DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
A.2. Vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
×
×
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
×
3.Sociálne vplyvy
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva
×
sociálnu exklúziu
×
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
×
4.Vplyvy na životné prostredie
×
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
×
A.3. Poznámky
V oblasti civilného letectva platí základné pravidlo „Safety first“ (t. j. bezpečnosť civilného letectva je na prvom mieste), ktoré bolo zohľadňované pri vypracovaní návrhu zákona, ako aj doložky vplyvov.
Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý predstavuje príjem štátneho rozpočtu vzhľadom na vyberanie poplatkov za príslušné úkony vykonané Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky alebo Dopravným úradom. Návrhom zákona nie je možné jednoznačne kvantifikovať charakter a rozsah celkových príjmov a prínosov, keďže nie je možné konkrétne určiť počet vybraných správnych poplatkov a pokút. Správne poplatky za jednotlivé služby poskytované Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Dopravným úradom sú nepravidelné.
Súčasne návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, a to najmä na informatizáciu (prevádzka informačných systémov v oblasti civilného letectva).
V prípade, ak očakávané výnosy nepokryjú v plnom rozsahu predpokladané zvýšené finančné nároky, tak tieto zvýšené nároky budú predmetom rokovaní medzi Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.
Návrh zákona umožní vykonávať niektoré činnosti, ktoré v súčasnosti účinná vnútroštátna právna úprava neumožňuje, čo možno považovať za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Ako príklad možno uviesť oblasť leteckých prác. V súčasnosti sa za letecké práce považujú letecké činnosti v príslušných oblastiach (poľnohospodárstvo, energetika, stavebníctvo, vyhliadkové lety a pod.) vykonávané za odplatu na základe povolenia vydaného Dopravným úradom (§ 44). Navrhovanou právnou úpravou sa bude rozlišovať medzi leteckými prácami, ktoré budú vykonávané za odplatu na základe povolenia a leteckými prácami, ktoré prevádzkovateľ lietadla môže vykonávať bezodplatne na základe vyhlásenia o vykonávaní leteckých prác podaného Dopravnému úradu.
Uvedenou zmenou sa umožní leteckému prevádzkovateľovi vykonávanie aj leteckých prác bezodplatne, napríklad pre seba samého, čo možno považovať za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Súčasne návrh zákona predpokladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie najmä vzhľadom na správne poplatky za príslušné úkony.
Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na informatizáciu z dôvodu zavedenia nových informačných systémov verejnej správy - register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, register pilotov na diaľku, centrálny register Dopravného úradu (register lietadiel), systém informácií pre používateľov vzdušného priestoru.
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na služby verejnej správy pre občana, vplyvy na životné prostredie, sociálne vplyvy a vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
A.4. Alternatívne riešenia
Navrhovaná právna úprava zohľadňuje meniacu sa legislatívu v oblasti civilného letectva na úrovni Európskej únie, čím budú odstránené niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva. Zároveň dochádza k precizovaniu súčasnej účinnej právnej úpravy, čo vylepší právne prostredie v oblasti civilného letectva.
Alternatívne riešenia nie možné, ak sa dosiahnuť cieľ a výsledný stav. V prípade neprijatia navrhovanej právnej úpravy, ktorou sa okrem odstránenia prekážok zistených na základe aplikačnej praxe vykonávajú príslušné právne záväzné akty Európskej únie, by mohla Slovenská republika čeliť konaniam zo strany Európskej komisie.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky.