PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-515/2023
CRD-527/2023
CRD-542/2023
CRD-544/2023
1582
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 9. marca 2023
k návrhom zákonov podaných poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KREMSKÝ, Milan KURIAK a Milan VETRÁK 24. februára 2023 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1488).
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan VETRÁK, Peter DOBEŠ, Dominik DRDUL, Marek ŠEFČÍK a Michal ŠIPOŠ 24. februára 2023 podali návrh na vydanie zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva (tlač 1496).
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan VETRÁK, Lucia DRÁBIKOVÁ, Peter DOBEŠ, Peter LIBA a Marek ŠEFČÍK 24. februára 2023 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1508).
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan VETRÁK, Peter DOBEŠ, Dominik DRDUL a Marek ŠEFČÍK 24. februára 2023 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1509).
Na základe § 24 ods. 1, § 70 ods. 1, § 96 ods. 3 a v spojení s § 146 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku“)
k o n š t a t u j e m, že
uvedené poslanecké návrhy zákonov (tlače 1488, 1496, 1508 a 1509) nie podané v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrhy zákonov v tej istej veci (upravujú tie isté právne vzťahy, ktoré upravoval neschválený návrh zákona), ako bol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1415), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2016 zo 14. februára 2023 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tieto návrhy zákonov zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
v z. Peter P č o l i n s k ýv. r.