Dôvodová správa
Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miloš SVRČEK, Peter PČOLINSKÝ, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Zuzana ŠEBOVÁ a Ľuboš KRAJČÍR predkladajú do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona zohľadňuje meniacu sa legislatívu v oblasti civilného letectva na úrovni Európskej únie s cieľom vykonať príslušné právne záväzné akty Európskej únie v oblasti civilného letectva, aj v nadväznosti na upozornenia Európskej komisie či Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva, a zosúladiť národnú právnu úpravu s právnou úpravou Európskej únie.
Cieľom návrhu zákona je v nadväznosti na vykonanie príslušných právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti civilného letectva upraviť aj niektoré ustanovenia národnej právnej úpravy a odstrániť niektoré súčasné prekážky v oblasti civilného letectva.
Návrh zákona upravuje najmä
-oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov a s tým spojené príslušné ustanovenia (napríklad využívanie vzdušného priestoru, letecké práce, register lietadiel, pôsobnosť orgánov štátnej správy, sankcie)
-bezpečnostnú ochranu (v anglickom jazyku označovanú ako „security“)
-bezpečnostné vyšetrovanie (v anglickom jazyku označované ako „safety investigation“) a ohlasovanie udalostí v civilnom letectve
-vykonávanie reštriktívnych opatrení.
Navrhovanou právnou úpravou v oblasti bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov sa okrem vykonania príslušných právne záväzných aktov Európskej únie čiastočne implementuje Stratégia ochrany pred neoprávneným používaním bezpilotných lietadiel v oblasti kritickej infraštruktúry, ochrany súkromia, neoprávneného monitorovania objektov štátneho záujmu, ochrany objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, nedovoleného prekročenia štátnej hranice alebo narušenia obmedzených a zakázaných vzdušných priestorov na území Slovenskej republiky, ktorú schválila v januári 2022 vláda Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že účinný zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nepredstavuje dostatočnú právnu úpravu na vykonávanie reštriktívnych opatrení prijatých na úrovni Európskej únie v oblasti civilného letectva, je potrebné tento nedostatok odstrániť a upraviť to najnevyhnutnejšie v tejto oblasti.
Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a zároveň aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a pozitívne vplyvy na informatizáciu. Návrh zákona taktiež predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a zároveň aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na služby pre občana, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy a ani vplyvy na životné prostredie.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1, 4, 18 a 37
Zavedením spoločných pravidiel ochrany civilného letectva a spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, ako aj mechanizmov na monitorovanie ich dodržiavania by sa malo predchádzať činom protiprávneho zasahovania. V oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva je potrebný spoločný prístup a mali by sa zvážiť najefektívnejšie spôsoby poskytovania pomoci po teroristických útokoch, ktoré majú závažné následky v oblasti dopravy, a taktiež stanoviť základné princípy toho, aby sa zabezpečila ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.
Navrhovanou právnou úpravou sa zosúlaďuje terminológia používaná právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti bezpečnostnej ochrany. Taktiež sa reaguje na hrozby majúce vplyv na civilné letectvo.
V § 34 sa definujú sa orgány štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti bezpečnostnej ochrany. Na koordináciu postupov a činností orgánov štátnej správy sa zriaďuje stála komisia v oblasti bezpečnostnej ochrany. Zároveň sa ustanovuje povinnosť príslušných osôb činných v civilnom letectve a osoby plánujúcej vykonávať činnosť v civilnom letectve, vypracovať program bezpečnostnej ochrany a následne je aktualizácie, bez ktorého nemôžu uvedené osoby vykonávať činnosť v civilnom letectve. Ustanovuje sa postup Dopravného úradu na posudzovanie návrhov programov bezpečnostnej ochrany. Ak návrh programu bezpečnostnej ochrany a jeho zmena je v súlade s požiadavkami príslušných právne záväzných akty Európskej únie, Dopravný úrad tento program potvrdí. V prípade, ak tento súlad nie je dosiahnutý, Dopravný úrad ďalej ustanoveným spôsobom komunikuje so žiadateľom s cieľom zabezpečenia jeho súladu s príslušnými požiadavkami.
