TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018)
1. Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 1
P: a
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „trestná činnosť“ je akýkoľvek druh trestnej účasti na spáchaní akéhokoľvek trestného činu, za ktorý možno v súlade s vnútroštátnym právom uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby viac ako jeden rok, alebo v prípade členských štátov, ktoré majú vo svojich právnych systémoch stanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby za trestné činy, akékoľvek trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie spojené s odňatím slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby viac ako šesť mesiacov. V každom prípade sa za trestnú činnosť považujú trestné činy v rámci týchto kategórií:
a) účasť v zločineckej skupine a vymáhanie peňazí alebo inej výhody vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v rámcovom rozhodnutí Rady 2008/841/SVV;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 8
§: 9
§: 10
§: 11
§: 129
O: 4
Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky uvedené v tomto zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.
Trestný čin je prečin a zločin.
(1) Prečin je
a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo
b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.
(2) Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.
(1) Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.
(2) O zločin ide aj vtedy, ak v prísnejšej skutkovej podstate prečinu spáchaného úmyselne je ustanovená horná hranica trestnej sadzby prevyšujúca päť rokov.
(3) Zločin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej pätnásť rokov, sa považuje za obzvlášť závažný.
Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody.
Ú
2
§: 141
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
a) zločinecká skupina, alebo
b) teroristická skupina.
Č: 2
O: 1
P: b
b) terorizmus vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (9);
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 140
P: d)
§: 140b
§: 141
§: 297
O: 1
§: 297
O: 2
§: 313
§: 314
O: 1
§: 419
O: 1
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,
Trestné činy terorizmu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
a) zločinecká skupina, alebo
b) teroristická skupina.
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu štátu alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie, aby niečo konala, opomenula alebo strpela
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život, zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,
Ú
3
Návrh zákona (čl. I) + zákon
§: 419
O: 2
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariadenie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné priestranstvo alebo majetok, alebo takým konaním hrozí,
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo takým konaním hrozí,
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pevnou plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne poškodí navigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky, alebo oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo zdravie ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku, alebo vydá cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo takým konaním hrozí,
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraviť, dodá alebo inak použije výbušninu, jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, biologický agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiologickú zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň, bojový prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí výskum a vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej zbrane alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo výbušniny, alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo použitie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo biologických agensov a toxínov, alebo takým konaním hrozí, alebo
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania, alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo takým konaním hrozí, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
4
č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 419b
O: 1, 2
§: 419b
O: 3
§: 419c
O: 1, 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) na chránenej osobe,
c) voči ozbrojeným silám alebo voči ozbrojeným zborom,
d) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
e) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
f) za krízovej situácie.
(1) Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Kto
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok, alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu,
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok, alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, alebo
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.
Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
(1) Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo poskytuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu, alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s vedomím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov pätnásť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníctvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné prostriedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo
5
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 419c
O: 3
§: 419d
podieľal na príprave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.
Odňatím slobody na desať rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) vo väčšom rozsahu,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
(1) Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej republiky do iného štátu na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných činov terorizmu okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a trestného činu teroristického útoku podľa § 419.
Č: 2
O: 1
P: c
c) obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici 2011/36/EÚ ( 10 ) a rámcovom rozhodnutí Rady 2002/946/SVV (11);
(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. L 101, 15.4.2011, s. 1).
(11) Rámcové rozhodnutie Rady 2002/946/SVV z 28. novembra 2002 o posilnení trestného systému na zabránenie napomáhaniu neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 1).
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 179
O: 1, 2
(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
f) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(2) Kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) nezákonnej adopcie,
Ú
6
§: 179a
O: 1
§: 355
O: 1, 2
f) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
g)iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
(1) Kto využije služby osoby, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi vyplývajúce z vykorisťovania takejto osoby uvedené v § 179, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(1) Kto organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a) organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, alebo
b) na účel podľa odseku 1 vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad, falošný doklad totožnosti, alebo falošné vízum, alebo
c) na účel podľa odseku 1 zaobstará vízum, na základe falošných alebo pozmenených podkladov alebo nepravdivých údajov, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Č: 2
O: 1
P: d
d) sexuálne vykorisťovanie vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2011/93 (12);
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).
N
Návrh zákona (čl. I).
§: 179
O: 1, 2
(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie,
Ú
7
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
§: 189
O: 1
§: 199
O: 1
§: 201
O: 1
§: 201a
§: 201b
O:1
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
f) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(2) Kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) nezákonnej adopcie,
f) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
g) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k súloži alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť alebo kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám je osobou staršou ako pätnásť rokov, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
Kto v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov jeho prítomnosťou pri sexuálnych aktivitách, na ktorých sa takéto dieťa priamo
8
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 202
§: 337
nezúčastňuje, alebo kto umožní takéto jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(1) Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak
a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b) ide o detskú prostitúciu, alebo
c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím nátlaku.
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
9
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 338
O: 1 a 2
§: 339
O: 1
§: 367
O: 1
§: 368
O: 1
(3) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v odseku 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1alebo v odseku 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas
a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
(1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
10
Návrh zákona (čl. I).
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 369
O: 1
§: 370
O: 1
§: 370
O: 2
§: 371
O: 1
§: 372
O: 1
Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(1) Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.
Kto vyrába, kupuje, dováža alebo si inak zadovažuje a následne predáva, požičiava alebo inak uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými alebo zverejňuje pornografiu, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Kto pornografiu
a) ponúka, prenecháva alebo predáva dieťaťu, alebo
b) na mieste, ktoré je deťom prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Č: 2
O: 1
P: e
e) nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV (13);
(13) Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 172
O: 1
§: 173
O: 1
§: 173a
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene pestuje rastliny alebo huby obsahujúce omamné látky alebo psychotropné látky v nepatrnom množstve, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto neoprávnene vyrobí omamnú látku alebo psychotropnú látku alebo neoprávnene obchoduje s omamnou látkou, psychotropnou látkou, rastlinou alebo hubou obsahujúcou omamné látky alebo psychotropné látky najviac v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(1) Kto neoprávnene prechováva drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto neoprávnene vyrobí drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, alebo s nimi neoprávnene obchoduje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
Ú
11
Č: 2
O: 1
P: f
f) nedovolené obchodovanie so zbraňami;
N
Návrh zákona (čl. I).
§: 294
O: 1 – 3
§: 295
O: 1,2
§: 295a
§: 295b
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, zadováži alebo prechováva pre seba alebo iného v malom množstve strelivo alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, zadováži alebo prechováva pre seba alebo iného strelnú zbraň alebo jej hlavnú časť, alebo strelnú zbraň alebo jej hlavnú časť bez označenia určeného na ich identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak na strelnej zbrani alebo jej hlavnej časti sfalšuje, nedovolene zahladí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na ich identifikáciu a sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(1) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, skladuje, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému v malom množstve výbušniny, výbušné predmety, muníciu, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, skladuje, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej hlavnú časť, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
Kto bez povolenia projektuje prevádzku alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní alebo biologických zbraní, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, prevedie, uloží, zadováži, alebo prechováva prekurzor výbušnín, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie,
Ú
12
prevezie, kúpi, predá, prevedie, uloží, zadováži, alebo prechováva prekurzor výbušnín v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Č: 2
O: 1
P: g
g) nedovolené obchodovanie s odcudzeným tovarom a iným tovarom;
N
Návrh zákona (čl. I.)
§: 173
O: 1
§: 173a
O: 1, 2
§: 251
O: 1
§: 252
O: 1
§: 294
O: 1, 2
Kto neoprávnene vyrobí omamnú látku alebo psychotropnú látku alebo neoprávnene obchoduje s omamnou látkou, psychotropnou látkou, rastlinou alebo hubou obsahujúcou omamné látky alebo psychotropné látky najviac v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(1) Kto neoprávnene prechováva drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto neoprávnene vyrobí drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, alebo s nimi neoprávnene obchoduje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
Kto neoprávnene podniká vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto neoprávnene obchoduje s devízovými hodnotami alebo neoprávnene poskytuje devízové peňažné služby
a) závažnejším spôsobom konania,
b) vo väčšom rozsahu, alebo
c) hoci bol za taký alebo obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(1) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, zadováži alebo prechováva pre seba alebo iného v malom množstve strelivo alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, zadováži alebo prechováva pre seba alebo iného strelnú zbraň alebo jej hlavnú časť, alebo strelnú zbraň alebo jej hlavnú časť bez označenia určeného na ich identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Ú
13
§: 295
O: 1, 2
§: 295b
O: 1, 2
(1) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, skladuje, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému v malom množstve výbušniny, výbušné predmety, muníciu, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Kto neoprávnene vyvíja, vyrobí, ponúka, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, dá prepraviť, dodá, skladuje, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej hlavnú časť, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, prevedie, uloží, zadováži, alebo prechováva prekurzor výbušnín, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, prevedie, uloží, zadováži, alebo prechováva prekurzor výbušnín v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Č: 2
O: 1
P: h
h) korupcia vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v Dohovore o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (14) a v rámcovom rozhodnutí Rady 2003/568/SVV (15);
(14) Akt Rady z 26. mája 1997, ktorým sa na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii vypracúva Dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 2).
(15) Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 328
O. 1
§: 329
O: 1
§: 330
O: 1
§: 332
O: 1
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Kto ako verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo
Ú
14
Návrh zákona (čl. I )
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 333
O: 1
§: 334
O: 1
§: 336
§: 336a
O: 1
zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi, zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu, alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť,
15
zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby
a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
b) zabezpečil, aby iná osoba volila alebo hlasovala určitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
d) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
e) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Č: 2
O: 1
P: i
i) podvod vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (16);
(16) Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1).
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 221
O: 1, 2
§: 221
O: 3
§: 221
O: 4, 5
(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) z osobitného motívu,
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) na chránenej osobe.
(4) Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) za krízovej situácie.
(5) Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
Č: 2
O: 1
P: j
j) falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ (17);
(17) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1).
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov.
16
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 271
§: 272
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
§ 271
Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov
(1) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, uvádza do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere, ktoré nadobudol ako pravé, použije ako pravé
Výroba a držba falšovateľského náčinia
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene s použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu
17
peňazí vyrobí, prijme, získa alebo prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred ich falšovaním.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 pri výkone svojho povolania.
Č: 2
O: 1
P: k
k) falšovanie a pirátstvo výrobkov;
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 170b
O: 1, 2
§: 220
O: 1
§: 249a
O: 1
§: 270
O: 1, 2
(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku alebo kto také lieky alebo zdravotnícku pomôcku prechováva, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka alebo predá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá ten, kto falšuje alebo iným spôsobom pozmení totožnosť
a) lieku vrátane jeho označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby v úmysle dať ich ako pravé,
b) zdravotníckej pomôcky vrátane jej označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby v úmysle dať ju ako pravú.
Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto vyhotoví falzifikát predmetu kultúrnej hodnoty v úmysle, aby bola považovaný za originál alebo v rovnakom úmysle pozmení predmet, alebo kto takýto falzifikát alebo takto pozmenený predmet sebe alebo inému zadováži alebo prechováva v úmysle vydávať ho za originál, alebo kto takýto falzifikát alebo takto pozmenený predmet zamení v pamäťovej inštitúcii alebo inštitúcii tvoriacej zbierku alebo fond za originál alebo ho na verejnej aukcii alebo pri inej forme predaja na trhu s umením vydáva za originál, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
Ú
18
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 274
O: 1
§: 275
O: 1
§: 281
O: 1, 2
§: 282
O: 1
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
19
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 283
O: 1
§: 352
O: 1, 2
§: 352a
O: 1
Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo audiovizuálnemu záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.
Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
20
Č: 2
O: 1
P: l
l) trestné činy proti životnému prostrediu vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES (18) alebo v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (19);
(18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
(19) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 52).
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 300
O: 1 – 3
§: 301
O: 1 – 2
§: 302
O: 1
(1) Kto vo väčšom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia alebo poškodí životné prostredie tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak v chránenom území alebo jeho ochrannom vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov neoprávnene postaví stavbu alebo jej časť, alebo postaví obydlie, ktoré nie je stavbou alebo jej časťou, umožňujúce trvalé alebo sezónne bývanie.
(1) Kto z hrubej nedbanlivosti vo väčšom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia alebo poškodí životné prostredie tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Kto z hrubej nedbanlivosti poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov v malom rozsahu,
b) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave iných ako nebezpečných odpadov v malom rozsahu, alebo
c) nakladá s odpadmi vo väčšom rozsahu inak ako je uvedené v písmene a) alebo b),
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
21
§: 302a
O: 1
§ 302b
O: 1
§: 303
O: 1
§: 304
O: 1
§: 304a
O: 1
(1) Kto z hrubej nedbanlivosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov v malom rozsahu,
b) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave iných ako nebezpečných odpadov v malom rozsahu, alebo
c) nakladá s odpadmi vo väčšom rozsahu inak ako je uvedené v písmene a) alebo b),
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, čo aj z hrubej nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla,
a) vo väčšom rozsahu, alebo
b) opakovane,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia a tým
a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
b) v značnom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Kto z hrubej nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí mimoriadne zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia a tým
a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
b) v značnom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu, inak neoprávnene použije alebo vypustí
22
§: 304b
O: 1
§: 305
O: 1 - 2
do životného prostredia látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyrobí, dovezie, vyvezie, prepravuje, kupuje, predáva, sebe alebo inému zadováži, prechováva, alebo inak neoprávnene nakladá s prípravkami na ochranu rastlín, biocídmi alebo s ich účinnými látkami vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(1) Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu druhov rastlín a živočíchov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, alebo chytí chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop alebo obydlie,
c) poškodí alebo zničí prírodný biotop,
d) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár rastliny alebo živočícha,
e) drží, pestuje, chová, spracúva, prepravuje, dováža alebo vyváža chránenú rastlinu alebo chráneného živočícha, alebo exemplár rastliny alebo živočícha alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
f) odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chráneného živočícha alebo exemplára živočícha,
g) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
h) hoci bol za obdobný čin ako je uvedený v písmene a) až g) v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí alebo stojí motorovým vozidlom v chránenom území alebo na lesnom pozemku alebo sa plaví, stojí alebo kotví plavidlom na vodnej ploche alebo vykonáva let lietadlom, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
23
§: 305d
O: 1
§: 306
O: 1
§: 306a
O: 1
§: 307
O: 1
§: 308
O: 1
§: 309
O: 1
§: 309a
O: 1
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti vo väčšom rozsahu premiestňuje, dováža, vyváža, prepravuje, kupuje, predáva, inak scudzuje, rozmnožuje alebo chová zvieratá alebo vykonáva činnosti súvisiace s premiestňovaním, dovozom, vývozom, prepravou, kúpou, predajom, scudzením, rozmnožovaním alebo chovom zvierat, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
Kto čo aj z hrubej nedbanlivosti vo väčšom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto čo aj z hrubej nedbanlivosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi obchoduje alebo uvádza na trh drevo alebo výrobky z dreva, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vo väčšom rozsahu drží, pestuje, chová, rozmnožuje, prepravuje, uvádza na trh, používa, vymieňa, nechá rozmnožovať invázne nepôvodné druhy alebo spôsobí ich uvoľnenie do životného prostredia, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
24
§: 310
O: 1
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo zakázaným spôsobom, alebo tým, že ukryje, neoprávnene prechováva, alebo na seba alebo na iného neoprávnene prevedie zver alebo ryby ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
Č: 2
O: 1
P: o
o) lúpež alebo krádež;
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
§: 188
O: 1
§: 212
O: 1
Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je živé zviera alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
Č: 2
O: 1
P: p
p) pašovanie;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 254
O: 1
§: 254
O: 2
§: 279
O: 1
Kto vo väčšom rozsahu ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) v značnom rozsahu alebo ním spôsobí iný obzvlášť závažný následok, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
25
Č: 2
O: 1
P: q
q) daňové trestné činy súvisiace s priamymi a nepriamymi daňami, ako sú uvedené vo vnútroštátnom práve;
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 275
O: 1
§: 276
O: 1
§: 277
O: 1
§: 277a
O: 1
§: 278
O: 1
§: 279
O: 1
Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto skráti daň, clo, poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Kto zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, clo, poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie alebo povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov.
Kto nezaplatí splatnú daň, clo, poistné na verejné zdravotné, sociálne poistenie alebo povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie a spôsobí tak značnú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom dovezie, vyvezie, prepraví, dá prepraviť, uvádza do obehu alebo prechováva tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Ú
26
Č: 2
O: 1
P: s
s) falšovanie;
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
§: 170b
O: 1, 2
§: 220
O: 1
§: 249a
O: 1
§: 261
O: 1
§: 270
O: 1, 2
(1) Kto sebe alebo inému zadováži falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku alebo kto také lieky alebo zdravotnícku pomôcku prechováva, dovezie, vyvezie, prevezie, ponúka alebo predá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potrestá ten, kto falšuje alebo iným spôsobom pozmení totožnosť
a) lieku vrátane jeho označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo o krajine výroby v úmysle dať ich ako pravé,
b) zdravotníckej pomôcky vrátane jej označenia alebo uvedie nepravdivý údaj o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby v úmysle dať ju ako pravú.
Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto vyhotoví falzifikát predmetu kultúrnej hodnoty v úmysle, aby bola považovaný za originál alebo v rovnakom úmysle pozmení predmet, alebo kto takýto falzifikát alebo takto pozmenený predmet sebe alebo inému zadováži alebo prechováva v úmysle vydávať ho za originál, alebo kto takýto falzifikát alebo takto pozmenený predmet zamení v pamäťovej inštitúcii alebo inštitúcii tvoriacej zbierku alebo fond za originál alebo ho na verejnej aukcii alebo pri inej forme predaja na trhu s umením vydáva za originál, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
Ú
27
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 274
O: 1
§: 275
O: 1
§: 352
O: 1, 2
§: 352a
O: 1
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí kolkové známky, tuzemské alebo cudzozemské poštové ceniny vrátane cenín stiahnutých z obehu, poštové nálepky alebo poštové pečiatky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky, ceniny, nálepky alebo pečiatky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech alebo kto také kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé, alebo ich prechováva, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(1) Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.
Kto falšuje zdravotnú dokumentáciu alebo zámerne vyhotoví nepravdivú zdravotnú dokumentáciu v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo ju použije ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, alebo kto si nechá takúto zdravotnú dokumentáciu vyhotoviť v úmysle použiť ju ako pravú v konaní pred
28
orgánom verejnej moci, alebo použije takúto zdravotnú dokumentáciu ako pravú v konaní pred orgánom verejnej moci, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Č: 2
O: 1
P: t
t) pirátstvo;
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
§: 281
O: 1, 2
§: 282
O: 1
§: 283
O: 1
(1) Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
a) uvedie do obehu tovar neoprávnene označený označením zhodným alebo zameniteľným so zapísaným označením pôvodu výrobku a zemepisným označením výrobku, ku ktorému právo používať ho patrí inému, alebo
b) neoprávnene použije označenie zhodné alebo zameniteľné s obchodným menom alebo názvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Kto neoprávnene zasiahne do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín, alebo k plemenám zvierat a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo audiovizuálnemu záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze a spôsobí tak väčšiu škodu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Ú
Č: 2
O: 1
P: u
u) obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ (20);
(20) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ zo 16. apríla 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 179).
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č.
300/2005 Z. z.
§: 265
O: 1
§: 265
O: 2
Kto neoprávnene použije informáciu dosiaľ verejne neprístupnú, ktorú získal vo svojom zamestnaní, povolaní, postavení alebo vo svojej funkcii a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, alebo kto neoprávnene použije dôvernú informáciu podľa osobitného predpisu alebo kto takú dôvernú informáciu nepovolanej osobe vyzradí, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto ako zamestnanec, člen štatutárneho orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo právnických osôb s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo
Ú
29
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 265
O: 3-5
§: 265a
O: 1, 2
§: 265a
O: 3-6
podnet na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.
(3) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
(1) Kto neoprávnene
a) uvedie nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje o ponuke, dopyte alebo o cene finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít,
b) spôsobí dosiahnutie alebo udržanie ceny finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít na neprirodzenej alebo umelej úrovni,
c) manipuluje s výpočtom referenčnej hodnoty na trhu, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto s použitím podvodného konania alebo machinácie uskutoční obchod, pokyn na uskutočnenie obchodu alebo sa dopustí iného konania ovplyvňujúceho cenu finančného nástroja alebo súvisiacej spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
(6) Odňatím slobody na päť rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo odseku 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
30
Č: 2
O: 1
P: v
v) počítačová kriminalita vrátane ktoréhokoľvek trestného činu uvedeného v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2013/40/EÚ (21).
(21) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8).
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247
O: 1
§: 247a
O: 1
§: 247b
O: 1
§: 247c
O: 1
§: 247c
O: 2
§: 247d
O: 1
Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Kto v úmysle spáchať trestný čin vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek sprístupní
a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, alebo
b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového systému alebo jeho časti,potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Ú
Č: 2
O: 2
2. „majetok“ aktíva akéhokoľvek druhu, hmatateľné alebo nehmatateľné, hnuteľné alebo nehnuteľné, hmotné alebo nehmotné, ako aj právne
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 130
O: 1, 2
(1) Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú
Ú
31
dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktorými sa dokazuje právny titul k takýmto aktívam alebo podiel na nich;
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 130
O: 9
a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,
b) ovládateľná prírodná sila alebo energia,
c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu,
d) peňažné prostriedky na účte,
e) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo
f) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.
(2) Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.
(9) Výnosom z trestnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie
a) vec, ktorá bola získaná trestným činom,
b) vec, ktorá bola získaná ako odmena za trestný čin,
c) vec, ktorá bola nadobudnutá, hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena zaň,
d) vec, na ktorú bola hoci aj len sčasti premenená vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena zaň,
e) akýkoľvek ekonomický alebo majetkový prospech získaný priamo alebo nepriamo trestným činom, alebo
f) plody a úžitky veci uvedenej v písmenách a) až e).
Č: 3
O: 1
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce konanie, ak je spáchané úmyselne, bolo postihnuteľné ako trestný čin:
a) zmena povahy alebo prevod majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti, s cieľom zatajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku alebo pomôcť akejkoľvek osobe, ktorá je zapojená do páchania takejto činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania;
b) zatajenie alebo zakrytie pravej povahy, zdroja, miesta, rozmiestnenia, pohybu majetku, práv na majetok alebo vlastníctva majetku s vedomím, že takýto majetok pochádza z trestnej činnosti;
c) nadobudnutie, držba alebo používanie majetku s vedomím, že v čase nadobudnutia tento majetok pochádzal z trestnej činnosti.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 233
O: 1
§: 233
O: 2
§: 233
O: 3-6
Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto
a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo
c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.
(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu, alebo
b) vo väčšom rozsahu.
Ú
32
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 233a
O: 1,2
§: 233a
O: 3
§: 233a
O: 4
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) ako verejný činiteľ,
b) v značnom rozsahu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu,
b) vo vzťahu k veci pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto z nedbanlivosti ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva vec väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto inému z nedbanlivosti umožní zatajiť pôvod alebo zistenie pôvodu veci väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo vzťahu k veci značnej hodnoty, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo vzťahu k veci
a) hodnoty veľkého rozsahu, alebo
b) pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu.
Č: 3
O: 2
2. Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v odseku 1 bolo trestané ako trestný čin, keď osoba, ktorá ho spáchala, tušila alebo mala vedieť, že daný majetok pochádza z trestnej činnosti.
D
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 233a
O: 1, 2
(1) Kto z nedbanlivosti ukryje, na seba alebo iného prevedie, prechováva alebo užíva vec väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto inému z nedbanlivosti umožní zatajiť pôvod alebo zistenie pôvodu veci väčšej hodnoty, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine.
Ú
33
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 233a
O: 3
§: 233a
O: 4
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo vzťahu k veci značnej hodnoty, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo vzťahu k veci
a) hodnoty veľkého rozsahu, alebo
b) pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu.
Č: 4
Napomáhanie a navádzanie, podnecovanie a pokus
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby napomáhanie trestného činu, navádzanie na spáchanie trestného činu, podnecovanie k trestnému činu a pokus trestného činu uvedeného v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 5 boli postihnuteľné ako trestný čin.
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I.)
§: 14
O: 2
§: 21
O: 1
P: b
§: 21
O: 1
P: d
§: 21
O: 2
§: 337
Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej
Ú
34
§: 338
osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v odseku 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1alebo v odseku 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas
a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.
(3) Kto verejne schvaľuje trestný čin proti mieru, proti ľudskosti, trestný čin terorizmu alebo trestný čin vojnový alebo verejne vychvaľuje pre taký trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
35
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 91/2016
Z. z.
§: 339
O: 1
§: 6
O: 2
§: 6
O: 3
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň jeden je právnickou osobou, zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.
Účastníkom je právnická osoba, ktorá k spáchaniu trestného činu využila inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
Č: 5
O: 1
Sankcie ukladané fyzickým osobám
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 bolo možné uložiť účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 32
O: 1
§: 32
O: 2
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len
a) trest odňatia slobody,
b) trest domáceho väzenia,
c) trest povinnej práce,
d) peňažný trest,
e) trest prepadnutia majetku,
f) trest prepadnutia veci,
g) trest zákazu činnosti,
h) trest zákazu pobytu,
i) trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
j) trest straty vojenskej a inej hodnosti,
k) trest vyhostenia.
Trest nespojený s odňatím slobody je trest domáceho väzenia, trest verejnoprospešnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia.
Ú
Č: 5
O: 3
Členské štáty tiež prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa na fyzické osoby, ktoré spáchali trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 v prípade potreby uplatnili aj ďalšie sankcie alebo opatrenia.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 32
O: 1
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len
a) trest odňatia slobody,
b) trest domáceho väzenia,
c) trest povinnej práce,
d) peňažný trest,
e) trest prepadnutia majetku,
f) trest prepadnutia veci,
g) trest zákazu činnosti,
h) trest zákazu pobytu,
i) trest straty čestných titulov a vyznamenaní,
Ú
36
Návrh zákona (čl. I)
zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 32
O: 2
§: 83
O: 1
§: 83
O: 2
j) trest straty vojenskej a inej hodnosti,
k) trest vyhostenia.
