DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič a Peter Kremský.
Návrhom zákona sa zo zákona o dani z príjmov vypúšťa pravidlo týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby (tzv. CFC pravidlá). Dôvodom zrušenia týchto pravidiel je, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti.
CFC pravidlá pre fyzické osoby nie upravené legislatívou. Smernica rady 2016/1164 v Článku 1 “Rozsah pôsobnosti” uvádza, že sa uplatňuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb. Rovnako OECD v rámci akčného plánu BEPS, reformy medzinárodného zdaňovania s cieľom zamedziť obchádzanie zdanenia nadnárodnými spoločnosťami a zabezpečiť spravodlivé odvádzanie daní tam, kde sa ekonomické aktivity uskutočňujú (BEPS, Action 3 - 2015 Final Report) uvádza, že pravidlá kontrolovaných zahraničných spoločností je nevyhnutné zaviesť pre právnické osoby. Pripúšťa ako marginálnu aj možnosť aplikovať pravidlá na fyzické osoby.
Slovenská republika možnosť sa rozhodnúť, či tieto pravidlá zavedie (vrátane rozsahu týchto pravidiel a spôsobu aplikácie), alebo sa rozhodnúť tieto pravidlá vôbec nezaviesť. Z členských krajín EU zaviedlo tieto pravidlá iba 5 krajín s podmienkami oveľa menej striktnými ako Slovensko. Pravidlá pre právnické osoby majú všetky členské krajiny EU.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže sa jedná o novú daň, z ktorej doteraz štát nemal žiadne daňové príjmy. Návrh zákona nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie; pozitívny vplyv návrhu zákona by sa mal prejaviť v oslabení trendu odchodu daňových subjektov do zahraničia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 5
Vypúšťa sa právna úprava pravidla týkajúceho sa kontrolovaných zahraničných spoločností pre fyzické osoby. Vypustením tohto pravidla sa nijako nezasiahne do systematiky ani účelu právnej úpravy zákona o dani z príjmov. Súčasne sa tým nijako neobmedzia ostatné ústavne súladné nástroje právnej úpravy na dosahovanie cieľov daňovej politiky štátu.
K bodu 6
CFC pravidlá pre fyzické osoby sa rušia s účinnosťou od 1. augusta 2023. Z dôvodu zabezpečenia právnej istoty sa navrhuje prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého zaniká povinnosť uhradiť daň vyplývajúcu zo zrušených ustanovení. Ak k úhrade takejto dane došlo, považuje sa táto platba za daňový preplatok, na vrátenie ktorého sa uplatnia príslušné ustanovenia daňového poriadku.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. augusta 2023.