NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-2525/2022
1322a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1322) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1940 z 20. decembra 2022 pridelila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1322) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
I.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
II.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1322) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval na 157. schôdzi 9. marca 2023.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1322) bol zvolaný na 14. marca 2023.
O návrhu správy ústavnoprávneho výboru, vrátane stanoviska gestorského výboru, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zároveň určil za spravodajcu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup.
Alojz Baránik v. r.
podpredseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 14. marca 2023