1/11
N
Á
R
O
D
N
Á
R
A
D
A
S
L
O
V
E
N
S
K
E
J
R
E
P
U
B
L
I
K
Y
V
I
I
I
.
v
o
l
e
b
n
é
o
b
d
o
b
i
e
N á v r h
Z Á K O N
z
...
2023,
o
preukazovaní
pôvodu
príjmov
a
majetku
a
o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
Národná
rada
Slovenskej
republiky
sa
uzniesla
na
tomto
zákone:
Čl.
I
PRVÁ
ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§
1
Predmet
úpravy
(1)
Tento
zákon
upravuje
a)
preukazovanie
pôvodu
príjmu
a
majetku,
b)
podmienky
a
postup
orgánu
verejnej
moci
pri
preukazovaní
pôvodu
príjmov
a
majetku
fyzických
osôb
a
právnických
osôb,
c)
práva
a
povinnosti
fyzických
osôb
a
právnických
osôb
pri
preukazovaní
pôvodu
príjmov
a
majetku,
d)
sankcie.
(2)
Tento
zákon
sa
vzťahuje
na
fyzické
osoby
a
právnické
osoby,
ktoré
daňovníkmi
podľa
osobitného
zákona.
1)
____________________________
1 § 2 písm. d), e), t) a x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2/11
§
2
Vymedzenie pojmov
Na
účely
tohto
zákona
sa
rozumie
a)
daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu,1)
b)
správcom dane orgán verejnej moci príslušný podľa osobitného predpisu,2)
c)
príjmom
príjem
podľa
osobitného
predpisu,
2)
ak
je
predmetom
dane
3)
vrátane
osobitne
vymedzeného
predmetu
dane
podľa
osobitného
predpisu,
4)
d)
nepreukázaným
príjmom
príjem,
ktorý
nie
je
hodnoverne
preukázaný
v
rozsahu
ustanovenom
týmto
zákonom,
e)
majetkom veci podľa osobitného predpisu,
5)
práva alebo iné majetkové hodnoty,
najmä
byty,
nebytové
priestory,
pohľadávky,
peniaze
v
hotovosti,
devízové
hodnoty, veci z drahých kovov a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju, cenné
papiere,
mzda
a
iné
príjmy,
f)
neobvyklou
obchodnou
operáciou
právny
úkon
alebo
iný
úkon,
ktorý
v
určitom
čase
a
na
určitom
mieste
vzhľadom
na
svoju
zložitosť,
nezvyčajne
vysoký
objem
finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu, zjavne vybočuje z bežného rámca
alebo
povahy
spôsobov
nadobúdania
príjmu
alebo
majetku
osoby
alebo
nemá
pre
osobu,
od
ktorej
bol
príjem
alebo
majetok
nadobudnutý,
žiaden
ekonomický
účel
alebo
zrejmý
zákonný
účel,
g)
konaním o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku konanie, v ktorom sa rozhoduje
o
právach
a
povinnostiach
daňovníkov
podľa
tohto
zákona.
DRUHÁ
ČASŤ
PREUKAZOVANIE PÔVODU PRÍJMOV A MAJETKU
§
3
Výzva
na
preukázanie
príjmov
(1)
Správca
dane
na
základe
písomného
oznámenia
alebo
z
vlastného
podnetu
vyzve
daňovníka
na
preukázanie
pôvodu
príjmov
a
ďalších
skutočností
súvisiacich
s
nárastom
jeho
vlastníctva,
spotreby
alebo
iných
výdavkov
v
prípade,
že
___________________________________________
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 621/2007 Z. z.
4) § 12 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3/11
a)
dôvodné pochybnosti, či príjmy daňovníka oznámené alebo tvrdené správcovi
dane
zodpovedajú
nárastu
jeho
vlastníctva,
spotrebe
alebo
iných
výdavkov,
a
nie
mu
známe
skutočnosti,
ktoré
by
nárast
vlastníctva,
spotreby
alebo
iných
výdavkov
objasňovali,
a
b)
po
predbežnom
posúdení
dospeje
k
záveru,
že
rozdiel
medzi
týmito
príjmami
a
nárastom vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov daňovníka presahuje 133 000
eur.
(2)
Správca
dane
prijíma
písomné
oznámenia
fyzických
osôb
alebo
právnických
osôb
(ďalej
len
„oznamovateľ“)
o
odôvodnených
podozreniach
nasvedčujúcich
nadobudnutie
majetku
z
nepreukázaných
príjmov.
Z
oznámenia
musí
byť
zrejmé,
kto
ho podáva, akej veci sa týka, proti ktorej osobe smeruje a čo sa oznamuje. Oznamovateľ
označí
majetok,
proti
ktorému
oznámenie
smeruje.
Oznámenie
musí
byť
podpísané,
a
ak ho podáva právnická osoba, opatrené odtlačkom pečiatky. Správca dane je povinný
pri
preverovaní
oznámenia
zachovávať
mlčanlivosť
o
totožnosti
oznamovateľa;
rovnakú
povinnosť
aj
iný
orgán
verejnej
moci
podľa
odseku
4.
Oznamovateľ
nárok
na
poskytnutie
ochrany
podľa
osobitných
predpisov.
6)
(3)
Správca
dane
overuje
totožnosť
oznamovateľa,
pričom
neprihliada
na
písomné
oznámenia
podľa
odseku
2,
v
ktorých
nie
je
uvedené
a)
meno,
priezvisko
a
bydlisko
alebo
obchodné
meno
alebo
názov
a
sídlo
oznamovateľa,
b)
proti
ktorej
osobe
oznámenie
smeruje
a
čoho
sa
týka.
(4)
Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 2 doručené inému orgánu verejnej moci ako
správcovi
dane,
ten
bezodkladne
postúpi
vec
správcovi
dane
a
upovedomí
o
tom
oznamovateľa.
(5)
V
prípade
pochybností,
správca
dane
vyzve
daňovníka
na
preukázanie
svojich
príjmov,
pričom
mu
umožní
predložiť
dôkazy
na
preukázanie
svojich
tvrdení
a
určí
primerane
dlhú
lehotu
na
vyjadrenie
sa.
(6)
Vo
výzve
na
preukázanie
príjmov
správca
dane
a)
určí
rozhodné
obdobie
pre
posúdenie
vzťahu
príjmov
daňovníka
k
nárastu
jeho
vlastníctva,
spotreby
alebo
iných
výdavkov,
b)
stanoví
lehotu
na
vyjadrenie
a
predloženie
dokumentácie
na
preukázanie
požadovaných
skutočností,
ktorá
nesmie
byť
kratšia
ako
30
dní,
c)
poučí
daňovníka
o
následkoch
spojených
s
neuposlúchnutím
výzvy,
nepreukázaním
požadovaných
skutočností
alebo
neposkytnutím
dostatočnej
súčinnosti
pri
preukazovaní
požadovaných
skutočností.
___________________________________________
6) Napríklad zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4/11
(7)
Správca dane môže požadované skutočnosti dopĺňať prostredníctvom ďalšej výzvy na
preukázanie
príjmov.
Na
ďalšiu
výzvu
sa
odseky
2
a
3
uplatnia
primerane.
(8)
Správca dane nevyzýva daňovníka na preukázanie skutočností, o ktorých je správcovi
dane
známe,
že
nastali
v
období,
v
ktorom
uplynula
lehota
na
vyrubenie
dane.
(9)
Ak došlo k preukázaniu skutočností požadovaných vo výzve na preukázanie príjmov,
správca
dane
o
tom
daňovníka
vhodným
spôsobom
bezodkladne
vyrozumie.
§
4
Výzva
na
podanie
súpisu
majetku
(1)
Správca
dane
daňovníka
vyzve
na
podanie
súpisu
majetku,
ak
a)
nedošlo
k
preukázaniu
skutočností
požadovaných
vo
výzve
na
preukázanie
príjmov
a
b)
informácie potrebné na zistenie stavu vlastníctva nemožno získať iným spôsobom,
alebo
ich
možno
získať
len
s
nepomernými
ťažkosťami.
(2)
Správca
dane
vyzve
daňovníka
na
podanie
súpisu
majetku
aj
vtedy,
ak
zistí,
že
medzi
jeho
príjmami
je
aj
príjem,
ktorý
povahu
neobvyklej
obchodnej
operácie.
(3)
Vo
výzve
správca
dane
poučí
daňovníka
o
povinnostiach
spojených
s
doručením
výzvy
a
prípadných
následkoch
spojených
s
neuposlúchnutím
výzvy,
uvedením
nepravdivých
alebo
hrubo
skreslených
údajov
v
súpise
majetku
alebo
zatajením
povinných
údajov;
správca
dane
nie
je
v
súvislosti
s
informáciami
obsiahnutými
v
súpise
majetku
viazaný
povinnosťou
mlčanlivosti
na
účely
trestného
konania.
(4)
Správca
dane
právo
skontrolovať
pravdivosť
súpisu
majetku
daňovníka.
Ak
daňovník
na
výzvu
správcu
dane
nepodá
súpis
majetku,
alebo
v
ňom
zatají
povinné
údaje alebo uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, správca dane bez ďalšieho
pristúpi
k
vyrubeniu
dane
osobitným
spôsobom
podľa
pomôcok.
(5)
Ak
správca
dane
zistí,
že
majetok
daňovníka
alebo
jeho
časť
pochádza
z
neobvyklej
obchodnej
operácie,
vyzve
na
preukázanie
príjmov
podľa
§
3
a
na
podanie
súpisu
majetku
aj
osobu,
ktorá
bola
protistranou
daňovníka
pri
neobvyklej
obchodnej
operácii,
a
to
bez
toho,
aby
boli
splnené
podmienky
uvedené
v
§
3
ods.
1
a
§
4
ods.
1.
Odsek
4
sa
na
protistranu
daňovníka
vzťahuje
rovnako,
ak
je
táto
osoba
daňovníkom.
(6)
Ak
protistrana
daňovníka
nie
je
daňovníkom,
správca
dane
je
povinný
neobvyklú
obchodnú
operáciu
ohlásiť
príslušnému
orgánu
7)
;
na
tieto
účely
správca
dane
postavenie
povinnej
osoby.
8)
_____________________________________
7) § 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
8) § 5 ods. 1 písm. q) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení zákona č. 279/2020 Z. z.
5/11
§
5
Náležitosti súpisu majetku
(1)
V
súpise
majetku
je
daňovník
povinný
uviesť
úplné
a
pravdivé
údaje.
(2)
V
súpise
majetku
je
daňovník
povinný
uviesť
a)
názov
a
sídlo
správcu
dane,
b)
meno,
priezvisko,
trvalý
pobyt
daňovníka
alebo
obchodné
meno,
sídlo
a
identifikačné
číslo
daňovníka,
c)
platcu
mzdy,
alebo
iného
príjmu
postihnuteľného
zrážkami
zo
mzdy,
a
výšku
týchto
svojich
nárokov,
d)
poskytovateľov
platobných
služieb,
u
ktorých
peňažné
prostriedky
na
účtoch,
čísla
účtov
a
výšku
peňažných
prostriedkov
na
nich,
e)
osoby,
voči
ktorým
iné
peňažné
pohľadávky,
dôvod,
výšku
a
deň
splatnosti
týchto
pohľadávok,
f)
osoby,
ktoré
majú
voči
daňovníkovi
pohľadávky,
dôvod,
výšku
a
deň
splatnosti
týchto
pohľadávok,
g)
osoby,
voči
ktorým
iné
majetkové
práva
alebo
nároky
na
iné
majetkové
hodnoty,
ich
dôvod
a
hodnotu,
prípadne
dátum,
kedy
sa
majú
plniť,
h)
hnuteľné
veci,
ktoré
vlastní,
prípadne
na
ktorých
spoluvlastnícky
podiel,
s
výnimkou
vecí,
ktoré
nepodliehajú
výkonu
rozhodnutia,
miesto,
prípadne
osobu,
u
ktorej
sa
nachádzajú;
to
isté
platí
aj
o
vkladných
knižkách,
vkladových
listoch
a
iných
formách
vkladov,
cenných
papieroch,
vrátane
zaknihovaných
a
i
m
o
b
i
l
i
z
o
v
a
n
ý
c
h
,
l
i
s
t
i
n
á
c
h
,
ktoré
treba
predložiť
na
uplatnenie
vlastníckeho
práva
k
veci,
ceninách,
peniazoch
a
ďalších
platobných
prostriedkoch,
i)
nehnuteľné
veci,
ktoré
vlastní,
prípadne
na
ktorých
spoluvlastnícky
podiel,
a
jeho
výšku,
j)
obchodné
spoločnosti,
ktoré
vlastní,
a
ich
umiestnenie,
k)
ďalší
majetok
podľa
osobitných
predpisov
9)
neuvedený
v
písmenách
h)
j),
l)
hodnotu spísaného majetku,
m)
vecné
bremená
na
uvedenom
majetku,
n)
miesto
a
dátum
vykonania
súpisu
majetku,
o)
výslovné
vyhlásenie
o
tom,
že
o
svojom
majetku,
vrátane
majetku
patriaceho
do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov,
uviedol
úplné
a
pravdivé
údaje.
____________________________________________________________
9) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6/11
(3)
Rozhodným
dňom
pre
zostavenie
vyhlásenia
o
majetku
je
deň
doručenia
výzvy
na
preukázanie
príjmov
podľa
§
3,
ak
nie
je
v
tejto
výzve
stanovený
iný
rozhodný
deň.
(4)
Podpis daňovníka na vyhlásení o majetku, ktoré nie je podané ústne do zápisnice musí
byť
úradne
overený.
§
6
Zabezpečovacie opatrenia správcu dane
Ak
je
dôvodné
podozrenie,
že
uložením
sankcií
podľa
tohto
zákona
vznikne
nevymožiteľný
daňový
nedoplatok,
hoci
aj
dočasný,
je
správca
dane
oprávnený
zabezpečiť
vec
uvedenú
v
súpise
majetku
postupom
podľa
osobitného
predpisu.
10)
Pri
výkone
rozhodnutia
takto
zabezpečeného
majetku
a
jeho
správe
sa
postupuje
v
súlade
s
osobitným
predpisom.
9)
TRETIA
ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV
§
7
Práva
a
povinnosti
pri
preukazovaní
pôvodu
príjmov
a
majetku
(1)
Daňovník
je
povinný
preukázať
skutočnosti
požadované
vo
výzve
na
preukázanie
príjmov okrem prípadu, ak preukáže, že nastali v období, z ktorého zaniklo právo
na
vyrubenie
dane.
11)
Daňovník
právo
sa
k
výzve
vyjadriť
sa
a
predložiť
dokumentáciu
potrebnú
na
odstránenie
pochybností
uvedených
správcom
dane.
Na
ďalšiu
výzvu
sa
primerane
použijú
ustanovenia
tohto
zákona.
(2)
Daňovník
je
povinný
podať
súpis
majetku
v
lehote
60
dní
odo
dňa
doručenia
výzvy
na
podanie
súpisu
majetku
podľa
§
4;
túto
lehotu
môže
správca
dane
na
žiadosť
daňovníka
predĺžiť.
(3)
Ak súhrnná hodnota majetku nepresahuje k rozhodnému dňu 200 000 eur, daňovník
vo
vyhlásení
o
majetku
môže
uviesť
len
túto
skutočnosť
a
výslovné
vyhlásenie,
že
tento
údaj
je
pravdivý.
(4)
Daňovník
nie
je
v