A.VŠEOBECNÁ ČASŤ:
Akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 a Rozhodnutia (EÚ) 2020/2229 na roky 2020 2033 (ďalej len „Rozhodnutie EÚ“). Postupne sa stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe s transformačným potenciálom, ktorá napriek tomu, že je primárne kultúrnou iniciatívou, môže priniesť aj významné sociálne a ekonomické výhody, najmä ak sa začlenia do dlhodobej rozvojovej stratégie mesta, ktoré je držiteľom titulu. V neposlednom rade predstavuje mimoriadnu príležitosť a prestíž nie len pre mesto a región, ale celú Slovenskú republiku.
Výber mesta, ktorému sa titul udelí, je založený na dvojfázovom výberovom konaní, do ktorého sa kandidátske mesto prihlasuje so žiadosťou a tzv. bidbookom, teda plánom programových aktivít a projektov tvoreným subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré v prípade úspešnej kandidatúry budú v danom meste realizované. Požiadavky na obsah žiadosti, ako aj kritériá hodnotenia žiadosti špecifikované v Rozhodnutí a ďalších dokumentoch Európskej komisie. Z výberového konania na základe odporúčania nezávislej hodnotiacej komisie a po vymenovaní riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo kultúry SR, vzíde víťazné mesto.
V roku 2013 hostilo titul Európske hlavné mesto kultúry mesto Košice. V roku 2026 bude jeho hostiteľom mesto Trenčín. Skúsenosti minulých období ukázali, že pre úspešnú realizáciu projektu je nevyhnutné pripraviť adekvátny právny rámec, ktorý by umožňoval efektívne napĺňanie programových aktivít v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a požiadavkami vyplývajúcimi z podmienok stanovených Európskou komisiou.
Tento právny rámec by mal zahŕňať zadefinovanie postavenia subjektu, ktorý projekt Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike implementuje a ktorý sa na účely tohto zákona považuje za vykonávateľa, ako aj právne vzťahy, ktoré pri implementácii titulu môžu vznikať medzi vykonávateľom a tretími subjektami, ktoré sa na realizácii projektu podieľajú. V neposlednom rade sa ukázalo ako nevyhnutné upraviť spôsob financovania projektu.
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani žiadne vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. OSOBITNÁ ČASŤ:
K čl. I
§ 1
V úvodných ustanoveniach sa vymedzuje predmet úpravy zákona. Za účelom zabezpečenia realizovateľnosti projektu Európskeho hlavného mesta kultúry v Slovenskej republike je nevyhnutné zadefinovať, kto môže byť subjektom, ktorý bude projekt realizovať, akým spôsobom ho môže realizovať a z akých zdrojov sa realizácia projektu financuje.
§ 2
V zmysle ustanovení Rozhodnutia sa do súťaže o titul zapájajú mestá a titul sa udeľuje mestu. Mesto sa za účelom podania žiadosti o udelenie titulu môže spojiť aj so svojimi okolitými oblasťami, napr. susednými obcami alebo samosprávnym krajom, v ktorého územnom obvode sa kandidátske mesto nachádza.
Vykonávateľom, teda subjektom, ktorý projekt v Slovenskej republike bude implementovať, môže byť v prvom rade mesto, ktoré je držiteľom titulu. Vzhľadom na obmedzené personálne a iné kapacity mesta je však pravdepodobné, že titul nebude implementovať priamo, ale zriadi alebo založí za týmto účelom inú právnickú osobu (napr. neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby), ktorá bude vykonávateľom. Túto právnickú osobu môže mesto držiteľ titulu založiť alebo zriadiť samo alebo spolu s obcami alebo vyšším územným celkom, s ktorými sa do kandidatúry zapojilo. Nie je žiadúce, aby zakladateľmi alebo zriaďovateľmi tejto právnickej osoby boli subjekty súkromného sektora, preto sa zakotvuje, že nimi môžu byť len orgány územnej samosprávy, teda obec a vyšší územný celok. Za účelom možnosti efektívneho výkonu kontroly zo strany financujúcich subjektov sa ustanovuje, že zástupca financujúceho orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy je povinne členom kontrolného orgánu vykonávateľa.
§ 3
V § 3 sa rámcovo upravuje spôsob realizácie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a právne vzťahy, ktoré pri realizácii projektu môžu vzniknúť. Hlavným subjektom je vykonávateľ, ktorý implementáciu projektu koordinuje a riadi a je povinný dohliadať na kvalitatívne a kvantitatívne napĺňanie bidbooku a plnenie parametrov stanovených Európskou komisiou napr. vyváženosť projektov z hľadiska cieľových skupín, geografickej rovnováhy a pod. Koncepty pre jednotlivé programové bloky a aktivity však v rámci kandidatúry tvorené nie priamo kandidátskym mestom, ale partnermi fyzickými osobami a právnickými osobami dlhodobo pôsobiacimi v kultúrno-kreatívnom priemysle na lokálnej alebo medzinárodnej úrovni, ktorých dostatočná odbornosť a skúsenosti v zmysle čl. 5 ods. 3 písm. b) Rozhodnutia povinne posudzované ako jedno z kritérií výberového konania za účelom určenia víťazného mesta. Návrhom zákona sa aj na úrovni vnútroštátnej legislatívy dotvára možnosť, aby sa títo partneri mohli podieľať na realizácii programových aktivít projektu ako priami realizátori. Budú to teda predovšetkým tie subjekty, ktoré boli priamo uvedené v žiadosti mesta o udelenie titulu. V prípadoch, kedy z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov, aj vzhľadom na niekoľkoročný časový odstup medzi podaním žiadosti o udelenie titulu a samotným rokom titulu, tieto subjekty nebudú spôsobilé dané programové aktivity realizovať, umožňuje sa, aby priamymi realizátormi mohli byť aj iné osoby na základe transparentného výberu vykonaného vykonávateľom, pri ktorom bude povinný zohľadniť, či majú na realizáciu programových aktivít adekvátne schopnosti a skúsenosti. Za výber priamych realizátorov bude zodpovedať vykonávateľ.
§ 4
Zo skúseností s predchádzajúcim EHMK Košice 2013 a aktuálne prebiehajúcim EHMK Trenčín 2026 je zrejmé, že financovanie tohto projektu je viaczdrojové a pochádza predovšetkým zo štátneho rozpočtu a rozpočtov zúčastnených orgánov územnej samosprávy. Predmetom úpravy zákona finančné prostriedky poskytované na realizáciu umeleckých a programových aktivít. To nevylučuje financovanie infraštruktúrnych projektov podľa osobitných predpisov prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z fondov Európskej únie.
§ 5
Za súčasného právneho stavu je Ministerstvo kultúry SR oprávnené poskytnúť na projekty súvisiace s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Z povahy titulu Európskeho hlavného mesta kultúry a z dôvodov opísaných v dôvodovej správe k § 3 návrhu zákona vyplýva nevyhnutnosť toho, aby sa na realizácii projektu a teda aj na financovaní projektu podieľali okrem víťazného mesta aj priami realizátori. Navrhuje sa preto komplexná právna úprava príspevku, ktorý sa, ak tak rozhodne uznesením vláda SR, bude prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry poskytovať vykonávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí príspevku. Príspevok bude možné použiť na vlastnú prevádzku vykonávateľa a na realizáciu programových aktivít, pričom konkrétny percentuálny podiel príspevku, ktorý bude môcť vykonávateľ použiť na vlastnú prevádzku, ustanoví zmluva o poskytnutí príspevku uzatvorená medzi ministerstvom a vykonávateľom. Vykonávateľ bude oprávnený príspevok alebo jeho časť poskytnúť, taktiež na základe zmluvy, priamemu realizátorovi. Po celé obdobie implementácie projektu zostáva vykonávateľ subjektom priamo zodpovedným voči ministerstvu kultúry za plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí príspevku, a to aj za priameho realizátora. Priami realizátori budú povinní pri obstarávaní tovarov a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
§ 6
Navrhuje sa, aby obdobný mechanizmus ako je navrhovaný v § 5 platil aj pre financovanie zo strany orgánov územnej samosprávy. Predovšetkým pôjde prirodzene o financovanie zo strany samotného kandidátskeho mesta, nie je však vylúčené, aby príspevky poskytli aj iné orgány územnej samosprávy (napr. okolité obce alebo vyšší územný celok, v územnom obvode ktorého sa projekt realizuje), a to aj v prípade, že nie zriaďovateľmi alebo zakladateľmi vykonávateľa. Príspevok nie je dotáciou podľa § 7 ods. 2, resp. § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7
Návrhom zákona nie dotknuté právne predpisy o štátnej pomoci. V každom prípade bude potrebné, aby všetky zúčastnené subjekty vyhodnocovali, či poskytnutím finančných prostriedkov nedochádza k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci de minimis a ak áno, či ide o dovolenú pomoc, pri poskytovaní ktorej je potrebné postupovať podľa Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
Vykonávateľ zodpovedá za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vykonávateľ bude voči priamemu realizátorovi uplatňovať kontrolné a sankčné mechanizmy na zmluvnom základe dohodnuté v zmluve uzatvorenej podľa § 5 ods. 6.
§ 8
Uznesením vlády SR č. 587/2022 z 28.09.2022 vláda SR rozhodla o vyčlenení účelových finančných prostriedkov pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky určených na finančné zabezpečenie projektu EHMK Trenčín 2026 ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 v celkovej výške 15 mil. Eur. V zmysle tohto uznesenia mali byť finančné prostriedky poukázané ako dotácia podľa zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na predkladaný návrh zákona, ktorý predpokladá financovanie projektu z príspevku, nie dotácie, sa navrhuje prechodné ustanovenie za tým účelom, aby nemuselo dôjsť k formálnemu vráteniu poskytnutej a nevyčerpanej dotácie a jej opätovnému poskytnutiu ako príspevku.
Čl. II
Keďže návrh zákona komplexne upravuje financovanie projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, vypúšťa sa ako nadbytočné ustanovenie § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 299/2020 Z. z., ktoré predpokladá poskytovanie dotácie.
Čl. III
Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu na 01. júna 2023.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.