Úpravou v § 34a sa s cieľom zabezpečiť vykonanie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. L 299, 14.11.2015) v platnom znení [ďalej len „nariadenie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení“] ustanovuje povinnosť pre príslušné osoby v pravidelných intervaloch absolvovať príslušnú previerku osoby, a to buď štandardnú a lebo rozšírenú previerku osoby a stanovujú sa podmienky, kedy sa previerka posudzovanej osoby považuje za neúspešné v závislosti od toho, či ide o štandardnú previerku osoby alebo rozšírenú previerku osoby. Výpočet trestných činov, v prípade spáchania ktorých, previerku posudzovanej osoby nemožno považovať za úspešnú sa zosúlaďuje s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1998 v platnom znení, podľa ktorého pri určovaní spoľahlivosti fyzickej osoby podstupujúcej proces opísaný v bodoch 11.1.3. a 11.1.4. prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 v platnom znení zohľadnené prinajmenšom trestné činy uvedené v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. L 119, 4.5.2016) a trestné činy terorizmu uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. L 88, 31.3.2017). Navrhovanou právnou úpravou sa navrhuje „zmierniť“ účinok skupiny priestupkov a počtu najmenej dvakrát uloženej sankcie, v prípade spáchania ktorých je osoba považovaná za nespoľahlivú a to z toho dôvodu, že v súčasnosti za nespoľahlivé osoby vyhodnotené aj tie osoby, u ktorých konanie, za ktoré boli postihnuté podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, najmä v blokovom konaní, nepredstavuje ohrozenie bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Posúdenie osôb za nespoľahlivé pre prácu v civilnom letectve je v takýchto prípadoch neopodstatnené.
4
V § 34b sa upravuje oblasť odbornej prípravy z bezpečnostnej ochrany zohľadňujúc požiadavky vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 v platnom znení a aj oblasť odbornej prípravy z kybernetickej bezpečnosti v civilnom letectve rešpektujúc existujúcu národnú právnu úpravu oblasti kybernetickej bezpečnosti, t. j. zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zohľadňujúc požiadavky vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1998 v platnom znení.
Ustanovenia § 35 určujú zodpovednosť a oprávnenia prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 za zaistenie bezpečnostnej ochrany alebo osôb nimi poverených na vykonávanie nevyhnutných úkonov na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré môžu predstavovať rôznu úroveň ohrozenia. Zároveň sa ukladá osobám, ktoré pokiaľ sa zdržiavajú na letisku alebo osobitnom letisku, povinné dodržiavať a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa letiska alebo držiteľa rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 alebo osoby nimi poverenej na zabezpečenie bezpečnostnej ochrany.
Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (Ú. v. L 97, 9.4.2008) v platnom znení ukladá povinnosť osobám a cestujúcim, aby sa podrobili kontrolám bezpečnostnej ochrany vrátane detekčnej kontroly pred vstupom do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska s výnimkou prepravy diplomatickej pošty, ustanovenia § 36 upravujú opatrenia vo vzťahu k osobám iným ako cestujúci, ktorí okrem základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva porušujú aj program bezpečnostnej ochrany, keďže v praxi sa vyskytujú aj prípade, kedy používatelia letísk nedodržiavajú bezpečnostné opatrenia a bez tejto legislatívnej úpravy by zaistenie ich rešpektovania bolo takmer nemožné.
K bodom 2, 38 až 41
Legislatívno-technická úprava týkajúca sa precizovania textu na základe aplikačnej praxe a úprav súvisiacich s navrhovanými zmenami.
K bodom 3 a 42
Za letecké prevádzkovateľa sa navrhovanou právnou úpravou bude považovať aj osoba, ktorá podala vyhlásenie na vykonávanie príslušnej leteckej činnosti, napríklad leteckých prác.
Právna úprava § 44 predstavuje „analógiu“ so špeciálnou prevádzkou podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296, 25.10.2012) v platnom znení, ak sa na vykonávanie leteckých prác používa lietadlo, na ktoré sa nevzťahujú príslušné právne záväzné akty Európskej únie.
V prípade, ak letecké práce vykonávané za odplatu, je možné vykonávať takúto činnosť len na základe povolenia Dopravného úradu , pričom takéto povolenie je osobitným oprávnením na výkon podnikateľskej činnosti. Navrhovaná legislatíva bude umožňovať vykonávať letecké práce aj bezodplatne, t. j. mimo rámca výkonu podnikateľskej činnosti, no z pohľadu zaistenia bezpečnosti a zníženia rizika pre tretie osoby, bude možné bezodplatné letecké práce vykonávať len na základe vyhlásenia o výkone takejto činnosti.
