TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016)
1.Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 3
3. S výnimkou článku 5, článku 8 ods. 3 písm. b) a článku 15 v rozsahu, v ktorom uvedené ustanovenia odkazujú na nositeľa rodičovských práv a povinností, sa táto smernica alebo jej určité ustanovenia uplatňujú na osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, pokiaľ takéto osoby boli v čase začatia konania deťmi, ale neskôr dosiahli vek 18 rokov, a uplatňovanie tejto smernice alebo jej určitých ustanovení je vhodné vzhľadom na okolnosti prípadu vrátane vyspelosti a zraniteľnosti dotknutej osoby. Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať túto smernicu, ak dotknutá osoba dosiahla vek 21 rokov.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II)
§: 94
O: 1-2
§: 127
O: 1-2
§: 347
O: 2
(1) Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.
(2) Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia tohto zákona.
(1) Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.
Ustanovenia tohto dielu sa nepoužijú po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného.
Ú
Č: 2
O: 4
4. Táto smernica sa uplatňuje na deti, ktoré pôvodne neboli podozrivými alebo obvinenými osobami, ale ktoré sa stali podozrivými alebo obvinenými osobami počas výsluchu políciou alebo iným orgánom presadzovania práva.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 94
O: 1-2
§: 127
O: 1-2
(1) Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku, sa považuje za mladistvú.
(2) Ak táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia tohto zákona.
(1) Dieťaťom sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Osobou blízkou veku mladistvých sa rozumie osoba, ktorá dovŕšila osemnásty rok svojho veku a neprekročila dvadsaťjeden rokov svojho veku.
Ú
Náš pr. poriadok
nerozlišuje práva
obvinených podľa
momentu kedy sa
vznieslo obvinenie. Ak
sa vznesie obvinenie
osobe v ktoromkoľvek
okamihu, tak sú
zaručené príslušné
práva tejto obvinenej
osobe.
2
Návrh zákona (čl. II)
§: 347
O: 2
Ustanovenia tohto dielu sa nepoužijú po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného.
Č: 4
O: 1
P: b)
B: i)
b) v najskoršej vhodnej fáze konania, pokiaľ ide o:
i) právo na individuálne posúdenie, ako je ustanovené v článku 7;
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
§: 338
§: 347
O: 1
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, či bol spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie.
(1) V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Ú
Č: 4
O: 1
P: b)
B: ii)
ii) právo na lekársku prehliadku vrátane práva na lekársku pomoc, ako je ustanovené v článku 8;
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 34
O: 5
Orgány činné v trestnom konaní a súd povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť vrátane významu priznania a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie. Poučenie sa obvinenému v prípade potreby primerane vysvetlí. Obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, je potrebné poučiť aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazerať do spisov a o maximálnej lehote, počas ktorej môže byť obmedzený na slobode, kým nebude odovzdaný súdu.
Ú
3
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 85
O: 5
§: 347
§: 337
(5) Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
Č: 4
O: 1
P: b)
B: iv)
iv) právo byť sprevádzaný nositeľom rodičovských práv a povinností počas súdnych pojednávaní, ako je ustanovené v článku 15 ods. 1;
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 34
O: 5
§: 35
O: 1
Orgány činné v trestnom konaní a súd povinné vždy obvineného o jeho právach poučiť vrátane významu priznania a poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie. Poučenie sa obvinenému v prípade potreby primerane vysvetlí. Obvineného, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, je potrebné poučiť aj o práve na naliehavú lekársku pomoc, o práve nazerať do spisov a o maximálnej lehote, počas ktorej môže byť obmedzený na slobode, kým nebude odovzdaný súdu.
Zákonný zástupca obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený obvineného zastupovať, najmä zvoliť mu obhajcu, robiť za neho návrhy, podávať za neho žiadosti a opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa na
Ú
4
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 36/2005 Z. z.
§: 247
O: 2
§: 292
O: 1
V: 1-4
§: 340
§: 31
O: 1
tých úkonoch, na ktorých sa podľa zákona môže zúčastniť obvinený. V prospech obvineného môže zákonný zástupca tieto práva vykonať aj proti vôli obvineného.
(2) O hlavnom pojednávaní sa upovedomí aj zákonný zástupca, poškodený a zúčastnená osoba. Ak zúčastnená osoba alebo poškodený splnomocnenca, upovedomí sa o hlavnom pojednávaní len splnomocnenec. Ak obžalovaný viac obhajcov, na ich upovedomenie o hlavnom pojednávaní sa použije primerane ustanovenie § 44 ods. 8.
Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie osoby, ktorých osobná účasť na ňom je nevyhnutná. O verejnom zasadnutí upovedomí prokurátora, ako aj osobu, ktorá svojím návrhom dala na verejné zasadnutie podnet, a osobu, ktorá môže byť priamo dotknutá rozhodnutím. Ak mladistvý obvinený v čase konania verejného zasadnutia nedovŕši devätnásty rok svojho veku, upovedomí sa aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Predseda senátu o verejnom zasadnutí upovedomí aj obhajcu, splnomocnenca a zákonného zástupcu.
U mladistvého súd obžalobu alebo návrh na dohodu o vine a treste doručí aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zákonnému zástupcovi mladistvého, prípadne aj tej osobe, s ktorou mladistvý žije v spoločnej domácnosti; ak ustanoveného opatrovníka, obžaloba sa doručí aj jemu.
Rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé.7)
Č: 6
O: 6
P: b)
b) počas väzby.
Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa pozbavenie osobnej slobody neukladalo ako trest, pokiaľ obhajca nepomohol dieťaťu tak, že mu umožnil účinne vykonávať právo na obhajobu, a v každom prípade počas súdnych pojednávaní.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 37
O: 1
P: d)
§: 40
O: 1
Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu v prípravnom konaní, ak
d) ide o konanie proti mladistvému,
Ak obvinený nemá obhajcu v prípade, v ktorom ho musí mať, určí sa mu lehota na zvolenie obhajcu. Ak v tejto lehote nebude obhajca zvolený, musí mu byť obhajca bez meškania ustanovený. Obhajcu ustanoví a
Ú
Ide o povinnú
obhajobu, t. j. právo na
obhajobu je v tomto
prípade riadne
zabezpečené.
5
Návrh zákona (čl. I) + zákon č.
§: 44
O: 1, 2
§: 121
O: 2
§: 321
O: 1
P: a)
§: 336
§: 371
O: 1
P: c)
§: 97
O: 3
ustanovenie obhajcu zruší v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu prostredníctvom programového prostriedku schváleného ministerstvom spravodlivosti.
(1) Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívať prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.
(2) Obhajca je oprávnený v prípravnom konaní robiť v mene obvineného návrhy, podávať v jeho mene žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona v konaní pred súdom úkonov, ktorých právo zúčastniť sa obvinený, a vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní úkonov podľa § 213 ods. 2 až 4.
Pred výsluchom musí byť obvinený poučený: „Ako obvinený máte právo vypovedať alebo odoprieť vypovedať. K priznaniu vás nikto nesmie nútiť. Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte prostriedky na zaplatenie obhajcu, máte právo žiadať, aby vám bol obhajca ustanovený. Máte právo žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na vašom výsluchu a bez jeho prítomnosti nevypovedať.“.
Odvolací súd zruší napadnutý rozsudok aj
a) pre podstatné chyby konania, ktoré napadnutým výrokom rozsudku predchádzali, najmä preto, že boli porušené ustanovenia, ktorými sa zabezpečiť objasnenie veci alebo právo obhajoby,
Mladistvý musí mať obhajcu po vznesení obvinenia.
Dovolanie možno podať, ak
c) zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu,
Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek,
6
300/2005 Z. z.
Zákon č. 221/2006 Z. z.
§: 18
O: 1
rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
Obvinený v ústave právo stýkať sa osobne s obhajcom bez prítomnosti tretej osoby.
Č: 7
O: 1
Právo na individuálne posúdenie
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli zohľadnené osobitné potreby detí týkajúce sa ochrany, výchovy, vzdelávania a sociálnej integrácie.
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
§: 347
O: 1
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Ú
Č: 7
O: 2
2. Na tento účel sa vykoná individuálne posúdenie detí, ktoré podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní. V individuálnom posúdení sa zohľadní najmä osobnosť a vyspelosť dieťaťa, jeho ekonomické, sociálne a rodinné pomery a akákoľvek osobitná zraniteľnosť dieťaťa.
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova
Ú
7
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 97
O: 3
mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
Č: 7
O: 3
3. Rozsah a stupeň podrobnosti individuálneho posúdenia sa môže líšiť v závislosti od okolností prípadu, opatrení, ktoré možno prijať, ak je dieťa uznané za vinné zo spáchania údajného trestného činu, a od toho, či dieťa v nedávnej minulosti bolo individuálne posudzované.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II) + zákon
§: 97
O: 1, 2
§: 97
O: 3
§: 337
(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.
(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.
(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v
Ú
8
č. 301/2005 Z. z.
ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
Č: 7
O: 4
P: a)
4. Cieľom individuálneho posúdenia je zistiť a zaznamenať v súlade s postupom vyhotovenia záznamu v dotknutom členskom štáte také informácie týkajúce sa individuálnych vlastností a situácie dieťaťa, ktoré by mohli byť užitočné pre príslušné orgány pri:
a) rozhodovaní o tom, či sa majú prijať akékoľvek osobitné opatrenia v prospech dieťaťa;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 97
O: 1, 2
§: 97
O: 3
§: 119
O: 1
P: d)
(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.
(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.
(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
(1) V trestnom konaní treba dokazovať najmä
d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia,
Ú
Č: 7
O: 4
P: b)
b) posudzovaní vhodnosti a účinnosti akýchkoľvek preventívnych opatrení týkajúcich sa dieťaťa;
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 97
O: 1, 2
(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov
Ú
9
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 97
O: 3
§: 119
O: 1
P: d)
a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.
(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.
(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
(1) V trestnom konaní treba dokazovať najmä
d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia,
Č: 7
O: 4
P: c)
c) prijímaní akéhokoľvek rozhodnutia alebo stanovení postupu v trestnom konaní, a to aj pri rozhodovaní o treste.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 97
O: 1, 2
(1) Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, pričom trest zároveň pôsobiť na predchádzanie protiprávnych činov a primerane chrániť aj spoločnosť; uložený trest súčasne viesť k obnoveniu narušených sociálnych vzťahov a k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia.
(2) Účelom ochranného opatrenia a výchovného opatrenia u mladistvého je kladne ovplyvniť duševný, mravný a sociálny vývoj mladistvého so zreteľom na dosiahnutý stupeň jeho rozumového a mravného vývoja, na jeho osobné vlastnosti, rodinnú výchovu a prostredie, z ktorého pochádza, a tým mladistvého zároveň chrániť pred škodlivými vplyvmi a spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti.
Ú
10
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 97
O: 3
§: 119
O: 1
P: d)
(3) Pri ukladaní trestu, ochranného opatrenia, obmedzení a povinností alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek, rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom musia byť primerané povahe a závažnosti spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak, aby predchádzali protiprávnym činom.
(1) V trestnom konaní treba dokazovať najmä
d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia,
Č: 7
O: 5
5. Individuálne posúdenie sa vykoná v najskoršej vhodnej fáze konania a v súlade s odsekom 6 pred obžalobou.
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
§: 347
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Ú
Č: 7
O: 6
6. Pri absencii individuálneho posúdenia je i tak možné podať obžalobu za predpokladu, že je to v najlepšom záujme dieťaťa, pričom individuálne posúdenie je v každom prípade na začiatku súdneho pojednávania k dispozícii.
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na
Ú
11
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 347
jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Č: 7
O: 7
7. Individuálne posúdenie sa vykoná za maximálnej účasti dieťaťa. Vykonáva ho kvalifikovaný personál, ktorý pritom podľa možnosti uplatňuje multidisciplinárny prístup a v príslušných prípadoch zahŕňa nositeľa rodičovských práv a povinností alebo inú príslušnú dospelú osobu, ako je uvedené v článkoch 5 a 15 a/alebo špecializovaného odborníka.
N
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
§: 338
§: 347
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, či bol spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o
Ú
12
mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Č: 7
O: 8
8. Ak sa výrazne zmenia prvky, ktoré predstavujú základ individuálneho posúdenia, členské štáty zaistia, aby sa individuálne posúdenie v priebehu trestného konania aktualizovalo.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 119
O: 1
P: d)
§: 337
V trestnom konaní treba dokazovať najmä
d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia,
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
Ú
POZN: Nakoľko
orgány činné v
trestnom konaní a súd
počas celého trestného
konania voči
mladistvému
postupujú v najužšej
spolupráci so
zariadeniami, ktorým
je zverená
starostlivosť o mládež,
prípadne so
zariadeniami
psychologickej
starostlivosti, orgánmi
sociálnoprávnej
ochrany detí a
sociálnej kurately a
ďalšími, pokiaľ sa
výrazne zmenia prvky,
ktoré predstavujú
základ individuálneho
posúdenia, tak sa
individuálne
posúdenie v priebehu trestného konania
aktualizuje. Na
základe vyššie
uvedeného právna
úprava uvedená v §
337 TP spĺňa
požiadavky čl. 7 ods. 8
smernice.
Č: 8
O: 2
2. Výsledky lekárskej prehliadky sa zohľadňujú pri rozhodovaní o tom, či je dieťa schopné podrobiť sa výsluchu, iným vyšetrovacím úkonom alebo úkonom obstarávania dôkazov alebo akýmkoľvek opatreniam prijatým alebo plánovaným vo vzťahu k dieťaťu.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 72
O: 3
V: 5
Predseda senátu alebo sudca pre prípravné konanie vypočuje obvineného a potom umožní prísediacim alebo sudcom, prokurátorovi a obhajcovi položiť obvinenému otázky týkajúce sa rozhodnutia o väzbe; bez výsluchu obvineného možno rozhodnúť o väzbe len vtedy, ak obvinený výslovne požiadal, aby sa konalo v jeho neprítomnosti alebo ak zdravotný stav obvineného neumožňuje jeho výsluch.
Ú
13
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 122
O: 1
§: 337
§: 347
Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíhania a tresty, ktoré mu boli uložené. Poučenie uvedené v § 121 ods. 2 sa mu prečíta a v prípade potreby ešte aj primerane vysvetlí a obvinený podpisom potvrdí, že poučeniu porozumel. Treba ho poučiť aj o ďalších právach obvineného uvedených v § 34 ods. 1 3 a tiež o podmienkach doručovania písomností a následkoch s tým spojených. Potom treba obvineného oboznámiť so skutkom, ktorý sa mu kladie za vinu, a s jeho právnou kvalifikáciou.
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Č: 13
O: 1
Včasné a starostlivé riešenie prípadov
1. Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa trestné konania, ktoré sa vedú voči deťom, riešili ako naliehavé a s náležitou starostlivosťou.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 7
Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú
14
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 337
§: 338
§: 347
O: 1
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, či bol spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Č: 13
O: 2
2. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa s deťmi vždy zaobchádzalo spôsobom, ktorým sa chráni ich dôstojnosť a ktorý je primeraný ich veku, vyspelosti a úrovni chápania a ktorý zohľadňuje osobitné potreby vrátane všetkých prípadných komunikačných ťažkostí.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 7
§: 337
Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.
V konaní proti mladistvému treba čo najdôkladnejšie zistiť aj stupeň rozumového a mravného vývoja mladistvého, jeho povahu, pomery a prostredie, v ktorom žil a bol vychovávaný, jeho správanie pred spáchaním činu, z ktorého je obvinený, a po ňom a iné okolnosti dôležité pre voľbu prostriedkov vhodných na jeho nápravu, najmä možnosti využitia mediácie, vhodnosť zapojenia subjektov, ktoré môžu pozitívne vplývať na jeho ďalší vývoj a správanie, a
Ú
15
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 338
§: 347
O: 1
na posúdenie, či byť nariadená ochranná výchova mladistvého. Zisťovanie pomerov mladistvého sa uloží aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obci.
U mladistvého, ktorý v čase činu neprekročil pätnásty rok svojho veku, treba vždy skúmať, či bol spôsobilý rozpoznať protiprávnosť činu a či bol spôsobilý ovládať svoje konanie.
V konaní proti mladistvým treba dbať na to, aby sa vyšetrovanie, skrátené vyšetrovanie a rozhodovanie zverilo osobám, ktorých životné skúsenosti, ako aj skúsenosti s výchovou mládeže zaručujú splnenie výchovného účelu trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd postupujú v najužšej spolupráci so zariadeniami, ktorým je zverená starostlivosť o mládež, prípadne so zariadeniami psychologickej starostlivosti.
Č: 15
O: 4
P: a)-b)
4. Okrem práva stanoveného v odseku 1 členské štáty zabezpečia, aby mali deti počas iných fáz konania než súdnych pojednávaní, na ktorých je dieťa prítomné, právo byť sprevádzané nositeľom rodičovských práv a povinností alebo inou príslušnou dospelou osobou podľa odseku 2, ak sa príslušný orgán domnieva, že:
a) je v najlepšom záujme dieťaťa, aby ho táto osoba sprevádzala, a
b) prítomnosťou tejto osoby nie je trestné konanie nijako dotknuté.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 35
O: 1
§: 292
O: 1
V: 1-4
Zákonný zástupca obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je oprávnený obvineného zastupovať, najmä zvoliť mu obhajcu, robiť za neho návrhy, podávať za neho žiadosti a opravné prostriedky; je tiež oprávnený zúčastniť sa na tých úkonoch, na ktorých sa podľa zákona môže zúčastniť obvinený. V prospech obvineného môže zákonný zástupca tieto práva vykonať aj proti vôli obvineného.
Predseda senátu predvolá na verejné zasadnutie osoby, ktorých osobná účasť na ňom je nevyhnutná. O verejnom zasadnutí upovedomí prokurátora, ako aj osobu, ktorá svojím návrhom dala na verejné zasadnutie podnet, a osobu, ktorá môže byť priamo dotknutá rozhodnutím. Ak mladistvý obvinený v čase konania verejného zasadnutia nedovŕši devätnásty rok svojho veku, upovedomí sa aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Predseda senátu o verejnom zasadnutí upovedomí aj obhajcu, splnomocnenca a zákonného zástupcu.
Ú
16
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 340
U mladistvého súd obžalobu alebo návrh na dohodu o vine a treste doručí aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zákonnému zástupcovi mladistvého, prípadne aj tej osobe, s ktorou mladistvý žije v spoločnej domácnosti; ak ustanoveného opatrovníka, obžaloba sa doručí aj jemu.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)