Trest nespojený s odňatím slobody je trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci, trest zákazu činnosti, trest zákazu pobytu, trest zákazu účasti na verejných podujatiach, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti a trest vyhostenia.
Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak
a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,
b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia zmieru,
c) nepatrí páchateľovi a je výnosom z trestnej činnosti,
d) nepatrí páchateľovi a bola určená alebo použitá na spáchanie trestného činu,
e) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho označenie na daňové účely,
f) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu,
g) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem, alebo
h) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
(2) Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Č: 6
O: 1
P: a)
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článku 3 ods. 1 a 5 a článku 4, za priťažujúce považovali tieto okolnosti:
a) trestný čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV; alebo
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 233
O: 6
Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
Č: 6
O: 2
P: a)
2. Členské štáty môžu stanoviť, že vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článku 3 ods. 1 a 5 a článku 4 sa za priťažujúce považujú tieto okolnosti:
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 233
O: 4,5
(4) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
b) z značnom rozsahu, alebo
Ú
37
a) legalizovaný majetok má značnú hodnotu; alebo
(5) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu, alebo
Č: 9
Konfiškácia
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podľa potreby ich príslušné orgány v súlade so smernicou 2014/42/EÚ zmrazili alebo skonfiškovali príjmy, ktoré pochádzajú zo spáchania ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v tejto smernici, ako aj nástroje, ktoré boli použité alebo určené na použitie pri ich spáchaní alebo ktorých použitie prispelo k ich spáchaniu.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 58
O: 2
Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky podľa § 171 ods. 7, trestného činu neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látkou podľa § 172 ods. 4, 5 alebo 6, trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 173 ods. 3, neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173a ods. 4, trestného činu zverenia dieťaťa do moci iného podľa § 180 ods. 3 alebo § 181 ods. 4, trestného činu vydierania podľa § 189 ods. 2 písm. c), trestného činu hrubého nátlaku podľa § 190 ods. 4 alebo ods. 5 alebo § 191 ods. 3 alebo 4, trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 3 alebo 4, trestného činu nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných hier podľa § 230 ods. 3, 4 alebo 5, trestného činu legalizácie výnosu z trestnej podľa § 233 ods. 4, trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 ods. 4 alebo 5, trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 5 alebo 6, trestného činu skrátenia dane, cla, poistného a povinného príspevku podľa § 276 ods. 3 alebo 4, trestného činu neodvedenia dane, poistného a povinného príspevku podľa § 277 ods. 3 alebo , trestného činu daňového podvodu podľa § 277a ods. 3 alebo 4, trestného činu nezaplatenia dane a poistného podľa § 278 ods. 2, trestného činu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru podľa § 279 ods. 4 alebo 5, trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2, trestného činu podplácania podľa § 334 ods. 2, trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 5 alebo 6, trestného činu prevádzačstva podľa § 355 ods. 4 alebo 5 alebo § 356 ods. 4 alebo 5, trestného činu kupliarstva podľa § 367 ods. 4 alebo 5, trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 3 alebo 4, trestného činu rozširovania detskej pornografie podľa §
Ú
Na účely prepadnutia veci a zhabania veci treba vecou rozumieť objekty (predmety) právnych vzťahov podľa § 130 Trestného zákona; sú ňou teda aj výnosy z trestnej činnosti v akejkoľvek podobe. K pojmu výnos z trestnej činnosti pozri § 130 ods. 9 TZ.
38
§: 58
O: 3
§: 60
O: 1
§: 60
O: 2
369 ods. 3 alebo 4, trestného činu ohrozovania mravnosti podľa § 372 ods. 3 a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu
a) neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 173 ods. 4 alebo 5,
b) neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173a ods. 5,
c) obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 3 až 5,
d) legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 5,
e) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296,
f) založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297,
g) teroru podľa § 313 alebo § 314,
h) prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3 alebo § 329 ods. 3,
i) genocídia podľa § 418,
j) teroristického útoku podľa § 419,
k) niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b ods. 3,
l) financovania terorizmu podľa § 419c ods. 3,
m) vojnového bezprávia podľa § 433, alebo
n) účasti detí v ozbrojených konfliktoch podľa § 433a.
Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť prepadnutie veci takej hodnoty alebo peňažnej čiastky, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
39
§: 83
O: 1
§: 83a
O: 1
(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak
a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,
b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia zmieru,
c) nepatrí páchateľovi a je výnosom z trestnej činnosti,
d) nepatrí páchateľovi a bola určená alebo použitá na spáchanie trestného činu,
e) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho označenie na daňové účely,
f) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu,
g) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem, alebo
h) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Súd môže uložiť zhabanie časti majetku páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky alebo za trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d, machinácie pri verejnom obstarávaní a iných formách obstarávania podľa § 266, machinácie pri verejnej dražbe podľa § 267a, prijímania úplatku podľa § 328 až 330, podplácania podľa § 332 až 334, nepriamej korupcie podľa § 336, rozširovania detskej pornografie podľa § 369, porušenia medzinárodnej sankcie podľa § 417b alebo porušenia oznamovacej povinnosti podľa § 417c, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať pre seba alebo pre iného majetkový prospech a súd má za to, že určitá časť jeho majetku je výnosom z trestnej činnosti na základe preukázania, že hodnota majetku, ktorú páchateľ nadobudol alebo previedol na inú osobu v čase najviac päť rokov pred páchaním takéhoto trestného činu, v čase jeho páchania alebo po jeho spáchaní je v hrubom nepomere k príjmom páchateľa nadobudnutým v súlade so zákonom alebo na základe iných skutočností odôvodňujúcich takýto záver.
40
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. II)
§: 83a
O: 2-6
§: 428
O: 2
(2) Zhabanie časti majetku môže súd uložiť aj vtedy, ak by tento majetok mohol byť zhabaný podľa odseku 1, a ak páchateľ tento majetok
a) previedol alebo nechal previesť na inú osobu bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok a táto osoba vedela alebo mohla a mala vedieť, že na ňu takýto majetok previedol, aby sa vyhol peňažnému trestu podľa § 56, trestu prepadnutia majetku podľa § 58, trestu prepadnutia veci podľa § 60 alebo uloženiu zhabania veci podľa § 83, alebo že tento majetok bol získaný v rozpore so zákonom,
b) previedol alebo nechal previesť na blízku osobu,
c) previedol alebo nechal previesť na právnickú osobu, v ktorej má sám alebo v spojení s blízkymi osobami väčšinovú majetkovú účasť, väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo rozhodujúci vplyv na riadení, a takýto majetok páchateľ bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok užíva, alebo
d) nadobudol do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo tento majetok sa nachádzala v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré bolo vyporiadané dohodou a patrí manželovi páchateľa.
(3) Súd je povinný pri uložení zhabania časti majetku určiť veci, ktoré podliehajú zhabaniu. Ak bol preukázaný hrubý nepomer medzi hodnotou majetku a príjmami páchateľa nadobudnutými v súlade so zákonom v sledovanom období, môže súd určiť akékoľvek veci patriace páchateľovi v hodnote až do výšky preukázaného hrubého nepomeru.
(4) Ak súdu nie je známe, kde sa veci, ktoré sú predmetom zhabania časti majetku, nachádzajú, alebo ich zhabanie nie je vhodné s ohľadom na práva tretích osôb, alebo ak ten, komu mohla byť vec zhabaná, ju pred vydaním rozhodnutia o zhabaní časti majetku zničí, poškodí, scudzí alebo jej zhabanie inak zmarí, môže súd uložiť zhabanie veci takej hodnoty alebo peňažnej čiastky, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
(5) Zhabanie časti majetku postihuje aj plody a úžitky veci, ktoré prináležia osobe, ktorej bola takáto vec zhabaná. Zhabanie časti majetku sa nevzťahuje na veci, ktoré sú nevyhnutné na uspokojovanie životných potrieb osoby, ktorej sa má zhabať časť majetku, alebo osôb, o ktorých výživu a výchovu je táto osoba povinná sa starať.
(6) Vlastníkom zhabanej časti majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie trestu prepadnutia veci, a je obava, že
41
Zákon č. 301/2005
Z. z.
Zákon č. 91/2016
Z. z.
§: 461
O: 2
§: 26
O: 1, 2
výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor príkazom vec obvineného zaistiť. Súd zaistí vec obvineného príkazom vždy, ak uložil trest prepadnutia veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť a vec nebola doposiaľ zaistená. Pri zaistení sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96f, § 98a, § 425 ods. 2 a 3 a § 426 a 427.
Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu treba očakávať uloženie zhabania veci, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96f, § 98a, § 425 ods. 2 a § 426 a 427.
(1) Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu, môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia podľa odseku 2. O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.
(2) Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami sú najmä:
a) povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
c) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.
Č: 10
O: 2
P: a
Členský štát informuje Komisiu, ak sa rozhodne rozšíriť svoju právomoc vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článkoch 3 a 4, ktoré boli spáchané mimo jeho územia, ak: