Príloha č. 2  
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,  
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu  
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu  
Tabuľka č. 1  
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)  
2023 2024 2025 2026 2027  
Vplyvy na rozpočet verejnej správy  
Príjmy verejnej správy celkom  
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť  
z toho:  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- vplyv na ŠR  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky  
EÚ zdroje  
- vplyv na obce  
- vplyv na vyššie územné celky  
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy  
2 150 000 3 975 000 6 735 000 12 385 000  
950 000  
Výdavky verejnej správy celkom  
v tom: za každý subjekt verejnej správy /  
program zvlášť  
0
0
0
0
0
z toho:  
950 000 2 375 000 5 015 000 9 385 000  
250 000  
- vplyv na ŠR  
Kapitola MK SR  
EÚ zdroje (MIRRI)  
spolufinancovanie  
800 000 1 900 000 4 015 000 8 185 000  
100 000  
150 000  
0
350 000  
0
150 000  
475 000 1 000 000 1 200 000  
0
600 000  
0
0
800 000  
0
0
0
- vplyv na obce  
860 000 1 500 000  
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl.  
6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  
o rozpočtovej zodpovednosti  
- vplyv na vyššie územné celky  
z toho vplyv nových úloh v zmysle ods. 2 Čl.  
6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.  
o rozpočtovej zodpovednosti  
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy  
Vplyv na počet zamestnancov  
- vplyv na ŠR  
0
0
600 000  
800 000  
860 000 1 500 000  
350 000  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- vplyv na obce  
- vplyv na vyššie územné celky  
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy  
Vplyv na mzdové výdavky  
- vplyv na ŠR  
- vplyv na obce  
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky  
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy  
Financovanie zabezpečené v rozpočte  
V tom:  
2 150 000 3 975 000 6 735 000 12 385 000  
950 000  
Kapitola MK SR  
800 000 1 900 000 4 015 000 8 185 000  
100 000  
1
Príloha č. 2  
475 000 1 000 000 1 200 000  
EÚ zdroje (MIRRI)  
obce  
VÚC  
Iné ako rozpočtové zdroje (sponzori)  
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora  
150 000  
600 000  
600 000  
238 444  
0
150 000  
350 000  
350 000  
71 800  
0
800 000  
800 000  
347 452  
0
860 000 1 500 000  
860 000 1 500 000  
450 584  
869 664  
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených  
výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej  
správy:  
Na základe doložky vybraných vplyvov k Uzneseniu vlády č. 741 z 8. decembra 2021 k  
Informácii o projekte EHMK – Slovenská republika 2026, si zabezpečenie projektu EHMK v  
rokoch 2023 2027 vyžiada 15 mil. eur zo štátneho rozpočtu z kapitoly MK SR. Táto  
finančná čiastka bola vyčíslená aj v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.  
Na finančnej účasti v rokoch 2023 2027 sa okrem vlády SR podieľajú aj (spolu  
2 975 000 eur), kraj (4 110 000 eur), mesto (4 110 000 eur) a sponzori (1 977 944 eur).  
Zvýšené výdavky obcí a VÚC budú hradené v rámci limitu rozpočtov obcí a VÚC. O financie  
z EÚ sa bude organizátor uchádzať vo viacerých relevantných programoch (Creative Europe,  
Horizon Europe, Erasmus + a pod.).  
Predkladaný materiál obsahuje presnejšie členenie na jednotlivé rozpočtové roky podľa  
predloženého bid-booku mesta Trenčín. Keďže bid-book bol schválený skupinou odborníkov,  
MK SR a Európske inštitúcie toto rozdelenie finančných prostriedkov považujú za  
akceptovateľné.  
Rozpočtové prostriedky na rok 2026 vo výške 8 185 000 eur a na rok 2027 vo výške 100 000  
eur sú uvedené ako kryté v kapitole MK SR na základe pripomienky MF: „Rozpočtové  
prostriedky v rámci limitu VPS (všeobecnej pokladničnej správy) pre roky 2026-2027 presunúť do  
rozpočtovej kapitoly MK SR, prostredníctvom ktorej budú finančné prostriedky poukázané. Zabezpečí  
sa tak analogické čerpanie fin. prostriedkov.“  
2.2. Popis a charakteristika návrhu  
2.2.1. Popis návrhu:  
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby  
poskytovať?  
Návrh rieši problematiku financovania akcie Európske hlavné mesto kultúry. Prípravu  
podujatia EHMK v roku 2026 vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej  
„ministerstvo“) v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 445/2014/EÚ zo  
16. apríla 2014 v znení rozhodnutia (EÚ) 2020/2229. Európska komisia oficiálne zverejnila  
víťaza EHMK 2026 na Slovensku – mesto Trenčín – 14. marca 2022 v Úradnom vestníku  
Európskej únie v sérii C.  
Realizácia projektu bude koordinovaná zo strany Kreatívneho inštitútu Trenčín (ďalej len  
KIT), právnickej osoby zriadenej mestom a župou.  
2
Príloha č. 2  
Na základe historických údajov je preukázané, že prínosy EHMK, ako aj multiplikačné efekty  
na rozpočet verejnej správy výrazne prevyšujú výdavky zo štátneho rozpočtu, a teda projekt  
bude celospoločensky i finančne návratný. Pozitívny vplyv na štátny rozpočet nie je však v  
tomto štádiu možné kvantifikovať.  
.......................................................................................................................................................  
2.2.2. Charakteristika návrhu:  
zmena sadzby  
zmena v nároku  
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)  
kombinovaný návrh  
x iné  
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:  
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady  
základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.  
Tabuľka č. 2  
Odhadované objemy  
Objem aktivít  
r
r + 1  
r + 2  
r + 3  
Indikátor ABC  
Indikátor KLM  
Indikátor XYZ  
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie  
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy  
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť  
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.  
3
Príloha č. 2  
Tabuľka č. 3  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
r + 1 r + 2  
Príjmy (v eurách)  
poznámka  
r
r + 3  
Daňové príjmy (100)1  
Nedaňové príjmy (200)1  
Granty a transfery (300)1  
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami  
a finančnými pasívami (400)  
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné  
výpomoci (500)  
Dopad na príjmy verejnej správy celkom  
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie  
0
0
0
0
Poznámka:  
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.  
4
Príloha č. 2  
Tabuľka č. 4  
MK SR  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
Výdavky (v eurách)  
poznámka  
2023  
2024  
1 900 000  
2025  
2026  
2027  
Bežné výdavky (600)  
100 000  
800 000  
4 015 000  
8 185 000  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  
Poistné a príspevok do poisťovní (620)  
Tovary a služby (630)2  
Bežné transfery (640)2  
100 000  
800 000  
1 900 000  
4 015 000  
8 185 000  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou  
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2  
Kapitálové výdavky (700)  
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  
Kapitálové transfery (720)2  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)  
Dopad na výdavky verejnej správy celkom  
100 000  
800 000  
1 900 000  
4 015 000  
8 185 000  
MIRRI  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
Výdavky (v eurách)  
poznámka  
2023  
150 000  
2024  
475 000  
2025  
1 000 000  
2026  
2027  
Bežné výdavky (600)  
1 200 000  
150 000  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  
Poistné a príspevok do poisťovní (620)  
Tovary a služby (630)2  
Bežné transfery (640)2  
150 000  
475 000  
1 000 000  
1 200 000  
150 000  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou  
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2  
Kapitálové výdavky (700)  
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  
Kapitálové transfery (720)2  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)  
Dopad na výdavky verejnej správy celkom  
150 000  
475 000  
1 000 000  
1 200 000  
150 000  
5
Príloha č. 2  
Obce  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
2024 2025  
800 000 860 000  
Výdavky (v eurách)  
poznámka  
2023  
600 000  
2026  
1 500 000  
2027  
350 000  
Bežné výdavky (600)  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  
Poistné a príspevok do poisťovní (620)  
Tovary a služby (630)2  
Bežné transfery (640)2  
600 000  
800 000  
860 000  
1 500 000  
350 000  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou  
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2  
Kapitálové výdavky (700)  
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  
Kapitálové transfery (720)2  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)  
Dopad na výdavky verejnej správy celkom  
600 000  
800 000  
860 000  
1 500 000  
350 000  
VÚC  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
2024 2025  
800 000 860 000  
Výdavky (v eurách)  
poznámka  
2023  
600 000  
2026  
2027  
Bežné výdavky (600)  
1 500 000  
350 000  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  
Poistné a príspevok do poisťovní (620)  
Tovary a služby (630)2  
Bežné transfery (640)2  
600 000  
800 000  
860 000  
1 500 000  
350 000  
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou  
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2  
Kapitálové výdavky (700)  
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2  
Kapitálové transfery (720)2  
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)  
Dopad na výdavky verejnej správy celkom  
600 000  
800 000  
860 000  
1 500 000  
350 000  
6
Príloha č. 2  
Poznámka:  
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.  
Tabuľka č. 5  
Vplyv na rozpočet verejnej správy  
r + 1 r + 2  
Zamestnanosť  
Počet zamestnancov celkom  
poznámka  
r
r + 3  
z toho vplyv na ŠR  
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)  
z toho vplyv na ŠR  
Osobné výdavky celkom (v eurách)  
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
(610)  
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR  
Poistné a príspevok do poisťovní (620)  
z toho vplyv na ŠR  
Poznámky:  
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín  
zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).  
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.  
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.  
7
Príloha č. 2  
8