ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
157. schôdza
Číslo: CRD-112/2023
695
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. marca 2023
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Petra LIBU, Petra VONSA a Vojtecha TÓTHA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1377) schváliť s touto zmenou:
K čl. II
V čl. II sa označenie „§ 52zzo“ nahrádza označením „§ 52zzr“ a označenie „§ 52zzp“ sa nahrádza označením „§ 52zzs“ vrátane nadpisu.
Pozmeňujúci návrh koriguje označenie navrhovaného prechodného ustanovenia v zmysle platného znenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že identicky označené prechodné ustanovenie 52zzs) je rovnako predmetom aj v čl. I, 4. bode poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (tlač 1385), v prípade schválenia oboch návrhov zákonov bude potrebné preznačenie príslušného písmena počas výkonu autorskej korektúry schválených zákonov v redakcii Slov-Lexu v závislosti od poradia ich vyhlásenia.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Lukáš Kyselica
Matúš Šutaj Eštok