K bodom 5, 6, 7, 8, 9, 10, 43
Okrem zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a medzinárodných zmlúv je vzdušný priestor Slovenskej republiky prístupný za podmienok ustanovených aj právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti civilného letectva. Tieto podmienky sa okrem „klasických“ lietadiel s pilotom na palube musia v určitom rozsahu vzťahovať aj na „bezpilotné letectvo“.
5
Vo všeobecnosti sa na určovaní podmienok na využitie vzdušného priestoru, štruktúry vzdušného priestoru a na riadení letovej prevádzky spravidla podieľajú rezort dopravy a rezort obrany. Táto spoločná zodpovednosť sa vykonáva za podmienok harmonizácie, koordinácie a integrácie rozvinutých v rôznom stupni a používajúca rôzne metódy a technické prostriedky. S cieľom optimálneho využitia ľudských a materiálnych zdrojov sa vytvára vhodná štruktúra pre vzťahy a spoluprácu medzi civilným letectvom a vojenským letectvom, rámec na určovanie štruktúry vzdušného priestoru a pravidiel využívania určených častí vzdušného priestoru, vyčleňovanie príslušnej časti vzdušného priestoru a na koordináciu súvisiacich činností. Na tento účel sa § 4 zriaďuje stála komisia ako orgán štátnej správy v civilnom letectve, ktorá prostredníctvom uznesení prijíma závery záväzné pre osoby činné v civilnom letectve a prevádzkovateľov lietadiel v colných službách, lietadiel v policajných službách, lietadiel vo vojenských službách a lietadiel vykonávajúcich lety v štátnom záujme. Zohľadňujúc veľký nárast v oblasti „bezpilotného letectva“ bude táto komisia oprávnená určovať tzv. vzdušný priestor U-space vrátane jeho obmedzení či podmienky jeho používania, určovať služby U-space, ktoré sa majú poskytovať vo vzdušnom priestore U-space a v neposlednom rade bude oprávnená aj na určovanie podmienok vykonávania letov bezpilotnými lietadlami alebo bezpilotnými leteckými systémami v riadenom vzdušnom priestore.
Zavedením inštitútu „zemepisné oblasti UAS“, ako aj zohľadňujúc aplikačnú prax z posledného obdobia poznačeného prenosným ochorením COVID-19 či prijímanými reštriktívnymi opatreniami v oblasti civilného letectva zohľadňujúc čl. 9 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectva je potrebné upraviť pôsobnosť orgánov oprávnených vyhlasovať zákazy alebo obmedzenia v konkrétnych situáciách vyplývajúcich z ich pôsobnosti. Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru pri ohrození verejného zdravia sa vyhlasuje na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky najmä v prípade, ak ide o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, resp. ak ide o zákazy alebo obmedzenia, ktoré sa majú týkať všetkých civilných letov. Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru pri ohrození verejného zdravia sa vyhlasuje na základe žiadosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky napríklad v prípade konkrétneho pravidelného leteckého spojenia medzi územím Slovenskej republiky a cudzím štátom).
K bodom 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 43, 58
Ustanovenia § 7a predstavujú vykonanie čl. 15 v spojení s čl. 2 bod 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. L 152, 11.6.2019) v platom znení [ďalej len „vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 v platnom znení“] a ustanovím príslušného orgánu štátnej správy na určovanie zemepisných oblastí UAS. Predmetné ustanovenia zároveň upravujú aj postup na vyhlásenie zemepisnej oblasti UAS. S cieľom zabezpečiť sprístupnenie informácií o určených zemepisných oblastiach bude Dopravný úrad spravovať a prevádzkovať na to zriadený informačný systém. Vzhľadom na potrebu plnenia bezodkladných úloh príslušných orgánov štátnej správy sa ustanovuje osobitný postup zriadenia zemepisnej oblasti UAS v prípade bezodkladnej žiadosti určených orgánov štátnej správy na plnenie úloh príslušných útvarov či zložiek rezortov vnútra a obrany a informačných služieb.
V § 11a sa ustanovuje sa pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na poverenie osoby osvedčenej Dopravným úradom poskytovať spoločnej informačnej služby. Na zabezpečenie poskytovania spoločnej informačnej služby bude Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky spravovať a prevádzkovať na to zriadený informačný systém.
Zriadením registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov podľa § 15a sa zabezpečí vykonanie čl. 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení. Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov musí zodpovedať požiadavkám na ochranu informácií a údajov, ktoré register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov obsahuje v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na „citlivosť“ údajov a informácií
6
obsiahnutých v tomto registri je potrebné presne vymedziť okruh osôb s oprávnením na prístup k takýmto informáciám. Na základe odôvodnenej žiadosti bude zabezpečený prístup (prihlasovacie meno a heslo) do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov pre orgány štátnej správy taxatívne uvedené v tomto ustanovení v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov [napríklad prístup do registra bude logovaný, orgány štátnej správy budú musieť vedieť v každom jednom prípade (keď to bude potrebné preukázať) takýto prístup do registra náležite odôvodniť] na účely plnenia ich úloh, najmä v prípade objasňovania správnych deliktov alebo priestupkov v oblasti bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov. Zároveň sa upravujú sa povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov.
Zriadením registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácií podľa § 15b sa zabezpečí vykonanie čl. 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení. Register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácií musí taktiež zodpovedať požiadavkám na ochranu informácií a údajov, ktoré takýto register obsahuje v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na „citlivosť“ údajov a informácií obsiahnutých v tomto registri je potrebné presne vymedziť okruh osôb s oprávnením na prístup k takýmto informáciám. Na základe odôvodnenej žiadosti bude zabezpečený prístup (prihlasovacie meno a heslo) do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácií pre orgány štátnej správy taxatívne uvedené v tomto ustanovení v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov [napríklad prístup do registra bude logovaný, orgány štátnej správy budú musieť vedieť v každom jednom prípade (keď to bude potrebné preukázať) takýto prístup do registra náležite odôvodniť] na účely plnenia ich úloh, najmä v prípade objasňovania správnych deliktov alebo priestupkov v oblasti bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov. Zároveň sa upravujú sa povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých návrh podlieha certifikácií.
Vzhľadom na výrazný nárast v oblasti „bezpilotného letectva“ je potrebné v záujme ochrany práv osôb, ktoré môžu byť dotknuté (poškodené) prevádzkou bezpilotných leteckých systémov zaviesť povinnosť prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, ktoré prevádzkované v príslušných kategóriách prevádzky, uzavrieť zmluvu o poistení za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného leteckého systému.
Riadenie lietadla, vrátane bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov, vyžaduje osobitné teoretické znalosti a praktické schopnosti, ktoré nie je možné nadobudnúť bez primeraného vzdelania a praktického výcviku. § 15d sa zavádza povinnosť fyzickej osoby, ktorá riadiť bezpilotné lietadlo alebo bezpilotný letecký systém, byť držiteľom príslušného preukazu odbornej spôsobilosti pre danú kategóriu prevádzky. Informačný systém register pilotov na diaľku je nevyhnutnou požiadavkou na zabezpečenie vykonávania online teoretických preskúšaní a vedenie evidencie pilotov na diaľku. Register pilotov na diaľku musí taktiež zodpovedať požiadavkám na ochranu informácií a údajov, ktoré takýto register obsahuje v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na „citlivosť“ údajov a informácií obsiahnutých v tomto registri je potrebné presne vymedziť okruh osôb s oprávnením na prístup k takýmto informáciám. Na základe odôvodnenej žiadosti bude zabezpečený prístup (prihlasovacie meno a heslo) do registra pilotov na diaľku pre orgány štátnej správy taxatívne uvedené v tomto ustanovení v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov [napríklad prístup do registra bude logovaný, orgány štátnej správy budú musieť vedieť v každom jednom prípade (keď to bude potrebné preukázať) takýto prístup do registra náležite odôvodniť] na účely plnenia ich úloh, najmä v prípade objasňovania správnych deliktov alebo priestupkov v oblasti bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov. Zároveň sa upravujú sa povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku.
Ustanoveniami § 15e sa zabezpečí vykonanie čl. 16 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení a upravia sa základné požiadavky na modelársky klub alebo združenie leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o prevádzkové povolenie.
7
Vzhľadom na výrazný nárast v oblasti „bezpilotného letectva“, mesačne evidované stovky porušení pravidiel spáchaných bezpilotnými lietadlami alebo bezpilotnými leteckými systémami. Dopravný úrad nedisponuje takými personálnymi kapacitami, ktoré by dokázali pokryť na dennej báze celé územie Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je vhodné, ako sa navrhuje v § 53a, aby s Dopravným úradom spolupracovali aj ďalšie orgány štátnej správy - orgány Policajného zboru, orgány Vojenskej polície alebo orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré budú oprávnené objasňovať priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom. Keďže nie vždy je možné „prichytiť pri čine“ pilota na diaľku, navrhuje sa inštitút tzv. objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa bezpilotných leteckých systémov za splnenia kumulatívnej podmienky.
K bodu 16
Upravujú sa kompetencie vydávania katalógu leteckých údajov a leteckých informácií, ktorým sa určujú požiadavky na ich kvalitu a zodpovednosti osôb, ktoré tieto dodávajú, odsúhlasujú a schvaľujú aj vo vzťahu k bezpilotným lietadlám a bezpilotných leteckých systémov.
K bodom 20 a 21
Ustanoveniami § 18 a 18a sa zosúladí národná úprava s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. L 295, 12.11.2010) v platnom znení a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. L 122, 24.4.2014) v platnom znení.
Bezpečnostné vyšetrovanie udalostí, t. j. „zisťovanie“ príčin leteckých nehôd, vážnych incidentov a v prípade potreby aj incidentov je nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti civilného letectva (v anglickom jazyku označovaná ako „safety“). Taktiež databáza ohlásených udalostí je nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti civilného letectva (v anglickom jazyku označovaná ako „safety“) na prijímanie príslušných opatrení na zachovanie čo najvyššej úrovne bezpečnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že samotné hlásenia nemajú takú významnú výpovednú hodnotu, je potrebné tieto hlásenia, ako aj iné informácie súvisiace s bezpečnosťou civilného letectva analyzovať prostredníctvom stálej komisie v oblasti bezpečnosti.
K bodu 22
Novým znením § 19 ods. 6 sa odstráni nesúlad národnej úpravy s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 311, 25.11.2011) v platnom znení v oblasti posudzovania zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu.
K bodom 26 až 36
Vzhľadom na zriadenie registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácií podľa § 15b, bude „veľký“ register lietadiel rozdelený na 2 časti, prvú časť bude tvoriť register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii a druhú časť bude tvoriť register lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenia. V § 25 sa upravujú sa podrobnosti, čo sa do registra lietadiel zapísať môže a čo nie a upravuje sa možnosť povolenia výnimočného zápisu do registra lietadiel.
Podmienky zápisu lietadla iného ako lietajúce športové zariadenie do registra lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie a výmazu lietadla iného ako lietajúce športové zariadenie z registra
8
lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie upravené v § 26. Predbežným pridelením registrovej značky sa umožní prevádzkovateľovi lietadla, ktorého lietadlo je zapísané v registri lietadiel cudzieho štátu, a ktorý zamýšľa lietadlo registrovať v Slovenskej republike, priestor na vybavenie dokladov (napríklad individuálne povolenie pre lietadlovú stanicu) potrebných na zápis takéhoto lietadla do registra lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie, a tým jeho prevádzkovanie do okamihu podania úplnej žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie.
Taktiež zohľadnené čl. 46 a 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ (Ú. v. L 312, 7.12.2018) v platnom znení, a to tým, že ustanovujú verejnú a neverejnú časť registra lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie, kategórie dotknutých osôb, účel spracúvania osobných údajov a zoznamu spracúvaných osobných údajov, a ustanovuje aj ďalšie údaje týkajúce sa lietadla a jeho súčastí nielen na účel vedenia registra lietadiel iných ako lietajúce športové zariadenie, ale aj na účel poskytnutia potrebných údajov z tohto registra napríklad Policajnému zboru Slovenskej republiky v prípade, ak zamestnanec Dopravného úradu v procese registrácie lietadla zistí, že po lietadle alebo jeho motore bolo vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme.
K bodom 43 až 45
Legislatívno-technická úprava týkajúca sa úprav súvisiacich s navrhovanými zmenami, ako aj doplnenia nových pôsobností príslušných orgánov štátnej správy v civilnom letectve.
K bodom 46 až 58
Legislatívno-technická úprava sankcií sa precizovania textu na základe aplikačnej praxe a úprav súvisiacich s navrhovanými zmenami.
Právna úprava § 51 zavádza možnosť, aby sa pri určovaní výšky pokuty za správny delikt zohľadňovali okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo, najmä závažnosť následkov, trvanie protiprávneho stavu, ako aj to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie.
Vzhľadom na úpravu výšky pokuty „do“ príslušnej maximálnej sumy sa dosiahne súlad s ustálenou judikatúrou súdov, z ktorej vyplýva povinnosť rozlišovať závažnosť protiprávneho správania a podľa nej diferencovať výšku sankcií.
Právna úprava § 53 zavádza za vybrané priestupky aj sankciu zákazu činnosti a sankciu prepadnutia veci, keďže doterajšia možnosť zrušenia, obmedzenia alebo odňatia dokladov sa javila ako nedostatočná. (poznámka: po zrušení dokladu nič nebránilo bezodkladne požiadať o vydanie nového dokladu a pokiaľ žiadateľ spĺňa zákonné požiadavky, nezostala by iná možnosť, ako mu takýto doklad vydať.)
K bodu 59
Vzhľadom na potrebnú operatívnosť a charakter rozhodovania sa v niektorých prípadoch navrhuje neuplatňovať správny poriadok.
K bodu 60
Zohľadňujúc spoločný charakter niektorých konaní príslušných orgánov sa § 56a ustanovuje spoločná právna úprava vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov či jazyku komunikácie.
K bodu 61
S cieľom vykonať príslušné právne záväzné akty Európskej únie týkajúce sa prijatých reštriktívnych opatrení sa bližšie upravuje pôsobnosť Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a Dopravného
9
úradu vo vzťahu k neumožneniu vykonania vzletu, pristátia alebo preletu vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ak to vyplýva z prijatých reštriktívnych opatrení. Zároveň sa upravuje otázka zápisu do registra lietadiel či zmena údajov zapísaných v registri lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel v prípade lietadla, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia alebo ktoré je sankcionovaným majetkom. Vzhľadom na potrebu umožniť vykonanie určených letov sa upravuje možnosť udeliť výnimku z reštriktívnych opatrení a ustanovuje sa procesný postup pri udeľovaní výnimky z reštriktívnych opatrení.
K bodu 62
Prechodné ustanovenie sa navrhuje z dôvodu zmeny v pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti bezpečnostnej ochrany a s tým súvisiacou delimitáciou a z dôvodu úpravy pôsobnosti vo vzťahu k prevádzkovateľovi letiska.
Čl. II
V súvislosti s rozšírením rozsahu úloh Vojenskej polície o objasňovanie vybraných správnych deliktov v oblasti civilného letectva sa navrhuje úprava § 3 ods. 2 a doplnenie odkazu na príslušné ustanovenie zákona o civilnom letectve, ktorý upravuje osobitné ustanovenia o správnych deliktoch a priestupkoch.
Čl. III
S cieľom vytvoriť podmienky na efektívnu ochranu stavieb pre bezpečnosť štátu v správe, nájme alebo vo výpožičke Slovenskej informačnej služby pred činnosťou bezpilotného lietadla, ktorá predstavuje bezpečnostné riziko, sa ustanovuje zákaz činnosti bezpilotného lietadla vo vymedzenom vzdušnom priestore nad stavbami pre bezpečnosť štátu v správe, nájme alebo vo výpožičke Slovenskej informačnej služby. Uvedený zákaz sa nebude vzťahovať na činnosti vykonávané so súhlasom riaditeľa Slovenskej informačnej služby a na činnosti uskutočňované vo verejnom záujme lietadlami spôsobilými lietať bez pilota, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.
Čl. IV
Návrh úpravy správnych poplatkov časti IV. Doprava reflektuje pôsobnosť a kompetencie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky a Dopravného úradu, ako orgánov štátnej správy na úseku civilného letectva, vyplývajúce zo zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platných právne záväzných aktov Európskej únie.
Čl. V
K bodom 1 a 2
Legislatívno-technická úprava súvisia s úpravou systému bezpečnostného vyšetrovania v oblasti civilného letectva.
K bodom 3 a 4
10
Legislatívno-technická úprava súvisia s prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/993 z 8. júna 2022 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie).
Čl. VI
V súčasnosti legislatíva Európskej únie neupravuje systém spoplatňovania služieb U-space a spoločnej informačnej služby. S cieľom riešiť otázku úhrady nákladov za poskytovanie týchto služieb je potrebné vytvoriť systém na ich spoplatňovanie a s tým súvisiacu pôsobnosť Dopravného úradu vykonávať dozor nad týmto systémom.
Čl. VII
Ustanovuje sa účinnosť zákona.