Príloha č. 8
1
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín
8.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie.
8.1.1 Spôsobí predložený návrh zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Bez vplyvu
8.1.2 Môže dôjsť predloženým návrhom k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
Bez vplyvu
8.1.3 Má predložený návrh vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
Bez vplyvu
8.1.4 Má predložený návrh vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
Bez vplyvu
8.1.5 Má predložený návrh vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
Bez vplyvu
8.1.6 Má predložený návrh vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
Bez vplyvu
Príloha č. 8
2
8.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov rodiny.
8.2.1 Má preložený návrh vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Bez vplyvu
8.2.2 Má predložený návrh vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
Bez vplyvu
8.2.3 Má predložený návrh vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
K § 171 až 173a
-pozitívny vplyv
-zavádza sa zrozumiteľný a transparentný právny rámec pre spravodlivé postihovanie drogovej trestnej činnosti (osobám prechovávajúcim marihuanu v množstve nepresahujúcom 1 gram nebude možné uložiť trest odňatia slobody)
-vytvárajú sa podmienky pre efektívnejšiu liečbu a resocializáciu páchateľov, ktorí problémovými užívateľmi drog
-v rokoch 2018 až 2020 tvorili mladí ľudia (vek 18 až 25 rokov) 44 % všetkých odsúdených za neoprávnene prechovávanie drog podľa § 171
8.2.4 Má predložený návrh vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
Bez vplyvu
8.2.5 Má predložený návrh vplyv na rozpad rodín?
Bez vplyvu
8.2.6 Má predložený návrh vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Bez vplyvu
Príloha č. 8
3
8.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí.
8.3.1 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
Bez vplyvu
8.3.2 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí v rodinách?
Bez vplyvu
8.3.3 Má predložený návrh vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
Bez vplyvu
8.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom.
8.4.1 Má predložený návrh vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
K § 211
-pozitívny vplyv
-rozšírením skutkovej podstaty trestného činu Ohrozovania výchovy dieťaťa o neplnenie si povinnosti starostlivosti o dieťa sa zvýši ochrana dieťaťa pred nebezpečenstvom spustnutia, vedením záhaľčivého alebo nemravného života, páchaním trestnej činnosti alebo priestupkov
8.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine.
8.5.1 Má predložený návrh vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
Bez vplyvu
8.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva.
8.6.1 Má predložený návrh vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
Príloha č. 8
4
Bez vplyvu
8.6.2 Má predložený návrh vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
Bez vplyvu
8.6.3 Má predložený návrh vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založenia rodiny?
Bez vplyvu
8.6.4 Má predložený návrh vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
Bez vplyvu
8.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
8.7.1 Má predložený návrh vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
Bez vplyvu
Príloha č. 8
5