1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2023
2024
2025
2026
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
22 673 452
20 831 454
20 840 758
v tom: MS SR / 08P
MS SR / 08R
MV SR
MŽP SR
0
0
0
0
8 535 000
1 196 800
3 014 592
9 927 060
8 087 000
1 196 800
3 014 592
8 533 062
8 087 000
1 196 800
3 014 592
8 542 366
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
547
547
547
- vplyv na ŠR
0
547
547
547
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
14 126 268
14 126 268
14 126 268
- vplyv na ŠR
0
14 126 268
14 126 268
14 126 268
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
2
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: MS SR / 08P
MS SR / 08R
MV SR
MŽP SR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
22 673 452
20 831 454
20 840 758
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Rozpočtovo nekryté vplyvy vyplývajúce z návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov a limitov počtu zamestnancov dotknutých subjektov na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Zmena Trestného zákona.
MS SR
Požiadavkou MS SR v súvislosti s legislatívnou zmenou trestných kódexov je doplnenie personálnych kapacít. V súčasnej dobe je problematické nemožné zabezpečiť riadnu činnosť zaobchádzania s obvinenými, odsúdenými a poškodenými trestným činom v súlade s európskymi štandardmi a najnovšími odbornými poznatkami zmysluplným obsahom a cieľavedomými resocializačnými aktivitami. Systémová zmena trestných kódexov, ktorých navrhovateľom je MS SR vo vzťahu k presadzovaniu a podpore filozofie restoratívnej justície so zameraním na páchateľov trestných činov, smerujúca k posilneniu postavenia poškodeného/obete trestného činu, spolu s presadzovaním a vo väčšej miere využívaním alternatívnych trestov, ako aj sankcií a opatrení ukladaných páchateľovi pred odsúdením (v predsúdnom konaní, v priestupkovom konaní, ak ide o mladistvú osobu), po vynesení rozsudku, ale aj po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, prinesie zvýšené nároky na dostupné kapacity. Trestná politika štátu rozširuje možnosti ukladania trestov nespojených s odňatím slobody tak, aby primárne boli využívané alternatívne tresty a opatrenia na reintegráciu páchateľa do spoločnosti. Koncovým vykonávateľom všetkých odklonov a alternatívnych trestov, podmienečne prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, ochranných dohľadov, elektronického monitoringu a restoratívnych programov je probačná a mediačná služba. V tejto súvislosti zároveň vzniká na MS SR nová sekcia restoratívnej justície a probácie.
V prípade neakceptovania požiadavky na navýšenie miest PaMÚ môže dôjsť i k stavu, kedy nebude možné aplikovať nahradenie väzby probačným dohľadom, nebude možné vykonávať programy restoratívnej spravodlivosti, nebude možné uplatniť alternatívne tresty prípadne akékoľvek komunitné sankcie a opatrenia vzhľadom na existujúcu „krízovú situáciu“, naďalej bude dochádzať k absencii kontrol niektorých povinností mimo sídiel súdov a štát sa bude stretávať s negatívnymi dôsledkami nedostatočnej terciárnej prevencie kriminality pre páchateľov a obete, teda dôsledkami nedostatočnej ochrany celej spoločnosti, a naopak jej
3
ohrozenia. Takýto stav nemožno považovať za súladný so záujmom štátu o budovanie dôvery občanov v spravodlivosť, právny štát a činnosť štátnych inštitúcií.
MV SR
Návrh novely Trestného zákona zvyšuje hranicu malej škody z pôvodných 266 eur na 500 eur. Predmetná zmena spôsobí zmenu hranice diferencujúcej medzi spáchaním trestného činu a spáchaním priestupku tak, že protiprávne konania doposiaľ posudzované ako trestné činy, v ktorých páchateľ spôsobil škodu v rozmedzí medzi 266 eur 500 eur, budú po prijatí návrhu novely Trestného zákona posudzované ako priestupky.
Nadobudnutím účinnosti uvedenej legislatívnej zmeny sa ročne zvýši počet priestupkov proti majetku prejednávaných odbormi všeobecnej vnútornej správy okresných úradov (ďalej len „odbory VVS“) o 6 000 7 000 priestupkov. MS SR zaviedlo do priestupkového zákona 5 nových skutkových podstát - § 30 priestupky na úsek drog, § 47 priestupok proti verejnému poriadku, § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že každoročne prechádza vysoké percento nevybavených priestupkových vecí prejednávaných odbormi VVS do ďalšieho kalendárneho roka, z dôvodu poddimenzovaného personálneho obsadenia priestupkových úsekov.
Navyše je potrebné vziať do úvahy aj pripravovanú novelu zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“), ktorá navrhuje zníženie vekovej hranice zodpovednosti za priestupok z pôvodných 15 rokov veku páchateľa na 14 rokov veku páchateľa, čím dôjde k ďalšiemu, nie zanedbateľnému, navýšeniu počtu priestupkov prejednávaných odbormi VVS.
MŽP SR
Navrhovaná novela Trestného zákona vo vzťahu ku riešeniu environmentálnej protiprávnej činnosti prináša významné zmeny v objeme agendy orgánov vymáhania práva v tejto oblasti, a to tým spôsobom, že sa zužuje okruh trestných činov, riešenie ktorých je vo vecnej pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní (polícia, súdy, prokuratúra), a zároveň sa rozširuje okruh správnych deliktov, riešenie ktorých je vo vecnej pôsobnosti orgánov administratívneho trestania.
Uvedené vyplýva zo špecifického charakteru trestných činov proti životnému prostrediu, ktorých skutkové podstaty definované blanketovými (odkazovacími) právnymi normami, ktoré pre naplnenie objektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu vyžadujú porušenie osobitného predpisu v určitom rozsahu. Z celkového počtu 21 skutkových podstát je 15 skutkových podstát založených na porušení osobitných predpisov v gescii MŽP SR. Zjednodušene povedané, vždy platí, že pokiaľ určité konanie, ktoré je v rozpore s osobitným predpisom, nedosiahne požadovaný rozsah určený Trestným zákonom, takéto konanie netrestajú orgány činné v trestnom konaní, ale orgány vyvodzujúce administratívnu zodpovednosť. Vzhľadom na zvýšenie hranice rozsahu, ktorý je potrebné dosiahnuť pre posúdenie skutku ako trestného činu, veľká časť agendy prepadne na správne orgány.
Objem agendy, ktorý sa presunie v zmysle novelizácie, je možné odvodiť zo štatistík poskytnutých MV SR, odbor prevencie kriminality. Analýzou dát za roky 2017 až 2021 boli identifikované tie trestné činy, rozsah ktorých je nižší, ako to navrhuje novela Trestného zákona. Zároveň je potrebné uviesť, že pri trestnom čine nelegálneho vjazdu 305 ods. 2 Trestného zákona) analýza počtu prípadov uvedená nižšie zohľadňuje aj to, že trestnoprávna zodpovednosť je pri tomto trestnom čine založená len pri recidívnom konaní a čiastočne je možné túto skutkovú podstatu naplniť aj porušením predpisov, ktoré nie v gescii MŽP SR. V tomto prípade bol na základe kvalifikovaného odhadu počet nelegálnych
4
vjazdov, ktoré prepadnú do vecnej pôsobnosti orgánov administratívneho trestania v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR, znížený o polovicu.
Tabuľka: Vývoj trestnej činnosti vo vzťahu k predkladanému návrhu
Počet všetkých trestných činov
Počet trestných činov pod novým rozsahom
2017
683
264
2018
730
316
2019
883
438
2020
1 137
593
2021
1 115
497
Na základe dát zo sledovaného obdobia rokov 2017 2021 by SIŽP mala podľa novely trestného zákona riešiť o 421 prípadov ročne viac. Ide o prípady, kedy bolo vznesené obvinenie, teda je odôvodnený predpoklad, že bol dostatočne odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá osoba a bol pri nej porušený osobitný predpis. V rovine administratívneho trestania toto číslo porovnávame teda s počtami uložených pokút, nakoľko by sme mali zrejmé kto a aký skutok spáchal a pristúpili by sme ku sankcii. Na základe štatistík činnosti SIŽP za obdobie rokov 2017-2021 priemerne ročne uložili inšpektori 634 pokút. Od roku 2024, keby by bola účinná novela trestného zákona, by sa agenda SIŽP vo veci ukladania pokút zvýšila pravdepodobne o 66%.
Navyše, vzhľadom na rozsah dát, ktorými disponujeme, nie je možné vyčísliť objem agendy, ktorý sa presunie na orgány administratívneho trestania zavedením nového pojmu „hrubá nedbanlivosť“. Je však zrejmé, že pokiaľ pri skúmaní protiprávneho konania, toto konanie nebolo vykonané aspoň z hrubej nedbanlivosti (a to bez ohľadu na jeho rozsah), toto konanie bude vždy postihnuteľné len orgánom administratívneho trestania.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a vecne príslušné ústredné orgány štátnej správy.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2023
2024
2025
2026
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
5
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
MS SR
Možno konštatovať, že dlhodobo bez akceptovania existencie situácie náročnej na ochranu spoločnosti štátom, sa v podmienkach SR zabezpečuje výkon probácie, mediácie a elektronického monitoringu prostredníctvom 82 probačných a mediačných úradníkov (ďalej len „PaMÚ“). Na regionálnej úrovni na jednotlivých krajských súdoch pôsobí jeden PaMÚ vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca (spolu 8 vedúcich), ktorý výkon probácie, mediácie, kontroly technickými prostriedkami v obvode krajského súdu metodicky riadi, koordinuje, kontroluje, zabezpečuje služobné pohotovosti k elektronickému monitoringu, atď.
Za účelom posilnenia súdnych kapacít vo vzťahu k probácii, elektronickému monitoringu, restoratívnej justícii a k výkonu trestov nespojených s odňatím slobody požadujeme navýšenie o:
200 PaMÚ za účelom dosiahnutia stavu, ktorý je bežný v štátoch (výsledkom bude 290 PaMÚ), pričom požiadavka MS SR na zväčšenie personálnych kapacít reaguje na poznatky získané pri vlastnej činnosti v oblasti terciárnej prevencie kriminality, na základe ktorých identifikovalo ako nevyhnutné pre funkčné prostredie v SR nasledovné zmeny - vybudovanie dostatočných, kapacít pre plnohodnotné poskytovanie dotknutých služieb (vrátane prác v teréne), štruktúrovanie a špecializácia vybavovania agendy a profesionalizovanie kapacít a procesov, oddelenie a špecializácia výkonu probačných činností a mediácie, príprava a vytvorenie legislatívneho a materiálneho prostredia pre napĺňanie cieľov definovaných v aktoch a Rady Európy (dostupnosť mediácie pre každú poškodenú osobu, využitie mediácie v trestných veciach všeobecne bez skúmania a aplikovania kritéria závažnosti, dostupnosť mediácie vo všetkých fázach trestného konania, tzn. nielen v prípravnom konaní), pri aplikácii programov restoratívnej justície sa primárne zamerať na mladistvých páchateľov a páchateľov blízkych veku mladistvých, aj na základe panelových diskusií kongresu OSN, ktoré považujú mediáciu za najefektívnejší prvok restoratívneho súdnictva z hľadiska prevencie recidívy mladých ľudí, priame metodické, kontrolné a organizačné riadenie,
8 psychológov (1 na každý krajský súd s pôsobnosťou v rámci celého obvodu krajského súdu), ktorých intervencie posilňujú oblasť terciárnej prevencie; budú zabezpečovať činnosti vo vzťahu k odsúdeným, ktorým bol uložený trest domáceho väzenia, odsúdeným, ktorým súd uložil povinnosť alebo obmedzenie, ktoré si vyžaduje psychologické poradenstvo, psychoterapiu, sociálny výcvik, atď., pri odsúdených, ktorí spáchali násilnú trestnú činnosť k iným (blízkym) osobám, pre mladistvých, ktorí majú problémové správanie, nezvládajú ťažšie životné situácie (terciárna prevencia kriminality), poškodeným (obetiam), ako zvládať reintegráciu do komunity, kde bol spáchaný trestný čin (atď.) a
16 technických špecialistov pre možnosť inštalácie a vykonávania činností spojených s elektronickým monitoringom (2 špecialisti na každý krajský súd s pôsobnosťou v rámci celého obvodu krajského súdu, čím bude zabezpečená aj ich zastupiteľnosť v rámci kraja); tento stav zároveň umožní, s ohľadom na vzostupnú tendenciu využívania elektronického monitoringu, efektívnejšiu reakciu na potreby sudcov pri ukladaní a inštalácii elektronického monitorovacieho systému a berie do úvahy potreby aplikačnej praxe v nadväznosti na navrhované zmeny trestného zákona; toto riešenie je zároveň hospodárnejšie oproti možnosti rozširovania zmluvne dohodnutých podmienok servisných výjazdov dodávateľa systému (150 výjazdov; naviac výjazd á 750 eur bez DPH); po zaškolení budú technickí špecialisti zabezpečovať činnosti ako inštitút predbežného
6
šetrenia na mieste, inštalácia, výmena/úprava a odinštalácia elektronických monitorovacích zariadení, logistika a správa zariadení, preprava PaMÚ, kontroly monitorovaných osôb.
Návrh bude mať teda negatívny vplyv na rozpočet v nadväznosti na zmenu trestných kódexov, ktorá si vyžaduje personálne posilnenie v súdnictve celkom o 224 štátnozamestnaneckých miest, z toho 200 PaMÚ zaradených do 7. platovej triedy, 8 psychológov zaradených do 7. platovej triedy a 16 technických špecialistov zaradených do 5. platovej triedy.
Výdavky na mzdy pri zohľadnení osobných príplatkov vo výške cca 60 % predpokladané v priemere 2 000 eur mesačne na zamestnanca, čo predstavuje ročný dopad na mzdy vo výške 5 376 000 eur a na poistné odvody vo výške 1 879 000 eur. Zároveň sa predpokladá aj ročný dopad na bežné transfery (500 eur/zamestnanec) vo výške 112 000 eur.
V oblasti prevádzkových výdavkov tovary a služby sa predpokladá ročný dopad na zamestnanca v prípade PaMÚ v prvom roku (vrátane prvotného materiálno technického zabezpečenia) vo výške 5 000 eur a v ďalších rokoch vo výške 3 000 eur, v prípade psychológov a technických špecialistov v prvom roku vo výške 7 000 eur a v ďalších rokoch vo výške 5 000 eur. Celkom ide o ročný dopad na rozpočet pre rok 2024 vo výške 1 168 000 eur a pre ďalšie roky vo výške 720 000 eur. Noví zamestnanci budú umiestnení v rámci priestorov, ktoré budú mať v tom čase súdy k dispozícii, preto dopad na rozpočet v tejto oblasti výdavkov nie je aktuálne kvantifikovaný.
V oblasti kapitálových výdavkov sa predpokladá zabezpečenie technických špecialistov služobnými motorovými vozidlami, pričom na tento účel budú využité vozidlá, ktoré sa v majetkovej evidencii krajských súdov nachádzajú, resp. v prípade potreby ich doplnenia/obnovy bude táto zabezpečená v rámci limitu rozpočtu kapitoly každoročne vyčleneného na obnovu vozového parku v súdnictve, preto dopad na rozpočet v tejto oblasti výdavkov nie je aktuálne kvantifikovaný.
V súvislosti so vznikom novej sekcie restoratívnej justície a probácie na MS SR, členenej na odbor mediácie a restoratívnych programov, odbor probácie a prevencie a odbor elektronického monitoringu a technického zabezpečenia, ktorú je možné personálne zabezpečiť v rámci limitov rozpočtu iba čiastočne, je potrebné personálne posilnenie v počte 25 osôb (v tom generálny riaditeľ a traja riaditelia odborov). Ide o zamestnancov v štátnej službe, z toho 4 x 9. platová trieda, 20 x 8. platová trieda a 1 x 4. platová trieda. Dopad na rozpočet je v tejto súvislosti počítaný vrátane zohľadnenia príplatkov za riadenie vedúcich zamestnancov a úpravy platov 13 zamestnancov, ktorí budú na sekciu presunutí (zohľadnené v priemere nižšie).
Výdavky na mzdy predpokladané v priemere 2 740 eur mesačne na zamestnanca, čo predstavuje ročný dopad na mzdy vo výške 822 000 eur a na poistné odvody vo výške 287 300 eur. Zároveň sa predpokladá aj ročný dopad na bežné transfery (500 eur/zamestnanec) vo výške 12 500 eur. V oblasti prevádzkových výdavkov tovary a služby sa predpokladá ročný dopad (3 000 eur/zamestnanec) vo výške 75 000 eur. Výdavky na zamestnancov, ktoré nie sú kvantifikované, budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu.
