TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré
poškodzujú finančné záujmy Únie,
prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017)
1. Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 1
P: a
Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „finančné záujmy Únie“ znamenajú všetky príjmy, výdavky a aktíva, ktoré sú pokryté nasledujúcimi rozpočtami, ktoré sú nadobudnuté prostredníctvom týchto rozpočtov alebo ktoré majú byť do týchto rozpočtov uhradené:
i) rozpočet Únie;
ii) rozpočty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami alebo rozpočty nimi priamo alebo nepriamo spravované a kontrolované.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
O: 1
Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
Ú
V právnom poriadku SR sa nenachádza legálna definícia pojmu finančné záujmy EÚ.
Tento pojem v Trestnom zákone nie je potrebné zavádzať osobitným spôsobom. Jeho význam implicitne vyplýva zo skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 ods. 1 Trestného zákona.
Č: 3
O: 2
P: a
Na účely tejto smernice podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie predstavuje:
a) pokiaľ ide o výdavky nesúvisiace s verejným obstarávaním, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo
Ú
Na účely pokrytia požiadaviek smernice v súvislosti s článkom 3 bude slúžiť primárne trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona ako tzv. „univerzálny“ trestný čin. Podvod poškodzujúci finančné záujmy Únie sa však
2
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté;
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 262
alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
(4) Odňatím slobody na dva roky až deväť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním väčšiu škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním značnú škodu,
b)z osobitného motívu, alebo
c)závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na šesť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)za krízovej situácie.
(7) Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
transponuje skupinou skutkových podstát trestných činov, t. j. nevytvára sa len jedna skutková podstata trestného činu. Spravidla totiž dochádza k súbehu trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a iných trestných činov, v závislosti od typu protiprávneho konania (viď transpozičné ustanovenia čl. 3 ods. 2 písm. b) až d) smernice).
3
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
Č: 3
O: 2
P: b
b) pokiaľ ide o výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, aspoň pokiaľ k nemu došlo v úmysle získať pre páchateľa alebo inú osobu neoprávnený prospech, a to poškodením finančných záujmov Únie, akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie alebo z rozpočtov spravovaných Úniou, alebo v jej mene;
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia takýchto finančných prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
(4) Odňatím slobody na dva roky až deväť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním väčšiu škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním značnú škodu,
b)z osobitného motívu, alebo
c)závažnejším spôsobom konania.
Ú
Ak dochádza k poškodzovaniu finančných záujmov Únie v rámci verejného obstarávania, pôjde spravidla o jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 alebo § 267 Trestného zákona.
4
(6) Odňatím slobody na šesť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)za krízovej situácie.
(7) Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 3
O: 2
P: c
c) pokiaľ ide o iné príjmy, než sú príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH uvedené v písmene d), akékoľvek konanie alebo opomenutie týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov, ktoré majú za následok protiprávny úbytok zdrojov rozpočtu Únie alebo rozpočtov spravovaných Úniou alebo v jej mene;
ii) neposkytnutia informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) zneužitia legálne nadobudnutého prospechu s rovnakým následkom;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
(4) Odňatím slobody na dva roky až deväť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním väčšiu škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
Ú
Ak dochádza k poškodzovaniu finančných záujmov Únie v súvislosti s inými príjmami, než sú príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH, pôjde spravidla o jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a niektorého daňového trestného činu vymedzeného v Trestnom zákone týkajúceho sa príjmov, napríklad trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 254 Trestného zákona.
5
a)a spôsobí ním značnú škodu,
b)z osobitného motívu, alebo
c)závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na šesť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)za krízovej situácie.
(7) Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 3
O: 2
P: d
d) pokiaľ ide o príjmy z vlastných zdrojov založených na DPH, akékoľvek konanie alebo opomenutie, ku ktorému došlo v rámci cezhraničných podvodných schém, týkajúce sa:
i) používania alebo predkladania falšovaných, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokladov týkajúcich sa DPH, ktoré majú za následok úbytok zdrojov rozpočtu Únie;
ii) neposkytnutia informácií týkajúcich sa DPH v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; alebo
iii) predloženia správnych výkazov týkajúcich sa DPH na účely podvodného zamaskovania nezaplatenia alebo neoprávneného vzniku práv na vrátenie DPH.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
Poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie
(1) Kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, a tým umožní protiprávne zadržanie finančných prostriedkov alebo iných aktív pochádzajúcich z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou, alebo použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iný ako určený účel, potrestá sa odňatím slobody až na štyri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto použije finančné prostriedky alebo iné aktíva pochádzajúce z rozpočtu Európskej únie, alebo z rozpočtu priamo alebo nepriamo spravovaného alebo kontrolovaného Európskou úniou na iný ako určený účel.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
(4) Odňatím slobody na dva roky až deväť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 a spôsobí ním väčšiu škodu.
Ú
Ak dochádza k poškodzovaniu finančných záujmov Únie v súvislosti s príjmami z vlastných zdrojov založených na DPH, pôjde spravidla o jednočinný súbeh trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ podľa § 261 Trestného zákona a niektorého daňového trestného činu vymedzeného v Trestnom zákone, napríklad trestného činu skrátenia dane a poistného podľa § 276 Trestného zákona, trestného činu daňového podvodu podľa § 277a Trestného zákona alebo trestného činu marenia výkonu správy daní podľa § 278a Trestného zákona.
6
(5) Odňatím slobody na tri roky až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním značnú škodu,
b)z osobitného motívu, alebo
c)závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na šesť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)za krízovej situácie.
(7) Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 4
O: 1
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pranie špinavých peňazí upravené v článku 1 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/849 zahŕňajúce majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, predstavovalo trestný čin.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 233
O: 1
§: 233
O: 2
§: 233
O: 3, 4
(1) Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto
a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo
c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu, alebo
b) vo väčšom rozsahu.
Ú
7
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 233
O: 5, 6
§: 234
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) ako verejný činiteľ,
b) v značnom rozsahu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu, alebo
b) vo vzťahu k veci pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo § 233a alebo trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, alebo
b) neobvyklú obchodnú operáciu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky osem rokov.
(2) Čin uvedený v odseku 1 nie je trestný, ak páchateľ nemohol oznámenie alebo ohlásenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu neuviedol do nebezpečenstva trestného stíhania.
Č: 4
O: 2
P: a
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby pasívna aj aktívna korupcia, ak je spáchaná úmyselne, predstavovala trestný čin.
a) Na účely tejto smernice je pasívna korupcia konanie verejného činiteľa, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa požaduje alebo prijme výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo pre tretiu stranu, alebo akceptuje prísľub takejto výhody na účely toho, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone
N
Návrh zákona + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 328
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Ú
8
svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z
§: 329
O: 1, 2
§: 329
O: 3
§: 330
O:1
§: 330
O:2
§: 336
O: 1
(1) Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ.
(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v rozsahu nad 133 000 eur.
Kto ako verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov.
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo dá si sľúbiť úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Č: 4
O: 2
P: b
b) Na účely tejto smernice je aktívna korupcia konanie osoby, ktorá prisľúbi, ponúkne alebo poskytne priamo alebo cez sprostredkovateľa
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 332
O: 1, 2
Podplácanie
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal
Ú
9
akúkoľvek výhodu verejnému činiteľovi, pre neho samotného alebo pre tretiu stranu na účely toho, aby konal alebo aby sa zdržal konania v súlade so svojimi povinnosťami alebo pri výkone svojich funkcií spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Únie.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 332
O: 3
§: 333
O: 1, 2
§: 333
O: 3
§: 334
O:1
alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) voči verejnému činiteľovi.
(3) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi, zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
10
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 334
O:2
§: 336
O: 2
Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
Č: 4
O: 3
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sprenevera, ak je spáchaná úmyselne, predstavovala trestný čin.
Na účely tejto smernice je sprenevera konanie verejného činiteľa, ktorý má priamo alebo nepriamo na starosti správu finančných prostriedkov alebo aktív, spočívajúce vo viazaní alebo úhrade finančných prostriedkov alebo vyčlenení či použití aktív akýmkoľvek spôsobom na iné ako určené účely, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie.
N
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 213
O: 1
§: 213
O: 2-5
(1)Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť záujmy poškodeného, alebo ako správca konkurznej podstaty.
(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) na chránenej osobe, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b)za krízovej situácie.
(5) Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
11
Zákon č. 300/2005
Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005
Z. z.
§: 237
O: 1-3
§: 237
O: 4, 5
§: 262
§: 326
(1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.
(5) Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto poruší alebo nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie v riadení alebo kontrole činnosti osôb ním riadených, a tým umožní spáchanie trestného činu podľa § 261 ods. 1, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(1) Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
12
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
O: 3
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe, alebo
c) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.
Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak ako zamestnanec, člen, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto finančné prostriedky alebo iné aktíva uvedené v odseku 1 poskytuje, umožní získať finančné prostriedky alebo aktíva uvedené v odseku 1 tomu, o kom vie, že nespĺňa podmienky určené na ich poskytnutie, alebo umožní ich protiprávne zadržať alebo použiť na iný ako určený účel.
Č: 4
O: 4
P: a)
4. Na účely tejto smernice je „verejný činiteľ“:
a) „úradník Únie“ alebo „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“, vrátane akéhokoľvek verejného činiteľa iného členského štátu a akéhokoľvek zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy tretej krajiny.
i) „úradník Únie“ znamená osobu:
— ktorá je úradníkom alebo iným zamestnancom v zmysle Služobného poriadku
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 4
§: 128
O: 1, 2
Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
(1) Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec
Ú
13
úradníkov Európskej únie a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanoveného v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (16) (ďalej len „služobný poriadok“); alebo
— ktorú do Únie vyslal členský štát alebo akýkoľvek verejný či súkromný subjekt a ktorá vykonáva funkcie rovnocenné s funkciami, ktoré vykonávajú úradníci Únie alebo iní zamestnanci.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výsadách a imunitách uvedené v Protokoloch č. 3 a č. 7, členovia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie zriadených v súlade so zmluvami a zamestnanci takýchto subjektov sa považujú za úradníkov Únie, aj pokiaľ sa na nich neuplatňuje služobný poriadok.
ii) „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ sa chápe ako odkaz na vymedzenie pojmu „úradník“ alebo „verejný činiteľ“ vo vnútroštátnom práve členského štátu alebo tretej krajiny, kde dotknutá osoba vykonáva svoju funkciu.
Napriek tomu v prípade konania, ktoré sa týka vnútroštátneho úradníka členského štátu alebo zamestnanca vnútroštátnej verejnej správy tretej krajiny a ktoré začal iný členský štát, však tento iný členský štát nie je povinný uplatňovať vymedzenie pojmu „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ s výnimkou situácie, keď je uvedené vymedzenie zlučiteľné s jeho vnútroštátnym právom.
Termín „zamestnanec vnútroštátnej verejnej správy“ zahŕňa akúkoľvek osobu, ktorá zastáva výkonnú, správnu alebo súdnu funkciu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Za zamestnanca vnútroštátnej správy sa považuje akákoľvek
orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, alebo osoba, ktorej je zverená právomoc v súvislosti s poskytovaním alebo kontrolou finančných prostriedkov Európskej únie, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou, zodpovednosťou, postavením alebo funkciou, ak tento zákon neustanovuje inak. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky. Ak ide o trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336c a § 336d, verejným činiteľom je aj osoba, ktorá z titulu svojho postavenia alebo funkcie právo rozhodovať alebo sa podieľa na rozhodovaní o nakladaní s majetkom, majetkovými právami a finančnými prostriedkami, hospodárenie s ktorými podlieha kontrole Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
(2) Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba
a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo
14
osoba, ktorá vykonáva zákonodarnú funkciu na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;
rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy štátu,
b) zastávajúca funkciu, vyslaná, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo splnomocnená konať v ich mene,
c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo
d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej rozhodujúci vplyv cudzí štát,
ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou alebo prostredníctvom využitia jej postavenia.
