NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Materiál na rokovanie k CRD- 364/2023/OKV SIS
Národnej rady
Slovenskej republiky
1424
Správa
Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2022
______________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1 Národná rada Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej b e r i e n a v e d o m i e Správu
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane Osobitného kontrolného výboru
použitím informačno-technických Národnej rady SR na kontrolu činnosti
prostriedkov a o zmene a doplnení Slovenskej informačnej služby o stave
niektorých zákonov použitia informačno-technických
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)prostriedkov za rok 2022
Predkladá:
Marián SALOŇ
predseda
Osobitného kontrolného výboru NR SR
na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
Bratislava, február 2023
Správa výboru
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby na základe § 9 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov, pripravuje na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o použití informačno-technických prostriedkov (ITP) za rok 2022.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2022 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022.
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2 ods.1, písm. a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce údaje:
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:
- počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona)
- počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona)
b) počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému sudcovi na
predlženie doby použitia ITP (§ 4 ods. 2) v tom istom prípade, z toho:
- počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona)
- počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona),
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.166/2003 Z. z., z toho:
- počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas
- počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas
počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP
počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní
počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2022 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti, vrátane verzie na elektronickom nosiči (CD).
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené uvedené v nasledujúcej časti správy.
Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti Slovenskej informačnej
služby za rok 2022
Zákonný rámec použitia informačno-technických prostriedkov
Slovenská informačná služba je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 46/1993 Z. z.) a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 166/2003 Z. z.) oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“). Ich použitím je možné zasahovať do súkromia fyzických osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom.
Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP možno na základe písomného súhlasu zákonného sudcu použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu zákonného sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu zákonného sudcu. Ak sa ITP použiť v miestach, ktoré nie verejne prístupné, zákonný sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne aj o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.
Použitie ITP za rok 2022
Porovnaním údajov obsiahnutých v evidenciách Slovenskej informačnej služby o počte podaných žiadostí o použitie ITP a vydaných písomných rozhodnutí zákonného sudcu na použitie ITP s údajmi obsiahnutými v evidenciách Krajského súdu v Bratislave nebol za obdobie roka 2022 zistený rozdiel v počte podaných žiadostí Slovenskej informačnej služby o použitie ITP a v počte vydaných rozhodnutí zákonného sudcu na použitie ITP.
Slovenská informačná služba v roku 2022 podala 433 žiadostí o použitie ITP, z toho zákonný sudca odmietol 18 žiadostí. Zo 415 vydaných súhlasov o použitie ITP bolo v termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa vyhodnotených 155 prípadov použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri všetkých doposiaľ vyhodnotených prípadoch použitia ITP. K termínu predloženia tejto správy nebolo ešte možné vyhodnotiť zvyšných 260 realizovaných prípadov použitia ITP, ktoré stále aktuálne alebo im plynie 30-dňová lehota na vyhodnotenie po ukončení použitia ITP.
Podmienky používania ITP v podmienkach Slovenskej informačnej služby v plnom rozsahu zodpovedajú podmienkam ustanoveným zákonom NR SR č. 46/1993 Z. z. a zákonom č. 166/2003 Z. z. Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému monitorovania, ako aj ukladania a archivácie dát.
Všetky prípady použitia ITP v roku 2022 boli podložené potrebným písomným súhlasom zákonného sudcu a nedošlo k žiadnemu prípadu nezákonného použitia ITP.
Tabuľka: Výkaz o použití ITP za rok 2022 (aktualizovaný ku dňu 23. 01. 2023)
Obsahový počet
§ 2 ods.
1 písm. a)
§ 2 ods.
1
písm. b)
§ 2 ods.
1
písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP - § 4 ods. 1 z toho:
0
210
23
233
2.
Vydané súhlasy
0
201
20
221
3.
Odmietnuté žiadosti
0
9
3
12
4.
Počet opakovaných žiadostí *
na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2
z toho:
0
182
18
200
5.
Vydané súhlasy
0
177
17
194
6.
Odmietnuté žiadosti
0
5
1
6
7.
Počet prípadov použitia **
ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 - dodatočné súhlasy z toho:
-
-
-
-
8.
Vydané súhlasy
-
-
-
-
9.
Odmietnuté žiadosti
-
-
-
-
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
141
14
155
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
0
0
0
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz
v trestnom konaní***
-
-
-
-
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadosti na použitie ITP -súčet r. 1+4+7
0
392
41
433
15.
Celkový počet vydaných súhlasov - súčet r 2+5+8
0
378
37
415
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí
- súčet r. 3+6+9
0
14
4
18
Poznámky:
* Každá žiadosť o použitie ITP, vrátane žiadosti o predĺženie lehoty použitia ITP, sa eviduje samostatne.
** Slovenská informačná služba nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu; týmto oprávnením disponuje iba Policajný zbor SR.
*** Zmyslom použitia ITP Slovenskou informačnou službou nie je primárne využitie získaných poznatkov v trestnom konaní, keďže SIS podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky použitia ITP odstupuje SIS orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.
Správa Ministerstva spravodlivosti SR
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný súd, ktoré podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na použitie ITP.
Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky, Kriminálny úrad Finančnej správy, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2022 podaných spolu 1787 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1, ods. 2 a § 5 ods. 1, ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Súdy vyhoveli 1719 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP 4 ods. 1), súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP 4 ods. 2) a dodatočný súhlas na použitie ITP 5 ods. 1). Súdy 68 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 1418 žiadostí. Súdy vyhoveli 1372 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 16 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 369 žiadostí. Súdy vyhoveli 347 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 22 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
V sledovanom období súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Slovenská informačná služba (SIS) podala v sledovanom období celkovo 432 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Príslušný súd vyhovel 415 žiadostiam a súhlas vydal. Súd 17 žiadostí zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podala SIS 232 žiadostí. Súd vyhovel 221 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 11 žiadostí zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. SIS podala 200 žiadostí. Súd vyhovel 194 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 6 žiadostí zamietol.
K dosiahnutiu zákonom uznaného účelu a cieľa súdy informácie poskytnúť nevedeli.
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia by nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v roku 2022 nezákonné použitie ITP.
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ....... 2023
k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno- technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1424)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno- technických prostriedkov za rok 2022 (tlač 1424)