D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Viskupič.
Cieľom návrhu zákona je zmena výpočtu výšky vkladu chráneného zákonom o ochrane vkladov tak, aby sa od objemu vkladov neodpočítaval objem záväzkov voči banke (v praxi pôjde najmä o úvery).
Podľa súčasnej úpravy sa zistená výška nedostupného vkladu na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými, pričom na neskoršie zmeny sa neprihliada. Pri bežnom neveľkom vklade a zároveň hypotéke klienta v banke, by klient zo svojho vkladu nedostal nič, pretože objem vkladov je takmer vždy nižší ako objem úverov (najmä ak sa jedná o hypotekárny úver). Aktuálne platné riešenie nie je skutočnou bezpodmienečnou ochranou vkladov. Preto je potrebné zvýšiť istotu klientov, že ich vklad v banke do výšky 100 000 je bezpodmienečne chránený a nie je potrebné preventívne presúvať finančné prostriedky. Táto zmena spôsobu ochrany vkladov je však dôležitá aj pre samotné banky. Ak by sa totiž o nejakej banke začali šíriť negatívne informácie, tak výbery vkladov klientov, ktorí majú voči banke aj záväzky, by situáciu banky ešte zhoršili. V súčasnej dobe, keď z USA i zo Švajčiarska známe reálne prípady bánk v problémoch, je veľmi žiadúce zvýšenie istoty klientov slovenských bánk. Zároveň v dnešnom svete, plnom informačných šumov a „zaručených“ fám o problémoch bánk, je najlepšou odpoveďou bezpodmienečná ochrana vkladu klienta.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy, ako aj pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu, služby verejnej správy pre občana a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B.Všeobecná časť
K Čl. I
K bodu 1
V § 9 ods. 3 sa navrhuje vypustenie štvrtej vety, podľa ktorej zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými, pričom na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypúšťaná úprava by v praxi mala za následok panikou podmienené vyberanie hotovosti z banky, ktorá sa ocitla v problémoch. Dôvodom navrhovanej zmeny je teda snaha o zamedzenie neistotou vyvolaného presúvania finančných prostriedkov ich klientmi do bánk, voči ktorým nemajú záväzky, prípadne masovému vyberaniu peňazí v hotovosti (tzv. run na banku).
K bodu 2
Navrhuje sa z § 12 ods. 1 druhej vety vypustiť zmienku o záväzkoch. Ide o vetu, podľa ktorej je banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, povinná bez zbytočného odkladu odovzdať Fondu na ochranu vkladov vzory všetkých svojich dokumentov o vkladoch, informácie o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta, ako aj ďalšie zákonom stanovené podklady. Dôvodom navrhovanej zmeny je, že od vkladov klienta sa podľa navrhovanej úpravy nebudú odpočítavať záväzky (najmä nesplatené úvery).
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2024.