Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
140. schôdza výboru
Číslo: CRD – 112/2023 - VHZ
411
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
z 13. marca 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe tohoto uznesenia;
C.p o v e r u j e
1.predsedu výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 13. marca 2023 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracoval do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločnú spravodajkyňu výborov M. Šutekovú, aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Peter L i b a
Maroš K o n d r ó t Peter K r e m s k ý, v.r.
overovatelia výboru predseda výboru
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
140. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 411
Z m e n y a d o p l n k y
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377)
1.V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 22 ods. 4 sa vypúšťa slovo „investičné“.“.
Navrhuje sa technická úprava súvisiaca s doplnením § 23 ods. 16.
2.Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 až 6, ktoré znejú:
„3. V § 22 sa odsek 19 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) zachovanie pracovných miest podľa odseku 11 v počte nižšom ako 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a).“.
4. § 23 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ak ide o zmenu, ktorá sa týka povinnosti prijímateľa vynaložiť oprávnené náklady podľa § 22 ods. 4, dosiahnuť čistý nárast pracovných miest podľa § 22 ods. 9 alebo zachovať pracovné miesta podľa § 22 ods. 11 a zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, poskytnutá investičná pomoc sa pomerne znižuje.“.
5.V § 25 ods. 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa neuplatní § 22 ods. 19 písm. j),“.
6.Za § 30d sa vkladajú § 30e a 30f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠30e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023, ak § 30f neustanovuje inak.
§ 30f
Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízou a jej negatívnymi vplyvmi
účinné od 1. mája 2023
(1)Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú alebo schválenú do 30. apríla 2023 a prijímateľ nebol povinný do 30. apríla 2023 splniť podmienku alebo povinnosť podľa tohto odseku
a)lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3 sa predlžuje na 24 mesiacov,
b)lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14 sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16 sa znižuje na najmenej 5 %,
d)hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 %, to platí, ak prijímateľ podá oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty oprávnených nákladov uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024,
e)hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 80 % to platí, ak prijímateľ podá na oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty čistého nárastu pracovných miest uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024
(2)Ustanovenia odseku 1 písm. a) c) sa použijú aj na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené od 1. mája 2023 do 31. decembra 2023.
(3)Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú do 30. apríla 2023, povinnosť zachovania pracovných miest podľa § 22 ods. 11 sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) a do 30. apríla 2023 nedošlo k porušeniu tejto povinnosti.
(4)V období kalendárnych rokov 2023 a 2024 sa obmedzenie podľa § 23 ods. 13 nepoužije.“.“.
Navrhuje sa úprava, ktorej cieľom je zmiernenie povinnosti prijímateľa investičnej pomoci zachovať pracovné miesta podľa § 22 ods. 11 zákona. Zmiernenie predmetnej povinnosti na 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov je reakciou na pretrvávajúce trendy v oblasti nových investícií, najmä automatizáciu a robotizáciu výroby. Z tohto dôvodu sa navrhovaná úprava týka výlučne investičných zámerov v priemyselnej výrobe s oprávnenými investičnými nákladmi.
V nadväznosti sa taktiež navrhuje, aby v prípade, že dôjde k využitiu zmiernenia povinnosti prijímateľa podľa § 22 ods. 4, 9 alebo ods. 11 bola poskytnutá investičná pomoc pomerne znížená.
V prípade povinností podľa § 22 ods. 4 a 9 úprava nadväzuje na už existujúcu aplikačnú prax.
V navrhovanom § 30e týkajúcom sa prechodných ustanovení sa navrhuje úprava dátumov z dôvodu posunu účinnosti.
V navrhovanom § 30f týkajúcich sa prechodných ustanovení sa navrhuje precizovanie a úprava odsekov 1 a 2.
Doplnením § 30f o odsek 3 sa dočasne, v rokoch 2023 a 2024, znižuje povinnosť zachovať pracovné miesta v počte podľa § 22 ods. 11, a to na hodnotu 70 % priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstvo. To platí, ak ide o investičné zámery priemyselnej výroby s investičnými nákladmi a do účinnosti novelizácie zákona nedošlo k porušeniu tejto povinnosti.
Navrhovaná dočasná zmena povinnosti podľa § 22 ods. 11 zákona reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli aj tie podnikateľské subjekty, ktoré prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci. Pri tejto skupine subjektov energetická kríza priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci vrátane zachovania pracovných miest pri projektoch rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne, diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne alebo zásadnej zmeny celkového výrobného procesu.
Porušenie podmienok na poskytnutie investičnej pomoci a súvisiacich povinností by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom už počas pandémie bolo ustálené, že „hromadné“ rušenie podpory inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom.
Na prechodné ustanovenie sa vzťahuje navrhovaný bod 4, t. j. využitím dočasnej zmeny povinnosti podľa § 22 ods. 11 dôjde k pomernému zníženiu investičnej pomoci.
3.K čl. II
V čl. II sa označenie „§ 52zzo“ nahrádza označením „§ 52zzr“ a označenie „§ 52zzp“ sa nahrádza označením „§ 52zzs“ vrátane nadpisu.
Pozmeňujúci návrh koriguje označenie navrhovaného prechodného ustanovenia v zmysle platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že identicky označené prechodné ustanovenie 52zzs) je rovnako predmetom aj v čl. I, 4. bode poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385), v prípade schválenia oboch návrhov zákonov bude potrebné preznačenie príslušného písmena počas výkonu
autorskej korektúry schválených zákonov v redakcii Slov-Lexu v závislosti od poradia ich vyhlásenia.
4.V čl. II nadpise § 52zzp sa slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“.
Úprava z dôvodu zmeny účinnosti v čl. III.
5.V čl. III sa slová „dňom vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „1. mája 2023“.
Z dôvodu zabezpečenia dostatočnej legisvakancie na oboznámenie sa dotknutých subjektov s návrhom zákona a z dôvodu zvýšenia právnej istoty sa ustanovuje presný dátum nadobudnutia účinnosti návrhu zákona.