Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
123. schôdza
112/2023
433
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 13. marca 2023
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377) a
A. súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 433
123. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377)
K čl. II
V čl. II sa označenie „§ 52zzo“ nahrádza označením „§ 52zzr“ a označenie „§ 52zzp“ sa nahrádza označením „§ 52zzs“ vrátane nadpisu.
Pozmeňujúci návrh koriguje označenie navrhovaného prechodného ustanovenia v zmysle platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že identicky označené prechodné ustanovenie 52zzs) je rovnako predmetom aj v čl. I, 4. bode poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385), v prípade schválenia oboch návrhov zákonov bude potrebné preznačenie príslušného písmena počas výkonu autorskej korektúry schválených zákonov v redakcii Slov-Lexu v závislosti od poradia ich vyhlásenia.