1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu
s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 zo 17. apríla 2019 o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu a pozmeňovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 10.5.2019)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V,
P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 3
P: a)
Podvodné použitie bezhotovostných platobných nástrojov
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nasledovné konanie bolo trestné, ak bolo spáchané úmyselne:
a) podvodné použitie odcudzeného alebo inak nezákonne prisvojeného alebo získaného bezhotovostného platobného nástroja;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 122
O: 6
§: 219
O: 1-2
Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku.
Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Ú
Č: 3
P: b)
b) podvodné použitie falšovaného, pozmeneného alebo napodobeného bezhotovostného platobného nástroja.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 122
O: 6
§: 219
O:2
Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku.
Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Ú
2
Č: 4
P: a) – d)
Trestné činy súvisiace s podvodným použitím hmotných bezhotovostných platobných nástrojov
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nasledovné konanie bolo trestné, ak bolo spáchané úmyselne:
a) krádež alebo iné nezákonné prisvojenie hmotného bezhotovostného platobného nástroja;
b) podvodné falšovanie, pozmeňovanie alebo napodobovanie hmotného bezhotovostného platobného nástroja;
c) prechovávanie odcudzeného alebo inak nezákonne prisvojeného, falšovaného, pozmeneného alebo napodobeného hmotného bezhotovostného platobného nástroja na účely podvodného použitia;
d) obstaranie pre seba alebo pre iného vrátane prijatia, prisvojenia si, nákupu, prenosu, dovozu, vývozu, predaja, prepravy alebo uvádzania odcudzeného, falšovaného, pozmeneného alebo napodobeného hmotného bezhotovostného platobného nástroja do obehu na účely podvodného použitia.
N
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 219
O: 1
§: 212
O: 1
Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
d) čin spácha na veci, ktorú iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je živé zviera alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky. potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
Č: 5
P: a) – d)
Trestné činy súvisiace s podvodným použitím nehmotných bezhotovostných platobných nástrojov
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nasledovné konanie bolo trestné, ak bolo spáchané úmyselne:
a) nezákonné získanie nehmotného bezhotovostného platobného nástroja, aspoň pokiaľ si takéto získanie vyžadovalo spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článkoch 3 6 smernice 2013/40/EÚ, alebo zneužitie nehmotného bezhotovostného platobného nástroja;
b) podvodné falšovanie, pozmeňovanie alebo napodobovanie nehmotného bezhotovostného platobného nástroja;
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005
§: 219
Neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Ú
3
c) držba nezákonne získaného, falšovaného, pozmeneného alebo napodobeného nehmotného bezhotovostného platobného nástroja na účely podvodného použitia, aspoň ak je nezákonný pôvod známy v čase držby nástroja;
d) obstaranie pre seba alebo pre iného vrátane predaja, prenosu alebo uvádzanie do obehu alebo sprístupnenie nezákonne získaného, falšovaného, pozmeneného alebo napodobeného nehmotného bezhotovostného platobného nástroja na účely podvodného použitia.
Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247
O: 1
§: 247a
O: 1
§: 247b
O: 1
§: 247c
O: 1
§: 247c
O: 2
§: 247d
O: 1
(1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(1) Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(1) Kto v úmysle spáchať trestný čin vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní
a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo
b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné
4
údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Č: 6
P: a)
Podvody súvisiace s informačnými systémami
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby vykonanie alebo spôsobenie prevodu peňazí, peňažnej hodnoty alebo virtuálnej meny, ktorým sa inej osobe spôsobí nezákonná majetková ujma v úmysle zadovážiť pre seba alebo pre iného neoprávnený prospech, bolo trestným činom, ak je spáchané úmyselne tým, že sa:
a) neoprávnene zamedzí fungovaniu informačného systému alebo zasiahne do jeho fungovania;
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247a
O: 1
§: 247a
O: 2
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
Ú
Č: 6
P: b)
b) neoprávnene vložia, pozmenia, vymažú, prenesú alebo potlačia počítačové údaje.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247a
O: 1
§: 247a
O: 2
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu
Ú
5
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247b
O: 1
§: 247b
O: 2
verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu, prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
Č: 7
Nástroje používané na spáchanie trestných činov
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby trestným činom bola výroba, obstaranie pre seba alebo pre iného, vrátane dovozu, vývozu, predaja, prepravy alebo uvádzania do obehu, alebo sprístupnenie zariadenia alebo nástroja, počítačových údajov alebo akýchkoľvek iných prostriedkov primárne navrhnutých alebo osobitne upravených na účely spáchania ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 4 písm. a) a b), článku 5 písm. a) a b) alebo v článku 6, aspoň ak bol takýto skutok spáchaný s úmyslom použiť tieto prostriedky na spáchanie ktoréhokoľvek z uvedených trestných činov.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 219
O: 3
§: 247d
O: 1
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Kto v úmysle spáchať trestný čin vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní
a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo
b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,
Ú
6
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Č: 8
O: 1
Podnecovanie, napomáhanie a navádzanie a pokus
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby podnecovanie alebo napomáhanie a navádzanie v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3 7 boli trestným činom.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 21
§: 337
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podnecovanie
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu
Ú
7
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 339
O: 1
o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
Č: 9
O: 1
Tresty pre fyzické osoby
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3 8 boli uložené účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 32
O: 1
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len
a) trest odňatia slobody,
b) trest domáceho väzenia,
c) trest verejnoprospešnej práce,
d) peňažný trest,
Ú
8
Návrh zákona (čl. I)
§: 32
O: 2
e) trest prepadnutia majetku,
f) trest prepadnutia veci,
g) trest zákazu činnosti,
h) trest zákazu pobytu,
i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach,
j) trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
k) trest straty vojenskej a inej hodnosti,
l) trest vyhostenia.
Trest nespojený s odňatím slobody je trest domáceho väzenia, trest verejnoprospešnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia.
Č: 9
O: 2
2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článku 3, v článku 4 písm. a) a b) a v článku 5 písm. a) a b) bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na dva roky.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 212
O: 1
§: 219
O: 1-3
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
d) čin spácha na veci, ktorú iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je živé zviera alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný
Ú
9
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247
O: 1
§: 247a
O: 1
§: 247b
O: 1
§: 247c
O: 1
§: 247c
O: 2
prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Č: 9
O: 3
3. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článku 4 písm. c) a d) a v článku 5 písm. c) a d) bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 219
O: 1-3
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo
Ú
10
stanovená najmenej na jeden rok.
falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Ć: 9
O: 4
4. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestný čin uvedený v článku 6 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na tri roky.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247a
O: 1
§: 247b
O: 1
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
Ú
11
Č: 9
O: 5
5. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestný čin uvedený v článku 7 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na dva roky.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 219
O: 3
§: 247d
O: 1
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Kto v úmysle spáchať trestný čin vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní
a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo
b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
Č: 9
O: 6
6. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3 6 bola horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody stanovená najmenej na päť rokov, ak boli tieto trestné činy spáchané v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV, bez ohľadu na trest stanovený v uvedenom rozhodnutí.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005
§: 129
O: 4
§: 138
P: i)
§: 141
P: a)
§: 212
O: 1
Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.
Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu
(...)
i) organizovanou skupinou,
(...).
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
a) zločinecká skupina, alebo
(...).
(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
Ú
12
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 212
O: 3
P: b)
§: 212
O: 5
§: 219
O: 1- 3
§: 219
O: 4
§ 219
O: 6
P: b)
d) čin spácha na veci, ktorú iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je živé zviera alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo
potrestá sa odňatím slobody na dva roky. potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
b) závažnejším spôsobom konania,
(...)
(5) Odňatím slobody na deväť rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
(...)
13
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247
O: 1
§: 247
O: 2 a 3
P: a) a c)
§: 247a
O: 1
§: 247a
O: 3
P: c)
§: 247a
O: 2
P: d)
§: 247b
O: 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
d) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov na tri roky.
14
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247b
O: 3
P: c)
§: 247b
O: 2
P: d)
§: 247c
O: 1
§: 247c
O: 2
§: 247c
O: 3 a 4
P: b), c)
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
(...)
d) závažnejším spôsobom konania.
(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
(...)
b) závažnejším spôsobom konania,
(...).
(4) Odňatím slobody na tri roky dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
(...)
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 16
O: 1
P: a)
Pomoc a podpora obetiam
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým a právnickým osobám, ktorým bola spôsobená ujma v dôsledku ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005
§: 2
O: 21
Orgány činné v trestnom konaní a súd povinné v priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých ho treba riadne, vhodným spôsobom a zrozumiteľne poučiť a skúmať možnosti využitia mediácie medzi
Ú
15
článkoch 3 8 spáchaných zneužitím osobných údajov:
a) poskytli konkrétne informácie a poradenstvo o tom, ako sa chrániť pred negatívnymi následkami takýchto trestných činov, ako je napríklad poškodenie dobrého mena, a
Z. z.
Návrh zákona (čl. II)
§: 46
O: 1
§: 46
O: 3
obvineným a poškodeným za účelom odstránenia následku trestného činu. Trestné konanie sa musí viesť s potrebnou ohľaduplnosťou k poškodenému a rodinným príslušníkom obete podľa osobitného zákona. Treba zohľadniť jeho osobnú situáciu a okamžité potreby, vek, pohlavie, prípadné zdravotné postihnutie a jeho vyspelosť a zároveň plne rešpektovať jeho fyzickú, mentálnu a morálnu integritu. Ustanovenia osobitného zákona o právach obetí trestných činov tým nie sú dotknuté.
Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody. Poškodený právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, napomáhať orgánom činným v trestnom konaní, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Poškodený právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.
(3) Poškodený, ktorému bola trestným činom spôsobená škoda, nárok na náhradu škody. Poškodený je tiež oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; poškodený svoj nárok uplatní do skončenia vyšetrovania, alebo najneskôr na prvom hlavnom pojednávaní, na ktorom je vysluchnutý, tak aby bolo možné vykonať objasnenie veci aj vo vzťahu k nároku
16
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 274/2017 Z. z.
§: 46
O: 5
§: 46
O: 6
§: 46
O: 7
§: 49
§: 2
O: 1
P: b)
B: 1
§: 4
na náhradu škody. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.
(5) Návrh podľa odseku 3 alebo 4 nemožno podať, ak bolo o nároku proti obvinenému rozhodnuté v civilnom procese alebo inom príslušnom konaní.
(6) Ak poškodený chce uplatniť dôkazy, ktoré mu známe, návrh na ich vykonanie musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania na hlavnom pojednávaní. Ak poškodený návrh na vykonanie dôkazov predloží skôr, súd je povinný takýto návrh bez meškania doručiť prokurátorovi a obvinenému.
(7) Poškodený právo uplatňovať konkrétne návrhy na účely uzavretia zmieru alebo dohody s páchateľom o náhrade škody; tieto návrhy môže uplatňovať aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka.
Orgán činný v trestnom konaní a súd je povinný poškodeného o jeho právach poučiť podľa tohto zákona a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie.
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
b) obeťou
1. fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, nemajetková alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody,
(1) Obeť v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou. Informácie sa obeti poskytujú pre ňu zrozumiteľným spôsobom v ústnej forme a písomnej forme.
17
(2) Policajt4) je povinný pri prvom kontakte poskytnúť obeti pri zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie o
a) postupoch týkajúcich sa podania oznámenia o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin (ďalej len „trestné oznámenie“) a o právach a povinnostiach obete, ktorá postavenie poškodeného v trestnom konaní v súvislosti s týmito postupmi,
b) subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ktorá sa jej môže poskytnúť podľa tohto zákona,
c) možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
d) prístupe k právnej pomoci,
e) podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
f) práve na tlmočenie a preklad,
g) opatreniach na ochranu jej záujmov, o ktoré môže požiadať, ak má bydlisko v inom členskom štáte,
h) postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia svojich práv v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní,
i) kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej je obeťou,
j) postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
k) postupoch mediácie v trestnom konaní,
l) možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
m) možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.
(3) Prokurátor je povinný poskytnúť obeti pri prvom kontakte pri zohľadnení odôvodnených potrieb obete v závislosti od jej veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti, zdravotného stavu vrátane psychického stavu a charakteru trestného činu informácie podľa odseku 2, ak jej tieto informácie neboli poskytnuté skôr.
(4) Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií obeti podľa odseku 2 alebo odseku 3 poskytnúť obeti súčinnosť pri kontaktovaní subjektov
18
Č: 16
O: 1
P: b)
b) poskytol zoznam špecializovaných zariadení zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi trestnej činnosti súvisiacej s totožnosťou a podporou obetí.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 10
O: 22
§: 46
O: 1
V: 2-4
(22) Organizáciou na pomoc poškodeným sa na účely tohto zákona rozumie subjekt poskytujúci pomoc obetiam podľa osobitného zákona a mimovládna organizácia zriadená podľa osobitného zákona, ktorá poskytuje bezodplatnú pomoc poškodeným.
Poškodený právo v prípadoch ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, právo uplatniť nárok na náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, napomáhať orgánom činným v trestnom konaní, predkladať dôkazy, nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom, právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Poškodený právo sa kedykoľvek v priebehu trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu poskytne orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa
Ú
poskytujúcich pomoc obetiam, ak o to obeť požiada.
(5) Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytnú obeti v súlade s jej osobitnými potrebami informácie o
a) forme a rozsahu odbornej pomoci, ktorá je poskytovaná obetiam, vrátane informácie v akom rozsahu je poskytovaná bezplatne; ak odbornú pomoc, ktorú obeť potrebuje neposkytujú, odkážu obeť na iný subjekt poskytujúci potrebnú pomoc obetiam,
b) právach obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona vrátane práva na odškodnenie obete násilného trestného činu,
c) právach obete, ktorá postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) finančných a praktickým záležitostiach vzniknutých ako následok trestného činu.
(6) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri prvom kontakte s obeťou poskytne obeti kontaktné údaje subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.
19
Zákon č. 274/2017 Z. z.
§: 32
poškodenému poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa neposkytne, ak by poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania.
(1) Ministerstvo spravodlivosti vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam (ďalej len „register“), do ktorého zapisuje akreditované subjekty podľa tohto zákona a subjekty podľa osobitného predpisu,7) ak poskytujú pomoc obetiam.
(2) Ministerstvo spravodlivosti po udelení akreditácie zapíše subjekt poskytujúci pomoc obetiam do registra. Subjekt poskytujúci pomoc obetiam podľa osobitného predpisu7) zapíše ministerstvo spravodlivosti do registra na návrh príslušného ministerstva, ktoré vykonáva dozor, dohľad alebo kontrolu nad týmto subjektom.
(3) Do registra sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 1, označenie „intervenčné centrum“ a označenie kraja pôsobnosti podľa § 28a ods. 1, okrem adresy miesta poskytovania špecializovanej odbornej pomoci podľa § 5 ods. 4 písm. d). Ak ministerstvo spravodlivosti poskytne akreditovanému subjektu dotáciu alebo finančné plnenie podľa § 31, do registra sa zapisuje aj
a) výška poskytnutej dotácie alebo výška poskytnutého finančného plnenia,
b) informácia o tom, či sa odborná pomoc poskytuje odplatne alebo bezodplatne,
c) obdobie, na ktoré sa dotácia alebo finančné plnenie poskytlo.
(4) Ak subjekt podľa § 25 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zapísaný v registri ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje mu ho Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu18) na žiadosť ministerstva spravodlivosti.
Č: 16
O: 3
P: a)
3. Členské štáty zabezpečia, aby sa právnickým osobám, ktoré obeťami trestných činov uvedených v článkoch 3 8 tejto smernice, bez zbytočného odkladu po ich prvom kontakte s príslušným orgánom poskytli informácie o:
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 21
Orgány činné v trestnom konaní a súd povinné v priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých ho treba riadne, vhodným spôsobom a