NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
k CRD- 191/2023/OKV VS
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1425
Správa
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022
______________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1 Národná rada Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej b e r i e n a v e d o m i e Správu
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane Osobitného kontrolného výboru
použitím informačno-technických Národnej rady SR na kontrolu činnosti
prostriedkov a o zmene a doplnení Vojenského spravodajstva o stave
niektorých zákonov použitia informačno-technických
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)prostriedkov za rok 2022
Predkladá:
Zuzana ŠEBOVÁ
podpredsedníčka
Osobitného kontrolného výboru NR SR
na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
Bratislava, február 2023
Správa výboru
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva na základe § 9 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov, pripravuje na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o použití informačno-technických prostriedkov (ITP) za rok 2022.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany SR v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022.
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2 ods.1, písm. a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce údaje:
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:
- počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona);
- počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona);
b) počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému sudcovi na
predlženie doby použitia ITP (§ 4 ods. 2) v tom istom prípade, z toho:
- počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona);
- počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona);
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 166/2003 Z. z., z toho:
- počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas;
- počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas;
- počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie
trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP;
- počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní;
- počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP.
Správa o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 bola predložená v neutajovanej verzii, vrátane verzie na elektronickom nosiči (CD).
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené uvedené v nasledujúcej časti správy.
Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti Vojenského spravodajstva za rok 2022
Použitie informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“) v pôsobnosti Vojenského spravodajstva upravuje zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred odpočúvaním“), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Vojenskom spravodajstve“), Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a interné normatívne akty Vojenského spravodajstva.
Vojenské spravodajstvo využívalo v roku 2022 ITP v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred odpočúvaním a zákona o Vojenskom spravodajstve, pričom použitie ITP bolo realizované vo všetkých prípadoch v súlade s ustanovením § 4 zákona o ochrane pred odpočúvaním na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu. Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.
a)Vojenské spravodajstvo za obdobie roku 2022 podalo celkom 47 žiadostí na použitie ITP v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona o ochrane pred odpočúvaním. Z tohto počtu bolo zákonným sudcom vydaných 46 písomných súhlasov na použitie ITP a v 1 prípade súhlas udelený nebol.
b)Vojenské spravodajstvo predložilo zákonnému sudcovi celkom 29 žiadostí na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o ochrane pred odpočúvaním. Z tohto počtu bolo zákonným sudcom vydaných 29 písomných súhlasov na použitie ITP.
c)Vojenské spravodajstvo nemá zákonné oprávnenie na uplatňovanie ustanovenia § 5 zákona o ochrane pred odpočúvaním a v žiadnom zo zrealizovaných prípadov ITP nedošlo k ich použitiu bez predchádzajúceho súhlasu zákonného sudcu.
Všetky ITP boli použité v súlade s ustanovením § 3 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ich použitie bolo nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obrany štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných a boli použité len v nevyhnutnom rozsahu.
Z realizovaných použití ITP v roku 2022 bolo v termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotených 53 prípadov použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý vo všetkých 53 prípadoch použitia ITP. Z celkového počtu vyhodnotených prípadov použitia ITP bol 1 prípad zahájený v roku 2019, 3 prípady zahájené v roku 2020, 23 prípadov zahájených v roku 2021 a 26 prípadov bolo
zahájených v roku 2022. K termínu predloženia správy nebolo možné vyhodnotiť 25 prípadov použitia ITP.1)
Informácie získané použitím ITP v rámci Vojenského spravodajstva boli v 7 prípadoch odstúpené orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.
Vojenské spravodajstvo nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP.
Na základe dosiahnutých reálnych výsledkov je možné konštatovať, že celý mechanizmus prípravy, realizácie, vyhodnocovania a využitia výsledkov dosiahnutých nasadením ITP v podmienkach Vojenského spravodajstva prebiehal striktne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane pred odpočúvaním, ako aj zákona o Vojenskom spravodajstve. Odrazom tejto skutočnosti je fakt, že zákonný sudca v žiadnom z požadovaných prípadov nasadenia ITP nekonštatoval jeho nezákonné použitie.
1 Sú stále aktuálne alebo im plynie 30-dňová lehota na ich vyhodnotenie po ukončení.
Vojenské spravodajstvo – tabuľková časť
Obsahový počet
§ 2 ods.l písm. a)
§ 2 ods.l písm. b)
§ 2 ods.l písm. c)
Celkový počet
l./a)
Počet žiadostí na použitie ITP - § 4 ods. 1, z toho
0
37
10
47
2.
Vydané súhlasy (§ 6 ods. 3)
0
36
10
46
3.
Odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3)
0
1
0
1
4./b)
Počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2 , z toho
0
24
5
29
5.
Vydané súhlasy (§ 6 ods. 3)
0
24
5
29
6.
Odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3)
0
0
0
0
7./c)
Počet prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 - dodatočné súhlasy,* z toho
-
-
-
-
8.
Počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých sudca vydal súhlas
-
-
-
-
9.
Počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas
-
-
-
-
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ (k § 3 a § 7)
0
40
13
53
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ (k § 3 a § 7)
0
0
0
0
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní**
-
3
4
7
13.
Počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadostí o použitie ITP
Súčet r. 1+4+7
0
61
15
76
15.
Celkový počet vydaných súhlasov na použitie ITP
Súčet r. 2+5+8
0
60
15
75
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí o použitie ITP
Súčet r. 3+6+9
0
1
0
1
Vysvetlivky:
* VS nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho súhlasu sudcu, touto kompetenciou disponuje iba Policajný zbor.
** VS podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je orgánom činným v trestnom konaní. V odôvodnených prípadoch sú výsledky použitia ITP odstúpené orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.
Správa Ministerstva spravodlivosti SR
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný súd, ktoré podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na použitie ITP.Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky, Kriminálny úrad Finančnej správy, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2022 podaných spolu 1787 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1, ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Súdy vyhoveli 1719 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP 4 ods. 1), súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP 4 ods. 2) a dodatočný súhlas na použitie ITP 5 ods. 1). Súdy 68 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 1418 žiadostí. Súdy vyhoveli 1372 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 46 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 369 žiadostí. Súdy vyhoveli 347 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 22 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
V sledovanom období súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Vojenské spravodajstvo (VS) podalo celkovo 76 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Príslušný súd vyhovel 75 žiadostiam a súhlas vydal. Súd 1 žiadosť zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podalo VS 46 žiadostí. Súd vyhovel 45 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 1 žiadosť zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. podalo VS 29 žiadostí. Súd vyhovel všetkým 29 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Ani jednu žiadosť súd nezamietol.
K dosiahnutiu zákonom uznaného účelu a cieľa súdy informácie poskytnúť nevedeli.
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia by nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v roku 2022 nezákonné použitie ITP.
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z .......... 2023
k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1425)