1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ..... 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 354/2021 Z. z. a zákona č. 187/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa za slová „ochranu civilného letectva“ vkladajú slová „pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana“)“.
2.V § 1 odsek 3 znie:
„(3)Zákon sa vo vymedzenom rozsahu vzťahuje aj na vykonávanie letov lietadiel v colných službách, vo vojenských službách a v policajných službách a na vykonávanie letov v štátnom záujme vo vzdušnom priestore s príslušným označením alebo poznámkou v letovom pláne (ďalej len „štátne lietadlo“).“.
3.V § 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „alebo ktorý podal vyhlásenie na vykonávanie leteckej činnosti“.
4.V § 2 písmeno n) znie:
„n)činom protiprávneho zasahovania
1.trestný čin všeobecného ohrozenia na letisku, na leteckom pozemnom zariadení alebo voči lietadlu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
2.trestný čin ohrozenia bezpečnosti lietadla a lode,
3.trestný čin zavlečenia lietadla do cudziny,
4.trestné činy terorizmu, trestný čin brania rukojemníka alebo trestný čin vydierania spáchané na palube lietadla, na letisku alebo na osobitnom letisku,
5.trestný čin šírenia poplašnej správy,
2
6.spôsobenie závažného kybernetického bezpečnostného incidentu v sektore doprava v podsektore podľa osobitného predpisu1a) týkajúcom sa oblasti civilného letectva vrátane pokusu o takéto konanie,
7.úmyselné konanie, ktoré priamy negatívny vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky, bezpečnostnú ochranu na letisku alebo na osobitnom letisku alebo na plynulosť vykonávania leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
8.neoprávnené vniknutie na palubu lietadla, do stavby pre letecké pozemné zariadenie, do letovej časti alebo vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo osobitného letiska vrátane pokusu o takéto konanie,
9.neoprávnené vzatie alebo umiestnenie zbrane alebo zakázaných predmetov na palubu lietadla alebo do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska alebo stavby pre letecké pozemné zariadenie,
10.prerušenie informačných tokov potrebných na vykonávanie leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
11.oznámenie nepravdivej informácie, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich, posádok lietadiel alebo pozemného leteckého personálu na letisku, bezpečnostnú ochranu na letisku alebo na osobitnom letisku alebo plynulosť vykonávania leteckej prevádzky vrátane pokusu o takéto konanie,
12.porušenie povinností podľa § 20 ods. 2, § 35 ods. 2 a § 41 ods. 6 vrátane pokusu o porušenie takejto povinnosti,
13.neoprávnené zmocnenie sa lietadla alebo neoprávnené prevzatie riadenia alebo kontroly nad riadením lietadla alebo bezpilotného leteckého systému vrátane pokusu o takéto konanie, alebo
14.neoprávnené zasahovanie do systémov diaľkovej identifikácie bezpilotného leteckého systému alebo manipulácia s údajmi vysielanými týmito systémami vrátane pokusu o takéto konanie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Príloha č. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1j sa vypúšťajú.
5.V § 3 ods. 2 sa za slová „jeho základe,“ vkladá čiarka a slová „právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti civilného letectva“.
6.§ 4 vrátane nadpisu znie:
§ 4
Spoločné využívanie vzdušného priestoru civilnými lietadlami a štátnymi lietadlami
(1)Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je povinné spolupracovať s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru.
(2)Vo vzdušnom priestore prístupnom pre civilné lietadlá platia pravidlá lietania platné pre civilné letectvo.
3
(3)Ministerstvo obrany vykonáva riadenie letov
a)lietadiel v priestore vyčlenenom podľa požiadaviek ministerstva obrany zohľadňujúc závery podľa odseku 16 alebo v časti vzdušného priestoru so zákazom letov alebo s obmedzením civilných letov,
b)pohotovostných lietadiel na úlohy zakročovania,
c)pohotovostných lietadiel na účel prípravy alebo preverenia systému protivzdušnej obrany.
(4)Ministerstvo obrany pri riadení letov lietadiel podľa odseku 3 zodpovedá za zaistenie rozstupov lietadiel.
(5)Zriaďuje sa stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru ako orgán na riešenie systému spolupráce civilných zložiek a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, určovaní štruktúry vzdušného priestoru1b) a pravidiel využívania určených častí vzdušného priestoru, vyčleňovaní príslušnej časti vzdušného priestoru a na koordináciu súvisiacich činností.
(6)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru, ak tento zákon neustanovuje inak
a)určuje a schvaľuje štruktúru vzdušného priestoru a pravidlá využívania určených častí vzdušného priestoru,
b)koordinuje postupy a činnosti tvoriace systém spolupráce civilných zložiek a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru,
c)zabezpečuje uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru,1c)
d)posudzuje požiadavky používateľov vzdušného priestoru1d) na vyčlenenie príslušnej časti vzdušného priestoru a vyčleňuje príslušné časti vzdušného priestoru,
e)posudzuje návrhy opatrení v oblasti využívania vzdušného priestoru predkladané výbormi stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a vydáva k nim svoje stanovisko,
f)koordinuje činnosti, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo pre civilné lietadlo vo vzdušnom priestore,1e)
g)určuje vzdušný priestor U-space,1f) jeho obmedzenia a podmienky jeho používania,
h)určuje služby U-space,1g) ktoré sa majú poskytovať vo vzdušnom priestore U-space,
i)určuje podmienky vykonávania letov bezpilotnými lietadlami alebo bezpilotnými leteckými systémami v riadenom vzdušnom priestore.
(7)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru ôsmich členov. Členmi stálej komisie predseda stálej komisie, podpredseda stálej komisie a šiesti členovia stálej komisie.
(8)Členov stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru vymenúva a odvoláva minister dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(9)Predsedu stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a troch členov stálej komisie navrhuje minister, podpredsedu stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a ďalších troch členov stálej komisie navrhuje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister obrany“).
4
(10)Predseda stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru najmä
a)riadi činnosť stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
b)zvoláva zasadnutie stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a určuje program zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
c)vedie zasadnutie stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a navrhuje závery zo zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
d)schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
e)vymenúva členov výboru stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru alebo dočasných pracovných skupín.
