TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009)
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
O: 5
Za článok 5 sa vkladajú tieto články:
„Článok 5a Trestné činy
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa porušenia v zmysle článkov 4 a 5 považovali za trestné činy.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje na menej závažné prípady, keď vykonaný skutok nespôsobí zhoršenie kvality vody.
3. Opakované, menej závažné prípady, ktoré nie jednotlivo ale spoločne spôsobujú zhoršenie kvality vody, sa považujú za trestný čin, ak spáchané úmyselne, z nedbanlivosti alebo hrubej nedbanlivosti. Článok 5b Navádzanie, pomoc a podnecovanie
Členské štáty zabezpečia, aby bolo navádzanie a podnecovanie na úmyselný čin podľa článkov 5a ods. 1 a 3 a pomoc pri ňom trestným činom.“
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
.
Návrh zákona (čl. I)
§: 302a
O: 1
§: 10
O: 1
P: b)
§: 337
O: 1, 2
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla,
a) a spôsobí tak väčšiu škodu, alebo
b) opakovane,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Prečin je
b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
Ú
Strana 2 z 8
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
Č: 1
O: 6
Článok 8 sa nahrádza takto:
„Článok 8 Sankcie
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa za porušenia v zmysle článkov 4 a 5 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce sankcie.“
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 31
O: 1
§: 31
O: 2
§: 31
O: 3
§: 31
O: 4
§: 34
O: 1
§: 34
O: 2
Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.
Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.
Obmedzenia a povinnosti sú obmedzenia osobnej slobody, obmedzenia na iných právach odsúdeného, alebo povinnosti plniť, konať, zdržať sa, strpieť, ktoré môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Pri ukladaní trestu sa prihliadne aj na práva a právom chránené záujmy osôb poškodených trestným činom, ako aj osôb, ktoré boli dotknuté škodlivým následkom trestného činu.
Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone,
Ú
Strana 3 z 8
Návrh zákona (čl. I)
§: 34
O: 3
§: 34
O: 4
pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody.
Trest má postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd vždy prihliadne aj na závažnosť činu. Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný.
Č: 1
O: 7
Za článok 8 sa vkladajú tieto články:
Článok 8a Sankcie voči fyzickým osobám
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa za činy uvedené v článku 5a ods. 1 a ods. 3 a článku 5b ukladali účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 31
O: 1
§: 31
O: 2
§: 31
O: 3
§: 31
O: 4
§: 34
O: 1
Sankcie podľa tohto zákona tresty a ochranné opatrenia, ktoré právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.
Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.
Obmedzenia a povinnosti obmedzenia osobnej slobody, obmedzenia na iných právach odsúdeného, alebo povinnosti plniť, konať, zdržať sa, strpieť, ktoré môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
Trest zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje
Ú
Strana 4 z 8
Článok 8b Zodpovednosť právnických osôb
1. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za trestné činy uvedené v článku 5a ods. 1 a 3 a článku 5b, spáchané v ich prospech akoukoľvek fyzickou osobou konajúcou buď samostatne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, a ktorá v štruktúre právnickej osoby vedúce postavenie na základe:
a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu;
b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby; alebo
c) oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci právnickej osoby.
2. Každý členský štát tiež zabezpečí, aby právnická osoba mohla byť zodpovedná v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola fyzickou osobou uvedenou v
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 91/2016 Z. z.
§: 34
O: 2
§: 34
O: 3
§: 34
O: 4
§: 4
O: 1
§: 4
O: 2
morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Pri ukladaní trestu sa prihliadne aj na práva a právom chránené záujmy osôb poškodených trestným činom, ako aj osôb, ktoré boli dotknuté škodlivým následkom trestného činu.
Páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v tomto zákone, pričom tento zákon v osobitnej časti ustanovuje len trestné sadzby trestu odňatia slobody.
Trest postihovať iba páchateľa, tak aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu a jemu blízke osoby.
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd vždy prihliadne aj na závažnosť činu. Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný.
(1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou je protiprávny čin spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.
Strana 5 z 8
odseku 1 umožnili spáchanie trestného činu uvedeného v článku 5a ods. 1 a 3 a článku 5b v prospech tejto právnickej osoby fyzickou osobou jej podriadenou.
3. Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 tohto článku nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sa podieľali ako páchatelia, navádzači alebo pomocníci na trestných činoch uvedených v článku 5a ods. 1 a 3 a článku 5b.
Článok 8c Sankcie voči právnickým osobám
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe zodpovednej podľa článku 8b ukladali účinné, primerané a odradzujúce sankcie.“
Návrh zákona (čl. XIII)
Zákon č. 91/2016 Z. z.
§: 24
O: 2
§: 10
O: 1
§: 10a
§: 11
O: 1
§: 11
O: 2
V spoločnom konaní vedenom proti právnickej osobe a fyzickej osobe sa trestná zodpovednosť právnickej osoby a fyzickej osoby posudzuje samostatne.
Za spáchaný trestný čin podľa § 3 môže súd uložiť právnickej osobe tieto tresty:
a) trest zrušenia právnickej osoby,
b) trest prepadnutia majetku,
c) trest prepadnutia veci,
d) peňažný trest,
e) trest zákazu činnosti,
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
(1) Právnickej osobe možno popri treste uložiť aj povinnosť
a) nahradiť v určenej dobe spôsobenú škodu,
b) so súhlasom poškodeného do určenej doby odstrániť škodlivý následok trestného činu, alebo uhradiť poškodenému preukázateľné náklady na odstránenie škodlivého následku,
c) vykonať verejnoprospešné práce.
(2) Povinnosti podľa odseku 1 možno uložiť popri trestoch podľa § 10 ods. 1 písm. c) až i).
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na povahu a závažnosť trestného činu, na pomery právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a na jej majetkové pomery, pričom prihliadne aj na to, či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť.
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada tiež na
a) to, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv trestu na zamestnancov právnickej osoby,
b) právom chránené záujmy poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky proti trestne zodpovednej právnickej osobe vznikli v dobrej viere a nemajú pôvod alebo nesúvisia s trestným činom spáchaným právnickou osobou,
c) pôsobenie právnickej osoby po spáchaní trestného činu, najmä na jej účinnú snahu odstrániť škodlivé
Strana 6 z 8
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 11
O: 3
§: 83a
O: 1
§: 83a
O: 2-6
následky trestného činu alebo dobrovoľne nahradiť spôsobenú škodu,
d) očakávaný dôsledok výkonu trestu pre ďalšiu činnosť právnickej osoby,
e) pomer, v akom na právnickú osobu prešli výhody z trestného činu spáchaného v spolupáchateľstve.
Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery u právnych nástupcov právnickej osoby podľa § 7 ods. 1 alebo ods. 3 prihliadne aj na to, v akom rozsahu na niektorého z nich prešlo imanie zodpovedajúce prospechu alebo iné výhody zo spáchaného trestného činu, alebo v akom rozsahu ktorýkoľvek z nich pokračuje v činnosti, v súvislosti s ktorou bol trestný čin spáchaný.
(1) Súd môže uložiť zhabanie časti majetku páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky alebo za trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, neoprávneného zásahu do počítačového údaja podľa § 247b, výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266, prijímania úplatku podľa § 328 330, podplácania podľa § 332 334, nepriamej korupcie podľa § 336, rozširovania detskej pornografie podľa § 369, porušenia medzinárodnej sankcie podľa § 417b alebo porušenia oznamovacej povinnosti podľa § 417c, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať pre seba alebo pre iného majetkový prospech a súd za to, že určitá časť jeho majetku je výnosom z trestnej činnosti na základe preukázania, že hodnota majetku, ktorú páchateľ nadobudol alebo previedol na inú osobu v čase najviac päť rokov pred páchaním takéhoto trestného činu, v čase jeho páchania alebo po jeho spáchaní je v hrubom nepomere k príjmom páchateľa nadobudnutým v súlade so zákonom alebo na základe iných skutočností odôvodňujúcich takýto záver.
(2) Zhabanie časti majetku môže súd uložiť aj vtedy, ak by tento majetok mohol byť zhabaný podľa odseku 1 a ak páchateľ tento majetok
a) previedol alebo nechal previesť na inú osobu bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok a táto osoba vedela alebo mohla a mala vedieť, že na ňu takýto
Strana 7 z 8
majetok previedol, aby sa vyhol peňažnému trestu podľa § 56, trestu prepadnutia majetku podľa § 58, trestu prepadnutia veci podľa § 60 alebo uloženiu zhabania veci podľa § 83, alebo že tento majetok bol získaný v rozpore so zákonom,
b) previedol alebo nechal previesť na blízku osobu,
c) previedol alebo nechal previesť na právnickú osobu, v ktorej sám alebo v spojení s blízkymi osobami väčšinovú majetkovú účasť, väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo rozhodujúci vplyv na riadení, a takýto majetok páchateľ bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok užíva, alebo
d) nadobudol do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo tento majetok sa nachádzal v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré bolo vyporiadané dohodou a patrí manželovi páchateľa.
(3) Súd je povinný pri uložení zhabania časti majetku určiť veci, ktoré podliehajú zhabaniu. Ak bol preukázaný hrubý nepomer medzi hodnotou majetku a príjmami páchateľa nadobudnutými v súlade so zákonom v sledovanom období, môže súd určiť akékoľvek veci patriace páchateľovi v hodnote do výšky preukázaného hrubého nepomeru.
(4) Ak súdu nie je známe, kde sa veci, ktoré predmetom zhabania časti majetku, nachádzajú, ich zhabanie nie je vhodné s ohľadom na práva tretích osôb alebo ak ten, komu mohla byť vec zhabaná, ju pred vydaním rozhodnutia o zhabaní časti majetku zničí, poškodí, scudzí alebo jej zhabanie inak zmarí, môže súd uložiť zhabanie veci takej hodnoty alebo peňažnej čiastky, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
(5) Zhabanie časti majetku postihuje aj plody a úžitky veci, ktoré prináležia osobe, ktorej bola takáto vec zhabaná. Zhabanie časti majetku sa nevzťahuje na veci, ktoré nevyhnutné na uspokojovanie životných potrieb osoby, ktorej sa zhabať časť majetku, alebo osôb, o ktorých výživu a výchovu je táto osoba povinná sa starať.
(6) Vlastníkom zhabanej časti majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Strana 8 z 8
P – písmeno (číslo)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V – veta
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiast. ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)