1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011, o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a boji proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. L 335, 17.12.2011)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6.Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7.Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8.Zákon č. 375/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 2
P: c)
Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce vymedzenia pojmov:
c) pojmom „detská pornografia“ sa označuje:
i) každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje dieťa zapojené do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania;
ii) každé zobrazenie pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely;
iii) každý materiál, ktorý vizuálne zobrazuje akúkoľvek osobu vyzerajúcu ako dieťa zapojenú do skutočného alebo simulovaného jednoznačne sexuálneho konania alebo každé zobrazenie pohlavných orgánov akejkoľvek osoby vyzerajúcej ako dieťa primárne určené na sexuálne účely, alebo
iv) realistické snímky dieťaťa zapojeného do jednoznačne sexuálneho konania alebo realistické snímky pohlavných orgánov dieťaťa primárne určené na sexuálne účely;
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 132
O: 4
Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek zobrazenie
a) skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa, alebo
b) obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.
Ú
2
Č: 3
O: 2
Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, sa stane na sexuálne účely svedkom sexuálnych aktivít, hoci sa na nich toto dieťa nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 201b
(1) Kto v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov jeho prítomnosťou pri sexuálnych aktivitách, na ktorých sa takéto dieťa priamo nezúčastňuje, alebo kto umožní takéto jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
Ú
Č: 3
O: 3
Zapríčinenie toho, že dieťa, ktoré ešte nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, sa stane na sexuálne účely svedkom sexuálneho zneužitia, hoci sa na ňom nemusí priamo zúčastňovať, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 201b
(1) Kto v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov jeho prítomnosťou pri sexuálnych aktivitách, na ktorých sa takéto dieťa priamo nezúčastňuje, alebo kto umožní takéto jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
Ú
Č: 3
O: 5
Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, pri ktorom sa:
i) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo, alebo
ii) zneužije zvlášť zraniteľné postavenie dieťaťa, najmä v dôsledku duševného alebo telesného postihnutia alebo závislosti dieťaťa, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej tri roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo, alebo
iii) použije donucovanie, násilie alebo hrozby, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 199
Znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia
(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k súloži alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť alebo kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov. (2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu,
d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo
Ú
3
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 201
§: 202
e) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť, alebo
b) za krízovej situácie.
(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu, alebo
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(1) Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak
a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b) ide o detskú prostitúciu, alebo
c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
4
a) s použitím nátlaku, alebo
b) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
Č: 4
O: 1 až 7
Trestné činy súvisiace so sexuálnym vykorisťovaním
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa úmyselné konanie uvedené v odsekoch 2 7 považovalo za trestný čin.
2. Spôsobenie účasti dieťaťa na pornografických predstaveniach alebo jeho získanie na účasť na nich, alebo získanie prospechu z dieťaťa, alebo jeho iné vykorisťovanie na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
3. Donútenie dieťaťa nátlakom alebo násilím na účasť na pornografických predstaveniach alebo vyhrážanie sa dieťaťu na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
4. Vedomá účasť na pornografických predstaveniach zahŕňajúcich účasť detí sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
5. Navedenie alebo zlákanie dieťaťa na účasť na detskej prostitúcii alebo získanie prospechu z dieťaťa alebo jeho iné vykorisťovanie na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
6. Nútenie dieťaťa na detskú prostitúciu nátlakom alebo násilím alebo vyhrážanie sa dieťaťu na takéto účely sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 179
O: 2
O: 3
§:201
O: 1
§: 202
O: 1
(2) Kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) nezákonnej adopcie,
f) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
g) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov.
(3) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
c) ako verejný činiteľ,
d) na chránenej osobe,
e) z osobitného motívu,
f) závažnejším spôsobom konania, alebo
g) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky desať rokov.
Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, aka) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti
Ú
5
sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
7. Zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom spojených s detskou prostitúciou sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov v prípade, že dieťa nedosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, a odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky v prípade, že dieťa tento vek prekročilo.
Návrh zákona (čl. I)
§: 368
O: 1,2
§: 370
O: 1
§ 370
O:2
alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,b) ide o detskú prostitúciu, aleboc) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) verejne,
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb, alebo
e) a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.
Č: 5
Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa úmyselné, neoprávnené konanie uvedené v odsekoch 2 až 6 považovalo za trestný čin.
2. Nadobúdanie alebo držba detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.
3. Vedomé získavanie prístupu k detskej pornografii pomocou informačných a komunikačných technológií sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.
4. Distribúcia, šírenie alebo ďalšie postupovanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. .z
§: 370
O: 1
§: 370
O: 2
§: 368
O: 1
Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.
Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto
Ú
6
5. Ponúkanie, dodávanie alebo sprístupňovanie detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej dva roky.
6. Výroba detskej pornografie sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou najmenej tri roky.
7. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa tento článok vzťahuje na prípady zahŕňajúce detskú pornografiu uvedené v článku 2 písm. c) bode iii), v ktorých mala osoba vyzerajúca ako dieťa v čase zobrazenia 18 alebo viac rokov.
8. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa odseky 2 a 6 tohto článku vzťahujú na prípady, keď sa zistí, že pornografický materiál uvedený v článku 2 písm. c) bode iv) výrobca vyrobil a v držbe výlučne na svoje súkromné použitie, pokiaľ sa na účely výroby takéhoto materiálu nepoužíva žiadny pornografický materiál uvedený v článku 2 písm. c) bodoch i), ii) alebo iii), a za predpokladu, že takéto konanie neobsahuje riziko šírenia materiálu.
D
Návrh zákona (čl. I)
§: 369
O: 1
§: 132
O: 4
výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok päť rokov.
Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek zobrazenie
a) skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa, alebo
b) obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.
Ž
Č: 6
O: 1
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa toto úmyselné konanie považovalo za trestný čin:
Návrh dospelej osoby, uskutočnený pomocou informačných a komunikačných technológií, na stretnutie s dieťaťom, ktoré nedosiahlo vek, v ktorom je spôsobilé dať súhlas na pohlavný styk, s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4 a článku 5 ods. 6, ak po tomto návrhu nasledovali faktické činy vedúce k takémuto stretnutiu, sa trestá odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej jeden rok.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 201a
Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám je osobou staršou ako pätnásť rokov, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
Ú
7
Č: 7
Podnecovanie, napomáhanie a navádzanie a pokus o trestný čin
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa podnecovanie alebo napomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 6 považovalo za trestný čin.
2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa pokusy o spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4, 5 a 6, článku 4 ods. 2, 3, 5, 6 a 7 a článku 5 ods. 4, 5 a 6 považovali za trestný čin.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 337
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
Ú
8
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 338
O: 1
§: 339
O: 1
§: 14
O: 2
(3) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
9
Č: 8
Sexuálne aktivity vykonávané so súhlasom
1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 3 ods. 2 a 4 vzťahuje na sexuálne aktivity vykonávané so súhlasom medzi osobami v rovnocennom postavení, ktoré sú si vekom a stupňom duševného a telesného vývoja alebo zrelosti blízke, pokiaľ pri nich nedošlo k zneužitiu.
2. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 4 ods. 4 vzťahuje na pornografické predstavenia, ktoré sa uskutočňujú v rámci vzťahov vykonávaných so súhlasom, pri ktorých dieťa dosiahlo vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, alebo medzi osobami v rovnocennom postavení, ktoré sú si blízke vekom alebo stupňom duševného a telesného vývoja alebo zrelosti, pokiaľ pri nich nedochádza k zneužitiu alebo vykorisťovaniu a pokiaľ sa ako odplata za takéto pornografické vystúpenie neposkytne peňažná ani iná forma odmeny alebo protiplnenia.
3. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či sa článok 5 ods. 2 a 6 vzťahuje na výrobu, nadobúdanie alebo držbu materiálu zobrazujúceho deti, ktoré dosiahli vek spôsobilosti dať súhlas na sexuálne aktivity, v prípade, že je tento materiál vyrobený alebo v držbe s ich súhlasom a výlučne na súkromné použitie dotknutých osôb, pokiaľ pri tom nedochádza k zneužitiu.
D
Návrh zákona (čl. I)
§: 95
O: 3,4
(3) Čin inak trestný podľa § 201 nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý, ktorý v čase spáchania činu neprekročil šestnásty rok svojho veku, bol s poškodeným v blízkom veku, poškodený mohol prejaviť súhlas s činom a okolnosti činu odôvodňujú záver, že záujem chránený týmto zákonom nebol porušený ani ohrozený.
(4) Čin inak trestný podľa § 368, § 369 a § 370 nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý, ktorý v čase spáchania činu bol s poškodeným v blízkom veku, poškodený mohol prejaviť súhlas s činom a okolnosti činu odôvodňujú záver, že záujem chránený týmto zákonom nebol porušený ani ohrozený.
Ú
Č: 9
Priťažujúce okolnosti
Ak nasledujúce okolnosti nie sú už súčasťou skutkovej podstaty trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa nasledujúce okolnosti mohli v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva považovať za priťažujúce okolnosti v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v článkoch 3 až 7:
a) trestný čin bol spáchaný na dieťati, ktoré sa nachádza v obzvlášť zraniteľnom postavení, akým je napríklad duševné alebo telesné postihnutie alebo závislosť, alebo stav duševnej alebo telesnej nespôsobilosti;
b) trestný čin spáchal rodinný príslušník dieťaťa, osoba žijúca v spoločnej domácnosti s dieťaťom alebo osoba, ktorá zneužila svoje uznané postavenie dôvery alebo autority;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 37
P: m)
§: 138
Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ
m) bol za trestný čin odsúdený; súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto okolnosť neprihliadať.
Závažnejším spôsobom konania sa rozumie páchanie trestného činu
a) so zbraňou okrem trestných činov úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, zabitia podľa § 147 a § 148, usmrtenia podľa § 149, ublíženia na zdraví podľa § 155, § 156 a § 157,
b) po dlhší čas,
c) surovým alebo trýznivým spôsobom,
d) násilím, hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,
e) vlámaním,
Ú
10
c) trestný čin spáchalo viacero osôb spoločným konaním;
d) trestné činy boli spáchané v rámci zločineckej organizácie v zmysle rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu [12];
e) páchateľ bol už v minulosti odsúdený za trestný čin tej istej povahy;
f) páchateľ zámerne alebo z nedbanlivosti ohrozil život dieťaťa alebo
g) trestný čin bol sprevádzaný hrubým násilím alebo spôsobil dieťaťu ťažkú ujmu.
(12) Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.
§: 179
O: 2, 3
§: 199
f) ľsťou,
g) využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti,
h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona,
i) organizovanou skupinou,
j) na viacerých osobách, alebo
k) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
(2) Kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) nezákonnej adopcie,
f) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
g) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v
odseku 1
alebo
2
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
c) ako verejný činiteľ,
d) na chránenej osobe,
e) z osobitného motívu,
f) závažnejším spôsobom konania, alebo
g) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
Znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia
(1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k súloži alebo kto na taký
11
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 201
čin zneužije jeho bezbrannosť alebo kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu,
d) na osobe vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, alebo
e) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť, alebo
b) za krízovej situácie.
(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu, alebo
12
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 201b
O: 1, 2
§: 202
§: 211
O: 4
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(1) Kto v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov jeho prítomnosťou pri sexuálnych aktivitách, na ktorých sa takéto dieťa priamo nezúčastňuje, alebo kto umožní takéto jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov
(2) Odňatím slobody na dva roky sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(1) Kto pohne dieťa k mimomanželskej súloži alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak
a) je takéto dieťa zverené do jeho starostlivosti alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba,
b) ide o detskú prostitúciu, alebo
c) zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) s použitím nátlaku, alebo
b) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(4) Odňatím slobody na šesť mesiacov päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) z osobitného motívu.
13
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 367
O: 1-3
§: 368
O: 1, 2
(1) Kto iného zjedná, pohne, zvedie, využije, získa alebo ponúkne na vykonávanie prostitúcie, alebo kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným, alebo umožní jej vykonávanie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha taký čin závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe.
(1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) verejne,
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb, alebo
e) a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
Č: 10
Zákaz vykonávania určitých aktivít z dôvodu odsúdenia za trestné činy
1. S cieľom vyhnúť sa riziku možného opakovania trestných činov členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli zamestnávatelia pri nábore osoby na profesijné alebo organizované dobrovoľnícke aktivity, pri ktorých
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 317/2009 Z. z.
§: 61
O: 4
§: 6
O: 1
P: b)
Súd môže uložiť trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia a iných foriem sexuálneho násilia podľa § 199, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 202, trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, trestný čin rozširovania detskej pornografie podľa § 369 a trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení podľa § 370, ak bol taký trestný čin spáchaný na dieťati.
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na
výkon odbornej činnosti sú:
b) bezúhonnosť,
Ú
14
dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, oprávnení v súlade s vnútroštátnym právom akýmkoľvek vhodným spôsobom – ako napríklad prostredníctvom dotknutej osoby – požiadať o informácie o existencii odsúdení za trestné činy uvedené v článkoch 3 až 7, ktoré sú zaznamenané v trestnom registri, alebo o existencii akýchkoľvek zákazov vykonávania aktivít, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z týchto odsúdení.
3. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa na účel uplatňovania odsekov 1 a 2 tohto článku informácie týkajúce sa akéhokoľvek trestného činu uvedeného v článkoch 3 až 7 tejto smernice alebo o akýchkoľvek zákazoch vykonávania aktivít, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z odsúdenia za tieto trestné činy, oznamovali v súlade s postupmi uvedenými v rámcovej smernici Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (13), keď je o ne požiadané v zmysle článku 6 uvedenej rámcovej smernice so súhlasom dotknutej osoby.
(13) Ú. v. EÚ L 93, 7.4.2009, s. 23.
Zákon č. 375/2013 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 288/1997 Z. z.
§: 6
O: 2
V: 1
§: 9
O: 1, 2
§: 12
O: 1
§: 12
O: 7
Predpoklady uvedené v odseku 1 musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.
(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.27)
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu podanie obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania úmyselného trestného činu alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti podľa odseku 1. Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pedagogickej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo výkon odbornej činnosti odbornému zamestnancovi, proti ktorému bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu alebo pre spáchanie trestného činu z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti a jeho ďalšie pôsobenie v zamestnaní by ohrozovalo riadny výkon pedagogickej činnosti alebo riadny výkon odbornej činnosti.
(1) Špecializované činnosti v oblasti telesnej
kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor,
rozhodca, usporiadateľ na športovom podujatí a iný
odborník, ktorí majú na túto činnosť odbornú
spôsobilosť (odsek 2) a sú bezúhonní.
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje
15
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§: 2
P: c)-e)
§: 2a
zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry.
Na účely tohto zákona
c) mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou,
d) mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e) pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1. podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,
2. pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)
4. je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2, podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou,2a)
5. je bezúhonná,
Bezúhonnosť
(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti v
16
Zákon č. 400/2009 Z. z.
§: 11
O: 1
§: 19
O: 1
oblasti práce s mládežou.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Osoba v pracovnoprávnom vzťahu preukazuje bezúhonnosť zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
(4) Osoba, v prospech ktorej byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, je oprávnená vyžadovať preukázanie bezúhonnosti od osoby, ktorá dobrovoľnícku činnosť vykonávať.
(5) Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, preukazuje bezúhonnosť postupom podľa osobitného predpisu.3)
(6) Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) o výpis z registra trestov žiada fyzická osoba.
(7) Cudzinec preukazuje bezúhonnosť obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan tretieho štátu, ktorý dovŕšil vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
(1) Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto predpoklady:
17
Zákon č. 305/2005 Z. z.
§: 19
O: 3
§: 39
O: 4
a) dosiahol vek 18 rokov,
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonný,
d) spĺňa kvalifikačné predpoklady,
e) ovláda štátny jazyk,
f) úspešne absolvoval výberové konanie alebo výber, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené; bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto uvedené v odseku 4, za bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje aj ten,
a) kto ako obvinený uzavrel zmier26) v konaní o úmyselnom trestnom čine, ak od nadobudnutia právoplatnosti zmieru neuplynuli viac ako dva roky,
b) proti komu bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené, ak neuplynula skúšobná doba podľa osobitného predpisu,27)
c) kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie aj vtedy, ak bolo odsúdenie zahladené,28)
d) kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody, ak odsúdenie nebolo zahladené.
Fyzická osoba, ktorá záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak
a)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a) alebo
b)
18
§: 79
O: 4
§: 93a
O: 1
§: 93a
bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)
Za bezúhonnú sa na účely odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) a c) nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 211 Trestného zákona, a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Žiadateľ o akreditáciu na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.36d) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíše ministerstvo fyzickú osobu na jej žiadosť, ak
a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b) získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
c) je bezúhonná a
d) doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
Za bezúhonnú sa na účely zapísania do zoznamu
19
Zákon č. 448/2008 Z. z.
O: 4
§: 63
O: 1-3
supervízorov považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(1) Osoba, ktorá žiada o zápis do registra, a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, musia byť bezúhonné; podmienka bezúhonnosti sa považuje za splnenú, ak ide o právnickú osobu, ktorej trestná zodpovednosť je vylúčená. Fyzické osoby uvedené v prvej vete musia byť
a) spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu a
b) odborne spôsobilé na poskytovanie sociálnej služby, ak nepoveria inú fyzickú osobu za osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3; to neplatí, ak ide o fyzickú osobu, ktorá žiada o zápis sociálnej služby poskytovanej podľa § 32a ods. 5.
(2) Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj fyzická osoba poverená vedením pobočky podľa odseku 5 a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3.
(3) Ak žiadosť o zápis do registra podáva právnická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
20
bezúhonná a odborne spôsobilá. Ak žiadosť o zápis do registra podáva fyzická osoba, musí byť fyzická osoba, ktorá je na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonná a odborne spôsobilá. Fyzické osoby uvedené v prvej vete a druhej vete musia byť pri poskytovaní sociálnych služieb v pracovnom pomere k poskytovateľovi sociálnej služby; to neplatí, ak je táto fyzická osoba spoločník právnickej osoby alebo člen právnickej osoby.
Č: 11
Zadržanie a konfiškácia
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich príslušné orgány boli oprávnené zaistiť a skonfiškovať nástroje a zisk z trestných činov uvedených v článkoch 3, 4 a 5.
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 60
O: 1
§: 95
O: 1
§: 96
O: 1
§ 96a
O: 1
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že peňažné prostriedky na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo iné peňažné prostriedky nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz, aby peňažné prostriedky boli zaistené. Príkaz na zaistenie podľa prvej vety sa môže týkať aj peňažných prostriedkov dodatočne došlých na tento účet vrátane príslušenstva, ak sa dôvod zaistenia vzťahuje aj na ne.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že zaknihovaný cenný papier je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že nehnuteľnosť je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a
Ú
21
§ 96c
O: 1
§: 96d
O: 1
§: 96e
O: 1
§: 96f
O: 1
§: 96g
O: 1
v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie nehnuteľnosti.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že majetková účasť v právnickej osobe (ďalej len „majetková účasť“) je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie majetkovej účasti.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že virtuálna mena je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie virtuálnej meny.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že iná majetková hodnota, ktorou je majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota, je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie inej majetkovej hodnoty.
Ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že hnuteľná vec je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie hnuteľnej veci. Na postup pri zaistení hnuteľnej veci sa použije § 96e.
Ak nie je možné zaistiť hnuteľnú vec, peňažné prostriedky, zaknihované cenné papiere, nehnuteľnosť, virtuálnu menu, inú majetkovú hodnotu alebo majetkovú účasť, ktoré nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie náhradnej hodnoty, ktorá zodpovedá aspoň sčasti ich hodnote; pritom sa postupuje rovnako podľa príslušných ustanovení upravujúcich jej vydanie, odňatie alebo zaistenie.
22
Návrh zákona (čl. II)
§: 428
O: 2
§: 433
O: 1
§: 461
O: 2
Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie trestu prepadnutia veci, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor príkazom vec obvineného zaistiť. Súd zaistí vec obvineného príkazom vždy, ak uložil trest prepadnutia veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť a vec nebola doposiaľ zaistená. Pri zaistení sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 96g, § 98a, § 425 ods. 2 a 3 a § 426 a 427.
Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie peňažného trestu, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor zaistiť určitú sumu na majetku obvineného. Pri zaistení výkonu peňažného trestu sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 89a a 90, § 94 až 96g.
Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu treba očakávať uloženie zhabania veci, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 až 96g, § 98a, § 425 ods. 2 a 3 a § 426 a 427.
Č: 15
O: 2
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré v prípade ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 3, článku 4 ods. 2, 3, 5, 6 a 7, ako aj ktoréhokoľvek závažného trestného činu uvedeného v článku 5 ods. 6, ak sa použila detská pornografia v zmysle článku 2 písm. c) bodov i) a ii), umožňujú trestné stíhanie ešte dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť, pričom tento časový úsek je primeraný stupňu závažnosti predmetného trestného činu.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 87
O: 5
Trestné stíhanie sa premlčí najskôr dvadsať rokov potom, čo osoba, na ktorej bol spáchaný trestný čin neoprávneného odoberania orgánov, tkanív a buniek a nezákonnej sterilizácie podľa § 159 ods. 2, trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa § 179, trestný čin znásilnenia a iných foriem sexuálneho násilia podľa § 199, trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 202, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 a trestný čin výroby detskej pornografie podľa § 368, dovŕšila osemnásty rok svojho veku.
Ú
23
Č: 16
Oznámenie podozrenia zo sexuálneho zneužívania alebo sexuálneho vykorisťovania
1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby pravidlá zachovávania dôvernosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súvislosti s osobami vykonávajúcimi určité povolanie, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je práca s deťmi, neznemožňovali osobám vykonávajúcim takéto povolanie oznámiť príslušným orgánom zodpovedným za ochranu detí každú situáciu, pri ktorej majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že dieťa je obeťou niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 až 7.
2. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby každá osoba, ktorá poznatky alebo dôvodné podozrenie, že sa páchajú trestné činy uvedené v článkoch 3