1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu
s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008)
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 128/ 2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Zákon č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:3
O:1
P: a)
- d)
Trestné činy
Členské štáty zabezpečia, že uvedené konanie predstavuje trestný čin, pokiaľ je protiprávne a došlo k nemu úmyselne alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti:
a) vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia do ovzdušia, pôdy alebo vody, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť alebo závažnú ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§ 284
Všeobecné ohrozenie
(1) Kto úmyselne
a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu, alebo
d) preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu mimoriadne veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo
Ú
Objektom trestného činu je záujem na ochrane života a zdravia.
Iné nebezpečné konanie je konanie, ktoré vytvára bezprostrednú hrozbu rovnakých škodlivých následkov.
2
Návrh zákona (čl. I)
§ 285
§: 300
smrť viacerých osôb, alebo
b) za krízovej situácie.
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním
a) značnú škodu, alebo
b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4) Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
(1) Kto vo väčšom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia alebo poškodí životné prostredie tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(3) Rovnako ako v odseku 2 sa páchateľ potrestá, ak v chránenom území alebo jeho ochrannom vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov neoprávnene postaví stavbu alebo jej časť, alebo postaví obydlie, ktoré nie je stavbou alebo jej časťou, umožňujúce trvalé alebo sezónne bývanie.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
3
§: 301
§: 17
O: 2
c) z osobitného motívu, alebo
d) v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom konania.
(6) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) vo veľkom rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.
(1) Kto z hrubej nedbanlivosti vo väčšom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia alebo poškodí životné prostredie tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Kto z hrubej nedbanlivosti poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky.
(3) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) v značnom rozsahu, alebo
b) v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
Tam kde tento zákon vyžaduje na zavinenie hrubú nedbanlivosť, rozumie sa tým obzvlášť ľahostajné alebo hrubé porušenie obvyklej opatrnosti, starostlivosti alebo povinnosti, ktoré viedlo k ohrozeniu alebo porušeniu záujmu chráneného týmto zákonom.
4
b) zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito operáciami a následnej starostlivosti o zariadenia na odstraňovanie odpadu a vrátane akcie, ktorú uskutočňujú obchodníci alebo sprostredkovatelia (odpadové hospodárstvo), ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;
c) preprava odpadu, pokiaľ táto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (6) a uskutočňuje sa v nezanedbateľnom množstve, či v rámci jednej prepravy, alebo v rámci viacerých zdanlivo prepojených prepráv;
(6) Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.
Návrh zákona (čl. I)
§: 302
§: 302a
(1) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov v malom rozsahu,
b) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave iných ako nebezpečných odpadov v malom rozsahu, alebo
c) nakladá s odpadmi vo väčšom rozsahu inak ako je uvedené v písmene a) alebo b),
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) v značnom rozsahu, alebo
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(4) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) vo veľkom rozsahu.
(1) Kto z hrubej nedbanlivosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov v malom rozsahu,
b) organizuje, sprostredkuje, prepravuje alebo sa iným spôsobom podieľa na cezhraničnej preprave iných ako nebezpečných odpadov v malom rozsahu, alebo
c) nakladá s odpadmi vo väčšom rozsahu inak ako je uvedené v písmene a) alebo b),
potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.
(3) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
Objektom trestného činu je protiprávne nakladanie s odpadmi. Skutkové podstaty trestného činov v § 284, 285, 298, 300, 301, 303 a 304 pokrývajú prípady
závažných následkov spočívajúcich v ohrození jednotlivých zložiek životného prostredia alebo spôsobení škodlivého následku na nich, vrátane ochrany života a zdravia ľudí, pri porušení povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť nakladania s odpadmi.
5
Zákon č. 79/2015 Z.
§ 131
O: 2
§ 3
O:2
a) v značnom rozsahu, alebo
b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) vo veľkom rozsahu.
Za nakladanie s odpadmi sa na účely tohto zákona považuje zber, výkup, zhromažďovanie, preprava, vývoz, dovoz, zhodnocovanie, ukladanie a zneškodňovanie odpadov vrátane zabezpečenia týchto činností obchodníkom alebo sprostredkovateľom.
(2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
d) prevádzkovanie závodu, v ktorom sa vykonáva nebezpečná činnosť alebo v ktorom sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;
N
Zákon č. 128/2015 Z. z.
§: 2
P: d)
§: 3
O: 1
§: 4
O: 1-3
Na účely tohto zákona zariadenie je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry, potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky, doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu, hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia,
Podnik je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.
(1) Prevádzkovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu13) prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.
Ú
Sankcie za porušenie povinností prevádzkovateľa sú upravené priamo v zákone (§ 29).
Skutkové podstaty trestných činov v § 284, 285, 300, 301, 303 a 304 pokrývajú prípady závažných následkov spočívajúcich v ohrození jednotlivých zložiek životného prostredia
6
(2) Prevádzkovateľ je povinný
a) zaradiť podnik do príslušnej kategórie a predložiť oznámenie o zaradení podniku do kategórie A alebo do kategórie B (ďalej len „oznámenie“) podľa § 5,
b) prijať opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
c) vykonať posúdenie rizika závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „posúdenie rizika“) a zaviesť systém posúdenia rizika a riadenia rizika závažnej priemyselnej havárie súvisiaceho s prevádzkou podniku vrátane systému monitorovania a kontroly podľa § 6,
d) vypracovať program prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „program prevencie“) a zabezpečiť jeho uplatňovanie podľa § 7,
e) zabezpečiť informovanie verejnosti podľa § 15,
f) oznámiť závažnú priemyselnú haváriu podľa § 17,
g) ustanoviť osobu podľa § 19 ods. 17,
h) zabezpečiť pravidelné školenie zamestnancov podniku v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
i) ustanoviť v zariadení a na všetkých stupňoch riadenia osoby s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť ich školenie, výcvik a vybavenie podľa osobitných predpisov,14)
j) zabezpečiť pravidelnú kontrolu zariadenia v rozsahu a lehotách podľa platnej dokumentácie a podmienok určených v rozhodnutí podľa tohto zákona,
k) vykonať opatrenia na nápravu podľa § 24 ods. 13 uložené orgánom štátneho dozoru,
l) poskytovať príslušným orgánom štátnej správy, ich zamestnancom a povereným osobám súčinnosť,
m) vytvoriť taký systém vedenia dokumentácie a evidencie, ako aj riadenia podniku, aby bol na požiadanie schopný preukázať orgánom štátneho dozoru plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a preukázať vykonanie uložených opatrení,
n) prehodnotiť a aktualizovať dokumentáciu vypracovanú podľa tohto zákona,
o) zohľadňovať pri výstavbe nového zariadenia alebo modernizácii existujúceho zariadenia potrebu primeranej bezpečnosti a spoľahlivosti.
(3) Prevádzkovateľ podniku kategórie B je okrem odseku 2 povinný
a) vypracovať bezpečnostnú správu podľa § 8,
b) vypracovať vnútorný havarijný plán podľa § 10,
c) predložiť podklady do plánu ochrany obyvateľstva podľa § 11,
d) zabezpečiť organizačne, materiálne a personálne vybavenú službu na vykonávanie rýchleho a účinného zásahu pri vzniku
7
§: 25
O: 5, 6
závažnej priemyselnej havárie (ďalej len „služba havarijnej odozvy“) podľa § 12,
e) zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za škodu podľa § 18.
(5) Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odsekov 1 4 inšpekcia prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah a mieru vzniknutých alebo hroziacich škodlivých následkov na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.
(6) Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť prevádzkovateľovi, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak prevádzkovateľ v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom, a to aj opakovane.
8
Č:3
P: e)
e) výroba, spracovanie, nakladanie, používanie, držba, skladovanie, preprava, dovoz, vývoz alebo odstraňovanie jadrového materiálu alebo iných nebezpečných rádioaktívnych látok, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo
rastlinách;
N
Návrh zákona (čl. I)+
Zákon č. 300/2005 Z. z
.
§: 298
§: 299
Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov
(1) Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, kúpi, predá, ponúka, vymení, upraví, použije, na prepravu, uloží, odstráni alebo inak sebe alebo inému zadováži alebo prechováva jadrový alebo iný rádioaktívny materiál alebo vysokorizikovú chemickú látku alebo jed alebo vysoko rizikový biologický agens alebo toxín, alebo veci určené na ich výrobu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) a získa ním väčší prospech, alebo
c) z osobitného motívu.
(3) Odňatím slobody na desať rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a získa ním prospech mimoriadne veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, alebo vysokorizikovej chemickej látky alebo jedu alebo vysoko rizikového biologického agensu a toxínu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného značný prospech.
(3) Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.
(4) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním pre seba alebo iného prospech mimoriadne veľkého rozsahu.
Ú
Objektom trestného činu je ochrana záujmov štátu na kontrolovanej výrobe a nakladaní s jadrovými materiálmi.
Skutkové podstaty trestných činov v § 284, 285, 300 a 301, pokrývajú prípady závažných následkov spočívajúcich v ohrození jednotlivých zložiek životného prostredia alebo spôsobení škodlivého následku na nich,
vrátane ochrany života a zdravia ľudí,
pri porušení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využití jadrovej energie (nakladanie s jadrovým materiálov a jadrovým odpadom).
9
Návrh zákona (čl. I)
§: 303
§: 304
(1) Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia a tým
a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
b) v značnom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a poškodí životné prostredie v značnom rozsahu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) vo veľkom rozsahu.
(1) Kto z hrubej nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd alebo ovzdušia a spôsobí mimoriadne zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia a tým
a) vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
b) v značnom rozsahu vydá životné prostredie do nebezpečenstva jeho ohrozenia,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 poškodí životné prostredie v značnom rozsahu.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
10
Č:3
P: f) až h)
f) usmrtenie, ničenie, držba alebo odchyt exemplárov druhov chránených voľne žijúcich živočíchov alebo rastlín s výnimkou prípadov, keď sa takéto konanie týka zanedbateľného množstva takýchto exemplárov a má zanedbateľný vplyv na stav ochrany druhov;
g) obchodovanie s druhmi chránených voľne žijúcich živočíchov alebo voľne žijúcich rastlín alebo ich časťami a derivátmi s výnimkou prípadov, keď sa takéto konanie týka zanedbateľného množstva takýchto druhov a má zanedbateľný vplyv na stav ich ochrany;
h) akékoľvek konanie, ktoré vedie k závažnému poškodeniu biotopu v chránenej lokalite;
N
§: 305
(1) Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu druhov rastlín a živočíchov reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu
a) poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop,
b) usmrtí, zraní, alebo chytí chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop alebo obydlie,
c) poškodí alebo zničí prírodný biotop,
d) získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár rastliny alebo živočícha,
e) drží, pestuje, chová, spracúva, prepravuje, dováža alebo vyváža chránenú rastlinu alebo chráneného živočícha, alebo exemplár rastliny alebo živočícha alebo s nimi obchoduje, alebo ich inak scudzí, alebo
f) odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije nezameniteľné označenie chráneného živočícha alebo exemplára živočícha,
g) ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí alebo stojí motorovým vozidlom v chránenom území alebo na lesnom pozemku alebo sa plaví, stojí alebo kotví plavidlom na vodnej ploche alebo vykonáva let lietadlom, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(3) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2,
a) z osobitného motívu,
b) v značnom rozsahu,
c) v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo
d) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý alebo odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) ako člen nebezpečného zoskupenia,
b) vo veľkom rozsahu, alebo
Ú
11
§ 309a
c) v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.
Šírenie inváznych nepôvodných druhov
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vo väčšom rozsahu drží, pestuje, chová, rozmnožuje, prepravuje, uvádza na trh, používa, vymieňa, nechá rozmnožovať invázne nepôvodné druhy alebo spôsobí ich uvoľnenie do životného prostredia, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Č:3
P:i)
i) výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
N
Zákon č. 321/2012 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§ 1
§ 2
O:1
§ 2
O:3
§ 304a
Tento zákon upravuje
a) povinnosti podnikateľa, ktorý nakladá s kontrolovanou látkou, s novou látkou, s výrobkami a zariadeniami,
b) vydávanie certifikátov o odbornej spôsobilosti a odbornú spôsobilosť osôb na vydávanie odborných posudkov,
c) spôsob nakladania s kontrolovanou látkou,
d) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
c) nakladaním s látkou akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je látka, najmä jej výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, odber, plnenie, zneškodňovanie, 2) skladovanie, zber, recyklácia, regenerácia a použitie vo výrobnom procese,
Nakladať s kontrolovanou látkou, novou látkou alebo s výrobkami a zariadeniami môže podnikateľ, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom
Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu
(1) Kto, čo aj z hrubej nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí, dovezie, vyvezie, uvedie do obehu, inak neoprávnene použije alebo vypustí do životného prostredia látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu vo väčšom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
b) v značnom rozsahu.
Ú
Sankcie za porušenie povinností podnikateľov pri nakladaní s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu sú upravené priamo v zákone (§ 15).
Skutkové podstaty trestných činov v § 284, 285, 300, 301, 303 a 304 pokrývajú prípady závažných následkov spočívajúcich v ohrození jednotlivých zložiek životného prostredia
alebo spôsobení škodlivého následku na nich, vrátane ochrany života a zdravia ľudí,
pri porušení povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
12
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
Zákon č. 321/2012 Z. z.
§ 15
O:1-3
(1) Inšpekcia uloží pokutu
a) od 300 eur do 7 000 eur podnikateľovi, ktorý
1. nesplní oznamovaciu povinnosť o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 4 a 5 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,35)
2. nevedie alebo neuchováva evidenciu o kontrolovanej látke, výrobkoch a zariadeniach podľa § 4 ods. 1 až 3,
3. neoznačí nádoby používané na prepravu alebo skladovanie kontrolovanej látky, výrobky a zariadenia podľa osobitného predpisu,36)
b) od 7 000 eur do 34 000 eur podnikateľovi, ktorý
1. nevykonáva preventívne opatrenia na zabránenie a minimalizáciu úniku a emisií kontrolovanej látky a nezabezpečí kontrolu zariadení na únik podľa § 9 ods. 1,
2. nevykoná zhodnotenie kontrolovanej látky obsiahnutej v zariadení alebo nevykoná zneškodnenie kontrolovanej látky a výrobkov obsahujúcich kontrolovanú látku schválenými technológiami,15)
3. nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 2 alebo neumožní odobrať vzorku kontrolovanej látky podľa § 14 ods. 3,
4. nevykoná opatrenia na nápravu podľa § 14 ods. 4,
c) od 34 000 eur do 99 600 eur podnikateľovi, ktorý
1. vyrába, uvádza na trh alebo používa kontrolovanú látku alebo novú látku, uvádza na trh výrobky alebo zariadenia napriek zákazu a obmedzeniam podľa osobitného predpisu,37)
2. vykonáva bez súhlasu alebo bez vyjadrenia, alebo v rozpore s nimi činnosť uvedenú v § 3 ods. 6 a 7,
3. vykonáva činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 bez certifikátu o odbornej spôsobilosti alebo v rozpore s ním.
(2) Inšpekcia pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 1 prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(3) Ak povinný v určenej lehote nevykoná opatrenia na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice pokuty.
Č:5
Sankcie
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§31
O:1-3
Trest, ochranné opatrenia a obmedzenia a povinnosti
Ú
13
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 ukladali účinné, primerané a odradzujúce sankcie.
Návrh zákona (čl. I)
§ 31
O:4
(1) Sankcie podľa tohto zákona tresty a ochranné opatrenia, ktoré právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného.
(2) Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
(3) Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku odsúdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo činmi inak trestnými.
(4) Obmedzenia a povinnosti obmedzenia osobnej slobody, obmedzenia na iných právach odsúdeného, alebo povinnosti plniť, konať, strpieť, ktoré môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za spáchaný trestný čin.
Č:7
Sankcie pre právnické osoby
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnickým osobám, ktoré sú zodpovedné podľa článku 6, boli uložené účinné, primerané a odradzujúce sankcie.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§ 7a
§ 33
§ 83a
O: 1
(1) Ochranné opatrenie podľa tohto zákona možno uložiť, ak sa podľa neho posudzuje trestnosť činu, v súvislosti so spáchaním ktorého má byť ochranné opatrenie uložené.(2) Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak páchateľ činu inak trestného nie je trestne zodpovedný alebo ak ide o osobu, ktorú nemožno stíhať alebo odsúdiť.
Ochranné opatrenia sú:a) ochranné liečenie, b) ochranná výchova, c) ochranný dohľad, d) detencia, e) zhabanie veci, f) zhabanie časti majetku.
Súd môže uložiť zhabanie časti majetku páchateľovi, ktorého odsudzuje za úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej štyri roky alebo za trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa § 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, neoprávneného zásahu do počítačového údaja podľa § 247b, výroby a držby prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov podľa § 247d, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266, prijímania úplatku podľa § 328 330, podplácania podľa § 332 334, nepriamej korupcie podľa § 336, rozširovania detskej pornografie podľa § 369, porušenia medzinárodnej sankcie podľa § 417b alebo porušenia oznamovacej povinnosti podľa § 417c, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať pre seba alebo pre iného
Ú
14
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§ 83a
O: 2-6
majetkový prospech a súd za to, že určitá časť jeho majetku je výnosom z trestnej činnosti na základe preukázania, že hodnota majetku, ktorú páchateľ nadobudol alebo previedol na inú osobu v čase najviac päť rokov pred páchaním takéhoto trestného činu, v čase jeho páchania alebo po jeho spáchaní je v hrubom nepomere k príjmom páchateľa nadobudnutým v súlade so zákonom alebo na základe iných skutočností odôvodňujúcich takýto záver.
(2) Zhabanie časti majetku môže súd uložiť aj vtedy, ak by tento majetok mohol byť zhabaný podľa odseku 1 a ak páchateľ tento majetok
a) previedol alebo nechal previesť na inú osobu bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok a táto osoba vedela alebo mohla a mala vedieť, že na ňu takýto majetok previedol, aby sa vyhol peňažnému trestu podľa § 56, trestu prepadnutia majetku podľa § 58, trestu prepadnutia veci podľa § 60 alebo uloženiu zhabania veci podľa § 83, alebo že tento majetok bol získaný v rozpore so zákonom,
b) previedol alebo nechal previesť na blízku osobu,
c) previedol alebo nechal previesť na právnickú osobu, v ktorej sám alebo v spojení s blízkymi osobami väčšinovú majetkovú účasť, väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo rozhodujúci vplyv na riadení, a takýto majetok páchateľ bezplatne alebo za nápadne výhodných podmienok užíva, alebo
d) nadobudol do bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo tento majetok sa nachádzal v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré bolo vyporiadané dohodou a patrí manželovi páchateľa.
(3) Súd je povinný pri uložení zhabania časti majetku určiť veci, ktoré podliehajú zhabaniu. Ak bol preukázaný hrubý nepomer medzi hodnotou majetku a príjmami páchateľa nadobudnutými v súlade so zákonom v sledovanom období, môže súd určiť akékoľvek veci patriace páchateľovi v hodnote až do výšky preukázaného hrubého nepomeru.
(4) Ak súdu nie je známe, kde sa veci, ktoré predmetom zhabania časti majetku, nachádzajú, ich zhabanie nie je vhodné s ohľadom na práva tretích osôb alebo ak ten, komu mohla byť vec zhabaná, ju pred vydaním rozhodnutia o zhabaní časti majetku zničí, poškodí, scudzí alebo jej zhabanie inak zmarí, môže súd uložiť zhabanie veci takej hodnoty alebo peňažnej čiastky, ktorá zodpovedá hodnote tejto veci.
(5) Zhabanie časti majetku postihuje aj plody a úžitky veci, ktoré prináležia osobe, ktorej bola takáto vec zhabaná. Zhabanie časti majetku sa nevzťahuje na veci, ktoré nevyhnutné na uspokojovanie životných potrieb osoby, ktorej
15
sa zhabať časť majetku, alebo osôb, o ktorých výživu a výchovu je táto osoba povinná sa starať.
(6) Vlastníkom zhabanej časti majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
LEGENDA:
V stĺpci (1):V stĺpci (3):V stĺpci (5):V stĺpci (7):
Č – článokN – bežná transpozíciaČ – článokÚ – úplná zhoda
O – odsekO – transpozícia s možnosťou voľby§ - paragrafČ – čiastočná zhoda
V – vetaD – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)O – odsekŽ – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čast. ani úplná
P – písmeno (číslo)n.a. – transpozícia sa neuskutočňujeV – vetazhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
P – písmeno (číslo)n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)