena letovej posádky vetroňov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 (Ú. v. L 326, 20.12.2018) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. L 152, 11.6.2019) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
-vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. L 152, 11.6.2019) v platom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
-delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/723 zo 4. marca 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uznávania osvedčení pilotov vydaných v tretích krajinách a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 (Ú. v. L 170, 2.6.2020) - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Dopravný úrad
-vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2021/664 z 22. apríla 2021 o regulačnom rámci pre priestor U-space (Ú. v. L 139, 23.4.2021) v platnom znení - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Dopravný úrad
-smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/993 z 8. júna 2022 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 27.6.2022) - gestor: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie napr.
-
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
-nariadenie (ES) č. 549/2004 v platnom znení – 20. apríl 2004
-nariadenie (ES) č. 550/2004 v platnom znení – 20. apríl 2004
-nariadenie (ES) č. 785/2004 v platnom znení – 30. apríl 2004
-nariadenie (ES) č. 2150/2005 – 13. január 2006
-nariadenie (ES) č. 765/2006 v platnom znení – 20. máj 2006
-nariadenie (ES) č. 300/2008 v platnom znení – 29. apríl 2008
-nariadenie (ES) č. 1008/2008 v platnom znení – 1. november 2008
-smernica 2009/18/ES – 28. máj 2009
-nariadenie (EÚ) č. 1254/2009 v platnom znení – 8. január 2010
-nariadenie (EÚ) č. 996/2010 v platnom znení – 2. december 2010
-nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení – 15. december 2011
-nariadenie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení – 10. september 2012
-vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení – 2. november 2012
-nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení – 28. október 2012
-nariadenie (EÚ) č. 139/2014 v platnom znení – 6. marec 2014
-nariadenie (EÚ) č. 376/2014 v platnom znení – 14. máj 2014
-nariadenie (EÚ) č. 833/2014 v platnom znení – 1. august 2014
-nariadenie (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení – 17. september 2014
-nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení – 6. január 2015
-nariadenie (EÚ) 2015/340 – 26. marec 2015
-nariadenie (EÚ) 2015/640 v platom znení – 14. máj 2015
-vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení – 15. november 2015
-nariadenie (EÚ) 2016/679 – 24. máj 2016
-vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/373 v platnom znení – 2. január 2020
-nariadenie (EÚ) 2018/395 v platnom znení – 3. apríl 2018
-nariadenie (EÚ) 2018/1139 v platnom znení – 11. september 2018
-nariadenie (EÚ) 2018/1862 v platnom znení – 27. december 2018
-vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976 v platnom znení – 9. január 2019
-delegované nariadenie (EÚ) 2019/945 v platnom znení – 1. júl 2019
-vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 v platnom znení – 1 júl 2019
-delegované nariadenie (EÚ) 2020/723 – 24. marec 2020
-vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/664 v platnom znení – 13. máj 2021
-smernica (EÚ) 2022/993 – 17. júl 2022
b)uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
-konanie č. 2014/2105 (formálne oznámenie z 10. júla 2014) o porušení čl. 258 Zmluvy o fungovaní z dôvodu nesplnenia si povinností vyplývajúcich z čl. 9a ods. 1 a ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) v platnom znení vo vzťahu k Funkčnému bloku vzdušného priestoru Stredná Európa (FAB CE) a čl. 2 ods. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. L 96, 31.3.2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení,
c)uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav
-smernica 2009/18/ESúplná transpozícia:
zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2011 Z. z. o vyšetrovaní
námorných nehôd a námorných mimoriadnych udalostí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2019 Z. z.
-smernica (EÚ) 2022/993úplná transpozícia:
zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov,
oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie,
vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965,
výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M zo 4. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky (oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č. 313/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne