NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........ marca 2023
k stanovisku Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie
Národná rada Slovenskej republiky
A. schvaľuje
A.1. stanovisko Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie podľa článku 2 odseku 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie:
a. Slovenská republika podporuje poskytovanie všestrannej - politickej, vojenskej, humanitárnej, materiálnej a makrofinančnej - pomoci a podpory Ukrajine, ktorá na základe čl. 51 Charty OSN neodňateľné právo na sebaobranu v prípade ozbrojeného útoku. Slovenská republika dôrazne odsudzuje ničím nevyprovokovanú a neobhájiteľnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Slovenská republika vedená trpkou historickou skúsenosťou z Mníchovského diktátu v r. 1938 silne podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj suverénne právo Ukrajiny, jej vlády a občanov rozhodovať o kľúčových otázkach svojej budúcnosti a národného záujmu, vrátane spôsobu a modalít urovnania vojnového konfliktu a dosiahnutia komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s princípmi Charty OSN.
b. Slovenská republika bude v tomto duchu, a v súlade so svojimi záujmami a možnosťami, adekvátne postupovať pri formulovaní európskej politiky v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukrajine a realizácie príslušných opatrení v mene stability a prosperity svojho bezprostredného susedstva, širšieho regiónu a Európy.
B. konštatuje
B.1. podľa ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie:
a. Národná rada Slovenskej republiky môže schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky aj v ďalších záležitostiach Európskej únie, ak ju o to požiada vláda alebo najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (článok 2 odsek 3),
b. ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky (článok 2 odsek 4),
C. žiada
C.1. vládu Slovenskej republiky
a. na národnej úrovni, ako aj pri rokovaniach a hlasovaniach v inštitúciách a orgánoch Európskej únie dôsledne rešpektovať stanovisko Slovenskej republiky podľa bodu A.1. tohto uznesenia,
D. na vedomie
D.1. prezidentka Slovenskej republiky,
D.2. Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.
Odôvodnenie
návrhu na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie
Návrh na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky môže podľa článku 2 odseku 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky aj v ďalších záležitostiach Európskej únie, ak ju o to požiada vláda alebo najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky podľa článku 2 odseku 4 druhej vety ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
Národná rada Slovenskej republiky v uznesení zo 16. februára 2023 k stupňujúcej sa vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine:
1. opakovane odsudzuje ničím nevyprovokovanú a neobhájiteľnú ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine a vyjadruje podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, a rešpektujúc právo občanov Ukrajiny slobodne rozhodovať o svojej budúcnosti a zahranično-politickej orientácii, potvrdzuje podporu reformnému úsiliu krajiny kľúčovému pre jej začlenenie sa do euro-atlantického priestoru mieru a bezpečnosti,
2. odsudzuje predovšetkým rozsiahle útoky Ruskej federácie na civilné obyvateľstvo, civilné objekty a kritickú infraštruktúru na Ukrajine, ktoré zodpovedajú vojnovým zločinom a znamenajú straty na nevinných ľudských životoch, odsudzuje tiež násilie na civilistoch, únosy a ich mučenie páchané ozbrojenými, paramilitantnými i súkromnými ozbrojenými zložkami podporovanými Ruskou federáciou,
3. odsudzuje priame i nepriame vyhrážky Ruskej federácie použitím jadrových zbraní, ktoré hrozbou pre celoeurópsku a celosvetovú bezpečnosť a porušením Charty OSN.
4. neuznáva konanie ani výsledky tzv. referend na zvrchovanom území Ukrajiny v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, považuje tieto územia naďalej za súčasť nezávislej a zvrchovanej Ukrajiny a odsudzuje akékoľvek pokusy o anexiu ukrajinských území zo strany Ruskej federácie v rozpore s medzinárodným právom,
5. vyjadruje podporu širokému medzinárodnému úsiliu o vytvorenie osobitného tribunálu pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine a vyšetreniu, stíhaniu a potrestaniu páchateľov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov a vyzýva príslušné orgány Slovenskej republiky, aby
naďalej poskytovali potrebnú súčinnosť a pomoc ukrajinským a medzinárodným orgánom v tejto oblasti,
6. odsudzuje hybridnú vojnu vedenú Ruskou federáciou aj na území Slovenskej republiky a vyzýva vládne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, tajné služby a ďalšie kompetentné orgány, aby túto hrozbu nepodceňovali, ale naopak voči nej účinne zakročili v záujme udržania bezpečnosti a demokracie v Slovenskej republike, ktoré sú touto hybridnou vojnou ohrozené,
7. vyhlasuje v súlade s rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2463 (2022) z 13. októbra 2022 k stupňujúcej sa agresii Ruskej federácie proti Ukrajine súčasný ruský režim za teroristický a v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 23. novembra 2022 o uznaní Ruskej federácie ako štátu podporujúceho terorizmus (2022/2896(RSP)) uznáva Ruskú federáciu ako štát podporujúci terorizmus,
8. vyjadruje veľké poďakovanie všetkým, ktorí obetavo a všemožne pomáhali a pomáhajú Ukrajincom, Ukrajinkám a Ukrajine a vyzýva v tomto úsilí naďalej vytrvať,
9. opätovne zdôrazňuje, že stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch a očakáva od vlády Slovenskej republiky, že bude realizovať všetky kroky v súlade s literou i duchom tejto deklarácie.
Vzhľadom na vyššie uvedené, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle článku 2 odseku 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie požaduje, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila stanovisko Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie, podľa ktorého:
a. Slovenská republika podporuje poskytovanie všestrannej - politickej, vojenskej, humanitárnej, materiálnej a makrofinančnej - pomoci a podpory Ukrajine, ktorá na základe čl. 51 Charty OSN neodňateľné právo na sebaobranu v prípade ozbrojeného útoku. Slovenská republika dôrazne odsudzuje ničím nevyprovokovanú a neobhájiteľnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Slovenská republika vedená trpkou historickou skúsenosťou z Mníchovského diktátu v r. 1938 silne podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj suverénne právo Ukrajiny, jej vlády a občanov rozhodovať o kľúčových otázkach svojej budúcnosti a národného záujmu, vrátane spôsobu a modalít urovnania vojnového konfliktu a dosiahnutia komplexného, spravodlivého a trvalého mieru v súlade s princípmi Charty OSN.
b. Slovenská republika bude v tomto duchu, a v súlade so svojimi záujmami a možnosťami, adekvátne postupovať pri formulovaní európskej politiky v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukrajine a realizácie príslušných opatrení v mene stability a prosperity svojho bezprostredného susedstva, širšieho regiónu a Európy.
V návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky sa súčasne navrhuje požiadať vládu Slovenskej republiky, o dôsledné rešpektovanie tohto stanoviska Slovenskej republiky pri rokovaniach a hlasovaniach v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky dala predmetné uznesenie na vedomie prezidentke Slovenskej republiky a Zastúpeniu Európskej komisie v Slovenskej republike.