(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ................. 2023,
o Registri darov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 4 Trestného zákona v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Registrácia darov
(1) Darom sa rozumie nenáležitá výhoda podľa § 131 ods. 4 Trestného zákona. Prijatie daru podľa predchádzajúcej vety je verejný činiteľ povinný oznámiť poverenej osobe, ktorú určí štatutárny orgán zamestnávateľa. Táto povinnosť sa nevzťahuje na dary, ktorých prijatie je s ohľadom na úradný alebo vecne oprávnený záujem obvyklé v súvislosti s postavením alebo funkciou verejného činiteľa.
(2) Poverená osoba podľa odseku 1 vedie, administruje a zverejňuje Register darov verejných činiteľov.
§ 2
Register darov verejných činiteľov
(1) Register darov verejných činiteľov je verejná databáza obsahujúca informácie o prijatých daroch za účelom evidencie darov a zverejnenia zoznamu prijatých darov.
(2) Každý dar podľa § 1 ods. 1 podlieha povinnej registrácii. Dar s hodnotou nižšou ako 200 eur je možné registrovať dobrovoľne.
(3) Za oznámenie o prijatí daru podliehajúcemu registrácii nesie zodpovednosť obdarovaná osoba. Povinnej registrácii podlieha aj dar nižšej hodnoty ako 200 eur v prípade, ak má obdarovaná osoba pochybnosti o jeho odhadovanej hodnote.
(4) Prijatie daru, ktorý podlieha registrácii, musí obdarovaná osoba bezodkladne písomne oznámiť poverenej osobe, a to v rozsahu:
a)označenie daru vrátane ilustračnej fotografie hmotného daru,
b)odhadovaná hodnota daru,
c)meno, priezvisko a funkcia obdarovanej osoby,
d)dátum prijatia daru,
e)príležitosť alebo podujatie, v rámci ktorého bol dar prijatý,
f)poznámka o naložení s darom,
g)v prípade odovzdania daru miesto, kde bude dar uložený.
(5) Okrem údajov uvedených v odseku 4 do registra darov poverená osoba zapisuje aj
a)poradové číslo daru,
b)dátum oznámenia prijatia daru.
§ 3
Nakladanie s darmi
(1) Obdarovaná osoba sa môže rozhodnúť, či si dar ponechá, alebo ho odovzdá poverenej osobe na účel jeho uloženia v sklade darov.
(2) Odovzdaný dar možno speňažiť prostredníctvom dražby s cieľom venovať výťažok na verejnoprospešné účely.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.