TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014)
1.Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
4.Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
5.Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6.Zákon č. 312/2020 Z. z. o o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
7.a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 1
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
1. „príjmy“ akýkoľvek hospodársky prospech pochádzajúci priamo alebo nepriamo z trestnej činnosti; môžu pozostávať z majetku v akejkoľvek podobe a zahŕňajú všetky následné opätovné investície alebo premenu priamych príjmov a akýkoľvek majetkový prospech;
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 60
O: 1
§: 130
O: 1
§: 130
O: 9
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú
a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,
b) ovládateľná prírodná sila alebo energia,
c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu,
d) peňažné prostriedky na účte,
e) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo
f) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.
Výnosom z trestnej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie
a) vec, ktorá bola získaná trestným činom,
b) vec, ktorá bola získaná ako odmena za trestný čin,
Ú
2
c) vec, ktorá bola nadobudnutá, hoci aj len sčasti za vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena zaň,
d) vec, na ktorú bola hoci aj len sčasti premenená vec, ktorá bola získaná trestným činom alebo ako odmena zaň,
e) akýkoľvek ekonomický alebo majetkový prospech získaný priamo alebo nepriamo trestným činom, alebo
f) plody a úžitky veci uvedenej v písmenách a) až e).
Č: 2
O: 3
3. „prostriedky“ akýkoľvek majetok, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom, celkom alebo sčasti, použitý alebo určený na spáchanie trestného činu alebo trestných činov;
N
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 60
O: 1
P: a), b)
§: 83
O: 1
P: c), d)
§: 130
O: 1, 2
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
(1) Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1, súd uloží zhabanie veci, ak
c) nepatrí páchateľovi a je výnosom z trestnej činnosti,
d) nepatrí páchateľovi a bola určená alebo použitá na spáchanie trestného činu,
(1) Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú
a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový priestor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva niečo iné,
b) ovládateľná prírodná sila alebo energia,
c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu,
d) peňažné prostriedky na účte,
e) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku, alebo
f) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.
(2) Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej techniky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.
Ú
Č: 2
O: 5
5. „zaistenie“ je dočasný zákaz prevodu, zničenia alebo premeny majetku, nakladania s majetkom alebo presunu majetku, alebo dočasné prevzatie majetku do úschovy či prevzatie kontroly nad majetkom;
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 98a
O: 4
(4) Zaistenie majetku, vecí alebo iných majetkových hodnôt zaistených podľa tohto zákona môže trvať po nevyhnutný čas, v úhrne najviac 5 rokov. Ak v tejto lehote nebolo právoplatne rozhodnuté o zaistenom majetku, veciach alebo iných majetkových hodnotách, pretože pre obtiažnosť veci alebo z iných závažných dôvodov nebolo možné trestné stíhanie skončiť a zrušením zaistenia hrozí, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania,
Ú
Platná úprava
Trestného poriadku
umožňuje zaistenie
majetku z troch
účelov: (i) zaistenie
nároku poškodeného,
(ii) zaistenie vecí
určených na spáchanie
trestného činu, na jeho
3
Návrh zákona (čl. II)
Návrh zákona (čl. II) + zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 425
O: 1, 2
§: 425
O: 3
môže v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora a v konaní pred súdom predseda senátu, a to aj na návrh prokurátora túto lehotu predĺžiť o 7 mesiacov, a to aj opakovane. Prokurátor musí v prípravnom konaní takýto návrh podať najneskôr 20 pracovných dní pred uplynutím lehoty podľa prvej vety alebo 20 pracovných dní pred uplynutím predĺženej lehoty. Na konanie o takomto návrhu sa vzťahuje § 76 ods. 3 primerane. Uznesenie, ktorým sa rozhodlo o predĺžení lehoty zaistenia, musí byť odôvodnené okolnosťami, pre ktoré nemohlo byť z vyššie uvedených dôvodov o zaistenom majetku, veciach a iných majetkových hodnotách rozhodnuté. Proti uzneseniu je prípustná sťažnosť. Odkladný účinok iba sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o nepredĺžení lehoty.
(1) Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného treba očakávať uloženie trestu prepadnutia majetku, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor majetok obvineného zaistiť.
(2) Súd zaistí majetok obvineného príkazom vždy, ak uložil trest prepadnutia majetku rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení majetku obvineného sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 89a a 90, § 94 96g a § 98a. Po vyhlásení konkurzu sa pri výkone trestu prepadnutia majetku postupuje podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; prevzatím majetku správcom konkurznej podstaty zaistenie zaniká.
(3) Osoba, ktorej majetok bol zaistený podľa ods. 1, právo žiadať o zrušenie alebo obmedzenie zaistenia. O takej žiadosti musí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor bezodkladne rozhodnúť. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť. Ak sa žiadosť zamietla, osoba, ktorej majetok bol zaistený, ju môže, ak v nej neuvedie iné dôvody, opakovať po uplynutí 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jeho predchádzajúcej žiadosti nadobudlo právoplatnosť; inak sa o nej nekoná.
spáchanie použitých
alebo ktorého sú
výnosom z trestnej
činnosti, (iii) zaistenie
na účely výkonu
hroziacej trestnej
sankcie. Zaistenie má
dočasnú povahu, čo je
zrejmé zo samotnej
právnej úpravy, aj bez
toho, aby to vyslovene
konštatované.
Z pohľadu smernice je
určujúce zaistenie
smerujúce ku
konfiškácii.
4
Zákon č. 91/2016 Z. z.
§: 428
O: 2
§: 461
O: 2
§: 461a
O: 2
§: 26
O: 1, 2
(2) Ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie trestu prepadnutia veci, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor príkazom vec obvineného zaistiť. Súd zaistí vec obvineného príkazom vždy, ak uložil trest prepadnutia veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť a vec nebola doposiaľ zaistená. Pri zaistení sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 96g, § 98a, § 425 ods. 2 a 3 a § 426 a 427.
(2) Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu treba očakávať uloženie zhabania veci, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor vec zaistiť. Súd zaistí vec vždy, ak uložil zhabanie veci rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení veci sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 94 96g, § 98a, § 425 ods. 3 a § 426 a 427.
(2) Ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin, za ktorý vzhľadom na povahu a závažnosť činu a na pomery obvineného možno očakávať uloženie zhabania časti majetku, môže súd a v prípravnom konaní prokurátor časť majetku zaistiť. Súd zaistí časť majetku vždy, ak uložil zhabanie časti majetku rozsudkom, ktorý zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pri zaistení časti majetku sa postupuje primerane podľa § 50 ods. 2 a 3, § 89a, § 90, § 94 až 96g, § 98a, § 425 ods. 3 a § 426 a 427.
(1) Ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že obvinená právnická osoba je trestne zodpovedná za spáchaný trestný čin a z jej konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsila, vykoná trestný čin, ktorý pripravovala alebo ktorým hrozila, alebo sa zbaví majetku a ohrozí účel trestu alebo ochranného opatrenia, môže predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora obvinenej právnickej osobe uložiť obmedzujúce alebo zaisťovacie opatrenia podľa odseku 2. O uložení
5
obmedzujúceho alebo zaisťovacieho opatrenia sa rozhodne uznesením.
(2) Obmedzujúcimi a zaisťovacími opatreniami najmä:
a) povinnosť zložiť peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde,
b) zákaz nakladať s určitými vecami alebo právami,
c) povinnosť niečo vykonať, niečoho sa zdržať alebo niečo znášať.
Č: 3
P: a)
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa vzťahuje na trestné činy, na ktoré sa vzťahujú:
a) dohovor o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (12) vypracovaný na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „dohovor o boji proti korupcii úradníkov“);
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 330
O: 1, 2
§: 58
O: 1
§: 3
(1) Kto ako verejný činiteľ alebo zahraničný verejný činiteľ priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si sľúbiť úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom jeho funkcie v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov.
(2) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech aspoň veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu aspoň veľkého rozsahu.
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa...§ 328 až 330 Trestného zákona.
Ú
Tabuľka zhody k čl. 3
odkazuje na právnu
úpravu trestných činov
uvedených v čl. 3
odkazom na konkrétne
ustanovenia osobitnej
časti Trestného
zákona, kde je
upravená príslušná
skutková podstata
trestného činu. Ďalej
sa odkazuje na § 3
zákon o trestnej
zodpovednosti
právnických osôb
s cieľom preukázať aj
to, že ide o trestné činy
aj právnických osôb
tak ako to požadujú
príslušné právne akty
EÚ. Zároveň sa
v tabuľke zhody
odkazuje na
ustanovenia Trestného
zákona upravujúce
podmienky ukladania
majetkových trestných
sankcií. Uvedené platí
najmä vo vzťahu
k trestu prepadnutia
majetku a trestu
prepadnutia veci.
Č: 3
P: b)
b) rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 270
Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov
Ú
6
falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura (13);
(13) Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1.
§: 271
(1) Kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere
a) sebe alebo inému zadováži,
b) prechováva,
c) dovezie, vyvezie, prepraví, alebo
d) prijme alebo získa s cieľom uviesť ich do obehu,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok osem rokov.
(2) Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle uviesť ich do obehu ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo veľkom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov
(1) Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako
7
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 58
O: 2
§: 60
O: 1
§: 3
pravými, uvádza do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené cenné papiere, ktoré nadobudol ako pravé, použije ako pravé.
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie...trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods. 5 alebo ods. 6... a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa...§ 269 až § 272 Trestného zákona.
Č: 3
P: c)
c) rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov (14);
(14) Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 219
O: 1-3
(1) Kto neoprávnene prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži alebo poskytne inému platobný prostriedok, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.
(2) Kto neoprávnene použije platobný prostriedok alebo kto falšuje, pozmení, napodobní alebo neoprávnene vyrobí platobný prostriedok alebo kto takýto platobný prostriedok prechováva, prepravuje, obstará si alebo inak zadováži, použije alebo poskytne inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj, počítačový program alebo iný prostriedok špeciálne prispôsobený na spáchanie činu uvedeného v odseku 2, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
Ú
8
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 219
O: 4-6
§: 60
O: 1
(4) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) závažnejším spôsobom konania,
b) vo väčšom rozsahu, alebo
c) z osobitného motívu.
(5) Odňatím slobody na tri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3 v značnom rozsahu.
(6) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3
a) vo veľkom rozsahu, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Č: 3
P: d)
d) rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácií prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti (15);
(15) Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.
N
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 233
O: 1
§: 233
O: 2
(1) Kto nadobudne, prechováva alebo užíva vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej inou osobou na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok päť rokov.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá ten, kto
a) ukryje, na seba alebo iného prevedie vec, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine,
b) zmení povahu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, založí ju alebo s ňou inak nakladá v úmysle umožniť sebe alebo inému uniknúť trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, alebo
c) zatají existenciu veci, ktorá je výnosom z trestnej činnosti spáchanej na území Slovenskej republiky alebo v cudzine, najmä tým, že zatají jej pôvod v
Ú
9
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 233
O: 3, 4
§: 233
O: 5, 6
§: 234
O: 1
§: 58
O: 2
trestnej činnosti, jej umiestnenie alebo vlastnícke právo alebo iné právo k nej.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) z osobitného motívu, alebo
b) vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) ako verejný činiteľ,
b) v značnom rozsahu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
(5) Odňatím slobody na sedem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) vo veľkom rozsahu, alebo
b) vo vzťahu k veci pochádzajúcej z obzvlášť závažného zločinu.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto neoznámi alebo neohlási, napriek tomu, že taká povinnosť mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
a) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že iný spáchal trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 alebo § 233a alebo trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, alebo
b) neobvyklú obchodnú operáciu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky osem rokov.
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie... trestného činu legalizácie výnosu z trestnej podľa § 233 ods. 4... a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
10
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 58
O: 3
P: d
§: 3
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu...
d) legalizácie výnosu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 5,
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa...§ 233 až § 235 Trestného zákona.
Č: 3
P: e)
e) rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (16);
(16) Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 140b
§: 58
O: 1
§: 58
O: 3
P:f, g, j, k. l
§: 3
Trestné činy terorizmu trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b, trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin cestovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z osobitného motívu podľa § 140 písm. d).
Trest prepadnutia majetku môže súd uložiť vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa, ak páchateľa odsudzuje na trest odňatia slobody na doživotie alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za obzvlášť závažný zločin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech aspoň veľkého rozsahu alebo ktorým spôsobil škodu aspoň veľkého rozsahu.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu...
f) založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa § 297,
g) teroru podľa § 313 alebo § 314,...
j) teroristického útoku podľa § 419,
k) niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b ods. 3,
l) financovania terorizmu podľa § 419c ods. 3,
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa...§ 294 301 ... § 313 a 314... § 417 až § 419d Trestného zákona.
Ú
11
Č: 3
P: f)
f) rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (17);
(17) Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 328
O: 1, 2
§: 328
O: 3
§: 332
O: 1, 2
§: 332
O: 3
§: 333
O: 1, 2
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, alebo z tohto dôvodu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Ú
12
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 333
O: 3
§: 334
§: 336
(2) Odňatím slobody na dva roky päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) voči verejnému činiteľovi.
(3) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa verejnému činiteľovi, zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok v súvislosti s výkonom úradných povinností alebo v súvislosti s výkonom funkcie verejného činiteľa alebo zahraničného verejného činiteľa v úmysle, aby sa získala alebo zachovala neprimeraná výhoda, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v rozsahu nad 133 000 eur.
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si sľúbiť úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa inému sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok za to, že podplácaný bude svojím vplyvom alebo prostredníctvom vplyvu iného pôsobiť, alebo za to, že pôsobil
a) na výkon právomoci verejného činiteľa,
13
Návrh zákona (čl. I)
§: 58
O: 2
§: 58
O: 3
P: h
§: 60
O: 1
b) na výkon právomoci zahraničného verejného činiteľa,
c) na osobu v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo
d) na osobu, aby konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie... trestného činu prijímania úplatku podľa § 328 ods. 2, trestného činu podplácania podľa § 334 ods. 2... a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu...
h) prijímania úplatku podľa § 328 ods. 3 alebo § 329 ods. 3,
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Č: 3
P: g)
g) rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (18);
(18) Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 172
Neoprávnené pestovanie rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látku
(1) Kto neoprávnene pestuje rastliny alebo huby obsahujúce omamné látky alebo psychotropné látky v nepatrnom množstve, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatichštyroch mesiacoch odsúdený, alebo
b) v malom množstve.
Ú
14
§: 173
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, alebo
b) vo väčšom množstve.
(4) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) pre dieťa vo väčšom množstve alebo
c) v značnom množstve.
(5) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) vo veľkom množstve.
(6) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) v mimoriadne veľkom množstve.
Neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou
(1) Kto neoprávnene vyrobí omamnú látku alebo psychotropnú látku alebo neoprávnene obchoduje s omamnou látkou, psychotropnou látkou, rastlinou alebo hubou obsahujúcou omamné látky alebo psychotropné látky najviac v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na päť rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo
b) vo väčšom množstve.
15
§: 173a
(3) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) pre chránenú osobu,
c) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, alebo
d) v značnom množstve.
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov vo väčšom množstve alebo prostredníctvom takéhoto dieťaťa alebo
c) vo veľkom množstve.
(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) v mimoriadne veľkom množstve.
Neoprávnené prechovávanie, výroba a obchodovanie s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora
(1) Kto neoprávnene prechováva drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto neoprávnene vyrobí drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, alebo s nimi neoprávnene obchoduje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
(3) Odňatím slobody na dva roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
16
§: 58
O: 2
§: 58
O: 3
P: a, b
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
d) pre chránenú osobu alebo
e) vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) pre dieťa mladšie ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takéhoto dieťaťa alebo
c) v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) vo veľkom rozsahu.
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie... trestného činu neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku a psychotropnú látkou podľa § 172 ods. 4, 5 alebo 6, trestného činu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 173 ods. 3, neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173a ods. 4... a páchateľ nadobudol majetok aspoň v značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu
a) neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 173 ods. 4 alebo 5,
17
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 60
O: 1
§: 3
b) neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173a ods. 5,
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa § 170 až 174 Trestného zákona.
Č: 3
P: h)
h) rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (19);
(19) Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 296
§: 58
O: 3
P: e
§: 3
Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu...
e) založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296,
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa § 294 až 301 Trestného zákona.
Ú
Č: 3
P: i)
i) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (20);
(20) Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.
N
Návrh zákona (čl. I)
§: 179
O: 1, 2
(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie,
Ú
18
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 179
O: 3
§: 179
O: 4, 5
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) odoberania orgánov, tkanív či bunky, alebo
f) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na päť rokov desať rokov.
