NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-143/2023
1405a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1986 z 2. februára 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
II.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval na 157. schôdzi 8. marca 2023.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) bol zvolaný na 14. marca 2023.
O návrhu správy ústavnoprávneho výboru, vrátane stanoviska gestorského výboru, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil za spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup.
Alojz Baránik v. r.
podpredseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 14. marca 2023