ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ý p i s
zo zápisnice zo 157. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 8. marca 2023
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) a na návrh poslanca M. Svrčeka výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 7 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 2 poslanci, 1 poslanec hlasoval proti návrhu a 4 poslanci sa hlasovania zdržali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok
Príloha
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
157. schôdza
Číslo: CRD-143/2023
Návrh
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. marca 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO a Jozefa HLINKU na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1405) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 8. marca 2023 do písomnej správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.