TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014 o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 1 – 8)
1.Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 3
O: 1
P: a)
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nasledujúce konanie, ak je spáchané úmyselne, bolo trestné ako trestný čin:
a) akékoľvek falšovanie alebo pozmeňovanie meny bez ohľadu na použité prostriedky;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
2
Č: 3
O: 1
P: b)
b) podvodné uvádzanie falšovanej meny do obehu;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 271
(1) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, uvádza do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere, ktoré nadobudol ako pravé, použije ako pravé.
Ú
Č: 3
O: 1
P: c)
c) dovoz, vývoz, preprava, prijatie alebo získanie falšovanej meny s cieľom uviesť ju do obehu s vedomím, že ide o falšovanú menu;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
O: 1
§: 270
O: 3-6
Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
Č: 3
O: 2
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) bolo trestné aj v prípade bankoviek alebo mincí, ktoré sa síce vyrábajú alebo boli vyrobené použitím legálnych zariadení alebo materiálov, ale pri ich výrobe boli porušené práva alebo podmienky, za akých môžu príslušné orgány bankovky alebo mince vydávať.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
O: 2
Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
Ú
Č: 3
O: 3
3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby konanie uvedené v
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
O: 1
Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
Ú
3
odsekoch 1 a 2 bolo trestné aj v prípade bankoviek a mincí, ktoré ešte neboli vydané, ale sú určené do obehu ako zákonné platidlo.
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
Č: 4
O: 1
Navádzanie, pomoc a podnecovanie a pokus
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby navádzanie alebo pomoc a podnecovanie súvisiace s trestným činom uvedeným v článku 3 bolo trestné ako trestný čin.
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 20
§: 21
§: 337
O: 1, 2
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho
Ú
4
základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
Č: 5
O: 1
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa konanie uvedené v článkoch 3 a 4 trestalo účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č.
§: 31
O: 1-3
§: 34
O: 1
§: 34
O: 2, 3
(1) Sankcie podľa tohto zákona tresty a ochranné opatrenia, ktoré právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.
(2) Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
(3) Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.
(1) Trest zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Pri ukladaní trestu sa prihliadne aj na práva a právom chránené záujmy osôb poškodených trestným činom, ako aj osôb, ktoré boli dotknuté škodlivým následkom trestného činu.
(2) Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone,
Ú
5
300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 34
O: 4
pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody.
(3) Trest postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd vždy prihliadne aj na závažnosť činu. Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný.
Č: 5
O: 2
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. d), trestné činy uvedené v článku 3 ods. 2 a trestné činy uvedené v článku 3 ods. 3 vo vzťahu ku konaniu uvedenému v článku 3 ods. 1 písm. d) trestali najvyššou sankciou, a to odňatím slobody.
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 270
O: 1-2
§: 272
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet, alebo počítačový program určený na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí alebo ich ochranných prvkov, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov
Ú
6
alebo znakov, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto neoprávnene s použitím zariadenia alebo materiálu určeného na výrobu peňazí vyrobí, prijme, získa alebo prechováva hologramy, vodoznaky alebo iné ochranné prvky peňazí, ktoré slúžia na ochranu pred ich falšovaním.
(3) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 pri výkone svojho povolania.
Č: 5
O: 3
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a v článku 3 ods. 3 vo vzťahu ku konaniu uvedenému v článku 3 ods. 1 písm. a) trestali najvyššou sadzbou trestu odňatia slobody v trvaní najmenej ôsmich rokov.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Ú
7
Č: 5
O: 4
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 3 ods. 3 vo vzťahu ku konaniu uvedenému v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) trestali najvyššou sadzbou trestu odňatia slobody v trvaní najmenej piatich rokov.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
O: 1
§: 270
O: 3-6
§: 271
Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, uvádza do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere, ktoré nadobudol ako pravé, použije ako pravé.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
8