Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rovnosť žien a mužov a vplyvy na zamestnanosť
(Ak v niektorej z hodnotených oblastí sociálnych vplyvov (bodov 4.1 4.4) nebol identifikovaný vplyv, uveďte v príslušnom riadku analýzy poznámku „Bez vplyvu.“.)
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
(V prípade vyššieho počtu hodnotených opatrení doplňte podľa potreby do tabuľky pred bod 4.2 ďalšie sekcie - 4.1.1 Pozitívny vplyv/4.1.2 Negatívny vplyv).
a)
4.1.1 Pozitívny vplyv
b)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Bez vplyvu
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
c)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
d)
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
e)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
f)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
g)
4.1.1.1 Z toho pozitívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte pozitívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. znižovanie miery rizika chudoby, priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine)
h)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Bez vplyvu
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
i)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
j)
Kvantifikujte rast príjmov alebo pokles výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
k)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
l)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
a)
4.1.2 Negatívny vplyv
b)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Bez vplyvu
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
c)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
Príloha č. 4
2
d)
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
e)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
f)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
g)
4.1.2.1 Z toho negatívny vplyv na skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia
(V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte negatívny vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. zvyšovanie miery rizika chudoby, priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine)
h)
Popíšte opatrenie a jeho vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Špecifikujte ovplyvnené skupiny:
Ovplyvnená skupina č. 1
i)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
j)
Kvantifikujte pokles príjmov alebo rast výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným návrhom.
-priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
-veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Ovplyvnená skupina č. 1
k)
Ovplyvnená skupina č. 3
Ovplyvnená skupina č. 2
l)
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
Príloha č. 4
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Popíšte hodnotené opatrenie, špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
a)
Rozumie sa najmä na prístup k:
-sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
-kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
-pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
-zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
-zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
-k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
-bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
-doprave,
-ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
-spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
-informáciám,
-k iným právam (napr. politickým).
K § 33a ods. 2
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zákonom upravená skúšobná doba sa mení na súdom určenú dobu, čo umožní poškodenému za pomoci súdu dostať sa pri náhrade škody alebo zaplatení dlhu k svojim prostriedkom v primeranej dobe
K § 40 ods. 1 písm. a)
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-možnosť súdu upustiť od potrestania páchateľa prečinu sa dopĺňa o podmienku nahradenia škody spôsobenej trestným činom alebo uzavretia dohody o náhrade škody s poškodeným
K § 50 ods. 1, § 68 ods. 1
-pozitívny vplyv na prístup k zamestnaniu
-skrátenie skúšobnej doby môže viesť k skoršiemu zahladeniu trestu, čím dôjde k zlepšeniu prístupu odsúdených osôb k zamestnaniu
K § 56 ods. 1, čl. IV § 15
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšenie maximálnej výšky peňažného trestu s ohľadom na aktuálnu úroveň hospodárstva SR a jeho vývoj od roku 2006 naplní účel trestu a posilní prevenciu pred páchaním trestnej činnosti
K § 69 ods. 1 a 5
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, zamestnaniu
-umožňuje sa posúdenie polepšenia páchateľa, ktorému bol uložený doživotný trest zákazu činnosti, čím sa odstráni nespravodlivý výkon tohto trestu aj u odsúdených, ktorí sa polepšili a takisto uľahčí prístup takýchto odsúdených osôb k zamestnaniu a začleneniu do spoločnosti
K § 86 ods. 1 písm. b)
-negatívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-predĺženie lehoty na vyplatenie nezaplatenej mzdy, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné k uplatneniu účinnej ľútosti zamestnávateľom môže predĺžiť dobu, po ktorú poškodenému zamestnancovi nebude predmetné finančné ohodnotenie vyplatené
K § 125 ods. 1
-negatívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšením hranice škody potrebnej na kvalifikáciu vybraných protiprávnych konaní ako trestných činov sa zúži množina vzťahov chránených trestným právom
-predmetné protiprávne konania budú vo väčšine prípadov postihované zákonom ako priestupky a v niektorých prípadoch ich recidívne páchanie bude aj naďalej trestným činom; poškodení budú mať aj naďalej právo požadovať náhradu škody v civilnom konaní
K § 140 písm. g)
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
Príloha č. 4
4
-doplnenie osobitného motívu spáchania trestného činu pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie zvyšuje ochranu pred útokmi na dané osoby pri plnení si svojich pracovných povinností
K § 289
-pozitívny vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
-kriminalizuje sa konanie osoby, ktorá sa odmietla podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky pri výkone zamestnania
K § 340a
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšenie ochrany práv oznamovateľov trestnej činnosti
K § 360b
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšenie ochrany pred nebezpečným elektronickým obťažovaním,
-zvýšenie právnej ochrany, nová skutková podstata, ktorá zahŕňa výrobu a šírenie záznamov, ktoré dehonestujú, ponižujú alebo pripisujú určitej osobe konanie, ktoré je v závažnom rozpore s jeho skutočným konaním (napr. deepfakes)
b)
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
c)
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
-domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
-nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
-deti (0 – 17),
-mladí ľudia (18 – 25 rokov),
-starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
-ľudia so zdravotným postihnutím,
-marginalizované rómske komunity
-domácnosti s 3 a viac deťmi,
-jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
-príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
-iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
K § 130 ods. 7 písm. c)
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zaradením skupiny osôb alebo jednotlivcov so zdravotným postihnutím v súvislosti s definíciou extrémistického materiálu dôjde k zvýšeniu ochrany pred páchaním trestnej činnosti voči tejto zraniteľnej skupine
-vplyv na ľudí so zdravotným postihnutím
K § 132 ods. 4
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-precizuje sa definícia detskej pornografie s obsahovo širším významom
-vplyv na deti
K § 140 písm. e)
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-rozšírenie chránených charakteristík osobitného motívu o skutočné alebo domnelé občianstvo, jazyk, absenciu vyznania, zdravotné znevýhodnenie a rodovú identitu zvyšuje ochranu pred páchaním trestných činov z nenávisti voči daným zraniteľným skupinám osôb alebo jednotlivcom
-spáchanie trestného činu na z nenávisti voči vybraným zraniteľným skupinám je súčasťou osobitného kvalifikačného pojmu osobitný motív, ktorý podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby
-vplyv na ľudí so zdravotným postihnutím a iných zraniteľných skupín
K § 171 až 173a
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zavádza sa zrozumiteľný a transparentný právny rámec pre spravodlivé postihovanie drogovej trestnej činnosti (osobám prechovávajúcim marihuanu v množstve nepresahujúcom 1 gram nebude možné uložiť trest odňatia slobody)
Príloha č. 4
5
-vytvárajú sa podmienky pre efektívnejšiu liečbu a resocializáciu páchateľov, ktorí problémovými užívateľmi drog
-v rokoch 2018 2020 tvorili mladí ľudia (vek 18 25 rokov) 44 % všetkých odsúdených za neoprávnene prechovávanie drog podľa § 171
K § 179 ods. 2
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšenie trestnej sadzby za spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi, ak je obeťou dieťa
K § 201a a 201b
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšením trestnej sadzby sa zvyšuje ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním alebo výrobou detskej pornografie
K § 211
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-rozšírením skutkovej podstaty trestného činu Ohrozovania výchovy dieťaťa o neplnenie si povinnosti starostlivosti o dieťa sa zvýši ochrana dieťaťa pred nebezpečenstvom spustnutia, vedením záhaľčivého alebo nemravného života, páchaním trestnej činnosti alebo priestupkov
K § 251b:
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-posilnenie právnej ochrany skupiny ľudí, ktorá bola zneužitá v rámci špekulatívneho prevodu obchodných podielov v obchodných spoločnostiach alebo na účel ustanovenia ako štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby (tzv. biele kone) rozšírením možnosti trestnoprávneho postihu prevodu obchodného podielu aj v prípadoch obchodných spoločností bez majetku
-vplyv najmä na sociálne slabších, dlhodobo nezamestnaných, ľudí bez domova.
K § 355 a 356
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-účinnejšie stíhanie páchateľov a organizovaných skupín v prípade trestného činu prevádzačstva
-vplyv na osoby tretích krajín, azylantov a žiadateľov o azyl
K § 370 ods. 2:
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-zvýšením trestnej sadzby sa zvyšuje ochrana detí pred šírením detskej pornografie
K § 433a:
-pozitívny vplyv na prístup k spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám
-kriminalizuje sa verbovanie detí v ozbrojených konfliktoch v zmysle Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch
Príloha č. 4
6
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rovnosť žien a mužov.
a)
4.3.1 Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie alebo iného statusu? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Ak áno, ktoré skupiny sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
b)
Bez vplyvu
c)
4.3.2 Môže návrh viesť k zväčšovaniu nerovností medzi ženami a mužmi? Podporuje návrh rovnosť príležitostí? Má návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Popíšte vplyvy.
d)
Popíšte riziká návrhu, ktoré môžu viesť k zväčšovaniu nerovností:
Bez vplyvu
e)
Popíšte pozitívne vplyvy návrhu na dosahovanie rovnosti žien a mužov, rovnosti príležitostí žien a mužov, prípadne vplyvy na ženy a mužov, ak sú odlišné:
Bez vplyvu
f)
návrh významné vplyvy na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva? Ak áno, aké? Akým spôsobom? Zraniteľnou skupinou obyvateľstva sa rozumejú najmä ženy ohrozené viacnásobnou diskrimináciou, tehotné matky, seniorky, ženy patriace do marginalizovaných skupín obyvateľstva, migrantky, ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím, obete násilia a pod.
Bez vplyvu
g)
Pri identifikovaní vplyvov na rovnosť žien a mužov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi ženami a mužmi, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rovnosti žien a mužov nespočíva len v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti ako aj rodinnom živote, ale taktiež v podpore rovnosti medzi nimi.
V ktorých oblastiach podpory rovnosti žien a mužov návrh odstraňuje prekážky a/alebo podporuje rovnosť žien a mužov? Medzi oblasti podpory rovnosti žien a mužov okrem iného patria:
-podpora slobodného výberu povolania a ekonomickej činnosti
-podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
-zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
-podpora rovnosti príležitostí pri participácii na rozhodovaní,
-boj proti domácemu násiliu, násiliu na ženách a obchodovaniu s ľuďmi,
-podpora vnímania osobnej starostlivosti o dieťa za rovnocennú s ekonomickou činnosťou a podpora neviditeľnej práce v domácnosti ako takej,
-rešpektovanie osobných preferencií pri výbere povolania a zosúlaďovania pracovného a rodinného života.
K § 127 ods. 4 a 5
-podpora rovnosti žien a mužov v boji proti domácemu násiliu a násiliu na ženách
-rozširuje sa výpočet trestných činov spáchaných blízkou osobou, ktorou je príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel, bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti, čím sa zvyšuje úsilie predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu
-spáchanie trestného činu na blízkej osobe je súčasťou osobitného kvalifikačného pojmu chránená osoba, ktorý podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby
K § 179a
-podpora rovnosti žien a mužov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi
-zavedením nového trestného činu sa kriminalizuje využívanie služieb obete obchodovania s ľuďmi s vedomím, že daná osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi
K § 199
-podpora rovnosti žien a mužov v boji proti domácemu násiliu a násiliu na ženách
-kriminalizuje sa akýkoľvek sexuálny styk vykonaný bez súhlasu zúčastnenej osoby, čím sa zvyšuje úsilie predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu
Príloha č. 4
7
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
a)
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
b)
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Bez vplyvu
c)
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu
d)
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Bez vplyvu
e)
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
f)
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Bez vplyvu
g)
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
h)
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Bez vplyvu
i)
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
j)
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Bez vplyvu
k)
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
l)
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.
Bez vplyvu
Príloha č. 4
8