MV SR
MV SR nedisponuje s voľnými zdrojmi vo svojej kapitole, ktorými by vedelo zabezpečiť finančné krytie predmetného návrhu zákona od 1. januára 2024, preto požaduje zvýšenie limitu počtu zamestnancov (116 zamestnancov) aj výdavkov. Požadované je navýšenie počtu zamestnancov o 2 štátnozamestnanecké miesta na odboroch VVS na všetkých 49 okresných úradoch v platovej triede 7, ako aj navýšenie počtu zamestnancov štátnej správy o 2 štátnozamestnanecké miesta na odboroch opravných prostriedkov na všetkých 8 okresných
7
úradoch v sídle kraja v platovej triede 8 a o 2 štátnozamestnanecké miesta na odbore všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy MV SR v platovej triede 9.
Platová trieda 7: Zamestnanec okresného úradu bude vykonávať štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku. Bude prijímať oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhodovať o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch. V rámci konania o priestupkoch bude vyžadovať vysvetlenia od fyzických resp. právnických osôb , vyžadovať odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a obcí a bude zabezpečovať úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci. V rámci konania o priestupku bude prerokúvať priestupky, vykonávať úkony súvisiace s prerokúvaním priestupkov, vykonávať ústne pojednávanie a vydávať rozhodnutie podľa príslušných ustanovení zákona č. 372/1990 Zb.
Platová trieda 8: Zamestnanec okresného úradu v sídle kraja bude vykonávať v druhom stupni štátnu správu v priestupkových veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol okresný úrad, ktorý sídlo v jeho územnom obvode. Bude riadiť, kontrolovať a koordinovať výkon štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode, bude vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach priestupkov v rámci odvolacieho konania, preskúmania rozhodnutí mimo odvolacieho konania, obnovy konania a konania o proteste prokurátora. Zamestnanec bude prešetrovať podnety a oznámenia občanov smerujúcej ku konaniu o priestupkoch, spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, obecnou políciou a ďalšími organmi verejnej moci, zjednocovať postupy orgánov verejnej správy, prejednávajúcich priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy .
Platová trieda 9: Zamestnanec ministerstva, sekcie verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy bude vykonávať štátnu správu v priestupkových veciach v rámci obnovy konania, preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania a konania o upozornení prokurátora, kde v druhom stupni rozhodoval okresný úrad v sídle kraja, bude riadiť a kontrolovať štátnu správu na úseku priestupkov, ktorú vykonávajú okresné úrady odbory všeobecnej vnútornej správy na priestupkovom úseku. Bude vykonávať analytické a rozborové činnosti na priestupkovom úseku, koncepčne a metodicky usmerňovať okresné úrady, tvoriť všeobecne záväzné právne predpisy na priestupkovom úseku, koncepčne a systémovo spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a s inými orgánmi verejnej moci, vrátane zjednocovania postupov orgánov miestnej štátnej správy pri aplikovaní právnych predpisov a rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu na úseku priestupkov.
Navrhovaná organizačná zmena predstavuje vplyv na rozpočet na rok 2024 aj nasledujúce roky v celkovej ročnej výške 3 014 592 eur, z toho na mzdy (RK 610) vo výške 2 233 824 eur a na poistné odvody (RK 620) vo výške 780 768 eur.
MŽP SR
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sa v nadväznosti na vyššie popísaný popis návrhu počíta s navýšením počtu zamestnancov o 182 osôb v štátnozamestnaneckom pomere. SIŽP v zmysle novelizácie potrebuje o 66% viac inšpektorov, ako v súčasnosti jestvujúcich prvostupňových inšpektorov (bez vedúcich zamestnancov). Na základe uvedeného potrebuje inšpekcia 133 zamestnancov v 7. platovej triede a ku tomuto počtu potrebuje 49 zamestnancov na ústredí v 8. platovej triede.
Vzhľadom na to, že sa na inšpekciu presunie náročnejšia agenda, pri ich odmeňovaní sa počítalo s maximálnym osobným príplatkom, z ktorého je možné čiastočne pokryť aj prípadné zvýšenie osobných príplatkov už jestvujúcim vedúcim zamestnancom.
8
Uvedené navýšenie zohľadňuje aj potrebu vytvorenia informačného systému, pre efektívnejšie preukazovanie recidívneho konania.
Vplyvy sú bližšie kvantifikované v tabuľke č. 4.
9
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2023
2024
2025
2026
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
10
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – Ministerstvo spravodlivosti SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Bežné výdavky (600)
9 731 800
9 283 800
9 283 800
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
6 198 000
6 198 000
6 198 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
2 166 300
2 166 300
2 166 300
Tovary a služby (630)2
1 243 000
795 000
795 000
Bežné transfery (640)2
124 500
124 500
124 500
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
9 731 800
9 283 800
9 283 800
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) – Ministerstvo vnútra SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Bežné výdavky (600)
3 014 592
3 014 592
3 014 592
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 233 824
2 233 824
2 233 824
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
780 768
780 768
780 768
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
3 014 592
3 014 592
3 014 592
11
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách) - Ministerstvo životného prostredia SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Bežné výdavky (600)
9 784 160
8 533 062
8 542 366
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
5 694 444
5 694 444
5 694 444
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 990 208
1 990 208
1 990 208
Tovary a služby (630)2
632001 Energie632002 Vodné, stočné633001 Interiérové vybavenie633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie633006 Všeobecný materiál633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené634003 Poistenie634005 Karty, známky, poplatky635006 Budov, objektov alebo ich častí636001 Budov, objektov alebo ich častí637004 Všeobecné služby637016 Prídel do sociálneho fonduIT – nákupy techniky, licencií, údržba
2 099 508253 3446 552455 00014 56081 900145 60015 60011 7006 50065033 488148 512109 20085 417731 485
848 410253 3446 48010 00010 00035 20016 00015 60011 7006 50065033 488148 512109 20085 417106 319
857 714253 3446 33610 0007 00028 00044 00015 60011 7006 50065033 488148 512109 20085 417106 319
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
142 900
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
142 900
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
9 927 060
8 533 062
8 542 366
12
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – Ministerstvo spravodlivosti SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Počet zamestnancov celkom
224
224
224
z toho vplyv na ŠR
224
224
224
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 000
2 000
2 000
z toho vplyv na ŠR
2 000
2 000
2 000
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
7 255 000
7 255 000
7 255 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
5 376 000
5 376 000
5 376 000
z toho vplyv na ŠR
5 376 000
5 376 000
5 376 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 879 000
1 879 000
1 879 000
z toho vplyv na ŠR
1 879 000
1 879 000
1 879 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – Ministerstvo spravodlivosti SR aparát ústredného orgánu
2023
2024
2025
2026
poznámka
Počet zamestnancov celkom
25
25
25
z toho vplyv na ŠR
25
25
25
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 740
2 740
2 740
z toho vplyv na ŠR
2 740
2 740
2 740
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
1 109 300
1 109 300
1 109 300
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
822 000
822 000
822 000
z toho vplyv na ŠR
822 000
822 000
822 000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
287 300
287 300
287 300
z toho vplyv na ŠR
287 300
287 300
287 300
13
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – Ministerstvo vnútra SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Počet zamestnancov celkom
116
116
116
z toho vplyv na ŠR
116
116
116
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 605
1 605
1 605
z toho vplyv na ŠR
1 605
1 605
1 605
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
3 014 592
3 014 592
3 014 592
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 233 824
2 233 824
2 233 824
z toho vplyv na ŠR
2 233 824
2 233 824
2 233 824
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
780 768
780 768
780 768
z toho vplyv na ŠR
780 768
780 768
780 768
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť – Ministerstvo životného prostredia SR
2023
2024
2025
2026
poznámka
Počet zamestnancov celkom
182
182
182
z toho vplyv na ŠR
182
182
182
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
2 607
2 607
2 607
z toho vplyv na ŠR
2 607
2 607
2 607
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
7 684 652
7 684 652
7 684 652
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
5 694 444
5 694 444
5 694 444
z toho vplyv na ŠR
5 694 444
5 694 444
5 694 444
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
1 990 208
1 990 208
1 990 208
z toho vplyv na ŠR
1 990 208
1 990 208
1 990 208
2.2.5. Výpočet vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií
Vzhľadom k tomu, že návrh nemá vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, tabuľku č. 6 osobitne nevypĺňame.