(11)Podpredseda stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru zastupuje predsedu stálej komisie počas jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností.
(12)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru je nezastupiteľné. Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru nezakladá nárok na odmenu.
(13)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru vzniká dňom vymenovania za člena stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru.
(14)Členstvo v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru zaniká
a)dňom doručenia písomného vzdania sa členstva v stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru predsedovi stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
b)dňom doručenia rozhodnutia ministra o odvolaní člena stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru,
c)dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo
d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(15)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru pri vykonávaní pôsobnosti podľa odseku 6 zohľadňuje najmä právne záväzné akty Európskej únie v oblasti leteckých navigačných služieb, manažmentu letovej prevádzky a využívania vzdušného priestoru a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(16)Stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru prijíma závery spravidla formou uznesenia. Závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru nepodliehajú preskúmaniu súdom.
(17)Závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva. Osoby činné v civilnom letectve a prevádzkovatelia štátnych lietadiel povinní dodržiavať závery prijaté stálou komisiou v oblasti využívania vzdušného priestoru.
(18)Na prípravu a plnenie svojich úloh stála komisia v oblasti využívania vzdušného priestoru zriaďuje výbory stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru, ktoré jej stálymi poradnými orgánmi.
5
(19)Podrobnosti o výkone činnosti, postupe pri rokovaní a prijímaní záverov stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru upraví štatút, ktorý schvaľuje minister po dohode s ministrom obrany.
(20)Ministerstvo zabezpečuje technické a finančné podmienky vykonávania činnosti stálej komisie v oblasti využívania vzdušného priestoru a plní organizačné úlohy spojené s jej činnosťou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 1g znejú:
1b) Čl. 2 ods. 2 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005).
1c) Čl. 2 ods. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení.
1d) Čl. 2 ods. 2 písm. m) nariadenia (ES) č. 2150/2005.
1e) Čl. 3c vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 (Ú. v. L 62, 8.3.2017) v platnom znení.
1f) Čl. 2 ods. 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/664 z 22. apríla 2021 o regulačnom rámci pre priestor U-space (Ú. v. EÚ L 139, 23.4.2021) v platnom znení.
1g) Čl. 2 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/664 v platnom znení.“.
7.V§ 5 ods. 2 sa slovo „vydaných“ nahrádza slovom „platných“ a na konci sa pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí pre lety lietadiel vo vojenských službách, ktoré vykonávané v príslušnej časti vzdušného priestoru vyčlenenej podľa § 4 ods. 6 písm. d) pre lety lietadiel vo vojenských službách alebo pre príslušnú časť vzdušného priestoru s vyhláseným zákazom alebo obmedzením vykonávania civilných letov.“.
8.V § 5 ods. 3 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti civilného letectva“ a slová „určenom letisku“ sa nahrádzajú slovami „vhodnom letisku alebo osobitnom letisku“.
9.V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
10.§ 6 vrátane nadpisu znie:
§ 6
Zákaz a obmedzenie letov
(1)Vykonávanie určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru sa môže z dôvodov bezpečnosti civilného letectva, z obranných a bezpečnostných dôvodov a pri ohrození verejného zdravia dočasne alebo trvalo zakázať alebo obmedziť.
(2)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru z dôvodov bezpečnosti civilného letectva vyhlasuje Dopravný úrad rozhodnutím, ak nie je ustanovené inak. Dopravný úrad v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
6
(3)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru z obranných a bezpečnostných dôvodov vyhlasuje rozhodnutím ministerstvo na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, nariadenia, rozhodnutia alebo odporúčania príslušného orgánu Európskej únie, záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo na základe odôvodnenej žiadosti ministerstva obrany alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ministerstvo v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
(4)Zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených civilných letov v určenej časti vzdušného priestoru pri ohrození verejného zdravia vyhlasuje rozhodnutím ministerstvo na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, nariadenia, rozhodnutia alebo odporúčania príslušného orgánu Európskej únie alebo na základe odôvodnenej žiadosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) ako orgánu verejného zdravotníctva, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak. Ministerstvo v rozhodnutí určí najmä lety, na ktoré sa zákaz alebo obmedzenie vzťahuje a dobu platnosti zákazu alebo obmedzenia.
(5)Vyhlásený zákaz alebo vyhlásené obmedzenie vykonávania určených letov civilných lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru podľa odsekov 2 4 sa zverejňuje prostredníctvom povereného poskytovateľa leteckej informačnej služby. Vyhlásený zákaz alebo vyhlásené obmedzenie podľa odseku 3 alebo odseku 4 sa zverejňuje aj na webovom sídle ministerstva.
(6)V čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu2) zákaz alebo obmedzenie vykonávania určených letov lietadiel v určenej časti vzdušného priestoru vyhlasuje bezodkladne vláda Slovenskej republiky. Ministerstvo bezodkladne zabezpečí zverejnenie zákazu alebo obmedzenia podľa prvej vety prostredníctvom povereného poskytovateľa leteckej informačnej služby.“.
11.V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
12.V § 7 odseku 2 sa za slovo „úradu“ vkladá čiarka a slová „ak v § 15e ods. 1 nie je ustanovené inak“.
13.V § 7 ods. 4 sa číslovka 4 nahrádza číslovkou 3.
14.§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)Bezpilotným lietadlom možno vykonávať letecké práce alebo iné činnosti vo vzdušnom priestore, ak tento zákon alebo osobitný predpis2a) neustanovujú inak alebo ak ich vykonávanie nie je zakázane podľa osobitného predpisu.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2019) v platom znení.
2b) § 37c zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
7
§ 13b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení zákona č. .../2023 Z. z.
§ 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 187/2022 Z. z.
§ 13c ods. 1 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
§ 17aa zákona č. 321/2002 Z. z. v znení zákona č. 457/2022 Z. z.“.
15.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Zemepisné oblasti UAS
(1)Dopravný úrad rozhoduje o určení zemepisnej oblasti UAS2c) podľa osobitného predpisu2d) na základe vlastného podnetu alebo na návrh.
(2)Dopravný úrad môže podľa osobitného predpisu2e) rozhodnutím určiť zemepisnú oblasť UAS, v ktorej sa na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov nevzťahujú niektoré z požiadaviek ustanovených pre otvorenú kategóriu prevádzky.2f)
(3)Podmienkou určenia zemepisnej oblasti podľa odseku 1 alebo odseku 2 je súhlas ministerstva obrany a ministerstva vnútra; nesúhlasné stanovisko ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra povinné odôvodniť.
(4)Dopravný úrad návrh rozhodnutia oznámi navrhovateľovi, ak ide o konanie začaté na návrh, stálej komisii v oblasti využívania vzdušného priestoru, ministerstvu obrany, ministerstvu vnútra a inému orgánu verejnej moci chrániacemu verejný záujem, ktorý môže byť návrhom rozhodnutia dotknutý, obci, nad ktorej katastrálnym územím sa určená zemepisná oblasť UAS nachádzať, klubu alebo združeniu leteckých modelárov,2g) prevádzkovateľovi letiska alebo držiteľovi rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 a poskytovateľovi letových prevádzkových služieb, ak môžu byť návrhom rozhodnutia dotknutí, a určí lehotu, v ktorej môžu k návrhu rozhodnutia uplatniť pripomienky; táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní odo dňa oznámenia návrhu. Ak osoby podľa prvej vety v určenej lehote pripomienky k návrhu rozhodnutia neuplatnia, sa za to, že s návrhom rozhodnutia súhlasia. Dopravný úrad je povinný sa so zaslanými pripomienkami vysporiadať v odôvodnení rozhodnutia.
(5)Dopravný úrad zároveň návrh rozhodnutia zverejní na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle spolu s výzvou na predloženie pripomienok v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia návrhu. Dopravný úrad zverejní vyhodnotenie pripomienok doručených v určenej lehote na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle.
(6)Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia, ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený neskorší dátum nadobudnutia účinnosti. Dopravný úrad rozhodnutie zverejní na elektronickej úradnej tabuli a svojom webovom sídle.
(7)V rozhodnutí o určení zemepisnej oblasti UAS sa uvedie najmä označenie zemepisnej oblasti, dôvod jej určenia, zákazy a obmedzenia, doba platnosti, dátum nadobudnutia účinnosti a ďalšie požiadavky vo vzťahu k využívaniu určenej zemepisnej oblasti UAS.
8
(8)Ak je návrh na vydanie rozhodnutia zjavne nedôvodný, Dopravný úrad konanie zastaví a oznámi túto skutočnosť navrhovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(9)Dopravný úrad môže zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie, ktoré je zverejnené a účinné pričom postupuje primerane podľa odsekov 1, 3 7. Rozhodnutie vydané na návrh môže Dopravný úrad v odôvodnenom prípade zmeniť alebo zrušiť aj z vlastného podnetu.
(10)Ak Dopravný úrad určuje zemepisnú oblasť UAS podľa § 6 ods. 2, postupy podľa odsekov 4 a 5 sa neuplatňujú.
(11)Dopravný úrad zemepisnú oblasť UAS určí bezodkladne, ak návrh na bezodkladné určenie zemepisnej oblasti UAS podá Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Slovenská informačná služba alebo ministerstvo obrany a z návrhu vyplýva, že bezodkladné určenie zemepisnej oblasti UAS je potrebné na plnenie úloh Policajného zboru podľa osobitného predpisu,2h) úloh Hasičského a záchranného zboru podľa osobitného predpisu,2i) úloh Slovenskej informačnej služby podľa osobitného predpisu,2j) úloh ministerstva obrany, úloh Vojenskej polície, úloh Vojenského spravodajstva a úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2k) Ak Dopravný úrad určuje zemepisnú oblasť UAS podľa prvej vety, odseky 3 5 a 7 sa neuplatňujú; Dopravný úrad zohľadní určené zemepisné oblasti UAS, schválenú štruktúru vzdušného priestoru, pravidlá využívania určených častí vzdušného priestoru a určené vzdušné priestory U-space.
(12)Dopravný úrad zodpovedá za sprístupnenie informácií o rozhodnutím určenej zemepisnej oblasti UAS v jednotnom jedinečnom digitálnom formáte podľa osobitného predpisu.2l) Výkonom tejto činnosti môže Dopravný úrad poveriť osobu podľa § 9 ods. 2; v poverení určí podmienky na jej vykonávanie.
(13)Dopravný úrad na účely sprístupnenia informácií podľa odseku 12 spravuje a prevádzkuje informačný systém o zemepisných oblastiach UAS, ktorý je informačným systémom verejnej správy. Výstupom z informačného systému je digitálna mapa vzdušného priestoru, ktorá sprístupňuje informácie o určených zemepisných oblastiach UAS. Digitálna mapa vzdušného priestoru je dostupná prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle Dopravného úradu v štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2c až 2l znejú:
2c) Čl. 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
2d) Čl. 15 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
2e) Čl. 15 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
2f) Čl. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
2g) Čl. 2 ods. 10 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
2h) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2i) § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
2j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2k) Zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
2l) Čl. 15 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.“.
16.V § 9 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)V otázkach súvisiacich s problematikou leteckých údajov2m) a leteckých informácií2n) Dopravný úrad na svojom webovom sídle
a)so súhlasom ministerstva vydáva a zverejňuje zoznam, ktorým sa určujú osoby zodpovedné za dodávanie, odsúhlasovanie a schvaľovanie leteckých údajov alebo leteckých informácií,
b)vydáva a zverejňuje katalóg leteckých údajov.2o)“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2m až 2o znejú:
2m) Bod 9 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
2n) Bod 13 prílohy I vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
2o) Dodatok 1 prílohy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/373 v platnom znení.“.
