TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31. 3. 2017).
1.Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 12
P: a)
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby medzi trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami patrilo toto úmyselné konanie:
a) krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených v článku 3;
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 212
O: 1
§: 212
O: 2
P: c)
§: 212
O: 5
§: 140
P: d)
§: 140b
(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a
a) spôsobí tak malú škodu,
b) čin spácha vlámaním,
c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
d) čin spácha na veci, ktorú iný na sebe alebo pri sebe,
e) takou vecou je živé zviera, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo
f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu.
Odňatím slobody na deväť rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,
Trestné činy terorizmu
Ú
2
§: 141
P: b)
Trestné činy terorizmu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.
Č: 13
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TRESTNÝCH ČINOV TERORIZMU, TRESTNÝCH ČINOV SÚVISIACICH S TERORISTICKOU SKUPINOU A TRESTNÝCH ČINOV SÚVISIACICH S TERORISTICKÝMI ČINNOSŤAMI
Vzťah k trestným činom terorizmu
Na to, aby bol trestný čin uvedený v článku 4 alebo v hlave III trestný, nie je potrebné, aby bol trestný čin terorizmu skutočne spáchaný, a pokiaľ ide o trestné činy uvedené v článkoch 5 10 a článku 12, nie je ani potrebné, aby sa preukázalo spojenie s iným konkrétnym trestným činom uvedeným v tejto smernici.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 140b
§: 297
O: 1
§: 337
Trestné činy terorizmu
Trestné činy terorizmu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.
Podnecovanie
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o
Ú
3
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 338
O: 1
§: 338
O: 2
jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(1) Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas
a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
4
§: 13
O: 1-2
§: 13
O: 4
§: 21
b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.
(1) Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu.
(2) Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za zločin, ku ktorému smerovala.
Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný trestný čin, ktorý týmto konaním spáchal.
Účastník
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Č: 14
O: 1
Napomáhanie a navádzanie, podnecovanie a pokus
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo napomáhanie
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 14
O: 1-2
(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.
Ú
5
trestným činom uvedeným v článkoch 3 8, 11 a 12 a navádzanie na ne trestné.
Návrh zákona (čl. I)
§: 21
§: 337
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
Účastník
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podnecovanie
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti
6
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 339
O: 1
§: 419b
nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
Niektoré formy účasti na terorizme
(1) Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
7
(2) Kto
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok, alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu,
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých látok, alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu, alebo
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov.
Č: 14
O: 2
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo podnecovanie na trestné činy uvedené v článkoch 3 12 trestné.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 337
Podnecovanie
(1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
Ú
8
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 419b
O: 1
§: 419b
O: 2
P: c)
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
Kto
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niektorého z trestných činov terorizmu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov.
9
Č: 15
O: 2
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa trestné činy terorizmu uvedené v článku 3 a trestné činy uvedené v článku 14, pokiaľ súvisia s trestnými činmi terorizmu, trestali trestami odňatia slobody s vyššou trestnou sadzbou, než tresty, ktoré možno podľa vnútroštátneho práva uložiť za tieto trestné činy v prípade neexistencie osobitného úmyslu vyžadovaného podľa článku 3, s výnimkou prípadov, keď ide o tresty s najvyššou možnou trestnou sadzbou podľa vnútroštátneho práva.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 140
P: d)
§: 140b
§: 141
P: b)
§: 297
O: 1
§: 313
§: 314
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,
Trestné činy terorizmu
Trestné činy terorizmu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).
Nebezpečným zoskupením sa rozumie
b) teroristická skupina.
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov.
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.
(1) Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov.
(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) na chránenej osobe, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
Ú
10
§: 144
O: 1
§: 144
O: 2
P: e)
§: 144
O: 3
P: b)
§: 145
O: 1
§: 145
O: 2
P: d)
§: 145
O: 3
P: b)
§: 154
O: 1
§: 154
O: 2
P: c)
§: 155
O: 1
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c) za krízovej situácie.
Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.
Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
e) z osobitného motívu, alebo
Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.
Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) z osobitného motívu, alebo
Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) v nebezpečnom zoskupení, alebo
Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu.
Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
11
§: 155
O: 2
P: c)
§: 155
O: 3
P: a)
§: 156
O: 1
§: 156
O: 2
P: b)
§: 182
O: 1
§: 182
O: 2
P: a)
§: 182
O: 4
P: b)
§: 183
O: 1
§: 183
O: 2
P: b)
§: 183
O: 4
P: c)
§: 184
O: 1
Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu.
Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.
Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu.
Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) z osobitného motívu,
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu,
Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy
12
§: 184
O: 2
P: b)
§: 185
O: 1
§: 185
O: 2
P: c)
§: 185
O: 4
P: c)
§:186
O: 1
§: 186
O: 2
P: d)
§: 186
O: 4
P: c)
a) iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste, alebo
b) inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov tri roky.
Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) z osobitného motívu, alebo
Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov.
Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) z osobitného motívu.
Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
13
§: 187
O: 1
§: 187
O: 2
P: c)
§: 187
O: 4
P: c)
§: 188
O: 1
§: 188
O: 2
P: e)
§:188
O: 4
P: c)
§: 189
O: 1
§: 189
O: 2
P: c)
§: 189
O: 4
P: c)
§:190
O: 1
Kto iného zavlečie do cudziny, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri roky osem rokov.
Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
e) z osobitného motívu.
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky šesť rokov.
Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu,
Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za
14
Návrh zákona (čl. I)
§: 190
O: 3
P: c)
§: 190
O: 5
P: c)
§: 191
O: 1
§: 191
O: 2
P: c)
§: 191
O: 4
P: c)
§: 247
O: 1
§: 247
O: 2-3
služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.
Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
c) z osobitného motívu, alebo
Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti plniť povinnosť zo záväzku, na ktorej splnenie inak tretia osoba nárok, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.
Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) z osobitného motívu, alebo
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry.
15
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247a
O: 1
§: 247a
O: 2,3
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry, alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu, prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
16
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247b
O: 1
§: 247b
O: 2-4
§: 247c
O: 1
§: 247c
O: 2
Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu,
b) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti,
c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu, prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové údaje, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
17
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247c
O: 3,4
§: 284
O: 1
§: 284
O: 2
P: d)
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
d) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu, prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti.
(4) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo, prvku kritickej infraštruktúry alebo základnej služby podľa všeobecného predpisu o kybernetickej bezpečnosti, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
Kto úmyselne
a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
d) z osobitného motívu, alebo
18
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 284
O: 3
P: b)
§: 286
O: 1
§: 286
O: 2
P: a)
§: 291
O: 1
§: 291
O: 3
P: b)
Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a) verejného telekomunikačného zariadenia, verejnej poštovej siete alebo prostriedku hromadnej prepravy alebo odstráni, alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú,
b) ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c) energetického zariadenia alebo verejného vodovodu, alebo verejnej kanalizácie,
d) verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej mimoriadnej udalosti,
e) podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f) obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom,
g) stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu,
h) leteckého pozemného zariadenia alebo stavby pre letecké pozemné zariadenie, alebo
i) podobného všeobecne prospešného zariadenia,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Odňatím slobody na štyri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,
Kto na palube lietadla alebo lode s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom
a) použije proti inému násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
b) vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, alebo
c) zneužije bezbrannosť iného,
potrestá sa odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov.
Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
19
Návrh zákona (čl. I)
§: 293
O: 1
§: 14
O: 1-2
§: 21
§: 337
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
Kto sa na účel zavlečenia lietadla do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.
(1) Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.
(2) Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
Účastník
(1) Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto úmyselne
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomocník).
(2) Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podnecovanie
1) Kto verejne
a) podnecuje na trestný čin, alebo
b) vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto
20
a) verejne vyzýva na neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na porušovanie verejného poriadku,
b) verejne podnecuje, vyvoláva alebo podporuje nenávisť voči inému pre výkon jeho zamestnania, povolania alebo funkcie alebo pre plnenie povinností alebo opatrení uložených zákonom alebo na jeho základe spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo spôsobom, ktorý podstatne zhoršuje kvalitu jeho života,
c) poskytne, sprístupní alebo zverejní osobné údaje iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby, alebo vyzýva iné osoby na také konanie, alebo
d) verejne vyzýva na zhromaždenie pred skutočným alebo domnelým obydlím iného s cieľom vystaviť ho obťažovaniu, vyvolať proti nemu nenávisť alebo vzbudiť dôvodnú obavu o jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie jeho blízkej osoby,
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
(3) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci,
b) pre výkon právomoci orgánu verejnej moci,
c) ako verejný činiteľ,
d) závažnejším spôsobom konania, alebo
e) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
(4) Odňatím slobody na tri osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo v 2
a) za krízovej situácie,
b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
21
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 339
O: 1
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším trestom.
Č: 15
O: 4
4. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade, že trestný čin uvedený v článku 6 alebo 7 je namierený proti dieťaťu, sa táto skutočnosť mohla v súlade s vnútroštátnym právom zohľadniť pri ukladaní trestu.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 34
O: 4
§: 139
O: 1
P: a)
Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne najmä na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti a na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd vždy prihliadne aj na závažnosť činu. Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery prihliadne aj na to, že páchateľ trestného činu získal trestným činom majetkový prospech; ak tomu nebránia majetkové alebo osobné pomery páchateľa alebo to nebude na ujmu náhrady škody, uloží mu s prihliadnutím na výšku tohto majetkového prospechu popri inom treste aj niektorý trest, ktorým ho postihne na majetku, pokiaľ mu takýto trest za splnenia podmienok podľa odseku 6 neuloží ako samostatný.
Chránenou osobou sa rozumie
a) dieťa,
Ú
Č: 17
O: 1
P: a)
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článkoch 3 12 a v článku 14, ktoré v ich prospech spáchala akákoľvek osoba konajúca buď samostatne, alebo ako člen orgánu tejto právnickej osoby, a ktorá vedúce postavenie v rámci tejto právnickej osoby, na základe niektorého z týchto oprávnení:
a) oprávnenia zastupovať právnickú osobu;
N
Návrh zákona (čl. XIII)
Zákon č. 91/2016 Z. z.
§: 3
§: 4
O: 1
P: a)
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa § 170 174, § 179, § 199, § 201 202, § 211 213, § 219, § 221 225, § 227 230, § 233 235, § 237, § 239, § 240, § 247 247d, § 251, § 251a, § 253, § 254, § 259 262, § 265 267, § 269 272, § 276 279, § 284 a 285, § 294 301, § 302a 309a, § 313 a 314, § 328 330 § 332 334, § 336 338, § 348 a 349, § 352, § 355 a 356, § 359 361, § 367 372a, § 375, § 417 419d, § 421 425 a § 433 Trestného zákona.
Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
Ú
Č: 19
O: 1
e) bol trestný čin spáchaný proti inštitúciám alebo osobám z príslušného členského štátu
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 5a
Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť neoprávneného prechovávania omamnej látky a
Ú
22
P: e)
alebo proti inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre Únie so sídlom v tomto členskom štáte.
Každý členský štát môže rozšíriť svoju právomoc, ak bol trestný čin spáchaný na území iného členského štátu.
+ zákon č. 300/2005 Z. z.
psychotropnej látky 171 ods. 5 7), neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku 172), neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou 173), neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora 173a), legalizácie výnosu z trestnej činnosti 233 § 234), falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov 270), uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov 271), výroby a držby falšovateľského náčinia 272), falšovania, pozmeňovania a nedovolenej výroby kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok 274), falšovania a pozmeňovania kontrolných technických opatrení na označenie tovaru 275), založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo jej člena 297), nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok, jedov a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov 298 a 299), úkladov proti Slovenskej republike 312), teroru 313 a 314), záškodníctva 315 a 316), sabotáže 317), vyzvedačstva 318), útoku na orgán verejnej moci 321 ods. 2 4), útoku na verejného činiteľa 323 ods. 2 4), falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky 352 ods. 4 7), prevádzačstva 355), ohrozenia mieru 417), agresie 417a), porušenia medzinárodnej sankcie 417b), porušenie oznamovacej povinnosti 417c), genocídia 418), teroristického útoku 419), niektorých foriem účasti na terorizme 419b), financovania terorizmu 419c), cestovania na účel terorizmu 419d), nedobrovoľného zmiznutia 420a), neľudskosti 425), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja 426), plienenia v priestore vojnových operácií 427), zneužívania medzinárodne uznávaných označení a štátnych znakov 428), vojnovej krutosti 431),
23
perzekúcie obyvateľstva 432), vojnového bezprávia 433), účasti detí v ozbrojených konfliktoch 433a) aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal mimo územia Slovenskej republiky cudzinec, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Č: 19
O: 4
4. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho právomoc zahŕňala aj trestné činy uvedené v článkoch 3 12 a v článku 14 v prípadoch, keď odmietne odovzdať alebo vydať osobu podozrivú zo spáchania takéhoto trestného činu alebo odsúdenú za takýto trestný čin inému členskému štátu alebo tretej krajine.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 5a
Podľa tohto zákona sa posudzuje trestnosť neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky 171 ods. 5 7), neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku 172), neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou