TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávnenému vstupu, tranzitu a pobytu (Ú. v. ES L 328, 5.12.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 6)
1.Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
1. Každý členský štát prijme primerané postihy voči:
a) každej osobe, ktorá úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby vstúpila alebo prešla cez územie členského štátu porušujúc právne predpisy dotknutého členského štátu týkajúce sa vstupu alebo tranzitu cudzincov;
b) každej osobe, ktorá kvôli finančnému zisku úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby bývala na území členského štátu pri porušení právnych predpisov dotknutého členského štátu týkajúcich sa vstupu alebo tranzitu cudzincov.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 355
(1) Kto organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a) organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, alebo
b) na účel podľa odseku 1 vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad, falošný doklad totožnosti, alebo falošné vízum, alebo
c) na účel podľa odseku 1 zaobstará vízum, na základe falošných alebo pozmenených podkladov alebo nepravdivých údajov,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky osem rokov.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
Ú
2
§: 356
a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
b) z osobitného motívu,
c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.
(1) Kto osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie alebo nemá pobyt na ich území umožní alebo pomáha k neoprávnenému pobytu alebo neoprávnenému zamestnaniu alebo sprostredkovaniu takéhoto zamestnania na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a) organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s
3
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, alebo
b) na účel podľa odseku 1 vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad, falošný doklad totožnosti, alebo falošné vízum, alebo
c) na účel podľa odseku 1 zaobstará vízum, ktorého vydanie dosiahne trestným činom, na základe falošných alebo pozmenených podkladov alebo nepravdivých údajov,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky osem rokov.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
b) z osobitného motívu,
c) na chránenej osobe,
d) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnávaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo
e) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
b) za krízovej situácie.
Č: 2
Podnecovanie, spoluúčasť a pokus
Každý členský štát prijme opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby bolo
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 14
(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.
Ú
4
možné použiť postihy uvedené v článku 1 aj na osobu, ktorá:
a) je podnecovateľom,
b) spolupáchateľom, alebo
c) sa pokúša
o porušenie právneho predpisu uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) alebo b).
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 19
§: 20
§: 21
§: 337
O: 1,2
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
(1) Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám.
(2) Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba a právnická osoba za podmienok ustanovených osobitným predpisom.
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám.
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo
5
na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
Č: 3
Postihy
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby porušenia právnych predpisov uvedené v článkoch 1 a 2 podliehali účinným, primeraným a odrádzajúcim postihom.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 355
(1) Kto organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a) organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, alebo
b) na účel podľa odseku 1 vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad, falošný doklad totožnosti, alebo falošné vízum, alebo
Ú
6
§: 356
c) na účel podľa odseku 1 zaobstará vízum, na základe falošných alebo pozmenených podkladov alebo nepravdivých údajov,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky osem rokov.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
b) z osobitného motívu,
c) spôsobom, ktorý môže ohroziť životy a zdravie prevádzaných osôb alebo znamená neľudské zaobchádzanie alebo ponižujúce zaobchádzanie, alebo zneužívanie prevádzaných osôb, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c) za krízovej situácie.
(1) Kto osobe, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občanom Švajčiarskej konfederácie alebo nemá pobyt na ich území umožní alebo pomáha k neoprávnenému pobytu alebo neoprávnenému zamestnaniu alebo sprostredkovaniu takéhoto zamestnania na území Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
7
(2) Kto v úmysle získať pre seba alebo iného priamo či nepriamo finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu pre osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
a) organizuje, pomáha alebo umožní nezákonný vstup alebo prejazd osobe, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, do členského štátu Európskej únie alebo cez členský štát Európskej únie alebo susedný štát Slovenskej republiky, alebo
b) na účel podľa odseku 1 vyrobí, zaobstará, poskytne alebo drží falošný cestovný doklad, falošný doklad totožnosti, alebo falošné vízum, alebo
c) na účel podľa odseku 1 zaobstará vízum, ktorého vydanie dosiahne trestným činom, na základe falošných alebo pozmenených podkladov alebo nepravdivých údajov,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky osem rokov.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo iného väčší prospech,
b) z osobitného motívu,
c) na chránenej osobe,
d) za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok vrátane pracovných podmienok vyplývajúcich z diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami oprávnene zamestnávaných osôb, ktorý má vplyv na zdravie a bezpečnosť a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, alebo
e) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo iného značný prospech, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
8
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
b) za krízovej situácie.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)