17.Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 11a
Spoločná informačná služba
Ministerstvo môže poskytovaním spoločnej informačnej služby3aad) na základe žiadosti poveriť3aae) jednotného poskytovateľa spoločných informačných služieb, ktorý je držiteľom osvedčenia, ktoré vydáva Dopravný úrad podľa osobitného predpisu.3aaf) Ministerstvo v poverení určí rozsah, určený vzdušný priestor U-space a podmienky na poskytovanie spoločnej informačnej služby. Ak osoba podľa § 8 poskytuje spoločnú informačnú službu alebo služby U-space, na ich poskytovanie používa zriadený systém, ktorý je informačným systémom verejnej správy a ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aad až 3aaf znejú:
3aad) Čl. 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/664 v platnom znení.
3aae) Čl. 5 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/664 v platnom znení.
3aaf) Kapitola V vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/664 v platnom znení.“.
18.V § 12 ods. 3 písm. d) sa slová „bezpečnostného programu na ochranu pred činmi protiprávneho zasahovania“ nahrádzajú slovami „programu bezpečnostnej ochrany“.
19.Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 15a
Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov
(1)Zriaďuje sa register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov podľa osobitného predpisu.3aag) Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov je neverejný.
(2)Dopravný úrad je správcom a prevádzkovateľom registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov. Dopravný úrad prevádzkuje register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov a spracúva údaje v ňom uvedené ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu3aah) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.3aai)
10
(3)Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov je informačným systémom verejnej správy.
(4)Register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov
c)je dostupný prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle Dopravného úradu,
d)musí mať prístupné programové rozhranie potrebné na využívanie jeho funkcií,
e)na účely registrácie vyžaduje autentifikáciu registrujúcej osoby podľa odseku 5,
f)po zaregistrovaní prevádzkovateľa bezpilotného leteckého systému pridelí prevádzkovateľovi jedinečné digitálne registračné číslo.
(5)Prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému, ktorý ma trvalé bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky je povinný sa pred začatím prevádzkovania bezpilotného lietadla, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu3aaj) zaregistrovať do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov.
(6)Do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov sa zapisujú
a)údaje a informácie v rozsahu podľa osobitného predpisu3aak)
b)jedinečné sériové číslo spĺňajúce požiadavky podľa osobitného predpisu3aal)
1.bezpilotného lietadla podľa odseku 5, alebo
2.modulu diaľkovej identifikácie v prípade súkromne vyrobeného bezpilotného lietadla podľa odseku 5.
(7)Registráciu podľa odseku 5 môže vykonať
a)prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému elektronicky prostredníctvom jednotného prístupového miesta podľa odseku 4 písm. a), alebo
b)Dopravný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa bezpilotného leteckého systému podanej v listinnej podobe, ak ide o prevádzkovateľa, ktorým je osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba podľa osobitného predpisu.3aam)
(8)Žiadosť o registráciu podľa odseku 7 písm. b) obsahuje údaje a prílohy v rozsahu podľa odseku 6. Dopravný úrad po zaregistrovaní prevádzkovateľa bezpilotného leteckého systému zašle prevádzkovateľovi bezpilotného leteckého systému potvrdenie o registrácii a pridelené jedinečné digitálne registračné číslo; potvrdenie o registrácii môže mať elektronickú podobu. Ak žiadosť neobsahuje údaje a prílohy v rozsahu podľa odseku 6, Dopravný úrad vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Ak žiadateľ v lehote určenej Dopravným úradom požadované údaje a prílohy nedoplní, Dopravný úrad registráciu nevykoná a informuje o tom žiadateľa.
(9)Informácie z registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov sa poskytujú
a)prístupom na základe odôvodnenej žiadosti,
1.Policajnému zboru, ministerstvu obrany, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej službe na účely plnenia ich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov,3aan)
2.poskytovateľovi služieb U-Space alebo spoločnej informačnej služby na účely výkonu činnosti podľa tohto zákona a osobitného predpisu,3aao)
b)za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom3aap) príslušnému orgánu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie okrem
11
Slovenskej republiky alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), osobe podľa osobitného predpisu3aaq) a Európskej komisii, alebo
c)na základe odôvodnenej žiadosti prevádzkovateľovi letiska alebo držiteľovi rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 a poskytovateľovi letových prevádzkových služieb, ak nie je poskytovateľom služieb U-space alebo spoločnej informačnej služby na účely výkonu činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.3aar)
(10)Prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému zapísaný v registri prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov je povinný Dopravnému úradu oznámiť zmenu údajov zapísaných v registri do 15 dní odo dňa vzniku takejto zmeny a priložiť doklady, ktoré takúto zmenu preukazujú. Oznámenie sa môže vykonať prostredníctvom jednotného prístupového miesta podľa odseku 4 písm. a) alebo podaním žiadosti o vykonanie zmeny v listinnej podobe. Dopravný úrad zmenu údajov bezodkladne zapíše do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov.
(11)Ak prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému ukončí jeho prevádzkovanie, je povinný oznámiť túto skutočnosť do 15 dní od ukončenia prevádzky Dopravnému úradu, ktorý ju bezodkladne zapíše do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov. Oznámenie sa môže vykonať prostredníctvom jednotného prístupového miesta podľa odseku 4 písm. a) alebo podaním žiadosti o vykonanie zmeny v listinnej podobe. Dopravný úrad do registra prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov bezodkladne zapíše aj údaj o tom, že prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu a iné údaje o takýchto osobách a bezpilotnom leteckom systéme, ktoré Dopravnému úradu známe z úradnej činnosti alebo na základe doručenej verejnej listiny.
(12)Žiadosť o udelenie prevádzkového povolenia na prevádzku bezpilotného leteckého systému v osobitnej kategórii prevádzky3aas) alebo osvedčenia prevádzkovateľa ľahkého bezpilotného leteckého systému (LUC)3aat) a vyhlásenie o prevádzke bezpilotného leteckého systému v osobitnej kategórii prevádzky sa môžu podať prostredníctvom jednotného prístupového miesta podľa odseku 4 písm. a) alebo v listinnej podobe.
§ 15b
Register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii
(1)O zápise bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii3aau) do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii alebo o výmaze bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii z registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii vydáva Dopravný úrad osvedčenie.
(2)Zápisom do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii sa bezpilotnému lietadlu, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii prideľuje
a)registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na bezpilotnom lietadle, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii za značkou štátnej príslušnosti a
b)jedinečné digitálne registračné číslo.
12
(3)Do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii sa zapisujú údaje vrátane ich zmien v rozsahu podľa osobitného predpisu.3aav) Register bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii je neverejný.
(4)Informácie z registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii sa poskytujú
a)prístupom na základe odôvodnenej žiadosti, Policajnému zboru, ministerstvu obrany, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej službe na účely plnenia ich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov3aan) alebo
b)za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom3aap) príslušnému orgánu členského štátu, osobe podľa osobitného predpisu3aaq) a Európskej komisii,
c)na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľovi letových prevádzkových služieb, ak nie je poskytovateľom služieb U-space alebo spoločnej informačnej služby na účely výkonu činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.3aar).
(5)Zápis do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, zmenu údajov zapísaných v registri bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii alebo výmaz z registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii Dopravný úrad vykoná na základe žiadosti vlastníka bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii.
(6)Výmaz lietadla z registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii Dopravný úrad môže vykonať aj bez žiadosti, ak
a)nie sú splnené podmienky podľa § 25 ods. 4,
b)bezpilotné lietadlo, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii nespĺňa požiadavky letovej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,3aaw)
c)preukáže sa, že došlo k zničeniu bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii,
d)nie je známe, kde sa bezpilotné lietadlo, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii nachádza viac ako 12 mesiacov, alebo
e)osvedčenie o letovej spôsobilosti bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii je neplatné viac ako 24 mesiacov.
(7)Vlastník bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu údajov zapísaných v registri bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii a doložiť doklady, ktoré zmenu zapísaných údajov preukazujú, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj údaje uvedené v osvedčení o zápise bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, Dopravný úrad vydá nové osvedčenie o zápise do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie o zápise do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii; vlastník lietadla je povinný pôvodné osvedčenie o zápise do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii odovzdať Dopravnému úradu najneskôr v deň vydania nového osvedčenia o zápise do registra bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii.
13
§ 15c
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla
(1)Ak osobitný predpis3aax) neustanovuje inak, uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla je povinný prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla prevádzkovaného v
a)otvorenej kategórii prevádzky podkategórii A2,3aay)
b)otvorenej kategórii prevádzky podkategórii A3,3aaz)
c)osobitnej kategórii prevádzky, alebo
d)osvedčenej kategórii prevádzky.3aaaa)
(2)Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla podľa odseku 1 musí byť platná po celú dobu prevádzky bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla.
(3)Ak osobitný predpis3aax) neustanovuje inak, predmetom zmluvy podľa odseku 1 je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou všetkých bezpilotných lietadiel alebo všetkých bezpilotných leteckých systémov, ktoré prevádzkuje jeden prevádzkovateľ, ak ide o otvorenú kategóriu prevádzky; ak ide o osobitnú kategóriu prevádzky a osvedčenú kategóriu prevádzky, predmetom zmluvy podľa odseku 1 je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jedného bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla.
(4)Výška poistného krytia zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému musí byť najmenej vo výške poistného krytia ustanovenej pre kategóriu lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 500 kg podľa osobitného predpisu.3aaab)
§ 15d
Pilot na diaľku
(1)Fyzická osoba môže riadiť bezpilotné lietadlo alebo bezpilotný letecký systém, ak je držiteľom preukazu spôsobilosti pilota na diaľku pre danú kategóriu prevádzky, ak osobitný predpis3aaac) neustanovuje inak a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti pre danú kategóriu prevádzky podľa osobitného predpisu.2a) Na účely tohto zákona sa za preukaz spôsobilosti pilota na diaľku považuje každý doklad vydaný oprávnenou osobou pilotovi na diaľku, ktorý osvedčuje splnenie požiadaviek odbornej spôsobilosti pilotom na diaľku v danej kategórii a podkategórii prevádzky podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.2a)
(2)Ak právne záväzný akt Európskej únie v oblasti pravidiel prevádzky bezpilotných lietadiel a licencovania leteckého personálu neustanovuje inak, požiadavku odbornej spôsobilosti pilota na diaľku v osobitnej kategórií prevádzky na základe prevádzkového povolenia spĺňa fyzická osoba, ktorá
a)úspešne absolvovala online výcvikový kurz a online skúšku teoretických vedomostí podľa osobitného predpisu,3aaad)
14
b)úspešne absolvovala výcvik zameraný na vykonávanie letov v osobitnej kategórii prevádzky a dosiahnutie spôsobilosti podľa osobitného predpisu,3aaae) určený Dopravným úradom v prevádzkovom povolení.
(3)Preukaz spôsobilosti pilota na diaľku vydáva Dopravný úrad alebo osoba poverená Dopravným úradom. Ak sa žiadateľovi o vydanie preukazu spôsobilosti v plnom rozsahu vyhovuje, namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia sa žiadateľovi vydá preukaz spôsobilosti v elektronickej podobe.
(4)Ak osobitný predpis3aaaf) neustanovuje inak, minimálny vek pilota na diaľku v otvorenej kategórii prevádzky je 15 rokov.
(5)Zriaďuje sa register pilotov na diaľku, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Dopravný úrad. Dopravný úrad prevádzkuje register pilotov na diaľku a spracúva údaje v ňom uvedené ako prevádzkovateľ podľa osobitného predpisu3aah) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.3aai) Register pilotov na diaľku je neverejný.
(6)Register pilotov na diaľku je informačným systémom verejnej správy.
(7)Do registra pilotov na diaľku Dopravný úrad zapisuje
a)údaje o držiteľovi preukazu spôsobilosti pilota na diaľku v rozsahu meno a priezvisko a dátum narodenia,
b)kategóriu a podkategóriu prevádzky, v ktorej je pilot na diaľku oprávnený riadiť bezpilotný letecký systém,
c)dátum vydania preukazu spôsobilosti pilota na diaľku,
d)dátum skončenia platnosti preukazu spôsobilosti pilota na diaľku.
(8)Informácie z registra pilotov na diaľku sa poskytujú
a)prístupom na základe odôvodnenej žiadosti Policajnému zboru, ministerstvu obrany, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Slovenskej informačnej službe na účely plnenia ich úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov3aan) alebo
b)za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom3aap) príslušnému orgánu členského štátu, osobe podľa osobitného predpisu3aaq) a Európskej komisii.
(9)Osoba poverená vydávaním preukazov spôsobilosti pilota na diaľku oznámi Dopravnému úradu údaje v rozsahu podľa odseku 7 do piatich pracovných dní od vydania preukazu.
(10)Pilot na diaľku, ktorý je zapísaný v registri pilotov na diaľku, je povinný Dopravnému úradu oznámiť zmenu údajov, zapísaných v takomto registri do 15 dní odo dňa kedy k takejto zmene došlo a priložiť doklady, ktoré zmenu preukazujú. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj údaje uvedené v preukaze spôsobilosti, Dopravný úrad alebo osoba poverená vydávaním preukazov spôsobilosti pilota na diaľku vydá nový preukaz spôsobilosti, ktorý nahrádza pôvodný preukaz spôsobilosti.
(11)Dopravný úrad poskytuje výcvikový kurz podľa osobitného predpisu,3aaag) opakovací výcvik podľa osobitného predpisu3aaah) a vykonáva skúšku teoretických vedomostí pilota na diaľku podľa osobitného predpisu3aaai) a praktických zručností pilota na diaľku podľa
15
osobitného predpisu.3aaaj) Dopravný úrad môže uznať podľa osobitného predpisu3aaak) alebo poveriť poskytovaním výcvikového kurzu, opakovacieho výcviku, vykonávaním skúšky teoretických vedomostí pilota na diaľku alebo skúšky praktických zručností pilota na diaľku právnickú osobu; v poverení sa určí rozsah a podmienky vykonávania takejto činnosti. Ak osobitný predpis2a) neustanovuje inak, skúška teoretických vedomostí pilota na diaľku podľa osobitného predpisu3aaag) sa vykonáva na diaľku prostredníctvom užívateľského rozhrania prístupného prostredníctvom webového sídla Dopravného úradu. Skúška teoretických vedomostí pilota na diaľku sa vyhodnotí automatizovane. Proti výsledku skúšky môže uchádzač do piatich pracovných dní od vykonania skúšky podať námietku. Dopravný úrad alebo osoba poverená Dopravným úradom o podanej námietke rozhodne do 30 dní od jej doručenia; takéto rozhodnutie je konečné.
(12)Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia podľa odseku 11, predloží Dopravnému úradu
a)doklad o tom, že disponuje vyhovujúcim priestorovým a technickým vybavením na poskytovanie výcviku a vykonávanie skúšky teoretických vedomostí alebo skúšky praktických zručností,
b)učebný plán na požadovaný rozsah výcvikového kurzu,
c)skúšobný poriadok na vykonávanie skúšky teoretických vedomostí a
d)zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré poskytujú výcvik a vykonávajú skúšku teoretických vedomostí alebo praktických zručností.
(13)Odborne spôsobilé osoby schvaľuje Dopravný úrad. Odborne spôsobilá osoba je osoba, ktorá
a)získala najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
b) najmenej trojročnú odbornú prax v prevádzkovaní alebo riadení bezpilotných lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov a
c)úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti, ktorú vykonáva Dopravný úrad.
(14)Skúšku podľa odseku 11 absolvuje osoba, ktorá deklarovala identitu osoby podľa osobitného predpisu.3aaal) Ak vzniknú pochybnosti pri overení kvalifikovaného elektronického podpisu alebo uznaného spôsobu autorizácie, môže Dopravný úrad alebo osoba podľa odseku 10 vyzvať osobu podľa prvej vety na dodatočné preukázanie totožnosti.
§ 15e
Prevádzkovanie bezpilotného leteckého systému alebo bezpilotného lietadla v rámci klubu alebo združenia leteckých modelárov
(1)Prevádzkovať bezpilotné lietadlo alebo bezpilotný letecký systém v rámci klubu alebo združenia leteckých modelárov2g) možno len na základe povolenia, ktoré vydáva Dopravný úrad na základe žiadosti. V povolení Dopravný úrad určí podmienky podľa osobitného predpisu3aaam) a podmienky na usporiadanie leteckých dní, leteckých súťaží alebo iných leteckých podujatí prístupných verejnosti.
(2)Dopravný úrad vydá povolenie podľa odseku 1 klubu alebo združeniu leteckých modelárov, ktoré okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu,3aaan) spĺňa tieto podmienky:
a)je občianskym združením podľa osobitného predpisu,3aaao)
16
b)má zriadenú kontrolnú a disciplinárnu komisiu,
c)štatutárny orgán alebo najmenej jeden člen štatutárneho orgánu a najmenej jeden člen kontrolnej a disciplinárnej komisie najmenej trojročnú prax v prevádzkovaní alebo riadení bezpilotných lietadiel alebo bezpilotných leteckých systémov,
d)má zavedený systém vnútornej kontroly,
e) zvedené pravidlá na zaistenie bezpečnej prevádzky bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov najmä s ohľadom na ochranu života, zdravia, majetku, súkromia osôb a životného prostredia a bezpečnostnú ochranu.
(3)Klub alebo združenie leteckých modelárov s povolením podľa odseku 1 je povinné
a)zverejniť na svojom webovom sídle pravidlá na zaistenie bezpečnej prevádzky bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov,
b)preukázateľne oboznámiť svojich členov s pravidlami na zaistenie bezpečnej prevádzky bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov,
c)vykonávať dohľad nad činnosťou svojich členov a prijímať opatrenia, ak zistí porušenie pravidiel na zaistenie bezpečnej prevádzky bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov,
d)zaistiť, aby členovia, ktorí riadia bezpilotné lietadlo alebo bezpilotný letecký systém, najmenej raz za rok absolvovali školenie teoretických znalostí potrebných na riadenie bezpilotného lietadla a bezpilotného leteckého systému zamerané na pravidlá lietania a zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky,
e)viesť aktualizovaný zoznam svojich členov v rozsahu meno a priezvisko,
f)zabezpečiť, aby členovia vykonávali lety bezpilotnými lietadlami a bezpilotnými leteckými systémami podľa pravidiel na zaistenie bezpečnej prevádzky bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov,
g)vykonať najmenej raz ročne vnútornú kontrolu a jej výsledky bezodkladne oznámiť Dopravnému úradu,
h)uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému podľa § 15c ods. 3 a 4; táto zmluva musí byť platná po celú dobu prevádzky bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému,
i)oznámiť zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa odseku 1 najneskôr do 15 dní odo dňa kedy k zmene došlo a priložiť doklady, ktoré zmenu údajov preukazujú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aag až 3aaao znejú:
3aag) Čl. 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aah) Čl. 4 ods. 7 a čl. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016).
3aai) Nariadenie (EÚ) 2016/679.
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaj) Čl. 14 ods. 5 a 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aak) Čl. 14 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aal) Čl. 40 ods. 4, časť 2 bod 11, časť 3 bod 13, časť 4 bod 8, časť 6 bod 2, časť 16 a 17 prílohy delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. L 152, 11.6.2019) v platnom znení.
3aam) Čl. 41 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.
17
3aan) Zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 500/2022 Z. z.
3aao) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/664 v platnom znení.
3aap) Čl. 14 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaq) Čl. 75 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. L 212, 22.8.2018) v platnom znení.
3aar) Napríklad vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/373 v platnom znení.
3aas) Čl. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aat) Čl. 2 ods. 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aau) Čl. 14 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aav) Čl. 14 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaw) Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. L 224, 21.8.2012) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1321/2014 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2015) v platnom znení.
3aax) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. L 138, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8) v platnom znení.
3aay) Bod UAS.OPEN.030 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaz) Bod UAS.OPEN.040 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaaa) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaab) Čl. 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 785/2004 v platnom znení.
3aaac) Čl. 41 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.
3aaad) Bod UAS.OPEN.020 ods. 4 písm. b) časť A prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaae) Čl. 8 ods. 2 a bod UAS.SPEC.050 ods. 1 písm. d) časť B prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaaf) Čl. 9 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaag) Bod UAS.OPEN.020 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaah) Bod UAS.OPEN.070 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaai) Bod UAS.OPEN.020 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
Bod UAS.OPEN.030 a dodatok 1 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaaj) Dodatok 1 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaak) Dodatok 1 a 3 prílohy vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platom znení.
3aaal) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014) v platnom znení.
18
§ 19 a 20 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
3aaam) Napríklad čl. 8 ods. 3, čl. 9 ods. 5 a čl. 16 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaan) Čl. 16 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 v platnom znení.
3aaao) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“.
20.§ 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Bezpečnostné vyšetrovanie udalostí
(1)Bezpečnostné vyšetrovanie udalosti, ak tento zákon alebo osobitný predpis3aaap) neustanovujú inak, vykonáva špecializovaný útvar ministerstva. Špecializovaný útvar ministerstva vykonáva pôsobnosť orgánu bezpečnostného vyšetrovania3aaaq) a pôsobnosť podľa osobitných predpisov.3aaar) Pri bezpečnostnom vyšetrovaní udalostí ministerstvo prijíma opatrenia podľa osobitného predpisu.3aaas)
(2)Ak dôjde k leteckej nehode alebo vážnemu incidentu lietadla v colných službách, lietadla v policajných službách alebo lietadla vo vojenských službách, ktorý vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel, bezpečnostné vyšetrovanie udalosti vykoná vyšetrovacia komisia vymenovaná štatutárnym zástupcom orgánu štátnej správy, v ktorého službách bolo predmetné lietadlo, ktorý určí predsedu vyšetrovacej komisie zodpovedného za priebeh bezpečnostného vyšetrovania. Na vykonanie bezpečnostného vyšetrovania podľa prvej vety sa rovnako použije postup ako pri bezpečnostnom vyšetrovaní leteckej nehody alebo vážneho incidentu civilného lietadla.
(3)Poverený vyšetrovateľ je okrem oprávnení podľa osobitného predpisu3aaat) oprávnený požadovať údaje aj od iných osôb, od ktorých poskytnutie údajov a informácií je potrebné na zistenie príčin udalosti. Osoby podľa prvej vety na požiadanie povereného vyšetrovateľa povinné poskytnúť požadované údaje a informácie.
(4)Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo vážnemu incidentu, je povinný na žiadosť špecializovaného útvaru ministerstva bezodplatne poskytnúť lietadlo alebo jeho časť na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príčin leteckej nehody alebo vážneho incidentu.
(5)Na overenie informácií oznámených prostredníctvom systému ohlasovania udalostí a na zabezpečenie efektívneho vykonania bezpečnostného vyšetrovania udalostí prevádzkovateľ lietadla zapísaného v registri lietadiel, osoba poverená vedením evidencie lietajúcich športových zariadení, prevádzkovateľ bezpilotného leteckého systému zapísaný v registri prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov podľa § 15a a vlastník bezpilotného lietadla, ktorého projektový návrh podlieha certifikácii zapísaný v registri bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii podľa § 15b, poskytovateľ leteckých navigačných služieb, prevádzkovateľ letiska alebo držiteľ rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 poskytuje špecializovanému útvaru ministerstva kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa určenej osoby, ktorá bude poskytovať súčinnosť špecializovanému útvaru ministerstva. Osoby podľa prvej vety povinné bezodkladne oznámiť špecializovanému útvaru ministerstva akékoľvek zmeny kontaktných údajov podľa prvej vety.“.
19
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aaap až 3aaat znejú:
3aaap) Čl. 5 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010) v platnom znení.
3aaaq) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 v platnom znení.
3aaar) § 28 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
§ 100 zákona č. 513/2019 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2019 Z. z.
3aaas) Čl. 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 v platnom znení.
3aaat) Čl. 11 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 v platnom znení.“.
21.Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18a
Ohlasovanie udalostí
(1)Osoby činné v civilnom letectve ohlasujú udalosti a iné informácie súvisiace s bezpečnosťou civilného letectva a bezpečnostnou ochranou prostredníctvom
a)povinného3aaau) systému ohlasovania udalostí alebo
b)dobrovoľného3aaav) systému ohlasovania udalostí.
(2)Osoby činné v civilnom letectve ohlasujú udalosti a iné informácie súvisiace s bezpečnosťou civilného letectva podľa odseku 1 ministerstvu. Letecká nehoda alebo vážny incident sa bezodkladne oznamujú podľa osobitného predpisu3aaaw) aj špecializovanému útvaru ministerstva podľa § 18 ods. 1.
(3)Udalosť alebo iné informácie súvisiace s bezpečnosťou civilného letectva môžu dobrovoľne ohlásiť aj iné osoby ako osoby uvedené v odseku 1 prostredníctvom dobrovoľného systému ohlasovania udalostí.
(4)Ak ide o povinný systém ohlasovania udalostí, hlásenie o udalosti sa podáva elektronicky prostredníctvom formuláru zverejneného na webovom sídle ministerstva alebo prostredníctvom softvéru vytvoreného Európskou komisiou alebo prostredníctvom formuláru zverejneného na webovom sídle správcu softvéru vytvoreného Európskou komisiou.
(5)Na prístup do softvéru vytvoreného Európskou komisiou podľa odseku 4 je ministerstvo oprávnené udeliť práva príslušnej osobe činnej v civilnom letectve na základe dohody. Dohoda podľa prvej vety obsahuje najmä
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)účel uzavretia dohody,
c)podmienky udelenia prístupových práv,
d)práva a povinnosti strán dohody,
e)podmienky odstúpenia od dohody,
f)vymedzenie času, na ktorý sa dohoda uzatvára,
g)povinnosť oznámiť ministerstvu zmenu identifikačných údajov.
(6)Ak ide o dobrovoľný systém ohlasovania udalostí, hlásenia o udalostiach alebo iných informácií súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom formuláru zverejneného na webovom sídle
20
ministerstva alebo prostredníctvom softvéru vytvoreného Európskou komisiou alebo prostredníctvom formuláru zverejneného na webovom sídle správcu softvéru vytvoreného Európskou komisiou.
(7)Ministerstvo zabezpečí zachovanie anonymity neuvádzaním osobných a iných údajov týkajúcich sa osoby podávajúcej hlásenie o udalosti alebo, ktoré by mohli viesť k určeniu totožnosti tejto osoby alebo inej dotknutej osoby. Ministerstvo prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie primeranej dôvernosti hlásení o udalostiach.
(8)Údaje o ohlásených udalostiach a iné informácie súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva zhromažďuje, spracováva, overuje a uchováva ministerstvo.
(9)Po prijatí hlásenia o udalosti alebo iných informácií súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva sa posúdi obsah hlásenia. Klasifikácia udalosti a jej závažnosť je posudzovaná na základe ďalších informácií a podkladov.
(10)Po posúdení obsahu hlásenia udalosti alebo iných informácií súvisiacich s bezpečnosťou civilného letectva po zohľadnení zásady kultúry spravodlivosti3aaax) sa rozhodne o
a)vykonaní bezpečnostného vyšetrovania udalosti podľa § 18 alebo
b)postúpení informácie o porušení právnych predpisov orgánom činným v trestnom konaní pri dodržaní zásad na ochranu zdroja informácie a ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu.3aaay)
(11)Na vyhodnocovanie údajov o ohlásených udalostiach a nastavenie systému bezpečnosti zriaďuje minister stálu komisiu v oblasti bezpečnosti ako svoj poradný orgán.
(12)Podrobnosti o zložení stálej komisie v oblasti bezpečnosti, o jej činnosti a o postupe prijímania záverov stálou komisiou v oblasti bezpečnosti ustanoví štatút, ktorý schvaľuje minister.
(13)Národný program bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky a Národný plán bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky vypracuje a predkladá ich ministerstvo na schválenie vláde Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3aaau až 3aaay znejú:
3aaau) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014) v platnom znení.
3aaav) Čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 376/2014 v platnom znení.
3aaaw) Čl. 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 996/2010 v platnom znení.
3aaax) Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 376/2014 v platnom znení.
3aaay) Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 376/2014 v platnom znení.“.
22.V § 19 odsek 6 znie:
„(6)Zdravotnú spôsobilosť člena leteckého personálu posudzuje a doklad o zdravotnej spôsobilosti vydáva, predlžuje a obnovuje jeho platnosť
a)poverený letecký lekár osvedčený Dopravným úradom, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,3b)
21
b)letecko-lekárske zariadenie osvedčené Dopravným úradom, ktoré spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,3c)
c)posudkový lekár, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3d znejú:
3b) Napríklad príloha IV a VI nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, príloha II a IV nariadenia Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. L 63, 6.3.2015) v platnom znení, čl. 20, 26, 48 a 52 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
3c) Napríklad príloha IV, VI a VII nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, príloha II, III a IV nariadenia (EÚ) 2015/340 v platnom znení, čl. 20, 24, 48 a 51 nariadenia (EÚ) 2018/1139 v platnom znení, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
3d) Napríklad bod ARA.MED.120 prílohy IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, bod ATCO.AR.F.001. prílohy II nariadenia (EÚ) 2015/340 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).“.
23.V nadpise § 20 sa za slovo „lietadla“ vkladajú slová „alebo pilota na diaľku“.
24.V § 20 odsek 1 znie:
„(1)Veliteľ lietadla alebo pilot na diaľku je pilot, ktorý zodpovedá za stav lietadla alebo bezpilotného leteckého systému, spôsobilosť posádky lietadla alebo osôb, ktoré sa podieľajú na vykonaní letu bezpilotného lietadla alebo bezpilotného leteckého systému, prípravu a vykonanie letu, ak tento zákon, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitný predpis3da) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3da znie:
3da) Bod CAT.GEN.MPA.105 a CAT.GEN.MPA.110 prílohy III, bod NCC.GEN.106 prílohy VI, bod NCO.GEN.105 a NCO.SPEC.110 prílohy VII a bod SPO.GEN.107 prílohy VIII nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. L 296,