(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 408b ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z., vyhlášky č. 440/2020 Z. z., vyhlášky č. 106/2021 Z. z., vyhlášky č. 438/2021 Z. z., vyhlášky č. 466/2021 Z. z., vyhlášky č. 196/2022 Z. z., vyhlášky č. 305/2022 Z. z. a vyhlášky č. 406/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 76 sa vkladá § 76a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76a
Krátkodobý trest odňatia slobody
Súd nariadi výkon krátkodobého trestu odňatia slobody podľa § 47a ods. 2 písm. a) Trestného zákona v ústave
a) ,
b) ,
c) .
(zoznam predmetných ústavov bude upresnený pri tvorbe vyhlášky)
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2024.