1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2022,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 281/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 8a
Príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti
(1)Osoba, ktorá nesplní povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1 (ďalej iba „osoba bez poistenia zodpovednosti“) je povinná za každý deň porušenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 zaplatiť Kancelárii príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti; to neplatí ak bolo vozidlo odcudzené.
2
(2)Výška príspevku sa vypočíta ako súčin počtu dní, kedy bola porušovaná povinnosť podľa
§
3 ods. 1 a výšky dennej sadzby podľa druhu vozidla.
(3)Osoba bez poistenia zodpovednosti je povinná zaplatiť Kancelárii náklady spojené s mimosúdnym uplatnením práva na príspevok.
(4)Podrobnosti o výške dennej sadzby príspevku, druhu vozidla na účely dennej sadzby príspevku a výške nákladov Kancelárie spojených s mimosúdnym uplatnením práva na príspevok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(5)Povinnosť zaplatiť príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti a náklady Kancelárie zaniká, ak Kancelária do jedného roka odo dňa vzniku povinnosti zaplatiť príspevok neodošle osobe bez poistenia zodpovednosti výzvu na zaplatenie príspevku podľa odseku 6. V ostatných prípadoch lehota jedného roka nezačne plynúť skôr, než sa Kancelária preukázateľne dozvie, kto je osobou bez poistenia zodpovednosti.
(6)Výzva na zaplatenie príspevku musí obsahovať popis dôvodu vzniku nároku na príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti, vyčíslenie výšky príspevku a nákladov Kancelárie, lehotu na splnenie povinnosti zaplatiť príspevok v trvaní najmenej 30 dní odo dňa doručenia výzvy, poučenie adresáta o jeho právach a povinnostiach vrátane možnosti doložiť Kancelárovi okolnosti vylučujúce vznik nároku na príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti a poučenie o možnosti Kancelárie uplatniť nárok na zaplatenie príspevku osoby bez poistenia zodpovednosti a nákladov Kancelárie na súde.".
(7)Na účely zistenia porušenia povinnosti podľa § 3 porovnáva Kancelária údaje z centrálnej evidencii vozidiel a údaje o poistení zodpovednosti.“.
2.V § 24 ods. 1 za slovo „tvorí“ vkladajú slová „z príspevkov osôb bez poistenia zodpovednosti podľa § 8a a,“.
3.Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
㤠28a
(1)Kancelária zverejní na svojom webovom sídle k 1. januáru 2024 zoznam motorových vozidiel, pri ktorých nie je zistené poistenie zodpovednosti najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace (ďalej len „zoznam“), a to v rozsahu údajov druh motorového vozidla, evidenčné číslo motorového vozidla a identifikačné číslo motorového vozidla VIN.
(2)Kancelária aktualizuje zoznam vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca, poslednýkrát k 1. júlu 2024.
(3)Kancelária poskytne zoznam orgánu Policajného zboru najneskôr 1. júla 2024 Kancelária poskytne zoznam podľa prvej vety aj bez súhlasu dotknutej osoby.“.
Čl. II
3
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., 145/2021 Z. z., zákona č. 146/2021 Z. z., zákona č. 148/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 406/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 508/2021 Z. z., zákona č. 98/2022 Z. z., zákona č. 179/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z, zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 366/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z. a zákona č. 48/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 120 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie:
„Orgán Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyradí z evidencie vozidlo, pri ktorom nie je zistené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.“.
2.Za § 143k sa vkladá nový § 143l, ktorý znie:
㤠143l
(1)Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, pri ktorom k 30. júnu 2024 nie je zistené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace.
(2)Orgán Policajného zboru prihlási vozidlo vyradené z evidencie vozidiel podľa odseku 1 do evidencie vozidiel bez zbytočného odkladu, ak vlastník vozidla preukáže poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla ku dňu vyradenia motorového vozidla z evidencie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť od 1. januára 2024 okrem čl. II bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť od 1. júla 2024.