Č: 4
O: 4
P: b)
b) akákoľvek iná osoba, ktorá má na starosti a vykonáva verejnú službu súvisiacu so správou finančných záujmov Únie alebo s rozhodovaním o nich v členských štátoch alebo v tretích krajinách.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 4
§: 128
O: 1, 2
Podľa tohto zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý mimo územia Slovenskej republiky spáchal občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
(1) Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, alebo osoba, ktorej je zverená právomoc v súvislosti s poskytovaním alebo kontrolou finančných prostriedkov Európskej únie, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci
Ú
15
zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou, zodpovednosťou, postavením alebo funkciou, ak tento zákon neustanovuje inak. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky. Ak ide o trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody podľa § 336c a § 336d, verejným činiteľom je aj osoba, ktorá z titulu svojho postavenia alebo funkcie právo rozhodovať alebo sa podieľa na rozhodovaní o nakladaní s majetkom, majetkovými právami a finančnými prostriedkami, hospodárenie s ktorými podlieha kontrole Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
(2) Zahraničným verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie osoba
a) zastávajúca funkciu v zákonodarnom orgáne, výkonnom orgáne, súdnom orgáne alebo rozhodcovskom orgáne, alebo v inom orgáne verejnej správy cudzieho štátu, vrátane hlavy štátu,
b) zastávajúca funkciu, vyslaná, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnej organizácii alebo nadnárodnej organizácii vytvorenej štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného práva verejného v jej orgáne alebo inštitúcii, alebo splnomocnená konať v ich mene,
c) zastávajúca funkciu, zamestnaná alebo pracujúca v medzinárodnom súdnom orgáne, alebo splnomocnená konať v jeho mene, alebo
d) zastávajúca funkciu v právnickej osobe, v ktorej rozhodujúci vplyv cudzí štát,
16
ak je s výkonom takej funkcie spojená právomoc pri obstarávaní verejných záležitostí a trestný čin bol spáchaný v súvislosti s touto právomocou alebo prostredníctvom využitia jej postavenia.
Č: 5
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby podnecovanie na spáchanie trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4 a napomáhanie pri ich páchaní a navádzanie na ne bolo trestné.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 337
Podnecovanie
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin,
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
c) vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku, hoci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
d) podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
e) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie,
f) vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
Ú
17
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 91/2016 Z. z.
§: 21
O: 1
P: b
§: 21
O: 1
P: d
§: 21
O: 2
§: 6
O: 2
§: 6
O: 3
(3) Odňatím slobody na tri osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho
pokuse je ten, kto úmyselne
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu
(návodca),
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho
pokuse je ten, kto úmyselne
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu,
najmä zadovážením prostriedkov, odstránením
prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom
pomôcť po trestnom čine (pomocník).
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú
ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním
dvoch alebo viacerých páchateľov, z ktorých aspoň
jeden je právnickou osobou, zodpovedá každý z nich,
ako keby trestný čin spáchal sám.
Účastníkom je právnická osoba, ktorá k spáchaniu
trestného činu využila inú právnickú osobu alebo
fyzickú osobu.
Č: 7
O: 3
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4, pri ktorých vznikla značná škoda alebo prospech, uložiť ako maximálnu sankciu trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky.
Škoda alebo prospech, ktoré vznikli spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a), b) a c) a v článku 4
N, D
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
O: 5
P: a)
§: 261
O: 6
P: a)
Odňatím slobody na tri roky až jedenásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) a spôsobí ním značnú škodu,
(6) Odňatím slobody na šesť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a)a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
Ú
Značná škoda v zmysle smernice znamená suma vyššia ako 100 000 Eur. V Trestnom zákone táto suma spadá pod pojem „značná škoda“, ktorou sa po schválení návrhu zákona bude rozumieť suma dosahujúca najmenej 50 000 Eur
18
sa považujú za značné, ak škoda alebo prospech presahuje 100 000 EUR.
Škoda alebo prospech, ktoré vznikli spáchaním trestných činov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. d) a ktoré podliehajú článku 2 ods. 2, sa považujú za značné.
Členské štáty môžu taktiež stanoviť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky na základe iných závažných okolností vymedzených ich vnútroštátnym právom.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
O: 7
§: 254
O: 3
§: 254
O: 4
§: 276
O: 2
P: d)
§: 276
O: 3
§: 276
O: 4
§: 262
O: 2
§: 262
O: 3
§: 266
O: 2
P: a
§: 266
O: 3
P: a
§: 277a
O: 2
(7) Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(3) Odňatím slobody na šesť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) spôsobí ním značnú škodu.
Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.“.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na jeden rok až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
(2) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a v prípade, ak je škoda vyššia ako 250 000 Eur, pôjde o „škodu veľkého rozsahu“ (§ 125 ods. 1 Trestného zákona).
Trestný zákon okrem spôsobenia značnej škody alebo škody veľkého rozsahu stanovuje aj iné závažné okolnosti pre uloženie prísnejšieho trestu. Pozri kvalifikované skutkové podstaty trestných činov v transpozičných ustanoveniach čl. 3 a 4 smernice.
19
+ zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
P: b
§: 277a
O: 3
§: 277a
O: 4
§: 233
O: 4
P: b
§: 233
O: 5
P : a
§: 328
O: 3
§: 329
O: 3
§: 330
O: 2
§: 332
O: 3
§: 333O: 3
b) v značnom rozsahu, alebo
Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
b)v značnom rozsahu, alebo
Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu, alebo
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v rozsahu nad 133 000 eur.
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
20
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 334O: 2
§: 213
O: 3
P: a
§: 213
O: 4
P: a
§: 213
O: 5
§: 237
O: 3
P: a
§: 237
O: 4
§: 237
O: 5
Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(3) Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním značnú škodu,
Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
Odňatím slobody na šesť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 8
Priťažujúca okolnosť
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa považovalo za priťažujúcu okolnosť, ak trestný čin uvedený v článku 3, 4 alebo 5 bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV.
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 261
O: 7
§: 266
O: 3
P: b
§: 254
O: 4
§: 277a
O: 4
Odňatím slobody na deväť rokov až šestnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na deväť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
Spáchanie trestného činu „ako člen nebezpečného zoskupenia“ je znakom kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu (nebezpečné zoskupenie – pozri § 141 Trestného zákona), a teda je vždy podmienkou pre prísnejší trestný postih.
21
§: 233
O: 6
§: 213
O: 5
§: 237
O: 5
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Odňatím slobody na deväť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Č: 10
Zaistenie a konfiškácia
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom umožniť zaistenie a konfiškáciu prostriedkov a príjmov z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5. Členské štáty, ktoré sú viazané smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (17), postupujú v súlade s uvedenou smernicou.
(17) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 39).
N
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 60
O: 1
§: 60
O: 2
§: 83
O: 1
Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorú je výnosom z trestnej činnosti, alebo
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Ak vec uvedená v odseku 1 je nedosiahnuteľná alebo neidentifikovateľná, alebo je zmiešaná s majetkom páchateľa alebo s majetkom inej osoby získaným v súlade so zákonom, môže súd uložiť prepadnutie veci takej hodnoty alebo peňažnej čiastky, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak
a) patrí osobe, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť,
b) patrí páchateľovi, od ktorého potrestania súd upustil, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, alebo páchateľovi, voči ktorému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu schválenia zmieru,
c) nepatrí páchateľovi a je výnosom z trestnej činnosti,
d) nepatrí páchateľovi a bola určená alebo použitá na spáchanie trestného činu,
e) ide o tovar bez kontrolných známok alebo bez iných kontrolných technických opatrení vyžadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom na jeho označenie na daňové účely,
Ú
22
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 91/2016
Z. z.
§: 428
O: 2
§: 461
O: 2
§: 26
O: 1
f) okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec by mohla byť zdrojom financovania terorizmu,
g) to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem, alebo
h) je predmetom medzinárodnej sankcie.
Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie trestu prepadnutia veci, a je obava, že výkon tohto trestu bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor príkazom vec obvineného zaistiť. Súd zaistí vec obvineného príkazom vždy, ak uložil trest prepadnutia veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť a vec nebola doposiaľ zaistená. Pri zaistení sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96g, § 98a, § 425 ods. 2 a 3 a § 426 a 427.
Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu treba očakávať uloženie zhabania veci, a je obava, že výkon tohto ochranného opatrenia bude zmarený alebo sťažený, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96 a § 425 ods. 3 a § 426 a 427.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu, môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia podľa odseku 2. O uložení obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.
23
§ 26
O: 2
Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami sú najmä:
a) povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
c) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)