(2) Kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme dieťa, hoci aj s jeho súhlasom, na účel
a) detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
b) nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva, nevoľníctva alebo praktík podobných otroctvu,
c) núteného sobáša,
d) zneužívania na páchanie trestnej činnosti,
e) nezákonnej adopcie,
f) odoberania orgánov, tkanív alebo bunky, alebo
g) iných foriem vykorisťovania,
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov.
(3) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo pre iného väčší prospech,
b) a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti,
c) ako verejný činiteľ,
d) na chránenej osobe,
e) z osobitného motívu,
f) závažnejším spôsobom konania, alebo
g) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo pre iného značný prospech,
19
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 58
O: 3
P: c
§: 60
O: 1
§: 3
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(5) Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a získa ním pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.
(3) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie trestného činu...
c) obchodovania s ľuďmi podľa § 179 ods. 3 až 5,
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa § 179 Trestného zákona.
Č: 3
P: j)
j) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (21);
(21) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 201
(1) Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa odňatím slobody na tri roky desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) na chránenej osobe,
c) z osobitného motívu, alebo
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(3) Odňatím slobody na dvanásť rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
a) spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví, alebo
Ú
20
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 201a
§: 201b
§: 368
b) bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(4) Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním smrť, alebo
b) za krízovej situácie.
Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám je osobou staršou ako pätnásť rokov, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
(1) Kto v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia zneužije dieťa mladšie ako pätnásť rokov jeho prítomnosťou pri sexuálnych aktivitách, na ktorých sa takéto dieťa priamo nezúčastňuje, alebo kto umožní takéto jeho zneužitie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na dva roky sedem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 spoločným konaním najmenej dvoch osôb.
(1) Kto využije, získa, ponúkne alebo inak zneužije dieťa na výrobu detskej pornografie alebo detského pornografického predstavenia alebo umožní také jeho zneužitie, alebo sa inak podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky desať rokov.
(2) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) na dieťati mladšom ako dvanásť rokov,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) verejne,
d) spoločným konaním najmenej dvoch osôb, alebo
e) a bezprostredne ním ohrozí život dieťaťa.
(3) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
21
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 369
§: 370
O: 1
§: 370
O: 2
§: 58
O: 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b) a získa ním značný prospech.
(4) Odňatím slobody na dvanásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a získa ním prospech veľkého rozsahu, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje alebo inak rozširuje detskú pornografiu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) verejne.
(3) Odňatím slobody na štyri roky desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.
(4) Odňatím slobody na sedem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.
(1) Kto prechováva detskú pornografiu alebo kto koná v úmysle získať prístup k detskej pornografii prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa potrestá, kto sa úmyselne zúčastní detského pornografického predstavenia.
(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje páchateľa za spáchanie... trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 ods. 3 alebo 4, trestného činu rozširovania detskej pornografie podľa § 369 ods. 3 alebo 4... a páchateľ nadobudol majetok aspoň v
22
Návrh zákona (čl. XIII)
§: 60
O: 1
§: 3
značnom rozsahu trestnou činnosťou alebo z výnosu z trestnej činnosti.
(1) Súd uloží trest prepadnutia veci,
a) ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b) ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c) ktorá je výnosom z trestnej činnosti,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú v písmene c), alebo
e) ktorá je predmetom medzinárodnej sankcie.
Na účely tohto zákona sa trestnými činmi rozumejú trestné činy podľa § 201 202... § 367 § 372a Trestného zákona.
Č: 3
P: k)
k) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV (22),
ako aj ďalšie právne nástroje, pokiaľ sa v nich výslovne stanovuje, že táto smernica sa vzťahuje na trestné činy v nich harmonizované.
(22) Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 8.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 247
O: 1
§: 247
O: 2, 3
§: 247a
O: 1
(1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
c) a spôsobí ním ohrozenie riadnej činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu.
b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti orgánu verejnej moci, objektu osobitnej dôležitosti, ďalšieho dôležitého objektu alebo prvku kritickej infraštruktúry, alebo
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.
(1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti
a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo
Ú
23
Návrh zákona (čl. I)
Návrh zákona (čl. I) + zákon č. 300/2005 Z. z.
Návrh zákona (čl. I)
§: 247a
O: 2, 3
§: 247b
O: 1
§: 247b
O: 2, 3
b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí,